Te vaak wordt in de raad van onbehoorlijk bestuur gerept/wantrouwen geuit” Algemene beschouwingen van het CDA t» K 1 0 II - - r Hllll IIIIUII I vereist echter eveneens een meerja- daaromheen noodzakelijk. Een verho- verband met vervoer naar het zwembad sultaten daarvan dienen bouwstenen te zijn voor het zojuist gevraagde integ- omtrent het aantal bejaarden na de Cvi wigviiu». u a xv jaaiopivivvii wij nogmaals onze bezorgdheid uit over de toekomstige voorzieningen op dit ge bied. Zowel van gemeentelijke- als van provinciale zijde wordt niet alleen uit gegaan van verouderde uitgangspunten, formeerd zullen worden. In de nota is tot onze spijt geen aandacht geschon ken aan de problematiek met betrek- de beker of het kampioenschap er aan te pas komen. Wij menen dat er nog een belangrijke taak voor uw collge en teld naar de mogelijkheid tot stichting daarvan. Een nota daaromtrent hebben nne- k en kele i on- ffen: Vad- voor :n en I) uit rent concrete zaken uitspreekt, doch dat deze in een wat breder kader wor den bezien. BEJAARDENBELEID ”Na hetgeen wij in voorgaande jaren t er nen G. A. v.d. 1 over de dringende noodzaak van een "ri instituut. Zelfs in het meerjaren-investeringsprogramma is er mee gehouden. Wij wil- van een kinderdagverblijf de aandacht vestigen en vertrouwen nog voor de afloop van de huidige zittingsperiode de resultaten van dat onderzoek te ontvangen. Temeer, daar met het vrijkomen van Pinkelotje de ruimte hiervoor beschik baar is. Een samenhangend welzijnsbeleid be tekent in onze visie niet dat alle bes taande verenigingen en organisaties op :quenties te dat de voor ge zaak gediend. Een volledige betrokkenheid en mede- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 NOVEMBER 1977 De ze ge len, bij- cko ini- van :ht- rek ou- jn van vol- elo- uit- etje den 20 an- len. iaal loor hun >cht >sel- de titie □gal van imp ;ang r de icht. jaar asjs- 'ond ont- t de nan- bou- i.S.’ cutabel. Is bijvoorbeeld kosteloos ver- voer noodzakelijk voor leerlingen uit verantwoordelijkheid tussen hen on- ri ricrïc en ’_rJ -J:- het hele dorp door fietsen en waarvan de meesten reeds één of meer zwem- SOCIALE ZAKEN ”Bij de algemene beschouwingen tijdens de behandeling van de begro ting voor het jaar 1975 werd door de CDA-fractie gewezen op de belang rijke taak die de gemeente heeft met betrekking tot de immateriële hulpver lening van bijstandsbehoevenden. Wij vinden het, hoewel wat laat, desalniet- - J- ->-j-uw college in de nota wordt aangegeven, dat de zienswijze steeds meer veld wint, dat de begrippen dienstverlening en maatschappelijk werk bij de sociale diensten zowel materiële als immaterië le componenten kunnen bevatten. Het is voor ons een duidelijke zaak, en dat is het altijd al geweest, dat materiële nood zo niet altijd, maar dan toch in de meeste gevallen gepaard gaat met im materiële problemen, waarvoor ook voor de sociale diensten een taak is weggelegd. CDA-raadslid ing. C. van 't Hoog. Verwijzing naar de daarvoor geëigende tandarts staan. Het gaat immers om het jnctontioc o okif an urn a a r> x* _1 1 - x J J _1 1 1 mits de belanghebbende daarbij niet uit er toe te zeggen dat een verminderde degenen die weinig onderwijskansen 1 -‘J rende begeleiding, eventueel in overleg lijkt. i. De gezondheidszorg heeft vele raak- een on gewenst beroep op de algemene mid- j 1 ir j j concurrentie wordt aangedaan met ge volgen voor hun financiële positie. Uw voorstel inzake de bestemming van het huidige hockeyveld in de Oranje- wijk zien wij met instemming tegemoet. In dit verband vragen wij tevens uw aandacht voor de parkeerproblemen die WSE in de Oranjewijk veroorzaakt. Het verplaatsen van de ingang zodanig dat van de parkeergelegenheden nabij het Koningin Wilhelminaplein gebruik gemaakt kan worden verdient ernstige overweging. In tegenstelling tot de bui tensporters lijken de binnensporters opnieuw in de hoek te zitten waar de klappen vallen. De relatief grote verho ging van het uurtarief voor het gebruik van gymnastieklokalen vereist op zijn minst enige motivatie van de zijde van uw college.” instanties achten wij een goede zaak, doel, niet om de middelen. Wij neigen Voorrang dient te worden gegeven aan CULTUUR, JEUGD EN mits de belanghebbende daarbij niet uit er toe te zeggen dat een verminderde degenen die weinig onderwijskansen RECREATIE het oog wordt verloren. Een voortdu- belangstelling in dit opzicht gunstig ontvingen. ”De aanzet om te komen tot een Terecht heeft de integratie van kleuter- samenhangend welzijnsbeleid juichen c- -1-*-"2“ vlakken met andere terreinen. Door Dat het kind daarbij centraal zal moe- het realiseren van goede woon-, werk en leefomstandigheden wordt de ge- aan werk. Integendeel. Mijnheer de voorzitter, de door u ge schetste doelstelling van het kernen- beleid onderschrijven wij geheel en het doet ons dan ook genoegen dat u onze zorg eveneens hebt onderkend en uw voornemens hebt doen gaan van een personeelsuit breiding in de sectoren openbare wer ken en de secretarie. U bent met de personeelsuitbreiding en met het aan passen van het te reserveren bedrag aan de financiële mogelijkheden in be langrijke mate aan onze bezwaren te gemoet gekomen. Met belangstelling zien wij uit naar de nota van uw college over de grondpolitiek, waarin ook op het kernenbeleid wordt ingegaan. Wij menen echter dat dit laatste niet vol doende is. Wij verzoeken u, ons naast een nota over grondpolitiek ook een in tegraal plan voor te leggen op basis waarvan aan de realisatie van dit ker nenbeleid wordt gewerkt en waaraan in dit kader te nemen beslissingen kunnen worden getoetst.” Werkgelegenheid ’’Alom in het land grijpt de werkloosheid om zich heen. Op elk bestuursniveau dienen zo mogelijk maatregelen ter bestrijding daarvan te worden genomen. Ook op regionaal en gemeentelijk niveau. Onze fractie is het met uw opmerkingen hierover in de nota volledig eens. Provincie, gemeen ten en regionale gemeentelijke samen werkingsverbanden hebben een dui delijke taak inzake het terugdringen van de ernstige structurele werkeloos heid. Zij dienen dan ook gunstige voor waarden te scheppen voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen en zich sa men met het bedrijfsleven in te zett.en voor het behoud van de bestaande werkgelegenheid. Een evenwichtige re gionale ontwikkeling is dringend nood zakelijk. Niet alleen ten aanzien van bestaande en nieuwe industrieën, maar evenzeer ten aanzien van de agrarische bedrijven en het midden- en kleinbed rijf die eveneens een aanzienlijk aantal arbeidsplaatsen leveren. De voorkeur van onze fractie voor 7.10 als nieuwe plaats voor regionale benadrukken. Dit mede in verband met het feit, dat het ontwerp Streekplan Zuid-Holland Oost nu het gebied 7.3 als nieuw industrieterrein aangeeft het geen onze fractie bepaald minder ge wenst voorkomt. Wij hopen dan ook dat uw college er in slaagt ook de naast liggende en hogere bestuursorganen van de noodzaak van een regionaal in dustriegebied in 7.10 te overtuigen. Het houden van een onderzoek naar de ge wenste werkgelegenheid in de kern achten wij een goede zaak. Ook de re- Ten aanzien van het muziekonderwijs schouwelijke grondslag, terwijl juist het hebben wij kennis genomen van de op- vrijwilligerswerk merking van een lid van uw college in de onderwijscommissie. De vraag rijst wel, voor welke klassen en in welke vorm de te benoemen consulent(e) nu zodanige greep krijgt op het Zal gaan worden ingezet”. op dit gebied vergezeld zakelijk dat in voorkomende gevallen niet uitsluitend het college voor de ver- lening van bijstand zijn oordeel omt- door de deelnemers als positief is erva- rent concrete zaken uitspreekt, doch ren”. HUISVESTING banden met gevestigde instituten dienen te worden gebundeld. Integen deel, welzijnsactiviteiten en voorzieningen behoren dicht bij de mensen plaats te vinden waardoor XJ vijfde klassen die alleen derling het best bevorderd kan worden, j r. Het beleid dient duidelijk gekenmerkt te zijn door ruimte voor particulier ini tiatief en voor organisaties op ievensbe- 1 J 1 x!!l !..!_x 1 een belangrijke plaats dient te"krijgen. De wenselijkheid van een samenwerkingsverband tussen de verschillende reeds lang goed functio nerende verenigingen en de op dit mo ment nog steeds naar een eigen identi teit en beleidsplan zoekende Stichting voor Jeugd- en Jongerencentrum ”De Bonkelaar” wijzen wij vooralsnog van de hand. Overigens vernemen wij graag wat uw college met een dergelijke sa menwerking beoogt en hoe u dit meent te kunnen bevorderen. Het verheugt ons dat de suggestie uit onze fractie om het huidige raadhuis 1 1 '11_ I X bestemmen met instemming is ontvan gen. Aan het handhaven van het huidi ge gebouw van de muziekschool heb ben wij geen behoefte. Wij zien voor stellen met betrekking tot de bestem ming van het perceel in het kader van het kernenbeleid met belangstelling te gemoet. Over een voortgezette deelna me in het Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. wordt door onze fractie zeer terughoudend gedacht. Sterker, de huidige situatie dat de recreatieve as pecten van duidelijk regionaal en meer gewone verantwoordelijkheid van de ouders of de afdeling sportzaken ligt om hierin bij i vervolg volgende pagina) gen. Wij wijzen nogmaals op de nood- en wenselijkheid dat de bevolking in ruime mate de gelegenheid zal krij gen tot inspraak. Het gaat bij deze aan zet om een sociaal-cultureel plan. Uit gangspunt hiervoor dient te zijn het helpen van de mens bij zijn vorming en r'.ririi Lri. moet hartschool. Kanjiw college ons aange- zijn dat uw college een brede en actieve deelname aan kunstuitingen bevordert door bijvoorbeeld het aanmoedigen van culturele manifestaties en van kunstbeoefening door amateurs. Wij missen in dit verband de jaarlijkse tap toe uit het recente verleden. Een welzijnsvoorziening waarvoor wij de christelijke scho- derdagverblijf. Bij de behandeling van iu„ ui..r, £je begroting voor het lopende jaar is door uw college de toezegging gedaan werp van overleg tussen uw college en Wij zijn verheugd dat het havo/at- heneum thans over een goede huisves- ting beschikt. De huisvesting van de reeds eerder gepleit hebben is een kin- 1 en d- j'-- - lengemeenchap voor mavo en lbo blijft een onderzoek naar hart- en vaatziek- verhoging van het zogenaamde ’’hoof- dat een onderzoek zou worden inges- tATt rl Q n llAt ÏTAVtll OAWPPCf IC nnnwnnrrlknnr on J J 11 21,A 2 J 1 1— x I tevens kunnen zijn de vraag, in hoever- der deel van de bevolking in de gele- industrie-vestiging willen wij nogmaals zelf ook, bepaald niet voldoende zijn, betrekking tot de deelname aan de schooltandverzorging teronderwijs schrijdingen bij het openbaar kleu- verzorgers bij het basisonderwijs is van groot belang. Gaarne vernemen wij in dit verband de stand van zaken en - voortgang met betrekking tot de ouder- <joor voor het handhaven van de vier onderwijsnota werd hierover door uw motieven om het jaarlijks in aanbouw met betrekking tot het bejaardenbeleid spreekt hebben opgemerkt, staan wij bij voor- baat achter het voorstel tot instelling van een indicatiecommissie. Gelet op de tot nu toe bekende plannen tot reno vatie van huize Souburgh en mede gelet en lager onderwijs^een hoge prioriteit. wjj toe. Los van de nu ministeriële eis r' U i" J J ‘“J die hiertoe noopt, heeft onze fractie ten staan behoeft geen betoog. Het hierop reeds meermalen aangedron- zondheid het meest direct bevorderd, renplanning voor wat betreft gebouwen zaak Van groot belang is eveneens de actieve en lokalen. Onze fractie is dan ook blij aandacht van uw college voor de eerste dat wij op korte termijn daarover geïn- lijns gezondheidszorg waaronder art sen, maatschappelijk werk en kruis schrijven. Toch menen wij, dat de ziening, met een algemeen hulpver- king tot de Theo Thijssen- en Jan Ligt- ontnlooiine Onderdeel hiervan om- richt zish ~r:“z:r >-—•—>- - 6 zichtigheid dient te betrachten, omdat hulpverlening aan individu en gezin. J -ma_ terieel leed nog eens extra zou kunnen WADDINXVEEN De fractievoorzitter van het Christen- Democratisch Appèl (GDA) in de Waddinxveense gemeenteraad, ing. C. van ’t Hoog, heeft tijdens zijn al gemene beschouwingen over het gemeentelijk huishoudboekje voor 1978 betreurd dat gelegenheids combinaties in de raad veelvuldiger lijken te gaan voorkomen. ”Wij menen dat hiermee de belangen van de bevolking en de bestuurlijke samenwerking tussen de nu in het college vertegenwoordigde fracties een slechte dienst wordt bewezen. Te vaak en te gemakkelijk worden tegenwoordig termen als onbe hoorlijk bestuur gebezigd en want rouwen geuit in het collegebeleid zonder daaraan voor de hand lig gende politieke consequenties te verbinden. Wij vrezen de deur staande gemeenteraadsver- raai beleidsplan voor de kernen”, kiezingen deze instabiliteit nog zul len doen toenemen. Ing. Van ’t Hoog had de meeste tijd nodig voor het uitspreken van zijn al gemene beschouwingen, die negen vel letjes tekst in beslag namen. Eerder publiceerden wij in het Weekblad voor Waddinxveen al de visies van de VVD, de Progressieven en de SGP/Hervorm- de Kiesvereniging. De voorzitter van temin fijn, dat thans duidelijk door de CDA-fractie begon zijn algemene - J- -- beschouwingen met een pleidooi voor een betere gemeente-voorlichting. Ui teraard deelde hij ook de zorg van het college voor de toekomst, onder meer ten aanzien van het financiële perspec tief, de werkgelegenheid en de woning bouw. Alvorens wij zeer uitvoerig citeren uit de algemene beschouwingen van de christen-democraat (die nog zei alles te willen bezien vanuit het christen democratisch perspectief dat het Evan gelie ons roeps tot de dienst) nog een paar verduidelijkingen: met 7.3 wordt het toekomstig woongebied in de Zuidplaspolder ter hoogte van de St. Victorwijk bedoeld, met 7.5 de nieuwe bouwlokatie achter het sportpark ”de Sniep” en met 7.10 het mogelijk nieuwe bedrijfsterrein bij de tuinbouwveiling aan de Bredeweg. Het woord is aan de heer Van ’t Hoog: KERNENBELEID ”In uw nota begrotingen 1977 werd het nu zogenoemde kernënbeleid reeds aangekondigd. Onze fractie stelde toen hieraan niet de hoogste prioriteit te ge- beleid niet belangrijk vonden, maar met de instanties waarnaar wordt ver wezen, is naar onze mening noodzaak, omdat elk individu kan en mag ver wachten dat zijn of haar belang zo goed mogelijk wordt behartigd door de in stanties, die daarvoor zijn aangewezen. De ombuiging van het beleid met bet rekking tot een vergoeding van woon kosten voor bijstand genietenden kan onze fractie in het algemeen onder- verenigingen. Deze eerstelijns voor schrijven. Toch menen wij, dat de ziening, met een ven. Niet, omdat wij een dergelijk plaatselijke overheid de nodige om- lenend karakter, richt zich primair op beleid niet belangrijk vonden, maar zichtigheid dient te betrachten, omdat hulpverlening aan individu en gezin, omdat wij het overhoop halen van vele in gevallen als in de nota bedoeld, ma- Een goede samenwerking tussen de 1-tcrrij’. -c-ri ƒ- terieel leed nog eens extra zou kunnen vv^Gullvódc disciplines op dit niveau college als de ambtelijke worden verergerd door het immateriële js dringend geboden en verdient nieu- -1. i__j -i~t een tijdverkorting toe waren door gebrek gedwongen verhuizing naar een minder waardigheid en toevallige omstandig- ij:_ i xt:_i_it:i_ heden kunnen brengen, dienen naar de gegeneraliseerd. Wij achten het nood- ving”. GEZONDHEIDSZORG ’’Terecht staat in dit deel van uw nota het voorkomen van ziekten en noden voorop. Wij menen echter dat op het vuij jn deVieuwbouwsector. terrein van de gezondheidszorg het nNjnFDWTTc houden van onderzoeken op baarmoe- 'J 'ULKWIJS derhalskanker en het stimuleren van ”Met grote voldoening tandverzorging, hoe belangrijk op zich- nemen wij kennis van _.L" ri 2. rij. ri vet De visie’ van uw college omtrent de nistratiekosten aan het bijzonder kleu- dat deze zaken daarin niet thuis horen. te dragen tot een harmonische ontwik keling van lichaam en geest. Ook en vooral voor degenen, die in dit opzicht beperkte capaciteiten hebben is aan dacht nodig en moet dan ook de mo de verschillende sportverenigingen sti mulerend te werken en te bevorderen dat deze mogelijkheden er meer dan tot nu toe komen. Bij de wenselijkheid van de eventuele bouw en exploitatie van een tennishal in eigen beheer zetten wij vooralsnog enige vraagtekens. Wij vragen ons af of de realisatie van een dergelijke object niet aan een particuliere organisatie dient te worden overgelaten, terwijl ons inziens eveneens onderzocht dient te worden of de beide tennisverenigingen dit niet op zich zouden kunnen nemen met een gemeentegarantie als financië le rugdekking. Eventuele voorstellen van uw college zullen door ons kritisch worden bezien, zeker voor wat de fi nanciële consequenties betreft. Met de aanleg van een nieuw tenniscomplex in de Vondelwijk gaan wij schoorvoetend akkoord daar op korte termijn een uit breiding van het tennispark in het War- naarplantsoen niet haalbaar is geble ken. Wij vrezen in de naaste toekomst een overcapaciteit aan banen, waar- participatie. Bij de behandeling van^e tanen in het Warnaarplantsoen onderwijsnota werd hierover door uw college een aparte nota tqegezegd. deien nodig zal zijn of de verenigingen Onze fractie acht het wenselijk dat de - commissie, die tot taak krijgt gemeen telijke leerplannen voor het openbaar onderwijs voor te bereiden, rekening houdt met de eigen ’’identiteit” van de betreffende scholen, zodat hen de nodi ge vrijheid wordt gelaten bij het invul len van het schoolwerkplan. Uw aankondiging van een onderzoek hoe het betrekken van de ouders bij het bestuur van het openbaar mavo kan worden verwezenlijkt doet bij ons de vraag opkomen of uw college meent dat er nog andere mogelijkheden zijn dan een art. 61 commissie. Bij het on- 0D1 derwijs aan volwassenen zou bij geble- ken belangstelling gedacht kunnen worden aan een moedermavo en even tueel een avondmavo in een gebouw waar zonodig tevens opvangruimte is voor peuters (wellicht Pinkelotje). :ven aan SPORT ’’Onze fractie is met uw college van mening dat de sportvoorzieningen in onze gemeente in de komende jaren geen grote uitbreiding meer behoe ven. Anders is het met de vraag of nu ook iedereen naar eigen aard en ver mogen aan sportbeoefening kan deel- - en instemming nemen. Bij praktisch alle sportbeoe- tot huisvesting voor de muziekschool te 1 uw plannen met fening ligt de nadruk vooral op presta- K vegoeding voor admi- tie, wedijver en wedstrijdverband. Niet en de reservering met bet- maar sport heeft als wezenlijk doel bij verbaast onze fractie overigens enige rekking tot de vegoeding wegens over- mate. Schooltandverzorging moet naar schrijdingen bij het openbaar kleu- onze mening aanvullend zijn, dat wil teronderwijs. Wij nemen aan, dat deze zeggen voor die gevallen, waarin reservering ook jaarlijks betaalbaar schoolkinderen zich niet of in onvol- wordt gesteld. Hiermee wordt aan een doende mate door een tandarts laten reeds Tang door onze fractie geuite gelijheid aanwezig zijn om aan sport te begeleiden. Naar ons oordeel dient on- wens voldaan en wordt, en dat is kunnen doen, zonder dat de medaille, derzocht te worden of, en zo ja in welke belangrijker een goede en rechtvaardi- mate de zich niet aan de schooltandver zorging onderwerpende kinderen onder regelmatige controle van een g inwoners willen behouden dan is op voeren van 1... ori2ri op de onlangs gepubliceerde gegevens bouwen woningen per jaar een dringen- commodatie aanwezig is voor het ge- i j i .’de noodzaak. Nuchtere becijferingen wenste aantal uren gymnastiekonder- eerstvolgende 15 a 20 jaar, spreken wij zoals door uw dersteund door heUaantal aanvragers nïng over de functie eni de ömvang van ._i het met ane aspecten jit gebied in grote samenwerkingsver- J--banden met gevestigde instituten ningen zijn voor onze fractie^voldoende ging van de post schoolzwemmen in i - - c j dp*. hri verband met vervoer naar het zwembad doch wordt ook rekening gehouden contingent van 130 woningen per jaar is voor onze fractie dan ook uiterst dis met een prognose op de korte termijn, wordt verhoogd tot 225. Wij wensen uw Uitgaande vanjiet principe ’’regeren is college dan ook veel succes toe bij het maals de noodzaak van bejaardenvoor- deputeerde Staten, zieningen in de nabije toekomst. Los De resultaten van het beraad van uw van deze specifieke voorzieningen, college over de wijziging van de toe- diploma’s hebben? hoort de nadruk eveneens te liggen op delingsnormen zien wij met belangstel- een zodanige inrichting van algemene ling tegemoet. Wij pleiten er vooor dat voorzieningen dat ook ouderen daa- naast economische binding ook de so- raan deel kunnen nemen. Het beleid ciale binding een rol zal spelen. Voors- dient er op gericht te zijn de ouderen hands zien wij helaas nog geen instru- zolang en zoveel mogelijk zelfstandig menten om te bereiken dat uw college aan het maatschappelijk leven te laten ook een deelnemen. Het oud zijn of ouder wor- bestaande bestand aan woningen, be den maakt deel uit van onze samenle- woond door de eigenaar, dat hierdoor voldoende aanbod voor Wad- dinxveners zou ontstaan in de prijsklas se rond 200.000,-. Wij dringen er dan ook bij u op aan om zich er over te beraden dat deze lacune wordt opge ven wat uw verdere plannen zijn met deze scholen? Een vastomlijnd plan verschillende disciplines op dit niveau hiervoor is dringend noodzakelijk, zo- 1 2’’ 1 ^,e] y00r wat betreft ^e onderwijskun- we impulsen van uw college. Onder- dige als de financiële aspecten. zaken bespeurden terwijl zowel de le den van Uw medewerkers bepaald niet aan werk- leed dat als regel gepaard gaat met woongerief. Elk mens heeft zijn eigen genoemde personen en instanties zou -----t”..2- „,1-rio heden, die iemand tijdelijk in moeilijk- re het mogelijk en wenselijk is een bre- openbare mavo heden kunnen brengen, dienen naar de der deel van de bevolking in de gele- L..e.j.. mening van onze fractie niet te worden genheid te stellen deel te nemen aan ons zorgen baren. Onze fractie acht een apGF*nAralie#»prri Wn arhtAn nnnrl- -1 1-ix-i_ r ten dan onlangs het geval geweest is. denbedrag” aanvaardbaar en zelf Een onderzoek dat naar onze indruk noodzakelijk, doch meent dat de dek- king daarvan dient te worden gevonden wjj dan ook node gemist. Ook nu is uit de andere posten binnen het totaal- door uw college met geen woord gerept bedrag per leerling. Eén mogelijkheid c ri hiervoor hebben wij reeds aangegeven dergelijk ’De door het college aangevoerde bij onze opmerkingen over het finan- motieven om het jaarlijks in aanbouw cieel beleid. Wij menen dat hiermee de geen "rekening o te nemen aantal woningen bij te stellen kwaliteit van het onderwijs niet behoeft len nogmaals op de°noodzaak t ons aan. Deze motieven zijn zo te worden geschaad. 1 ...<-. duidelijk, dat moeilijk gesproken kan fn uw nota begrotingen 1977 werd ons worden van een groeifilosofie omwille eveneens een nota schoolzwemmen in van de groei. Wanneer^wij onze eigen het vooruitzicht gesteld, doch wij heb- i. ..j j- ben deze tot Op heden nog niet zien het gemiddeld aantal te verschijnen. Zeker nu voldoende ac- ri rij'--een dringen- de noodzaak. Nuchtere becijferingen --uw college voorgelegd, on- wjjs Op a|[e scholen, is een herbezin- X1 -J-1*~1 - J van respectievelijk premiekoopwonin- gen, vrije sectorwoningen en huurwo- ri 'ri reden om te bepleiten dat het huidige met een rognose op de korte termijn. wordt verhoogd tot 225. Wij vooruitzien benadrukken wij nog- daaromtrent te voeren overleg met Ge- de vierde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5