BIJNA TACHTIG JAAR OUD ’’CONCORDIA” New Orleans Syncopaters Waddinxvener (20) hoort 7 maanden eisen Initiatief 14 Waddinxveners in 1898 Na een "dorstig” begin kwamen de lauwertakken i in f)Pt P rm P P r kent zÖn leiderschap. Hij zegt tot de AAA smokkel geprest te zijn door twee man iiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiihiiiiiw T - ..Ji WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 NOVEMBER 1977 1 WADDINXVEEN/ZOETERMEER I 1 I I I 1 I c 1 1 l 1 I I 1 1 t 1 t 5 1 I I 1 l I 1 t 1 1 I 1 1 I 5 1 I I I l I l i l l c l s V V fl E V c g g 1 c li n v s. c e 1 ti h r z g V d k 1< I n g h F V d d d b e t c t' t t d c v c g F h t S t a b zijn en op den duur waren er meer no- U 1 r jv rechts staan: J. J. Dannijs, onbekend, Streng, A. van Dijk, W. Broer, A. - - Klopper, C. v.d. Berg, T. v.d. Berg, van Erk. Er ontbreken dus een aantal Kr oef is. wel iets meer bewegingsvrijheid dan zo 'n 80 jaar geleden en i hoge stijvê boordjes lijken kransen zijn daar de stille getuigen van. Er is een jeugdafdeling gevormd, die samen met de ’’groten’ getrouw oefent in het Gereformeerd Verenigingsge bouw aan de Stationsstraat. En dat al lemaal zónder de 25 cent boete, die vroeger was ingesteld om verzuim te gen te gaan. Wij geloven wel, dat de allereerste voorzitter C. C. Regt tevreden zou kun nen zijn. In 1898 liet hij door zijn secre taris optekenen: ”Wij spreken bij dezen nogmaals den wensch uit, dat ’’Concor dia” in bloei moge toenemen en eene Vereeniging moge worden, waarop Waddinxveen, nog voor eenigen tijd zoo armzalig bedeeld, wat betreft de oefening der muziek, met recht trotsch mag zijn”. had”. POPULARITEIT ’’Concordia” begon veel populariteit te winnen en na de eeuwwisselii in het bezit van een flink aantal muzie kinstrumenten en allerlei i kelijke bijkomstigheden, zoals les senaars, een schoolbord, partituren en een vaandel. Dit laatste bleek in de Dit schreef secretaris W. Th. van Dartel bijna tachtig jaar geleden in sierlijke lettertjes met kroontjespen in het nu vergeelde boek, dat de verslagen van de eerste vergaderingen van muziekvereniging ’’Concor dia” bevat. Het boek is onder de hoede van de huidige secretaris, die met de andere bestuursleden al druk doende is met de voorbereiding van de viering van het 80-jarig bestaan. Op 16 maart 1898 kwam een veertiental Waddinxveners bijeen in het huis van ’’meester” C. C. Regt, hoofdonderwij zer van de openbare school. Men was van mening dat muziekminnend Wad dinxveen te lang van muziek verstoken was geweest en er werd besloten tot de oprichting van de muziekvereniging ”- Concordia”. Er werd een bestuur geko zen, men bepaalde een contributie, er werden reglementen vastgesteld. GIFTEN Dank zij giften van gegoede muziekliefhebbers was men al spoedig in staat enige instrumenten aan te schaffen en niet lang daarna kon ”con- cordia”, hoewel nog wat aarzelend, haar partijtje als fanfarekorps meebla zen. Meester Regt was niet alleen voor zitter, maar hanteerde ook de dirigeer stok. Hetzelfde jaar waagde men zich reeds aan een openbare uitvoering, die de 13e september plaats vond. Ter gele genheid van de kroningsfeesten - prin- van links naar zeggen wie op de foto bijvoorbeeld G. j van rechts staan: J. J. Dannijs, onbekend, Streng, A. van Dijk, W. Broer, A. belangrijk deel in ge- links naar rechts staan: P. Koster, J. onbekend, A. Hardijzer, onbekend, L. Biesheuvel, H. van Niekerk en C.’v.d. u van 1£ niet links naar rechts zitten: C. Voor- onbekend, J. Radder, D. v.d. Geur, repen belang van het Fanfarecorps |||||l|||||||l|||||||l|||||||l|||||||l|||||||l|||||||ll||||||L acht hij uitvoeringen in herbergen in hoge mate verderfelijk”. STRUBBELINGEN ’’Concordia” groeide en met die groei werden haar klanken steeds welluiden- der. Vele dirigenten en vele voorzitters volgden elkaar op en het fanfarekorps werd een sympathiek begrip in Wad dinxveen, ondanks het feit, dat ook deze vereniging interne strubbelingen WADDINXVEEN/DEN HAAG De niet bespaard bleven. Omstreeks de Waddinxvener J. van H. (20) heeft ze- dertiger jaren bijvoorbeeld scheidde ven maanden onvoorwaardelijke ge- een groep zich af en vormde de arbei- vangenisstraf tegen zich horen eisen, dersmuziekvereniging ’’Voorwaarts”. Dit in verband met zijn aandeel als bij- Het pleit voor de kracht van ’’Concor- figuur in hasjtransporten van Marokko dia”, dat alle moeilijkheden steeds wer- naar Nederland. Wegens het organ!- den opvangen, de vereniging bleef seren, financieren en uitlokken van hecht en verbonden, en de kwaliteit deze transporten voor de Haagse recht- van de muziek steeg. De prijzen, die de bank vorige week twee jaar met aftrek laatste jaren zijn gewonnen en de hon- geëist tegen de 44-jarige snackbarhou- derden medailles, lauwertakken en - der Willem S. uit Alphen aan den Rijn. S. werd het regelen van twee van deze reisjes ten laste gelegd, maar vol gens de Justitie heeft hij er de afgelo pen twee jaar veel meer laten uit voeren. Beide trips - S.’ vrouw Annetje (20) en zijn zwager Gerard fungeerden als koeriers - leverden ongeveer 20 kilo hasj op. Willem S. liet ook nog an dere teams hasj uit Marokko halen Het spul werd verborgen in speciaal omgebouwde benzinetanks, die doof de Marokkaanse leverancier op hun deugdelijkheid werden onderzocht voordat de hasj van eigenaar verwissel de. Van Nederlandse zijde was de operatie volgens de officier van justitie mr. C. van Steenderen echter ’’nogal krukkig” uitgevoerd. Zo liep een van de koeriers in Spanje tegen de lamp omdat hij zich bij een grensovergang te zeuwachtig gedroeg. S. werd op 19 augustus dit jaar door de Alphense politie van zijn bed gelicht. Hij had op dat moment nog twee jaar cel tegoed wegens een eerdere hasjs- j mokkel (340 kilo), en de politie vond r—f toen opnieuw hasj in zijn huis. S. ont- nen die dreigden zijn zaak ”te verbou wen’ als hij weigerde mee te werken. S. vrouw bevestigde die verklaring. Mr. Van Steenderen eiste tegen Anne- - el een boete van ƒ2000. Tegen enkele bijfiguren eiste mr. Van Steenderen on voorwaardelijke gevangenisstraffen zeven maanden voor J.H. (20) uit Wad dinxveen, negen maanden voor G.v.d.S. (44) en D.A. (40) uit Alphene» voor de autohandelaar G.R.V. (20) uit Gouda. Uitspraak: 6 december. ses Wilhelmina werd tot koningin ge kroond - begeleidde het korps de zang van de schoolkinderen en hoewel de bestuursleden van nu ietwat sceptisch gestemd zijn wat betreft de kwaliteit van dit eerste optreden, schreef secre taris Van Dartel toen voldaan in zijn grote boek: ’’Zeker is ons optreden van zoodanigen aard geweest, dat de Voor zitter den 24e September daaropvol gende de Vereeniging kon mededelen, dat zij ook volgens getuigenis van musi- D ci, groote eer van haar werk heeft ge-met algemene stemmen wordt aan- kende orkest New Orleans Syncopaters volgende regeling aan. ue uitvoerm- jazz Club Zoetermeer. Deze als sinds - gen piogen nooit in herbergen geschie- 1954 bestaande band die regelmatig - den, wel in de schoollokalen. De direc- succesvolle concertreizen maakt buiten winnen en na de eeuwwisseling was het teur vindt dit punt het belangrijkst. Vol- onze landsgrenzen en zojuist weer een - - -.-1 gens hem geeft een uitvoering in een nieuwe LP heeft gemaakt onder de noodza-’ herberg aanleiding tot minder aangena- naam ’’Hits in Dixie” trad onlangs nog me zaken. Het Corps moet zich verhef- op voor de AVRO-tv tijdens de marato- fen boven de kleingeestige meening, nuitzending’’Gééf om de Natuur”. Ad- - dat herbergen bepaaldelijk tot muzie- res van de Jazz Club: in de poort van loop der jaren een noodzakelijk bezit te kuitvoeringen geschikt zijn. Niet in zijn Dorpsstraat 18 te Zoetermeer; aanvang -j__ j-- meer no. belang, maar in ’t waarachtig, welbeg- muziek om 21.30 uur. WADDINXVEEN „Den heer C. C. Regt opent de vergadering des avonds te acht uren en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij hoopte, dat de Vereniging ’’Concordia” die zich zulk een schoon doel ten taak stelt, moge bloeien, dat zij in ledental moge toenemen en dat de leden gedachtig aan den naam der Vereeniging voortdurend zouden toonen door eendracht saam te werken, om het beoogde doel te bereiken”. ’kt namen. De heer Glasbeek kent die na- dig om de medailles, lauwertakken en - kransen op kwijt te kunnen. Maar deze eretekenen, die op de festivals en con coursen geoogst werden dateren uit la tere tijden. De eerste uitstapjes van ’’Concordia” bleken zoveel dorst te wekken bij de blazers en de tamboers, dat het maar een enkeling lukte nuchter zijn partij te spelen en na afloop moesten diegenen, die nog enigszins vast ter been waren, hard optreden om de groep weer in de richting van Waddinxveen te dirigeren. In tegenstelling tot het korps, bleef het vaandel dus bij ieder concours brand schoon en het bestuur besloot aan deze toestand een einde te maken. Straffen werden ingestéld en zo kon het bijvoor beeld gebeuren dat vaandrig B. in 1902 zijn congé kreeg. ’’Genoemden Heer”, zo vermeldt het oude notulenboek, ”had zich op de uit voering niet gedragen zoals dit een lid der Vereeniging betaamt en maakte het eenige bezoekers zoo lastig dat dezen politiegeleide aanvraagden naar huis, redenen waarom het Bestuur voorstel- de hem te royeren als Vaandrig hetwelk Zaterdag 3 december treedt het welbe- genomen”. Bovendien nam men de een trots "Concordia verenigd is. De wie is °P de foto, maar de Wad- onbekend, onbekend, onbekend, C. P. bovenste rij ziet daar voor een Dit is een uit 1899 - één jaar na de aangenaam bij het blazen. Het is kamp, onbekend, A. Kwaak, A. M. Hoogendoorn, A. Buurman en men overigens wel, al hoopt hij dat er oprichting - afkomstige foto, waarop moeilijk om er achter te komen wie Broer, C. Hoogendoorn, J. Hofman, voorzitter/dirigent C. C. Regt. Op de Waddinxveners zijn, die hem kunnen uniformen van tegenwoordig geven dinxveense historicus H. Glasbeek is Broer. Staande op de tweede rij d-i daar voor een l w vooral ~de slaagd. Op de eerste rij ziet 1 ons 1 I «MUM «MM «MUM»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 4