boekhandel veldwijk de pater - makelaardij b.v. waddinxveen 25 Jaar WH gevierd met ’n drukke receptie Gemeente gaat met bevolking praten over huizenbouw en nieuwe wijken huis kopen? huis verkopen? per deel 75.- Totale opheffing Grijp uw kans VIVO elke week in het Weekblad Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Heemskerk BV DIT IS JE WERELD GEMEENTERAAD 0PRUIMINGS- K0RTINGEN ...VOOR HEM alle artikelen van Bleyle en Mc Gregor 30% korting ...VOOR HAAR alle pakjes en japonnen van Balt rik en Tricosa 40% korting (sp rïc hord verboom makelaardij b.v. juj julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 -naóuurnm. 01828-2723 of 01821 -2268 (udWM, Op een aantal te houden informatie-bijeenkomsten 11 Onafhankelijk Nieuwsblad r Frans van Camp f PASSAGE 53 - TEL. 2620 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Bij Frans van Camp van niet minder dan 10-40% F Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TOIfliAS (UdNBMj aksklusiava stof fan in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 18 JANUARI 1978 Op mingsplan informatie- deze VOOR van EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Oost/Knaaldijk), in welk gebied - dat de gemeente ”De Schoone Haas” noemt - 58 koophuizen in totaal komen te staan. TELEFOON 01828-2218 exclusieve mode voor haar en voor hem Kleiweg 2-6 /f Gouda Dorpstraat 33, Waddinxveen Uniek standaardwerk in 4 delen Woensdag 18 januari, gemeentehuis, 19.30 uur. isj 33e JAARGANG - Nr. 1547 Wol - Handwerken en Fournituren WADDINXVEEN Gistermiddag recipieerde in het Anne Frank-centrum de plaatselijke Vrouwelijke Vrijwillige Hulp verlening (WH) in verband met het 25-jarig bestaan. De receptie was zeer druk bezocht. De Waddinxveners werden daar op hun beurt bedankt voor hun steun en medewerking in de afgelopen 25 jaar. Morgenavond (donderdag) verzorgt in het kader van dit jubileum de Goudse Operette de opvoering van de operette Der Bettelstudent van Carl Millöcker. Deze op voering is in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum. ZUIDPLAS1 Later in het jaar wil de gemeente de Waddinxveense bevolking horen over de inrichting van Zuidplas 1, het woon- zal lopen, het doortrekken van de Es- doornlaan dwars door het sportpark ”de Sniep” heen en het afsluiten van de Sniepweg ter hoogte van de huidige in gang naar het parkeerterrein van het sportpark. Het gaat hier nog om ge dachten, dus het is beslist niet zeker wat er van deze plannen werkelijkheid gaat worden. Maar ze maken wel dui delijk dat men in het gemeentehuis al druk in de weer is met het maken van WADDINXVEEN Goed nieuws voor de Waddinxveense huisvrouw. VIVO-Van der Sluijs heeft vanaf vandaag elke week in het Weekblad voor Wad dinxveen een hele pagina om onze lezeressen te informeren over zijn aanbiedingen. Dat be tekent dat de Waddinxveners be ter dan ooit op de hoogte kunnen zijn van het VIVO-nieuws, zoals dat komt van deze in het winkel centrum Groensvoorde geve stigde zaak. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën -o-,i Zuidkade 1. Op die hihvhhhk ,an uv, „w/u- informatie-bijeenkomst zullen alle wo- gebied achter het sportpark ”de Sniep” waar jn i98o en Jaarna woningen ge bouwd zullen worden. Uitgangspunten plannen voor de inrichting van Wad- voor deze woonwijk zijn in een recente vergadering van de gemeenteraad al geformuleerd. Voor het nieuwe woon gebied is door het gemeentelijk stede- bouwkundig bureau Stad en Landschap BV in Rotterdam een voorbereiding- l ver- schijnen. Op de plek achter het sport park ”de Sniep” tussen de Piasweg en de Tweede Bloksweg/Beijerinc- klaan/IJsermanweg zullen zo’n 1.250 huizen worden neergezet. Jn de raad scommissie voor de ruimtelijke orde ning ên de woningbouw zijn dinsdag- ver keersafwikkeling. Daarbij wordt uitge gaan van het behouden van de karakte ristieke Piasweg, de aanleg van een forse ontsluitingsweg op de plek waar naar alle waarschijnlijkheid voor 4 a 5 Het bestuur van de Vrouwe lijke Vrijwillige Hulpverlening. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). dinxveense allernieuwste woonwijk Zuidplas 1 na het volbouwen van Zuid- kade 1. ZUIDKADE 1 Ook in februari - de juiste datum is i>isi nog niet bekend - zal de bevolking van BV, welk bouwbedrijf ook al bouwt in yaa het&~te graven zoetwaterkanaal Waddinxveen geïnformeerd worden het noordelijk deel van het plan (by.de Waddinxveen-Voorburs ondergronds over de woningbouw in het bestem- hoek Jan Dorreken?sade- WADDINXVEEN Het gemeentebestuur van Waddinxveen gaat in de komende tijd een aantal informatie-bijeenkomsten beleggen over de toekomstige woningbouw in deze plaats en de inrichting van nieuwe woonwijken. Met de op deze avonden door het college van Burgemee ster en Wethouders te geven voorlichting wordt gepoogd de bevolking tijdig en zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van hetgeen er in de komende jaren gaat gebeuren. KOOPHUIZEN Het gaat om deze informatie- ningtypen en de prijzen daarvan, eve- byeenkomsten: na]s plek waar ze worden gebouwd, Op dinsdag 21 februari zullen de meer worden getoond. In Zuidkade 1 - tussen dan honderd mensen, die zich hebben de Burgemeester Trooststraat, Zuid- laten inschrijven voor een huis in de kade, Jan Dorrekenskade-Oost en de vrije sector, uitgenodigd worden zich te Kanaaldijk - komen 461 huizen te laten informeren over de bouwmoge- staan: 167 woningwetwoningen, 169 lijkheden. Het gemeentebestuur is in i__.__.l_ l.__r 7 t staat op korte termijn 67 gegadigden te- torwoningen. De woningwetwoningen ~nota in de"maak, die op 1 april zaï Zuidkade 6 Waddinxveen j V Achter Verbakel J staan: 167 woningwetwoningen, premie-koopwoningen en 50 vrije sec- vreden te stellen. Daarbij gaat het om (van de woningbouwverenigingen 14 huizen in de vrije sector die in het Waddinxveen, St. Joseph en Ons Be- bestemmingsplan Zuidkade 1 aan de gin) zijn ontworpen door de Wad- ringvaart zullen worden neergezet en dinxveense architectenbureaus L. Rog- nog eens 17 huizen die in hetzelfde ge- geveen BV en Stuurman BV. Dat geldt bied nabij water een plaats zullen krij- 00k voor de door de Stichting Bevorde- gen. De resterende 36 woningen zullen ring Eigen Woningbezit Groenswaard worden gebouwd in het gebied aan de te bouwen premiekoopwoningen. De middag aïscheïse^getöond vaiïde Dorpstraat/Kerkweg-West, de plek vrije sectorwoningen betreffen 20 aan- - waar tot voor kort de bedrijfspanden eengebouwde huizen, 18 tweeaaneen- van Eminent BV stonden. gebouwde huizen en 12 gestapelde hui zen. Verder zullen er in Zuidkade 1 nog 17 huizen nabij de Burgemeester Troo- ststraat worden neergezet door Rehorst miljoen gulden extra een (groter) deel J-;jr -■ h van het te graven zoetwaterkanaal Waddinxveen geïnformeerd worden het noordelijk deel /u.. hoek Jan ‘S'-, 3 JS|

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1