Kantoorflat van ER KOMT ’N NIEUWE INFORMATIEGIDS vier lagen voor NKF Noordkade 8e Internationale jeugdprijsvraag ’’Ontdek Europa” de pater - makelaardij b.v. waddinxveen huis kopen? huis verkopen? Heemskerk BV Prins John de Eerste zwaait de Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Ontslag Benoeming GEMEENTERAAD Rabobank O Grondverkoop L. Besemer verboom makelaardij b.v. M Tijdrede SGP Onafhankelijk Nieuwsblad N llllllllllllllllllllllllllllllllll^ iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim enwie weet, win je een vliegreis boven Europa k (LidNBMj Jongens en meisjes van 6 toten met 18 jaar! Doe mee aan de onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Illllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 boekdruk/offset Veldwijk B.V., de uit- VOOR van Hoofdkantoor: Kerkweg 161Bijkantoren: KW. plein 2, Groensvoorde 14 Achter Verbakel EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. TELEFOON 01828-2218 WADDINXVEEN B. en W. hebben eervol ontslag verleend aan mejuffrouw S. Klaren als onderwijzeres in vaste dienst aan de openbare Klaas de Vries- school (Herman Heijermanslaan). WADDINXVEEN De Waddinxve- ner G. Koeman heeft zijn benoeming aanvaard als lid van het college voorde verlening van bijstand. Woensdag 18 januari, gemeentehuis, 19.30 uur. WOENSDAG 11 JANUARI 1978 gekd en goede raad 33e JAARGANG - Nr. 1546 ifiïl moet worden herzien en nam toen een voorbereidingsbesluit. In de raadscom missie voor de ruimtelijke ordening’en de woningbouw is een poosje geleden Aan deze prijsvraag neemt de jeugd uit acht West- Europese landen deel. Nederlandse jongeren presenteren hun molens! Je leest er alles over in het wedstrijdformulier dat vanaf 15 januari a.s. bij de Rabobank voor je klaar ligt. Haal het snel!! Honderden prijzen Vluchten boven Europa met bezoeken aan Londen. Parijs. Rome en Wenen - vluchten boven de Neder landse molens - vakantiereizen met je ouders naar ..ergens” in Europa - jeugdkamp in Brugge (B) - radio’s - verrekijkers - fietsen - tenten - foto toestellen etc. etc. Iedereen die meedoet ontvangt in ieder geval een leuke attentie: een poster met veel grappige tekeningen over Europa! Dus daarom alleen al: doen! Haal een wedstrijdformulier bij één van de 3100. Rabobanken in Nederland. C Bovendien ding je mee naar de grote „Europaprijs” die tijdens een slotmanifestatie in München zal worden uitgereikt. Je bent daar zelf bij aanwezig! WADDINXVEEN Het Weekblad voor Waddinxveen gaat een nieuwe in formatiegids uitgeven. Deze dienstver lening aan de Waddinxveners komt tot stand in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur. De nieuwe gids ver vangt ’’Waddinxveen van A tot Z”, die in 1962 voor de eerste maal verscheen en eind 1972 voor de laatste maal. Er blijkt grote behoefte te zijn aan een dergelijk handzaam pocketboekje een kleine 200 pagina’s met een lete en - verzameling feiten en gegevens over het wonen, werken, leven en recreëren in onze woonplaats. De nieuwe informatiegids van Wad dinxveen zal worden gedrukt door verwerking van deze gegevens is in boekdruk/offset Veldwijk B.V., de uit- handen van onze hoofdredacteur, B. J. WADDINXVEEN In de carna- valstijd is het in Waddinxveen prins John de Eerste (John Kagenaar) van de carnavalsvereniging De Gou- weslobbers die hier de scepter zwaait. Onze fotograaf Sjaak Note- boom fotografeerde hem afgelopen zaterdagavond in café-restaurant De Unie tijdens de nieuwjaarszit- ting. Prins John de Eerste (in 1977 hadden we prins Otto de Eerste in de persoon van Otto Jansen) wacht in de komende weken nog diverse taken, zoals tijdens het kindercar naval in De Unie op zaterdag 28 ja nuari en tijdens het carnavalsbal in het Gereformeerd Verenigingsge bouw op vrijdag 3 februari. En na tuurlijk bevindt hij zich dan in gezel schap van een heuse Raad van Elf welke raad een jaar geleden voor de eerste maal in De Bonkelaar werd geïnstalleerd door CDA-wethouder P. F. J. van Schie. WADDINXVEEN De heer L. Bese mer, Heggewinde 39, heeft B. en W. verzocht een perceeltje grond, gelegen ten oosten van zijn in aanbouw zijnde woning Zuringveld 2, te mogen kopen. Betrokkene wil dit perceeltje, groot circa 50 m2, gaarne aan zijn eigendom toevoegen om op die manier een gro tere tuin tot zijn beschikking te hebben. Het college heeft met de heer Besemer overeenstemming bereikt over de ver koop van bedoelde grond voor een prijs van 150,- per m2, zodat de totale koopsom f 7.500,- (excl. BTW) be draagt. De raad is gevraagd met deze grondverkoop in te stemmen. NIETTE HARD In de raadscommissie voor de ruimte lijke ordening had CDA-raadslid W. L. M. Kruijk gezegd dat het college zich in het overleg met de NKF niet te hard mocht opstellen. De heer W. M. L. van Breemca (PSP) is tegenstander van hoogbouw. In casu moet bouw tot max. 10 meter volgens hem ook mogelijk zijn. De heer D. Uitbeijerse (SGP/Her- vormde Kiesvereniging) vindt dat hoogbouw op genoemde grond niet sto rend werkt. WADDINXVEEN In de komende twee weken ligt er in het gemeen tehuis ter inzage de bouwvergunning van NKF Kabel BV aan de Noord kade voor het oprichten van een kantoorgebouw met vier verdiepingen op het terrein van de Waddinxveense vestiging van dit bedrijf. B. en W. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (i van comp- gingen, vakbonden, kerkgenootschap- WADDINXVEEN Donderdag ^ja nuari houdt ds. P. J. Dorsman in het kerkgebouw van de Christelijk Afge scheiden Gemeente aan de Dorpstraat zijn van plan de gevraagde bouwvergunning te verlenen met toepassing van een wetsartikel, dat een versnelde procedure mogelijk maakt. Om mede NKF het bouwen mogelijk te al een schetsplan van het kantoorge- maken heeft de Waddinxveense ge- bouw voor de NKF getoond. Dit con- meenteraad vorig najaar al besloten dat cern brengt namelijk de het bestemmngsplan Noordkade 1967 telecommunicatie-afdeling 200 man) over naar Waddinxveen. Over de hoogte van het kantoorpand is diverse malen gesproken. NKF wilde 20 meter de hoogte in, terwijl het gel dende bestemmingsplan maar tien me ter toelaat. De gemeentelijke stede- bouwkundige Stad en Landschap BV in Rotterdam vond daarentegen 15 meter voldoende en zou het gebouw liever wat verder van de Gouwe af opgericht zien. De oplossing is gezocht in een breder en lager gebouw. aan huis in Waddinxveen verspreid zal kunnen worden. De verschijning van de gids, wordt mogelijk gemaakt door de adverteerders. Het is de bedoeling de geplande informatiegids uniek dat deze adverteerders zeer binnenkort - -- - zullen worden benaderd voor een ad vertentie daarin. De in Waddinxveen aanwezige vereni- adresboekjes overzichtelijk gerangschikte pen en organisaties van allerlei aard worden verzocht hun gegevens voor de nieuwe informatiegids te sturen naar het kantooradres van het Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9. De geefster van het Weekblad voor Wad- Woudenberg. dinxveen. Verwacht wordt dat het Vanaf heden kan met het inzenden van boekje eind februari/begin maart huis deze gegevens worden begonnen. Met deze aankondiging van een nieuwe in formatiegids hebben we alle betrokke nen willen informeren. Zoals bekend is voor Waddinxveen en stelt die alle intussen verschenen adresboekjes in de schaduw. kunnen worden. De verschijning Dorpstraat 33, Waddinxveen reformeerde Partij (SGP). De aanvang is half acht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1