’Eén naam is onze hope’; nieuwe l.p. Vox Jubilans BRIEF Zwarte schijf maandagavond overhandigd: i Noteboom Drs. Huib Poot [29), zoon van directeur Kabul 18-10-1977 Vox Jubilans-voorzitter A. Kooyman laat de plaat aan zijn koor zien. [Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak ÉÉN NAAM ISONZE HOPE George de Vries geeft een plaat aan het Vox Jubilans-koorlid mejuffrouw HUIB. zaak van het voortbestaan van de nood- financiën het toelaten onze voorkeur naam E. Hofman. In het midden kijkt koorvoorzitter A. Kooyman toe. [Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom) tand met betrekking tot de eventuele realisering van rijksweg 3, zou het van zonder ingenomen met het op de plaat vastgelegde repertoire. De plaat is 23 mei 1977 opgenomen in de Haagse deren. Wij vragen ons wel af waarom bij de toepassing van het herziene bes temmingsplan ’’Oranjewijk” wordt af geweken van de uitdrukkelijke wens van de raad, dat geen balkons zouden WADDINXVEEN ”Eén naam is onze hope”. Dat is de titel van de nieu we langspeelplaat van C- gemengde zangvereniging dat de daarin geraamde opbrengst voor het terrein tussen Wingerd en zoom niet meer nodig is. Bij een eer dere gelegenheid hebben wij echter bouwbeleid ook op langere termijn. Met uw college zijn wij dan ook van mening dat zo spoedig mogelijk maat regelen genomen dienen te worden om voortzetting van de woningbouw na Zuidkade I te bevorderen. Met voldoening hebben wij kennis voorkant van de grammofoonplaat van Vox Jubilans met ditmaal geen orgelfront of kerkgebouw, maar een stukje natuur. uitbarsten, omdat de dirigent juist even eerder tijdens de repetities had op- tië(CGC) in Zwanenburg'H'ij'was spê- gemerkt die Waddinxyeenseklank nu ciaal naar Waddinxveen gekomen om met een kort waarderend woord voor zitter A. Kooyman, dirigent Jan Bone- is er een soort clubhuis voor Verenigde Naties personeel met een bar. Daar breng ik meestal mijn avonden door. Ze hebben er een biljardtafel met gaten en veel gekleurde ballen; en in de tussentijd ben ik vrij goed geworden in dit spel. Verder ga ik regelmatig uit eten met de Zweedse jongen Lars. Het eten is niet slecht hier; hoewel je een beetje moet oppassen, want je kunt snel diarrhee oplopen. Ze produ ceren hier ook een goede rode wijn, zodat je dat lekker bij je eten kunt drinken. Ver der eten ze hier veel shisk kabab, geroos terde stukjes vlees. Het is hier nu ook de tijd voor fruit, lekkere druiven, appels en veel verschillende soorten noten. Ik logeer in de Duitse club hier. Dat is een duitse vereniging met accommodatie. Het is niet veel bijzonders, maar goed genoeg voor een maand. En het eten is goed hier, inclusief Wienerschnitzel en sauerkraut met bratwurst. Afgelopen vrijdag ben ik met Lars door de wat meer traditionele gedeelten van de stad gewandeld. Dat moet je gewoon gezien hebben. Net zoals in Soedan zijn de huizen van gedroogde klei gebouwa. De straten zijn stoffig on verharde paden met in het midden een geul, wat het open riool is. Onder aan de muren van alle huizen is een opening, waarboven het toilet is in deze huizen. Alle poep komt dus netjes via de opening- D. Poot'van ''houtl^fide7HÓutèx>BVMn Sen,in de in hf‘ midden van de straat, de Willem de Zwijgerlaan, is al zes jaar lang ontwikkelingswerker bij de Verenig de Naties. Hij zit nu in Bangkok, na eerst ook in Soedan gewerkt te hebben. Hij houdt van zijn werk en weet zich daarin gesteund door zijn vrouw - een negerin -, die hij in Bangkok heeft leren kennen. Hoe het Huib Poot vergaat lezen we in een brief, die hij kortgeleden aan zijn vader en moeder in Waddinxveen schreef en waa ruit wij met de toestemming van zijn ou ders graag citeren: tot de verkeersafwikkeling zeer moei lijk wordt. Wij hopen dat hiervoor, in overleg met de bewoners, een veilige Nu Groenswaard 111 steeds meer be woond wordt en steeds meer mensen de Wadde moeten oversteken op weg naar de scholen en winkels in Groens waard II, wil onze fractie pleiten voo een zebrapad over deze weg. Temeer daar de verkeersintensiteit op die plaats zeker nog zal toenemen door aansluiting van de Wadde op het Noor- deinde. Eveneens willen wij pleiten voor het plaatsen van meerdere banken ten behoeve van bejaarden, bijvoor beeld naast de Ontmoetingskerk, daar ons gebleken is dat voor de bewoners van het Anne Frankcentrum de afstand naar het winkelcentrum aan de Groensvoorde nogal eens te groot is om in één keer te overbruggen. De toename van de kosten voor open bare verlichting stijgen aanzienlijk. Het komt ons voor dat besparingen in dit opzicht gevonden zouden kunnen wor den door het terugdringen van overma tige verlichting gedurende de nach telijke uren. Anderzijds is het toenemend aantal gevallen van schade zonder dader een ontwikkeling, die van een kwalijke mentaliteit getuigt. Het toebrengen van schade aan beplanting en andermans c.q. gemeentelijke eigen dommen is een verwerpelijke zaak.” Vervolg vorige pagina dan regionaal belang zijn, de lasten daarentegen zeker niet regionaal ged ragen worden en de baten voorna melijk plaatselijk (en voor alle dui delijkheid niet in Waddinxveen) liggen, is voor onze fractie onaanvaardbaar en aanleiding de deelname in het schap te beëindigen.” RUIMTELIJKE ORDENING EN WONINGBOUW ”In de komende maand zal de nodige TE KOOP De langspeelplaat is té koop bij boekhandel Burger in de Dorpsstraat en bij woninginrichting Kooyman in het winkelcentrum ”de Passage”. De kosten bedragen 18,90. Het zal dui delijk zijn dat Vox Jubilans, die de plaat heeft gemaakt met Jan J. van den Berg aan het orgel, er bijzonder mee ingeno men is dat deze plaat juist vlak voor de decembermaand op de markt is geko men. Dirigent Jan Bonefaas kon de koorleden vertellen dat de plaat in het NCRV-radioprogramma In ’t Zilver van donderdagmorgen 29 december (tussen half elf en twaalf uur) zal wor den gedraaid. De nieuwe plaat maakt ongeveer het tiental vol dat Vox Jubi lans - met in totaal 270 leden (152 van het gemengd koor, 40 jeugdleden en 80 kinderkoor) - in haar bestaan heeft gemaakt. ’k Zal met mijn ganse hart Uw eer, Blijf bij mij, Heer, Du Hirte Israels, Als de avondklokken klinken, Eén naam is onze hope, O Heer, de Koning is ver heugd, Praise the Lord, o my soul, o-- Hebe deine Augen auf, In de stilte, duurt wel lang zo zonder Hem in ’t harte dragen en Mijn hart, o Hemelmajesteit. Je kunt je dus wel voorstellen dat de geu ren alles behalve welriekend zijn. In deze straten spelen vieze, maar in bonte gekleurde kleren gestoken kinderen, sjou wen mannen met waterzakken, of zitten trots op hun magere ezeltjes en schuifelen vrouwen gesluierd, nee dat is eigenlijk niet het juiste woord, want ze hebben een soort zak over hun hoofd, met een aantal gaa tjes, op de plaats van de ogen. Verder zijn de markten in deze buurten natuurlijk ook de moeite waard. Je hebt er broodbakkers waar je platte broden kunt kopen direct uit de aarden oven, tapijten handelaren, vogeltjes verkopers, zelfs een die jachthavikken verkoopt en dan tweede hands spullen. Je kunt hier alles krijgen, maar tweedehands. Ik had mijn colbert vergeten toen ik hier aan kwam, maar geen nood, naar de tweedehands kleren- markt en daar voor tien gulden een heel net Peek en Cloppenburg Stijlgroep Gro ningen colbert uitgezocht, wat ik nu draag om hoge regeringsfunctionarissen te ont moeten. Waar heb ik het nu nog niet over gehad: o ja. het weer. De zon schijnt hier elke dag. maar doordat het hier vrij hoog is 1800 mtb) is het vrij koel. Vooral in de nacht koelt het behoorlijk af en draag ik m’n trui en sjaal. Nu voor het eerst brandt er ook een electrisch kacheltje in mijn ka mer. Maar overdag is het nog steeds aan genaam. Elke middag lunchen we in een restaurantje dat een dakterras heeft en vanwaar we de bedrijvigheid op straat kunnen gadeslaan. Zoals overal zitten ook hier veel Neder landers. Er komen ook veel touristen, voor ral mensen die met de auto van Europa hier naar toe rijden. Intussen zal ik toch wel blij zijn om over tien dagen weer naar Bangkok af te reizen en weer een beetje op de hoogte te komen van wat er zich in de rest van de wereld afspeelt, waarvan ik nu geheel onschuldig ben, want er is hier nau welijks een engelse krant. Nu is het wereldnieuws niet altijd terecht in haar prioriteiten, want dit jaar was hier een erg droog jaar met als gevolg een slechte oogst en de vertegenwoordiger hier van de wereld voedselorganisatie voorspelt dat er behoorlijk honger zal worden gelden hier in de winter, waar de rest van de wereld weinig belangstelling voor heeft. Dat en het feit dat hier nog steeds bijna eenderde van de kinderen sterft, voor het bereiken van hun eerste levensjaar, maakt dat dit land nog een erg onderontwikkeld gebied is. Wij proberen daar in heel beperkte mate wat aan te doen door de regering er van te overtuigen om een betere werkgele- genheidspolitiek te voeren, waar vooral de armsten van de bevolking moeten profi teren. Ondertussen begint mijn maag te ram melen en niemand is er mee gediend als die ongevuld blijft, daarom ga ik nu op weg met Lars naar een Indiaas restau rant, op de fiets natuurlijk". Groeten, "Beste Pa en Ma, Ik ben nu al weer meer dan drie weken hier in Kabul en het is tijd om weer eens een berichtje naar het ouderlijk adres te sturen. Eurica is in Bangkok gebleven. Eerst zou ze hier naar toe komen, in het midden van oktober, waarna we een week in India zouden doorbrengen. Maar nu heb ik be sloten om direct terug naar Bangkok te gaan aan het eind van deze maand. De tijd vrouw. Ik doe hier voorbereidend werk voor een EL.Ö.-missie, die hier in januari naar Kabul komt. Ik werk samen met een Zweedse associate expert en moet ook de activiteiten van een Indiase expert over zien. De laatste heeft al een jaar hier ge werkt. maar zijn werk was niet zo goed. Het valt echter niet mee om een oudere man te vertellen wat hij moet doen zonder hem al te veel voor het hoofd te stoten; maar tot nu toe lukt dat wel. Wij werken in het kantoor van het Ministerie van Planning en houden nauw contact met de onderminister. Dat is een van de merk waardige zaken in dit land. Alle beslissin gen kunnen alleen op het hoogste niveau genomen worden, zodat deze mensen zich met allerlei onnodige details moeten bezig houden en sommige beslissingen natuur lijk nooit worden genomen. Het werk op- zichzelf is niet zo bijzonder interessant, maar doordat we met veel mensen contact hebben om informatie te krijgen is het toch wel een goede ervaring. We hebben vergaderingen met regeringsfunctionaris sen van verschillende ministeries bv. het ministerie van onderwijs, landbouw, han del en met vertegenwoordigers van inter nationale organisaties zoals UNYP, UNI CEF, UNESCO, FAO en noem maar op. Je leert op zo 'n manier altijd veel nieuws en je leert ook een land goed kennen op deze manier. Al deze tijd heb ik in Kabul gezeten en verder weinig van het land gezien. De wee kenden zijn kort. Donderdagmiddag en vrijdag vrij. Ik heb een fiets gehuurd om mezelf wat mobieler te maken. Ik ga dan ook elke dag met de fiets naar het werk, wat niet al te gewoon is voor Verenigde Naties-ambtenaren, maar het is gezond en erg practisch. Want, hoewel Kabul omge ven is door hoge bergen, is de stad vrij vlak. Verder is er niet veel te beleven in Kabul. Omdat het een Islamitisch land is, is er vrijwel geen uitgaansleven. Gelukkig WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 NOVEMBER 1977 Drs. Huib Poot. getrouwd met een lid van dit koor. Maar hij schroomde niet zijn grote de hervormde waardering te laten blijken voor de mu- en jeugd- zikale prestaties van de Waddinxveense koor" Vox Jubilans. De^zwarte schijf is hervormde gemengde zangvereniging, maandagavond tijdens de repetitie van Hij sprak van een geweldige uitspraak, het welbekende koor in De Hoeksteen Die opmerking deed het koor in lachen aangeboden door George de Vries van Cantilena Grammofoonplaten Collec- eens achterwege te laten. Niettemin is zowel George de Vries van de grammofoonplatenmaatschappij faas' en natuurlijk’ allTkoorleden de Cantilenaals dirigem Jan Bonefaas bij- nieuwste langspeelplaat te overhandi- gen. George de Vries zei Vox Jubilans al een poosje op de voet te volgen. Dat kan Gerardus Majellakerk en bevat in to- bijna niet anders als men weet dat hij is taal '2 liederen: Op prijs nu den Heer, 1 van de gingen ten opzichte van het ’’package commissies niets kunnen doorgaan we- deal” zijn naar het oordeel van onze gens gebrek aan financiële middelen, fractie eerst mogelijk nadat gebleken is Een reconstructie die door uw college niet wordt genoemd, maar die naar ons Weide- oordeel dit jaar wel dient plaats te vin den, is het aanleggen van de draaikom w ten behoeve van de bus nabij de Sta genomen van de verdere plannen tot reeds te kennen gegeven, dat indien de ringlaan/Bilderwijklaan. Daar de nood- van een aan- financiën het toelaten onze voorkeur zaak van het voortbestaan van de nood- Regelmatige uitgaat naar een gehele of gedeeltelijke school ter plaatse vervalt, menen wij dat de reeds jaren durende overlast van de bewoners van de Bilderdijklaan dient te worden opgeheven. Wij vinden dan ook dat hiervoor alsnog financiële ruimte gevonden moet en kan worden. Aan de andere zijde van onze gemeente achten wij het wenselijk dat de Victor- ken een niet onbelangrijke tempori- wijk en de toekomstige wijk Zuidkade achten dit een noodgreep, die niet voor dringen aan op vroegtijdig overleg van herhaling vatbaar is. Een instandhou- de zijde van uw college met de ver ding van het onderhoudsniveau, de voersmaatschappij over een mogelijke aanleg en reconstructie van wegen en wijkvoorzieningen hebben bij ons een hoge prioriteit daar deze zaken alles te Met u is onze fractie van mening dat de zen. Wij hechten aan een evenwichtig gesuggereerde bestemmingen. Wijzi- die reeds de instemming hadden deal” zijn naar het oordeel van onze OPENBARE WERKEN ’’Onze fractie betreurt het te hebben moeten constateren dat als gevolg van vele andere wensen bij de voornemens van met name de dienst openbare wer- 1’ sering heeft moeten plaatsvindend Wij in het busnet worden opgenomen. Wij r, t voor herhaling vatbaar is. Een instandhou- de zijde van uw college met de ver- route via de straks gereconstrueerde Kanaaldijk richting Gouda. gebied 7.3 zou worden gekozen als Onze fractie stemt in met het stand- 1 eerstvolgend uitbreidingsgebied. Met punt van uw college, dat eerst de finan- maken hebben met milieu, verkeersvei- situatie op de Brugweg met betrekking de P.P.C. zijn wij van r--■ 'f' J J‘ e voorkoming van enige stagnatie in de gen van het bestemmingsplan Groens- digheden. woningbouw, het gebied 7.5 als eerste waard III duidelijk jnoet zijn alvorens Het is dan ook triest te moeten ver- bouwplaats dient te worden aangewe- voorstellen te doen tot wijziging van de nemen dat een aantal reconstructies, oplossing wordt gevonden. vaststelling c.q. herziening van een aan tal bestemmingsplannen. 1 bijstelling van die plannen zal leiden tot bestemming groen.” een meer efficiënte werkwijze en de aandacht van de raad worden gevraagd rechtszekerheid van de burgers bevor- voor de behandeling van het ontwerp A Streekplan Zuid-Holland Oost. Het is daarna noodzakelijk dat het gemeen telijk structuurplan wordt aangepast aan de zienswijze, zoals die in de af- gelopen tijd, zij het onder rumoerige mogen worden aangebracht op toeges- omstandigheden, werd geformuleerd, tane uitbouwen. Gelet op de nog steeds onzekere toes- Een spoedige realisering van de her- tand met betrekking tot de eventuele ziening van bestemmingsplan Groens- realisering van rijksweg 3, zou het van waard I/II zien wij eveneens met weinig realiteitszin getuigen, indien het belangstelling tegemoet. worden gekozen als Onze fractie stemt in met het stand- w vwnvgv-, uai VV1ÖL Ut lllldll- llldAUU UtUUUIl 111UL lllllltu, YC1ACC15VC1- mening dat. ter ciële afloop van het in exploitatie bren- ligheid alsmede woon- en leefomstan- voorkoming woningbouw, het gebied 7.5 als eerste waard III duidelijk jnoet zijn alvorens

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 7