TUINDERS HADDEN ONGUNSTIG JAAR I KamerGeen gunstig beeld voor dit jaar USA-zangeres Karen Lafferty in De Schaapskooi voor bejaarden In agrarische sector tekort aan werkkrachten Verboden voor gehandicapten U kunt er meer aan doen dan u denkt de groente van de koude grond zoals heer T. Hopman, in zijn nieuwjaarstoespraak van vorige week donder- heeft bij het bezetten van de vacatures: wat gunstiger was dan men eind 1976 Ook in de zomer en nazomer was het d WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 18 JANUARI 1978 de komende jaren nog zullen toene men. Wanneer Spanje en Portugal lid van de Europese Gemeenschap zullen zijn wordt de concurrentie nog vet prijs per kg gemiddeld nog toe kon nemen. In een goede samenwerking blijft de kort aan werkkrachten: de grote meer derheid van de ondervraagden geeft aan te weinig personeel te hebben. Er sektoren groothandel en dienstverle ning die het over 1977 nog ’’maakten” zijn pessimistischer geworden voor de kwam ze ook in contact met andere Christenen, die zingend het Evangelie brachten. Nu, in 1978, heeft ze al heel wat tour nees in binnen- en buitenland gemaakt en zong ze in scholen, koffiebars, ker ken en gevangenissen. Afgezien daar- draaideuren, opstapjes... U kunt helpen obstakels te voorkomen of uit de weg te ruimen voor mensen in rolstoelen of met krukken, voormensen die slecht zien of slecht horen. Laat uw invloed gelden in uw vereniging, op de school van uw kinderen, in uw werkkring, overal waar de bewegings- belemmerd ongehuwde jonge mensen en werkt ze regelmatig in een koffiebar mee die, in afwijking van het woord ’’Nightclub”, "Lightclub” heet. Weinig mensen we ten dat het overbekende lied: ’’Zoek eerst het Koninkrijk van God” door Karen Lafferty is gemaakt. ’’Bird in a golden sky” heet haar eerste LP. Een tweede is in voorbereiding. dukten te stimuleren. Momenteel is dat i en gourchettes. Ook in Nederland blijkt er Lj aan een i van het aanbod van groente. Welke lessen vallen nu te leren uit de gang van zaken in de afgelopen jaren? De glasgroenteteelt was in 1977 niet be en de toegangen om sneller en effi ciënter te kunnen werken en de aan- en afvoer te verwerken. waarin hier in het verleden behoorlijke prijzen gemaakt werden. Men ver wacht dat de exporten uit de Middel- aan om 20.00 uur. Alle jongelui van 15 jaar en ouder zijn van harte welkom. WADDINXVEEN/GOUDA Ook dit jaar - aldus de voorzitter van de van de overheden. Deze maatregelen zijn dermate ingrijpend dat bijvoor beeld een commissie voor detailhandel en ambacht van de Kamer momenteel veel tijd moet besteden aan ruimtelijke ordeningsvoorschriften. De voorzitter kondigde aan dat in 1978 op het terrein der dataverwerking de nemen. Er zal in dit landelijk compu- I moe sten worden, omdat anders de kluiten van de planten te droog zouden zijn ge weest om met succes te kunnen exporteren. Eerst in november kwam de regen los - alles was betrekkelijk laat. Boskoop is nog steeds in sterke mate afhankelijk van het weer. Ook al is er veel geïnve steerd in de kwekerijen, het uitschake len van het weer blijkt nog zeer moei- De Amerikaanse zangeres Karen Lafferty (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Gospel Music International). WADDINXVEEN Vrijdagavond 20 januari treedt de Amerikaanse zangeres Karen Lafferty op in de koffiekamer ”De Schaapskooi” naast de hervormde Brugkerk. Karen Lafferty is 11 dagen op tournee in Ne derland. Zij speelt akoestisch gitaar en zingt daarbij chansons, folk- en countryliedjes met een evangelische inhoud. Het bekendste, door haar gecomponeerde lied is de gospelhit ’’Seek ye first”. Het optreden vangt vens worden opgenomen met betrek king tot de activiteiten van de bedrij ven. Belangrijk noemde hij het dat de Karen Lafferty werd op 29 februari 1948 geboren in Alamogordo in New Mexico. Hoewel ze ’’christelijk” werd opgevoerd en als jong meisje al aan kerk diensten meewerkte, heeft het haar stig jaar door de slechte prijzen. De pluimveebedrijven hadden te kam pen met per kwartaal wisselende resultaten. In het algemeen kan 1977 als ongunstig het rendement. Dit jaar bestempeld worden voor de tuinders, teelt weer tL teit zeer hoog opgevoerd zodat er geen reserves meer zijn. Daarnaast bleven de prijzen te laag als gevolg van de klima tologische omstandigheden. Een nega tieve invloed ging uit van de hogere stookkosten en wel in verschillende op zichten. Die hoge stookkosten hebben er toe geleid dat men later ging uitplan ten om wat op de stookkosten te bespa ren. Doordat bovendien het aantal zonne-uren beperkt bleef vond de aan voer één week later plaats en die wéék is niet meer ingehaald. Daarmee wordt een verlies aan omzet geboekt dat gro ter is dan het hogere stookkostenbe- drag. Het ziet er dan ook naar uit dat in de_prijzen ver beneden het niveau van 1978 toch weer vroeger geplant zou worden ondanks de hogere kosten. i Bij de komkommers speelde nog een computereenheden welke door de Ka mers van Koophandel wordt geëxploi teerd, Woerden heeft uitgekozen voor mijnplanning door de overheid leidt er zjjn definitieve vestiging. Daaruit blijkt j___ a|dus de heer Hopman - dat Woerden als centraal gelegen plaats bij het Ne- ve dergelijke lan- waar ze een hele leerzame tijd had. Op zoek om nog meer en vaker met andere Christenen van gedachten te wisselen en om de Bijbel te bestuderen, kwam Karen op een dag in ’’Calvary Chapel” lang ontbroken aan een persoonlijke in Santa Ana, een plaatsje in Zuid- relatie met Jezus Christus. Californië, toenmaals het centrum van Nadat ze haar studie Muziekpedagogie de amerikaanse Jezus Beweging. Daar bekroond zag met een diploma, begon ze een carrière als zangeres in nacht clubs. Zodoende kwam ze ook in New Orleans terecht, waar ze te maken kreeg met twee heel verschillende ty pen mensen: ten eerste, mensen wier leven werd bepaald door verdovende middelen, occultisme en uiterlijk suc ces en verder Christenen, die zeiden "van geeft ze ook veel cursussen voor een persoonlijke relatie te hebben met Jezus Christus. De liefde en de vreugde van de laatste groep mensen maakte zo’n enorme indruk op haar, dat ze be sloot om ook Christen te worden. Omdat ze meer wilde weten over het le ven als Christen, ging ze naar een con ferentie van Campus Crusade for Ch- VERTROUWEN De heer Hopman uitte zijn tevreden heid over het groeien van het vertrou wen tussen overheid en bedrijfsleven in de Goudse regio. Dat wil niet zeggen dat men het op alle punten met elkaar eens is maar er is meer begrip gegroeid ontwikkeling is ook de organi- bij de overheidsbestuurders voor het wel en wee van het bedrijfsleven. Hij verzocht dit vertrouwen niet te willen beschamen door al - voordat op topni veau een overleg is afgerond - initiatie ven ter hand te nemen om tot sociale statuten te komen. jaar gaan deze groenten zeer goed. V- wordt getracht de teelt van andere pro- scherpt: bij het dalen van de prijs onder foet geva| met ge[e paprika’s, rettich het referentiemveau zijn nu nog heffin- t gen mogelijk op produkten die worden behoefte aan een internationalisering daar in 1977: er is op het agrarisch ter- ingevoerd uit deze landen doch dan zou dat niet meer mogelijk zijn. Het prijsni veau van tomaten lag in 1977 al weer 5% lager dan in 1976 terwijl de kosten 10% stegen. Voor komkommers was vorig jaar niet gunstig: een vrij lange periode zijn de komkommers doorgedraaid en niet als gevolg van de importen uit derdelan- den maar uit de overproduktie in de bieme'n°zal gev’en.Hiërvoor isal aangê- r.-u__ - woon gunstig en daardoor steeg de aan voer terwijl er ook sprake was van een flinke uitbreiding van het aanplanta- reaal. Ook hier lagen de opbrengsten 5% lager. Bij deze grote^produkten nog dat de export naar sommige landen rol: de produktie per m2 nam niet ver der toe - ook in de tuinbouw is door de handel, de industrie evenwel - eeuwen lang de ruggegraat van de economie in het Middenhollandse gebied staat on der een zware druk. Het bedrijfsleven verwacht in het jaar de meerderheid rekent hoogstens op tair niveau die zich op de economische een stabilisatie van het niveau van i; -- „i. 1977. Daarmee zijn de verwachtingen van het bedrijfsleven hier lager ge- laatste jaren met lage netto marges ge noegen moest nemen - boekte gunsti ger cijfers in 1977. VACATURES Het lijkt paradoxaal dat bijna de helft joverheid. De Kamer beschikt inmid- 1978 geen verandering in deze situatie: dels over een stafafdeling van universi- deïijke instelling wordt gezien, ontwikkelingen in de regio speciali seert. In het regionaal economische on derzoek wordt samengewerkt met het stemd dan elders in het land. Zelfs°de Intergemeentelijk Overlegorgaan Midden-Holland, de provincie en met de individuele gemeenten in het ge bied. toekomst. De detailhandel - die in de Bij deze satie en de werkwijze van het bestuur sorgaan van de Kamer aangepast. Spe ciale commissies bestuderen de economische ontwikkeling, de vele no ta’s die daarover verschijnen en de voorgenomen ordeningsmaatregelen wetenschappelijke opzet^de produktivi- gunstige valutaverhouding. Eén miljoen Nederlanders leven in Het ziet er dan ook naar uit dat in 1978 een wereld vol obstakels: stoeptreden, meer telers voor bloemen zullen kiezen waarmee in 1977 gunstige resultaten zijn bereikt. In de groentesektor zelf zal men zich richten op de artikelen waar van de prijzen gunstig waren: dat houdt in dat het aanbod van tomaten wat kleiner zal worden en de teelt van pa prika’s een verdere uitbreiding zal ondergaan. Over het algemeen kan men zeggen dat vrijheid van één miljoen landgenoten wordt de groente van de koude grond zoals belen,rnerd bonen, uien en peen, evenals de blad- rist in Arrowhead Springs in Californië, groenten goede oogsten hadden terwijl ---- in het Goudse regio er niet gunstig uit. Nog steeds noteert 80% van de bedrijven of een absolute daling van de bedrijfsresultaten of een toe- r - -o - name die niet voldoende is om aan de inflatie het hoofd te kunnen merkelijk gunstiger dan in 1976 toen vloed van de droogte en de koude goed bieden. Het moge dan zijn dat de uitkomst iet- van de bedrijven in de regio problemen Goudse Kamer een volgende stap zal o2L.2 '.?~j heeft bij het bezetten van de vacatures: nemen. E1 verwachtte, wanneer 40% van de grote vooral in industrie en groothandel is er terproject weer een nieuwe dosis gege- bedrijven in een gebied een absolute af- een g 1 r' het netto bedrijfsresultaat smarkt is bijzonder krap en het werk- 2_ f 2J-'~i ver- mr>opri4,UWI Produkten zl* dikwijls de koel, weinig regen en soms zo droog ernstige zorg - temeer omdat die af- gelijking met het landelijk percentage - Databank, "één der grootste landelijke mogelijkheid voor een verbetering van dat voor verschillende gewassen de re- name berekend kan worden op bijna lager namelijk nog geen 3%. 1111HUHllllllllllllltHlHUI vorm J^d^dPens^veVlmfing^n^e^groot- SeideT'ste^ W" "K handel, de industrie evenwel - eeuwen- i B B y ^B lang de ruggegraat van de economie in toe dat het bedrijfsleven op een andere W I 1 I Wil VI n wVl W Bi het Middenhollandse gebied staat on- wijze plannen dient voor te leggen - en y VjF 1 M CM-.l T 1- .1 ^.1 der een zware druk. dient te reageren op initiatieven van de derlands bedrijfsleven als de beste .j^..-overheid. De Kamer beschikt inmid- stigingsplaats voor een BOOMKWEKERIJ Het jaar 1977 begon met rustig weer, weinig vorst of regen zodat de groei van sommige gewassen in maart al duidelijk op gang was. In april werd deze door de vorst weer afgeremd om pas veellater - aluu;) uv vuviuuw vauuv bleef °^omrrnge geTXTold^Xondeï panter ^n^OOP*?an5el eP ..Fa^ ,0, -.3, schade van de vorst, meer dan men r b/0 hoger gemiddelde aanvankelijk had gedacht want de her- ziet "et beeld van de ontwikkeling van de netto bedrijfsresultaten groei viel vrij sterk tegen. In het gehele plantseizoen in april en mei en ten dele nog in juni was de in- jaar met een laag prijsniveau in- waarneembaar. Diverse gewassen kwa- -L.'_ 11‘.„i men later tot groei dan normaal. Voor niveau van 1976 niet halen - dat lag de vaststandige gewassen is dit niet zo toen ook wel erg gunstig. Het resultaat erg daar die door een betere beworte- in de teelt was derhalve ongeveer gelijk ling voldoende groei konden bereiken. I aan die van 1976. Ook in de zomer en nazomer was het In de nieuwe produkten zit dikwijls de koel, weinig regen en soms zo droog I mogelijkheid voor een verbetering van dat voor verschillende gewassen de re- WADDINXVEEN Woensdagavond De avond wordt gehouden in de toneel- 25 januari om acht uur geven de volks- zaal van het Anne Frankcentrum en is dansgroepen ’’Dans u fit” en ’t Ke- toegankelijk voor alle bejaarden en telhuis” onder leiding van mevrouw Ja- gehandicapten. De toegangsprijs be- rings en de heer Wortman een uit- draagt 1.-. voering van diverse dansen. Ook zal er Zij, die slecht ter been zijn kunnen gra- een Indonesische liefdesdans uitge- tis per auto vervoerd worden. Gelieve voerd worden door een danspaar. dan te bellen 5555. bedrijven in een gebied een absolute af- een groot personeelstekort. De arbeid- name van L_. 2-2.1J."1 ”2 moet boeken dan geeft dat redenen tot loosheidspercentage is dan ook - in berekend kan worden op bijna lager namelijk nog geen 3%. 1976 bleven. Daarbij was de uienop- I worden ondanks de hogere kósten brengst zeer laag: een prijsstijging kan Bij de komkommers speelde nog een dlt deel niet meer lonend maken. Ook bijzondere factor: in heel Nederland aardappelen loonden niet in 1977. werd er door de telers verwacht dat de komkommers de prijzen van 1976 zou den halen. Ook in deze omgeving werd meer gekweekt en de oogst was in de maanden juli en augustus gunstig - het resultaat was een aanbod dat niet gep laatst kon worden op de buitenlandse j markten. Dit was een tegenvaller om- dat in de maanden daarvoor bij gelijke aanvoeren een C% 2 I prijs werd verkregen. De glassla begon goed en bleef dat tot in het voorjaar. De prijzen waren aan- het j zette. De koude grondsla kon echter het WADDINXVEEN/GOUDA De agrarische sektor kan in de streek geninstallaties in werking gesteld rond Gouda onderscheiden worden in vier verschillende soorten aktivi- teiten. Akkerbouw in het westen van het gebied, veeteelt in het zuiden, midden en oosten, tuinbouw rond Gouda en vooral in het westelijk deel van het gebied en tenslotte de Boskoopse boomkwekerij. De gang van zaken in deze vier soorten aktiviteiten was, zo blijkt uit het pas versche nen jaarverslag 1977 van de Goudse Kamer van Koophandel en Fabrie ken, volkomen verschillend. Voor de landbouw was het weer aanmerke lijk gunstiger dan in 1976, hetzelfde gold voor de boomkwekerij, voor de tuinbouw - en vooral voor de glastuinbouw - zijn evenwel de resultaten ver achtergebleven bij die van 1976 omdat die nu eenmaal profijt heeft lijk te zijn. Ook al breidt d°e container- van ongunstige weersomstandigheden bij de tuinbouw in andere landen cultuur zich uit - het gaat inmiddels wat van Europa. Voor de veebedrijven waren de weersomstandigheden gun- langzamer daar men met allerlei moei- stig. De varkensmesteriien hadden daarentegen een uitgesproken ongun- lijkheden wordt geconfronteerd: slecht - water en hoge kosten b.v. om er een paar te noemen. Het zich vestigen als keker kost enorm veel: meer dan men j was de paprika- 10 jaar geleden had durven denken. succesvol. Er heeft een be- Toch is het investeren een noodzaak De lonen en de kosten stijgen door- langrijke ommezwaai plaatsgevonden want ook de bestaande bedrijven gaan lopend terwijl bovendien de concurren- van het kweken van groene paprika’s nog steeds verder, ze bouwen kassen, tie steeds scherper wordt. Dit blijkt bij naar dat van rode. Dat die goed lagen grote loodsen, ze verbreden de paden de verschillende produkten ernstige ge- in de markt blijkt wel daaruit dat de volgen te hebben. Bij tomaten bijvoor- beeld wordt de concurrentie uit het Middellandse zeegebied sterker. Deze i komen juist in de periode van het jaar tuinbouw zoeken naar een verdere ve- breding van het assortiment. Dat men koolraap en TEKORT AAN WERKKRACHTEN daarbifsucces heeft blijkt al uit de gro- In de hele agrarische sektor is er een te- - tere aan voer van koolraap en van landse zeelanden naar Westeuropa in Chinese kool. In bepaalde delen van het Vanuit de studieclubs en de veiling zijn reeds veel vrouwen en buitenlan ders werkzaam naast de traditioneel in de tuinbouw en sierteelt reeds wer kende mannen. Men is ook niet pessi mistisch - ondanks de tegenslag hier en rein meer geïnvesteerd in 1977 dan in 1976 en men is van plan daarmee in 1978 door te gaan. Dit ondanks dikwijls als ongunstige factoren van dit moment paald florissant. Man kan niet verwach- genoemde scherpere concurrentie na- ten dat de telers plotseling hun rug zul- ast het achterblijven van de buiten- len toekeren aan de tuinbouw maar landse vraag. men is zich ervan bewust dat een uit breiding van de voedingstuinbouw pro- Gemeenschap. Het weer was buitenge- geven dat de concurrentie vanuit de Middellandse zeelanden een belan grijke factor is en dat die concurrentie aan de aanbodzijde eerder zwaarder dan minder wordt. Daarbij komt ook speelden twee belangrijke factoren een ikge7e'”cïjfersvertoont, b’v. Groo"t Bri- 7 tannië kampt met een verslechtering van het economisch klimaat en een on-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 3