WIJ SPREKEN OVER «399 1 BOUWEN IN ZUIDPLAS 1 EN KANAAL LANGER ONDERGRONDS ZUIDPLAS 1 EN 2 Waddinxveens nieuwste woongebieden ■1I1AMUELKERK Zuidplas Leermiddelen De Savomin Lohmanschool 1 Zuidplas Waddinxveens CDA is nu pas officieel Gemeenteraad neemt voor de toekomst twee belangrijke besluiten van Rehorst BV D. Uitbeijerse: y 2e KERSTDAG VAN 10.15.24.00 U. WADDINXVEEN. W' - Ir il ^3 INN 7 ten laste van het grondbedrijf ter be- N men. WADDINXVEEN Voor de toekomst van Waddinxveen heeft de ge meenteraad woensdagnacht voor een week tegen half één twee belan- Niettemin kon de heer Uitbeijerse toch wel akkoord gaan met het bouwplan, evenals de heer W. L. M. Kruijk (CDA), die het project aanvaardbaar noemde. De heer W. M. L. van Bree- men (PSP) vond het bouwplan een slechte overgang van de Burgemeester Trooststraat naar de bebouwing in het bestemmingsplan Zuidkade I. Voor wat betreft de inrichting van het bestemmingsplan Zuidkade 1 - Wad dinxveens nieuwste woonwijk in ont wikkeling - staan Burgemeester en Wethouders positief tegenover de ge kozen opzet. Een werkgroep is aan de uitwerking ervan druk bezig. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard de premiekoopwoningen in het plan bouwen. De ringvaart langs de Kanaaldijk zal op veel plaatsen voor de bevolking bereikbaar zijn. Zuidkade I wordt geen woonerf, al wordt wel ge probeerd de straten zo aan te leggen dat snel rijden er tot de onmogelijkhe den behoort. De noord-zuidroute in het plan is geheel opengehouden. WADDINXVEEN Voor de aan schaffing van leer- en hulpmiddelen en meubilair ten behoeve van de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool (Lindengaarde) heeft de gemeenteraad ƒ3.533,13 beschik baar gesteld. Het gaat hier om een eerste aanschaffing. Wat de school wil aanschaffen is dit: a. een biologie- methode voor klas 3 (kosten 354,20) b. aanvullende leer- en hulpmiddelen voor klas 5, i.v.m. de stijging van het aantal leerlingen (kosten ƒ1.144,61); c. aanvullend meubilair i.v.m. de aan stelling van de achtste leerkracht (ko sten 2.034,32). boekwerk de toekomst van onze streek en dus ook die van onze gemeente tot in 1990 wordt geschetst, In die raadsvergadering produceerden de raadsleden in een korte tijd een rom- Mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (lib.) sprak in dit verband van een groot contrast en zei de ge dachte Rehorst-woningen ook niet ge weldig te vinden. Voor ir. J. C. Schalk wijk van het gemeentelijk stedebouw- kundig bureau Stad en Landschap BV in Rotterdam was het bouwplan wel aanvaardbaar door de visuele geledin gen in het bouwmassa van de 17 vrije sectorwoningen. de Burgemeester Trooststraat in het bestemmingsplan Zuidkade 1 wil gaan bouwen. De grondverkoop en -ruil daarvoor heeft al plaatsgevonden. x WADDINXVEEN Als men het in Waddinxveen in het gemeentehuis bestemmingsplan Zuidkade 1 onverwijld heeft over woningbouw in de Zuidpla- worden begonnen. De raad heeft vori- melige papierhoop van 2 moties en 7 wijzigingsvoorstellen, in welke stukken ook nog een avond lang naar hartelust werd veranderd en geschrapt. Er waren dan ook drie schorsingen nodig om de zaak te ordenen en te beoordelen. Maar na vier uur vergaderen was het dan zover en kon worden besloten het (gewijzigde) bezwaarschrift op de post de doen naar het provinciaal bestuur van Zuid-Holland. De klok wees toen tegen half één ’s nachts. Hoewel de VVD het eens is met de nieuwe bouwlokatie achter het sport park ”de Sniep” konden mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester en haar drie collega’s niet instemmen met de de heer W. M. L. van Breemen (PSP) nog had beweerd dat de progressieve motie als gevolg van de aangebrachte tekstcorrecties was ontkracht hechtte komstig woningbouwgebied, waarbij hij er toch zijn goedkeuring aan. In de motie-Boere wordt gesteld dat het kiezen voor het woningbouwgebied achter het sportpark ”de Sniep” wel in overeenstemming is met het ontwerp- streekplan Zuid-Holland Oost, maar niet conform het gemeentelijk ontwerp-structuurplan. Bouwen ter hoogte van de St. Victorwijk is echter niet gewenst, omdat op die plek in de Zuidplaspolder nog altijd rijksweg A 3 tussen Rotterdam en Amsterdam is gedacht. Opgaven van evenementen en vergaderingen, die een alge meen of openbaar karakter hebben, ontvangen wij gaarne tijdig. Plaatsing geschiedt kos teloos. t - schikking gesteld. De ten laste van dit krediet te brengen uitgaven kunnen te zijner tijd worden ingebracht in de ex ploitatiebegroting voor het te ontwik- motie van de Progressieven, waarin werd gekozen voor de nieuwe woonp lek. In die motie wordt namelijk ook gerept over de inrichting van het toe- I---„’L - ook progressieve ’’voorwaarden van di verse aard” mede in beschouwing moe ten worden genomen. En dat ging de li beralen allemaal te ver. Mevrouw Oosterbroek-Waagmeester formu leerde er zelf ernstige bezwaren tegen, zodat de door de heer M. Boere (Pro gressieven) ingediende moti'e - na wat tekstwijzigingen op verzoek van B. en Whet CDA en de SGP/Hervormde Kiesvereniging - met 15 tegen 4 stem men kon worden aangenomen. Hoewel I WADDINXVEEN Na een lange poos wachten heeft dan eindelijk de landelijke federatie van het Christen- I Democratisch Appèl (CDA), waarin I' ARP, CHU en KVP samenwerken, het CDA in Waddinxveen officieel erkend. I Hierdoor kan het plaatselijk CDA naar I buiten toe optreden als officieel or- Haan. I Reeds voor de gemeenteraadsverkie- zingen van 1974 werd door de Wad- BJnxveense kiesverenigingen van ARP, CHU en KVP een Christen- I Democratisch Overlegorgaan in het le- ven geroepen. Met een gezamenlijke Ij kandidatenlijst en één gemeentepro- I gram werd toen als CDA aan de verkie- zingen deelgenomen. Door de toene- mende samenwerking en de veelvul- I dige gezamenlijke activiteiten werd be- sloten om in Waddinxveen tot oprich- ong van een plaatselijk CDA- B umenwerkingsverband te komen. B Met de landelijke erkenning van dit 'erband heeft men nu plaatselijk een II stap dichterbij gezet in de groei naar een volledig gefuseerde CDA-partij. vooralsnog zal de fusie van ARP, CHU en KVP in 1980 een feit zijn. Voor de in mei 1978 te houden raadsverkiezingen B ln Waddinxveen zal, evenals vier jaar B ;c ed,en’ ‘n elk geval met éen CDA-lijst aan ue verkiezingen worden deelgeno- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 21 DECEMBER 1977 Dit zijn de geplande woongebieden in de Zuidplaspolder. Op deze schets wordt duidelijk dat er best eens in de toekomst ter hoogte van de St. Victor wijk een derde spoorweghalte zou kunnen komen. Eerst was man van plan in Waddinxveen woningbouw te plegen in Zuidplas 2 nadat het plan Zuidkade 1 zou zijn volgebouwd), maar omdat daar nog altijd rijksweg A3 (Amsterdam-Rotterdam) is gepland, zal er het eerst gebouwd gaan worden in Zuidplas 1. gang van de bouw na realisering van het spolder wordt steeds - bij gebrek aan ge week ten behoeve van de voorbe- ploitatiebegrotmg voor namen - gesproken over de gebieden reiding een werkkrediet^van ƒ100.000- kelen bestemmingsplan. i 7.3, 7.5 en 7.10. 7.3 staat voor het ge- ji—j -r bied in de Zuidplaspolder ten westen van de spoorlijn Alphen aan den Rijn- Gouda ter hoogte van de St. Victor wijk, terwijl 7.5 staat voor het gebied achter het sportpark ”de Sniep” tussen de Tweede Bloksweg/Beijerinc- klaan/IJsermanweg en de Piasweg. Het I gebied 7.10 heeft te maken met het I door de gemeente Waddinxveen in het I gebied rond de Coöperatieve Tuiniers- I veiling Gouda en Omstreken aan de Bredeweg. j In het Weekblad voor Waddinxveen j zullen wij terwille van de duidelijkheid I voortaan spreken over de toekomstige I woonwijk Zuidplas 1 als het gebied om het achter het sportpark ”de Sniep” ge- I dachte woongebied en over Zuidplas 2 I als het gaat over bouwen in de Zuidpla spolder ter hoogte van de St. Victor- wijk. Van het bouwen in Zuidplas 2 zal voorlopig geen sprake kunnen zijn, om dat daar mogelijk rijksweg A 3 (Rotterdam-Amsterdam) kan komen. In de gemeenteraad is vorige week woensdagavond besloten dat - in afwij king van het ontwerp-structuurplan Waddinxveen, maar in overeenstem ming met het ontwerp-streekplan Zuid- Holland Oost - het eerst gebouwd gaat worden in Zuidplas 1 (achter het sport park ”de Sniep” dus). Volgens B. en W moet nu met de voor bereiding van een bestemmingsplan in Zuidplas 1 ten behoeve van de voort- jr t- grijke besluiten genomen: 1. Na het volbouwen van het bestemmingsplan Zuidkade 1 moet achter I het sportpark ”de Sniep” een nieuwe woonwijk uit de grond worden ge- 1 stampt. Tussen de Piasweg en de Tweede Bloksweg/Beijerincklaan/IJ- sermanweg zullen in 1980 en daarna zo’n 1.250 huizen worden gebouwd. 2. Het te graven zoetwaterkanaal Waddinxveen(Gouwe)- l Voorburg(Vliet) moet in Waddinxveens nieuwste woonwijk onder- i gronds worden aangelegd, zoals dat ook in Zuidkade 1 het geval is. De besluiten werden twee weken gele- den genomen tijdens de behandeling van het Waddinxveense bezwaarschrift tegen het ontwerp-streekplan Zuid- Holland Oost, in welk veelbesproken WADDINXVEEN "Een lelijk pro ject". Zo noemde in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw de heer D. Uitbeijerse (SG P/Hervormde Kiesvereniging) de 17 Woensdag 21 december vrije sectorwoningen die bouw- en aan- Raadscommissie voorde onderwijszaken, nemingsmaatschappij Rehorst BV nabij gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 22 december Raadscommissie voor de financiën, gemeentehuis, 16.30 uur Vrijdag 23 december Kerstconcert Die Gouwe Sanghers, Ontmoetingskerk, 20.00 uur - X v 7 sKU

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 17