GOEDE RAAD de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TOIEBAS I Politieke partijen druk bezig met het zoeken naar nieuwe raadsleden huis kopen? huis verkopen? Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. GELUKKIG NIEUWJAAR Fa. v.d. Linde Heemskerk BV ’t Is slecht leren na De Wrekers verboom makelaardij b.v. RM Woensdag 31 mei 1978 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter Rabobank O Geldengoederaad N 9 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu LidNBM 33e JAARGANG - Nr. 1544 WADDINXVEEN Woensdag 31 mei 1978 worden er weer gemeente raadsverkiezingen gehouden. In Waddinxveen zijn dan ook al diverse politieke partijen druk bezig met het zoeken van kandidaats- gemeenteraadsleden en het opstellen van kandidatenlijsten. De verkie zingen over ruim vijf maanden beloven (opnieuw) zeer spannend te wor den. Belangrijk is namelijk hoe sterk of hoe zwak de linkse partijen uit bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën in onroerend goed - brugweg 99 telefoon 01828-3581 de stembusstrijd tevoorschijn zullen komen, na het geharrewar binnen de Partij van de Arbeid. I Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 28 DECEMBER 1977 VOOR TELEFOON 01828-2218 van 1 Zuidkade 6 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Waddinxveen Achter Verbakel Waddinxveen: Dorpstraat 38, tel. 2373 Passage 21, tel. 4132 Boskoop: Zijde 3 tel. 01727-2544 Dorpstraat 33, Waddinxveen X Men neme:rotjes, sissers, zeven klappers en de nodige voor zichtigheid in acht om het nieuwe jaar fees telijk (maar veilig) te begroeten. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. Men neme: na alle toosten, prosits, goe de wensen en vrien delijke glaasjes een alkoholvrije chauf feur om veilig thuis gebracht te worden. Zo begint een veilig Nieuw Jaar! Men neme:straks de telefoon 1 F om iemand waarvan we weten dat hij of zij alleen is even onze beste wensen over te brengen. Een klein gebaar, dat die ander het gevoel geeft er toch bij te horen. Irisette donsdekens zijn S^gekeurd door de Nederlandse -X Vereniging van Huisvrouwen. Wij wensen u veel heil en zegen in een in alle opzich ten voor tref- felijk 1978! GPV Het GPV heeft de samenstelling van de kandidatenlijst, die zal worden inge schoven met die van de SGP en de Her vormde Kiesvereniging, voor de ko mende raadsverkiezingen als volgt vastgesteld: J. Knol (Kon. Wilhelminasingel 46) di recteur eigen b.v.; D. van der Eyk (Abraham Kroesweg 10) kweker; K. van der Kaaden (Nicolaas Beetslaan 11) leraar tuinbouwschool; Th. J. de Vries (Peuleyen 76) hoofd Gerefor meerde basisschool Waddinxveen; C. P. Voorberg (van Maerlantstraat 18) provinciaal ambtenaar en L. Radema- ker (Peppelhorst 31) employé bij Philips. AFSCHEID Er op gerekend moet worden dat di verse zittende gemeenteraadsleden niet terug zullen keren. Dat zijn onder an dere wethouder H. Huizer (SGP/Her- vormde Kiesvereniging), omdat zijn ’’achterban” hem voor volgend jaar op een zijspoor heeft gezet gezien zijn stemgedrag deze zomer bij de behande ling van het streekplan Zuid-Holland Oost, P. van den Berg (CDA) wegens drukke werkzaamheden. W. M. L. van Breemen (PSP), drs. W. C. Verbaan (Progressieven), drs. W. G. de Meer (Progressieven), wegens drukke werk zaamheden en Z. van der Houwen 1 (VVD).. Men neme: enige voor zorg om, bij al die gezellig brandende kaarsen, het vuur geen kans te ge ven. l'ooral op de laatste avond van het jaar is dat baasje erg aktief! u WADDINXVEEN Namens het personeel van de protestants- christelijke Groen van Prinsterer- school (Tollenslaan) heeft leraar W. Groenendijk een dringend be roep op de ouders gedaan om hum kinderen op tijd naar bed te stu ren. Zijn hartekreet staat afge drukt in de schoolkrant ’’Groen voer”. Wat Groenendijk namelijk heeft opgemerkt is dit: ”Het komt de laatste weken vaak voor dat de leerlingen in de vierde klas, en bij navraag ook in andere klassen, ’s maandagsmorgens bijna niets presteren. De oorzaak hier van is in bijna alle gevallen te laat., naar bed gaan. Bij rekenen en taal zijn de gevolgen duidelijk merk baar. Het gemiddelde daalt zeker 1 tot 1 */2 punt. Verder constateer ik het in verhevigde mate op dinsdag morgen, als in mijn klas 1/3 deel van het aantal leerlingen (35) op de avond daarvoor de ’’Wrekers” ziet. U begrijpt dat er dan nog maar drie dagen over zijn om de resultaten op te halen. Ik kom ach ter op mijn werkschema en de leuke lessen en expressievakken komen in de knel. Vandaar een dringend beroep op u uw kinderen op tijd naar bed te sturen. Hoe leuk de programma’s wel zijn. Trouwens, zijn ze wel leuk en ont spannend voor kinderen? U moest eens horen waar ze de volgende morgen over praten. Ik zou het erg op prijs stellen als u het doet. Het is voor uw eigen kinderen, die goed uitgerust op school komen, het werk zonder te veel fouten ma ken en op school niet na schooltijd het werk behoeven af te maken”. julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (tdNBM weken de volgende namen van mensen ingezonden, die ze voor een kandida tuur in aanmerking wilden laten ko men: C. v.d. Bas, R. Beekhuizen, Mv. M. D. J. de Beer, Mv. C. v.d. Berg-Bouwman. A. B. v.d. Berg, B. Ph. Berloth, Mv. E J. Berloth-Garretsen, Mv. Th. C. D Blom-van Dillen, Th. G. Blom, M Boete, Mv. A. Borgma, Th. Bos, R. W. Bosch, Mv. E. H. J. Broere-v.d. Veer. Mv. C. J. A. de Bruin-Verhey, A. de Bruin, W. C. de Bruyn, J. Droog, H. van Ek, W. A. Erath, A. van Gent, B. B. M. v.d. Hart, A. Heij, B. Jenner, R. J. Jenner, Mv. Y. Klinkenberg-v.d. Hoogen, G. Koeman, M. Kraayestein, Mv. E. Krösschell, A. Slinger, J. H. Smit, M. J. Spaans, H. J. v.d. Steen, J. Stubbe, A. Vermey, T. Vonk, C. A. A. Wijnen, W. de Meer, Tr. v.d. Meuten, Mv. C. ten Zijthoff-Janssen, H. ten Zijthoff, D. Lont. andere zal volgend jaar niet meer van de partij ARP Ook de AR-kiesvereniging ’’Nederland en Oranje” heeft de leden gevraagd ge schikte kandidaten aan het bestuur door te geven. Deze kandidaten komen Slapen onder dons is elke nacht opnieuw een heerlijk avontuur. Daarom - een goed advies - doen! Maar ga niet avonturieren met de kwaliteit. Kies Irisette, een merk met jarenlange ervaring in donsdekens en lakenovertrekken. Kom onze nieuwe dessins a bekijken. 'n heel betrouwbaar bedgenoot Men neme: zich na de vijftiende olie- bol, drie koffie met slagroom, x een mokkapunt, twee slaatjes, vier worstebrood- jes en veertien opgetuigde toastjes voor om nu eindelijk eens serieus werk te maken van de (gezonde)slanke lijn. Sterkte! dan op de groslijst te staan. In januari zal dan in een ledenvergadering de de finitieve AR-kandidatenlijst worden vastgesteld. Al in de eerste maand van dit jaar be- raadszetel(s) te dingen. Lijsttrekker zou I sloten de socialisten in 1978 de be- worden pud-gemeenteraadslid H. P. staande samenwerking met D’66, PPR Barth. en PSP te verbreken. Kort daarop Bij het CDA en de VVD staat vast dat maakte de heer W. M. L. van Breemen ze opnieuw aan de verkiezingen zullen (PSP) zich los van de zes man sterke deelnemen. Het lijkt er op dat de SGP/- fractie van de Progressieven en vormde Hervormde Kiesvereniging volgend een eenmansfractie, hoewel de meer- jaar voor het eerst zal uitkomen met I derheid van de gemeenteraad hem niet een kandidatenlijst waarop ook namen i wil zien als fractievoorzitter. Omdat de van GPV’ers zullen voorkomen. Tot PvdA volgend jaar met een eigen pro- vier jaar geleden was het nog niet ge- gramma en een eigen kandidatenlijst lukt deze drie kiesverenigingen op één aan de gemeenteraadsverkiezingen zal spoor te krijgen. De in naam nog be- deelnemen, zoeken de drie kleinere staande groepering Gemeentebelangen progressieve partijen nog naar i 7 i mogelijkheden. zijn. Het moet uitgesloten worden geacht dat D’66, PPR en PSP één nieuw blok PvdA I gaan vormen. Daarvoor is er in de afge- Bij de PvdA wordt op de woensdaga- I lopen tijd te veel gebeurd en daarvoor vond 4 januari om acht uur in café re- verschillen de politieke opvattingen te staurant De Unie te houden ledenver- veel. Bovendien is D’66 landelijk ge- gadering (uitgeschreven door het zien een winnende partij. Hoe je het nieuwe partijbestuur onder voorzitter- ook wendt of keert: PPR en PSP zijn schap van Martin Kraayestein) gespro- slechts goed voor enkele tientallen ken over de gemeenteraadsverkiezin- stemmen. Er op gerekend moet worden gen. De leden hebben in de afgelopen I dat bij deze twee partijen het gezonde verstand zal overheersen, zodat de be sturen op praktische gronden zullen af- I zien van deelname aan de gemeente- I raadsverkiezingen. Bij D’66 bestaan er wel plannen om zelfstandig naar (een)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1