Gouden Ame Voor brandweer was 1977 de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TOPJIAS goedkoop” schadejaar huis kopen? huis verkopen? Vorig jaar ging voor f 77.000,- in vlammen op Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. GELUKKIG NIEUWJAAR ’n DATSUN? Heemskerk BV OUDERPARTICIPATIE SAMENWERKINGSSCHOOL verboom makelaardij b.v. gg| julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 [ikinbmI Oliebollenbal Instuif-Inn ’77 Nu ook sportieve recreatie in sportzaal Onafhankelijk Nieuwsblad AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG b.v. •'O N 99^1 Z A '99 Eindeloze F kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 4 JANUARI 1978 rfC Waddinxveen VOOR DAN TELEFOON 01828-2218 NAAR van xp' W/ Groenswaard EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Een aantal brandweerlieden behaalde ook dit jaar weer een diploma waar voor zij studerende waren, terwijl een viertal zich liet inschrijven voor een deze winter te houden cursus. Hoofd brandwacht J. Mulder volgt momenteel het tweede deel van de cursus vrijwil lige onderbrandmeester. Voor het eer ste deel legde hij het afgelopen jaar met SHOWROOM: VEERSTAL 30 20857 Dorpstraat 33, Waddinxveen 33e JAARGANG - Nn 1545 R één van de betrokken ouders. In een volgende editie van het Week blad voor Waddinxveen hopen wij uit- op deze zaak te kunnen Dit is het moment waarop notaris J. in 't Hol zijn trouwe medewerkster het door hem aangeboden geschenk van het papier ontdoet. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom w WESTHAVEN 55 GOUDA TEL.:01820 - 13933 nieuwe project konden doen blijken. Alhoewel de formulieren vóór 23 de- t te neinde zo spoedig mogelijk na de kerst vakantie te kunnen beginnen met de praktische uitvoering van een aantal deelzaken, zijn de leden van de stuur groep van het project (docenten en ou ders) zich achter af toch wel bewust van de korte tijd welke de ouders ge gund werd om zich over deelname te kunnen beraden. Daarom is de termijn nu verlengd tot 9 januari a.s. Alle ouders worden ver zocht de brochure nog eens zorgvuldig en rustig te lezen en de formulieren in te vullen en op 9 januari mee te geven aan de kinderen. Inleveren bij de rec tor, drs. M. Verhoog. ’’Want ouderpar- - -j— j, samenwer- Gevonden: fietssleutel; horloge; porte- monnaie. Verloren: portemonnaie; label met sleutels; armband; dameshandschoen; dameshorloge; ceintuur. WADDINXVEEN Sinds enige maanden is in de samenwerkingsschool voor Havo/Atheneum aan de Sniepweg cember jl. werden terug verwacht een project van start gegaan, waaraan in feite reeds lang daarvoor de basis vyas gelegd door docenten en vertegen woordigers van allerlei commissies en werkgroepen. Dit project startte op 3, 4 en 5 november jl. met een conferentie "De Guldenberg” bij Helvoirt in Noord-Brabant. Het resultaat van deze conferentie was een kleine lawine van activiteiten met het doel om over alle relevante zaken waarvoor bestuurderen, docenten, ou ders en leerlingen belangstelling heb ben of zouden moeten hebben. BROCHURE Enige weken voor kerstmis kregen alle ticipatie moet, omdat de ouders een brochure thuis waarin zij kingsschool van de ouders is,” aldus konden lezen wat er zo al aan de hand was, maar vooral waar ouders aan mee kunnen doen. Bij deze brochure be vond zich een formulier waarmee ou- voeriger ders van hen belangstelling voor dit ingaan. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën Zuidkade 6 k Achter Verbakel OPLEIDINGEN Twee nieuwe leden kwamen het korps versterken in de loop van het jaar. To taal zijn thans 32 man (geen ontslagen dit jaar) lid van de Waddinxveense vrij willige brandweer. Aan oefeningen en opleidingen werd uiteraard weer de no- aantal kleine binnenbrandjes of begin dige zorg besteed. Nagenoeg iedere on derdelen van brandbestrijding geoe fend of worden instructie- of theorie- avonden gehouden. Ook de duikersp- WADDINXVEENMejuffrouw A(nnie) Dijkman, die 40 jaar werkzaam is bij het notariaat in Waddinxveen, is voor haar verdiensten koninklijk onder scheiden. Ze heeft vorige week, zoals we elders in dit Weekblad voor Waddinxveen berichten, door loco-burgemeester H. Huizer de gouden ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld gekregen. Opnieuw is dus in Waddinxveen weer een schouderklopje uitgedeeld door koningin Juliana. HULPVERLENING Voorts waren er ondanks de natte zomer toch weer de nodige (8x) berm en veenbrandjes, verder enkele uit de hand gelopen vuilverbrandingen en een x_i i.i i_ ii'_r van brand, eenmaal voor schoorsteen- maandagavond wordt op de diverse brand, terwijl een achttal malen werd uitgerukt, waarbij geen dienst meer be hoefde te worden gedaan omdat het vuur reeds gedoofd was of voor loos a- loeg oefende regelmatig, larm. - WADDINXVEEN Het pas voorbije jaar 1977 is met een brandschade-cijfer van fTl.WJ,een ’’goedkoop” jaar gebleken in vergelijking met 1976 toen de directe brandschade ettelijke miljoenen guldens bedroeg. Dat blijkt uit een kort jaaroverzicht van de Wad dinxveense vrijwillige brandweer. Het aantal malen, dat voor brandalarm moest worden uitgerukt, betrof echter nog wel de 50. De grootste brand schade bleek hierbij bij een binnen brand in de hal van het flatgebouw aan de Werumeus Buninglaan, waar ver moedelijk door vuurtje stoken een groot deel van de postboxen en bood- schappenkastjes uitbrandde. De keren, dat voor brand moest worden uitgerukt bleven in brandweertechnische termen - op één na - alle gelukkig beperkt tot de categorie ’’kleine branden”. Eén ’’middelgrote brand”, waarbij twee eenheden worden ingezet, betrof een iooibergbrand aan deZuidelijke Dwarsweg. Een zevenatl voertuigbran- den moest worden geblust met een to tale schade van plm. f 44.000,—. WADDINXVEEN Zaterdag 7 januari is'isTa Sp°rtZaal Groenswaard organiseert Instuif-Inn 77 in het Anne 13-19.3U uur. Frankcentrum een grandioos oliebollen- Er is op deze avonden gelegenheid tot bal. Op deze avond kunt u dansen op de o.a. volleybal, hockey, badminton, muziek van het bekende orkest Second zaalhandbal, trimmen, zaalvoetbal etc. Life. De avond begint om 20.00 uur. Toe- De toegang is vrij voor dames en heren gangsbewijzen voor deze avond kunnen te- v.a. 18 jaar, terwijl men geen lid be- lefonisch worden besteld vanavond hoeft te zijn of te worden van een (woensdag/ tussen 19.00 en 21.00 uur, te- vereniging. lefoon 01828-5566. WADDINXVEEN Gezien de be langstelling in Waddinxveens nieuwste woonwijk Groenswaard 3, heeft de commissie Sportieve Recreatie van de KNVB afd. Gouda besloten om met in gang van 6 januari a.s. de vrijdagse acti viteiten in sporthal de Sniep Wad- I dinxveen te verplaatsen naar sportzaal Groenswaard. Óverigens blijft de spor- tinstuif op de maandagavonden onge wijzigd gehandhaafd. Het wekelijkse programma ziet er daarom in het ver volg als volgt uit; maandagen: Sporthal de Sniep 18.00- 19.15 uur vrijdagen: Voor andere hulpverlening dan bij brand moest 19x worden uitgerukt, zoals met name: verhelpen van watero verlast, assistentie bij stormschade, weg ongeëvenaard goede cijfers examen af. schoonspuiten na verkeersongevallen, bevrijden van een verkeersslachtoffer (dat later is overleden), een drietal kat ten en een hond halen uit hogere sferen en het redden van een koe uit de Gouwe. Een geval van hooibroei, waarbij geluk kig geen brand uitbrak, bij een boerde- rij aan de Piasweg gaf de spuitgasten langdurig werk, nl. van één uur ’s mid dags tot ’s nachts één uur, waarbij een omvangrijke hooiopslag met hand- kracht werd leeggehaald.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1