NOTEBOOM SJAAK I GRANDIOZE UITVERKOOP BIJ FOTO FILM Passage 47 - Tel. 2477 Hans Barth (43) wil voor D’66 prov. staten in Rein de Graaff/Dick Vennik Kwartet in ”De Bonkelaar” MAANDAG 30 JANUARI LEPRAVOORLICHTING IN DE BONKELAAR Pocket camera's: Polaroid camera's: Kleinbeeld camera's: Filmcamera's: Diaprojectoren: Filmprojectoren: Diafilms: NU f 25.- Handmat pocket camera NU f 62.50 Kodak pocket 100 Kodak pocket 200 NU f 89.50 Fujica Flash 450 NU f 169.— Colorpack III NU f 65.— Colorpack 80 NU f 49.— Colorpack 82 NU f 65.— Yashica M.G. NU f 199.- Minolta Hi-Matic 5 NU f 189.- Fujica G.A. NU f 179.— Fujica 35 F.S. NU f 225.— Canon Demi NU f 225.- Olympus pen EE NU f 175.— Sankyo 400 NU f 175.— Sankyo 404 NU f 445.— Sankyo 303 NU f 399.- GAF NU f 175.— Braun D 300 NU f 299.- Kinderman NU f 75.— Sankyo Dualux 1 000 H NU f 399.- GAF 2688 Z NU f 225.- NU f 125.- NU f 235.— NU f 15.— ORWO diafilms NU f 18.90 Fujica diafilms Combi Super 8 Elmo VPA Dual WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 18 JANUARI 1978 in geschenkverpakking, van 87.50 Direct klaar-camera met klokje Direct klaar-camera Direct klaar-camera 36 opn. 3 stuks incl. ontwikkelen 36 opn. 2 stuks incl. ontwikkelen siaak noteboom F- sn 20 IWBi Volautomatische kleinbeeldcamera met gekoppelde afstandsmeter van f 262.50 Volautomatische kleinbeeldcamera met flitsautomaat, van 290. Volautomatische kleinbeeldcamera incl. tas Volautomatische kleinbeeldcamera met electronenfiitser Volautomatische halfkleinbeeldcamera van 341. Volautomatische halfkleinbeeldcamera van 221.— in geschenkverpakking, van 112.50 met ingebouwde elektronenflitser van 229. Automatische filmcamera met 4x zoom van f 539. Automatische filmcamera met 4x zoom en macro, van 648. Automatische filmcamera met 3x zoom en macro, van 599. Filmprojector met aut. filminloop, geschikt voor super en dubbel 8 van 529. Filmprojector met aut. filminloop van 499. Automatische diaprojector met 24V/150W lamp, van 339.— Automatische diaprojector met 24V/150W lamp. Exclusief model van 415. Automatische diaprojector met 24V/150W lamp van het het festival genoemd. Het vo rige seizoen was hij in ”De Bonkelaar” te beluisteren met het Rob Agerbeek Kwintet. Vier LP’s heeft het Rein de Graaff/dick Vennik Kwartet in zijn be staan uitgebracht, waarvan de laatste (Model Sounds) in december j.l. Het laatste nieuws is dat zij in maart een toernee naar Polen zullen ondernemen. Inlichtingen over dit concert kunnen worden gekregen onder tel.nr. 01829- 4581. De toegangsprijs is 6,C.J.P. ƒ4,-. Projector voor super 8, van 265. Projector met aut. filminloop van f 498. Het lepraproject in Mwanza (Tanza nia), wordt financieel ondersteund Tenorsaxofonist Dick Vennik {Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Raijmond Peter). muziek meer een synthese geworden van allerlei moderne jazzstromingen. Toch staan er op het repertoire van het kwartet nog enkele onvervalste bebop- stukken. Rein de Graaff wordt in Ne derland gerekend tot de beste bebop- specialisten op de piano. Hij heeft een enorme bewondering voor tenorsaxo fonisten uit de States die deze muziek stijl spelen en is daardoor enkele malen naar N.Y. gegaan om met jazzmusici als Lee Morgan, Hank Mobley, Kenny Dorham en Elvin Jones te spelen en te jammen. Momenteel is hij vaste bege leider van het Johnny Griffin/Art Tay lor Kwartet dat in Nederland enkele Pianist Rein de Graaff (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Raijmond Peter). WADDINXVEEN Sinds vorig jaar voert de Waddinxvener J. Oost- hoek van de Jan Campertlaan 22 de actie ’’Mensen in Nood op Noord- Sumatra”. De door hem op touw gezette geldinzamelingsacties in en buiten onze gemeente zijn niet zonder succes gebleven. De intussen op gerichte ’’Stichting Noodfonds voor Mensen op Sumatra” (rekening nummer 3668 35 890 tnv de Rabobank Waddinxveen) heeft dan ook ge regeld geld naar Indonesië kunnen overmaken om lepra-patiënten daar mee te kunnen helpen. Dit Noodfonds van houdt ter gelegenheid van Wereldle- pradag 1978 op maandag 30 januari om acht uur in het jeugd- en vrijetijdscen trum De Bonkelaar een lepravoorlich- tingsavond met als thema ’’Lepra de ^irar*»lz4 Ir, zxi a C 4. de doelstelling van de Wereldlepradag, zal deze avond in het teken staan van informatie over en confrontatie met deze meest ontmenselijke ziekte. De bedoeling is om in Waddinxveen en omgeving een grotere belangstelling voor de bestrijding van deze ziekte te verkrijgen, die eraan zal kunnen mee helpen, dat de lepra-bestrijding nog doelmatiger kan zijn. De kerken Waddinxveen zijn benadert om Lepra - zondag 29 januari de bestrijding van deze ziekte, die zoveel lichamelijk en geestelijk leed brengt in de levens van i ken. De Rotaryclub, de Lions Club en het Leprastichting te Amsterdam. Het pro- Industrieel Contact in Waddinxveen KI-1 --J* -- zijn benaderd om deze avond en het thema daarvoor te ondersteunen. Het artsen-echtpaar drs. A. R. Hertroijs - B. Hertroijs-van Keulen, dat van 1971 tot 1975 in Mwanza (Tanzania) als lepra-arts en lepratherapeute in een lepra-bestrijdingsproject werkzaam was, zal met enthousiasme over hun werk komen vertellen. Drs. A. R. Her troijs studeert thans af in Leiden voor psychiatrie. Zijn vrouw is als docente de heer Oosthoek inklijk Instituut voor de Tropen te Am sterdam werkzaam. De Stichting Noodfonds voor mensen op Sumatra heeft de beschikking kun nen krijgen over de in Afrika opgeno men film ”Dawa Na Kasi” (Wie mee- wereld uit”. In overeenstemming met werkt wordt geholpen). Deze film geeft de doelstelling van de Wereldlepradag, een goede indruk over datgene wat er zal deze avond in het teken staan van bij leprabestrijding zoal van belang is. In enkele informatieve stands zullen in het kader van bezigheidstherapie ge maakte produkten, als tastbare resulta ten van de leprabestrijding zijn uitge stald. Zij werden gemaakt door patiën ten in Noord Sumatra en Mwanza. De verkoop van deze handgemaakte arti kelen zullen dit stimuleren en kunnen uibopwen. Oud-D '66-gemeenteraadslid H. P. Barth. WADDINXVEEN Zaterdagavond 28 januari treedt in het jeugd- en vrije tijdscentrum De Bonkelaar op het Rein de Graaff/Dick Vennik Kwartet. De bezetting van dit kwartet, dat om negen uur gaat spelen, ziet er als volgt uit: Rein de Graaff- piano, Dick Vennik - tenor/sopraansax en fluit, Koos Seriese - bas en Eric Ineke - drums. De twee musici waaraan de naam van het kwartet is ontleend spelen al sinds 1964 samen. Aanvankelijk speelde men hardbop, maar de laatste jaren is de WADDINXVEEN De leden van D’66 in ons land zijn gevraagd opgaven te doen van de kandidaten voor de pro vinciale staten-verkiezing op woensdag 29 maart (in de week na Pasen). Onder de per provincie opgesomde kandida ten bevindt zich ook de Waddinxvener Hans Peter Barth. Van hem wordt ver- malen op toernee is^geweest. teld dat hij op 17 mei 1934 in Gronin gen is geboren, aan de Waddinxveense Mozartlaan 8 woont, 2647 als telefoon nummer heeft, HTS en bedrijfsorgani satie heeft, van beroep directie- assistent is, afdelingsvoorzitter, fractie- Ml foto Tenorsaxofonist Dick Vennik heeft vooral een indrukwekkende verruiming van zijn improvisatievermogen laten zien tijdens het festival in Laren in 1974. Met vele internationale jazzmu- s*c‘ werd Vennik tijdens zijn aandeel voorzitter in de gemeenteraad en regio- daarin door Michiel de Ruytjr cie held bestuurslid van D’66 is geweest, lid is van het recreatieschap Bospark, vice- voorzitter van de commissie van be stuur van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum en zich met het onderdelen financiën en ruimtelijke or dening van het provinciaal beleid in Zuid-Holland bij voorkeur wil belasten. Hans Barth heeft zijn hoofdbestuur meegedeeld geen provinciaal lijststrek- ker te willen worden, maar zegt wel be reid te zijn op een verkiesbare plaats te staan. beroep van op deze ziekte, die zoveel lichamelijk miljoenen in de gebeden te geden- door de Nederlandse Stichting voor Le prabestrijding of beter bekend als de ject in Noord Sumatra wordt financieel gesteund en begeleid door The Leprasy Mission International te Londen. Beide organisaties werken samen om lepra ”de wereld uit te helpen”. Ze zijn daar toe aangesloten bij de wereldomvat tende JLEP-(lepra)organisatie. De Stichting Noodfonds voor Mensen op Sumatra” steunt het project in Noord- Sumatra, waarbij vooral de sociale kant van de leprabestrijding of het ’’weer bij de mensen brengen van de lepralijders” Kiswahili (de Afrikaanse taal) het Kon- wordt behartigd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 13