Veel aandacht voor IMMANUËLKERK OP 2e KERSTDAG N KERSTHERBERG Executeur testamentair Programma Kerst-Inn l 1 SOS-kinderdorpen Peuleyen 15 telefoon 2604 KLACHTEN BEZORGING GEDICHT Serie over familierecht If IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW WEEKBLAD VOOR WADDINXVEENWOENSDAG 21 DECEMBER 1977 1 Hij is er niet vandaag zeker z‘n APR niet geleerd of zo maar wat heb ik daaraan ik zie nergens dat opvallende gezicht nergens die heldere donkerblauwe ogen klaar zou hij zijn thuis misschien op z’n kamer maar wat zegt hij dan tegen z’n ouders dat hij ziek is of ergens in ^ouda in een café of een oud huis met z’n vriendin op schoot Waarom spijbelt hij misschien wel dezelfde drang naar vrijheid die heb ik ook alleen durf ik er niet aan te antwoorden zou hij wel gewoon op z’n brommer springen langs de school scheuren naar ver weg Haar straks mag ie er niet meer in moet hij voor de school blijven staan je bent teveel afwezig geweest je komt er niet meer in en dan zit ik hier binnen en verdrink langzaam tussen vreemde gezichten lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll WADDINXVEEN Op Tweede j||)f| *kijjWfirt)Mb'jÉfrjWlWfrllJT*T Kerstdag wordt voor de vijfde maal - -- •»-- - in Waddinxveen een Kerst-Inn ge houden. Werd vorig jaar daarvoor een uitstapje gemaakt naar het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar - Tweede Kerstdag viel toen op een zondag - ditmaal kun nen de jongerenclub Together van de hervormde Immanuëlkerkge- meente en enkele jongeren van de rooms-katholieke St. Victorparo- chie weer terecht in het kerkge bouw aan de Prinses Beatrixlaan en de drie lokalen van de naastlig gende Koningin Wilhelminaschool voor MAVO. 4-Atheneum. gemaakt had bij Gedicht van een leerlinge aan de Samenwerkingsschool te Wad- dinxveen (APR Algemeen proefwerk/repetitie). WADDINXVEEN De Kerst-Inn op Tweede Kerstdag staat deels in het te ken van de SOS-kinderdorpen. De op brengst van de ’’kerstherberg” zal hier aan geschonken worden. Het jeugd werk van de hervormde Immanuëlkerk is hiermee ook al een paar maanden be zig. De Kerst-Inn organisatie wil zich WADDINXVEEN Het programma van de in de hervormde Im manuëlkerk en drie lokalen van de naastliggende Koningin Wilhel- minaschool voor MAVO georganiseerde Kerst-Inn ziet er zo uit: EERSTE KERSTDAG (ZONDAG 25 DECEMBER) Vanaf 12.00 uur is de organisatie telefonisch te bereiken voor infor matie en dergelijke onder nummer 3194. 1965 is ook Nederland officieel bij het SOS-werk betrokken. In Amsterdam werd de stichting ’’Nederlandse Vrien den voor SOS-kinderdorpen” opge richt. Vanaf 1970 begint in Afrika het SOS-werk. In 1975 werd in Rotterdam het eerste internationale petèncongres gehouden. Er waren op dat moment 85 dorpen en 10 dorpen in aanbouw. Wat beogen de dorpen? Om te begin nen een opvang voor weeskinderen en verlaten kinderen. Ieder kind dat om welke reden dan ook geen tehuis heeft, is welkom in een dorp, ongeacht ge loof, ras of geslacht. Die opvang bete kent dat de kinderen een echte nieuwe moeder krijgen. Dus niet meerdere leidsters, die elkaar afwisselen, maar één alleenstaande vrouw die bij de kin deren woont en deze als haar eigen kin deren beschouwt. Deze moeder verze kert de continue opvoeding die de kin deren een gevoel van geborgenheid ge eft. Zo’n moeder zorgt voor 7 a 8 kinde ren, waardoor de groep zoveel mogelijk op een echt gezin lijkt. Samen met hun moeder wonen de kinderen in een ei- AVONDPROGRAMMA Vanaf 19.30 uur is de entree niet gratis meer. Voor het luttele bedrag van 2,50 kunnen de gezelligheidszoekers van de volgende programma-onderdelen genieten in een 4 uur-durend programma voor jong en oud: De folkgroep ’’Super Nova”. Het cabaretgezelschap ’’Positief Intellectueel Cabaret” uit Harderwijk. De Waddinxveense groep Oase. Enkele in Waddinxveen wonende buitenlandse werknemers verzorgen en bemannen een Turks café! TWEEDE KERSTDAG (MAANDAG.26 DECEMBER) 10.15 uur Opening Kerst-Inn. Permanent zijn in de hervormde Immanuëlkerk en de drie lokalen van de Koningin Wilhelmina- school voor MAVO aanwezig: Ontmoetingsruimte met bar Creativiteitsruimte Diverse spelen (tafeltennis, sjoelen e.d.) Films (niet tussen 2 en 4 uur), ook een film over de SOS- kinderdorpen Een boekenkraam met goedkope tweedehands boeken Informatiestands van de SOS-kinderdorpen en Amnesty International Voor de opvang van de kleintjes is er een crèche. Rond 11.30 uur: Het eerste Bingo-spelletje waarin een goed kope kinderronde. 12.00 uur Koffieconcert. 12.30 uur Volksdansen. 13.30 uur Bingo met prachtige prijzen! 14.00 uur Sjoelwedstrijd. 14.00 uur Klaverjastoernooi (ook voor de amateur!) met prachtige prijzen. Inschrijfgeld 1,50. 14.30 uur Schaak- en damsimultaan, inschrijfgeld f 1 14.30 uur Voor de kinderen poppenkast. 15.15 uur Volksdansen. 15.30 uur Kinderkerstverhaal. 16.00 uur De huisbioscoop draait weer diverse films. 16.15 uur Kwis voorde wat ouderen. 17.15 uur De laatste ronden bingo. samenwerkingsschool voor HAVO/Athe neum had hij namelijk een gedicht aan de muur zien hangen dat Tinka, leerlinge van j een op dracht over Liefde’' voor het vak Kennis van het gesstelijk leven. De jongen die dit bij- meisje zo graag ziet, laai het afweten bij een repetitie. Het lijkt eerst een aanvaarde zaak, maar daarna blijkt de school in kwestie dat toch niet te nemen. Een moeder uit het SOS- kinderdorp in India met één van "haar” weesjes. speciaal richten op het kinderdorp in Dharamsala, in India. Daar namelijk heeft de kerkeraad van de Imma nuëlkerk een kind geadopteerd. Het initiatief tot het ontstaan van deze SOS-kinderdorpen is van de Oosten rijkse professor Gmeiner. Dit als ge volg van de Tweede Wereldoorlog, waarin veel kinderen ouderloos werden. WADDINXVEEN Veel mensen vin den het een geruststellend idee te we ten, dat na hun dood een vertrouwd ie mand hun inboedel, hun papieren en hun verdere eigendommen opruimt. Normaal gesproken doet de echtgenoot dat of zorgen de kinderen daarvoor. Is iemand niet getrouwd of heeft hij geen kinderen, dan wordt nogal eens een fa milielid of vriend gevraagd om dit kar weitje op zich te nemen. Zo’n aanwij zing heeft zeker zin, wanneer die inder daad alleen inhoudt het opruimen en ordenen van de spullen van de overle dene. Maar men gaat een stuk verder door bijvoorbeeld in het testament op te ne men, dat de betrokkene ook zal optre den als executeur testamentair (uit voerder van het testament). Men moet dan bedenken, dat een deel van het werk dat de executeur behoort te doen - namelijk het gereed maken van de na latenschap voor verdeling - in veel ge vallen door een notaris zal worden ge daan. Het gebeurt dan ook niet zelden, dat een executeur in feite op dit gebied geen wezenlijke taak heeft. Wil men toch een executeur testamentair aan wijzen, dan is het verstandig daarvoor iemand te vragen, die bereid en in staat is zijn taak op een onafhankelijke wijze waar te maken. Uiteraard in samenwer king met de notaris, die de nalaten schap behandelt. Het is gebruikelijk dat de executeur een vergoeding ontvangt voor de door hem of haar verrichte werkzaamheden. Die vergoeding kan in het testament zijn vastgesteld. Is dat niet zo, dan zijn er vaste percentages voor: 1,5% van de nog te verrichten uitgaven en 2,5% van nog te ontvangen bedragen voor de nalatenschap. KERSTHERBERG Dick de Leeuw en Dorenda Gerts: "Loop op Tweede Kerstdag eens aan bij de Kerst-inn. De Immanuëlkerk is dan ingericht als kerstherberg en heeft zijn deur warenwijd voor u openstaan van 10.15-24.00 uur, al moet u dat wa genwijd niet te letterlijk nemen, want het kan vriezen met de Kerst. Tweede Kerstdag bent u welkom voor een hapje, een drankje en een praatje met andere mensen, die er - net als u - even zijn aangelopen. Wat is eigenlijk een Kerst-inn? Inn met dubbele n is het Engelse woord voor "herberg”. Samen met het Neder landse ’’Kerst” er vóór betekent het "Kerst-herberg”. De gezelligheid van een herberg, gecombineerd met de sfeer van Kerstmis. Een open deur. Een programma met activiteiten waaraan iedereen mee kan doen, een hapje, een drankje, muziek. Men kan komen en gaan wanneer men wil. Mocht voor u - om welke reden dan ook - de afstand tot de Immanuëlkerk een bezwaar zijn om aan te lopen: geen nood. Vriende lijke autobezitters hebben aangeboden te helpen. Tijdens deze dag kunt u bel len nummer 3194 en u wordt afgehaaid”. Al vanaf augustus/september zijn en kele tientallen jongeren betrokken bij de organisatie van deze Kerst-inn, Ver tellen ons de organiserende jongeren Dick de Leeuw (Henegouwerweg 17, tel. 3105) en Dorenda Gerts (Ring- vaartsingel, tel. 2673). Aan de Prinses Beatrixlaan is Tweede Kerstdag iede reen welkom, die er even uit wil om ge zelligheid te vinden in ’’groter” ver band. Maar dat niet alleen. Er wordt ook aandacht gevraagd en geld ingezameld voor het SOS-kinderdorp Dharamsala in India, waarvoor ook het gezamenlijk jeugdwerk van de hervormde Imma- nuëlkerkgemeente al activiteiten heeft ontplooid. Sinds onderwijsredacteur Ton Elias van NRC Handelsblad vorige maand, opde dag dat in Waddinxveen Sint Nicolaas werd ingehaald, in de samenwerkings school aan de (korte) Sniepweg een confe rentie van de Landelijke Vereniging t.b.v. samenwerkingsscholen (VSWS) Ij woonde heeft hij er in zijn rubriek "Ca- Hiertoe hier" al een paar maal over geschreven. behoort een afgesloten ambachtsoplei- Vorige week dinsdag ging hij in zijn kwa- 7... in op het Him™! En dan nu het gedicht: waarde- rond het spijbelen. In de Waddinxveense WADDINXVEEN Na de series over onder meer het werk van de notaris en het functio neren van het provinciaal bestuur van Zuid Holland heeft het Weekblad voor Waddinxveen dit maal een informatieve serie over het familierecht. Iedereen krijgt namelijk meer dere malen in zijn of haar leven te maken met de wetten op het ge bied van het familierecht. Die wetten, hoe nuttig en waardevol ook, vormen een doolhof waar een niet deskundige gemakkelijk in verdwaalt. Het gevolg kan zijn, dat men een verkeerde beslissing neemt, een slechte regeling treft of een overeenkomst aangaat, waarvan men de juridische of fi nanciële consequenties niet volle dig kan overzien. Samen met de notarissen, verenigd in de Koninklijke Nota riële Broederschap, hebben we een serie samengesteld, waarin onderwerpen worden besproken als huwelijksvoorwaarden, de ou derlijke macht over minderjarige kinderen, het voogdijschap over de kinderen bij overlijden en echtscheiding, en het doen van schenkingen door ouders aan hun kinderen om successierecht te besparen. Ook alle haken en ogen die vast kunnen zitten aan het maken van een testament en het verdelen van een erfenis komen in deze serie uitgebreid aan de or de. Evenals aan de juridische en financiële regelingen, die mensen kunnen treffen (en zelfs moeten treffen als zij verstandig zijn), wanneer zij buiten het huwelijks- verband met elkaar samenwonen. Voor adviezen op het gebied van het familierecht kan men overi gens bij iedere notaris terecht. Hij is een onpartijdige, door de Ko ningin benoemde, raadgever en de deskundige bij uitstek op juri disch en financieel gebied van het zogenaamde ’’privaatrecht”. Deze week: Executeur Testamen tair. Volgende weekBuitenechtelijk sa menwonen. In 1949 ontstond in Imst, Oostenrijk zelfstandige mensen te maken het le SOS-huis: ’’Huis Vrede”. Tien -- jaar later, in 1959, waren er overal in ding en een zelfvertrouwen verkregen liteiiskrant onder meer Europa al 20 dorpen. Een miljoen cont- door ondervonden liefde en tL ribuanten zorgde voor het onderhoud, ring. Een SOS-kinderdorp is een een- In 1963 ontstonden de eerste dorpen in heid waar gepoogd wordt van verlaten Zuid-Amerika en een in Korea. Vanaf kinderen gelukkige mensen te maken. Een werkplaats in het SOS- kinderdorp in India waar tapijten gen huis. Een SOS-dorp bestaat uit ca. met °ude Tibetaanse patronen twintig van deze huizen. worden vervaardigd door Het doel van zo’n dorp is kinderen tot Tibetaanse vluchtelingetjes.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5