DE REUS GEVELD AMNESTY Goed zien zonder bril. Mr. Opticien J.Gr it IgOPtiek Gedipl. Optometrist O.V. Expositie van Amnesty tegen de apartheid INTERNATIONAL Schrijf- avonden KLACHTEN BEZORGING Peuleyen 15, telefoon 2604 j ACHT PLAATSEN VOOR WOONWAGENS Gedipl. Contactlensspecia I ist A.N.V.C. Gedipl. Audicien F.I.D.A. Dat kan. Met contactlenzen. Die wij u - als lid van de Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens specialisten - perfect aanpassen. Een ANVC-lid onderscheidt zich van andere contactlens leveranciers door zijn erkende vakopleiding en voortdurende bijscholing. Bril of contactlenzen? II bent bij ons verzekerd van deskundig en objectief advies. BRIL”II\IN” Gouda, Korte Tiendeweg 12, Tel: 01820 -1 30 33. Gouda, Kleiweg 108, Tel: 01820 -1 60 33. Gouda, Winkelcentrum Bloemendaal 41, Tel: 01820 -1 84 92. Waddinxveen, Winkelcentrum de Passage 220, Tel: 01828 - 43 03. Nieuwerkerk a/d IJssel, Winkelcentrum Dorrestein 21, Tel: 01803 - 49 75. iiii||iiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH wat later was het onderstuk aan de beurt. Het hele karwei leverde geen moeilijkheden op. riteiten tegen personen en instellingen >p md 1! en ER ijke >t u den. uw een elen Ass. Con. tel. uit ns, &V2 :m, ge len ien ne en, 23 Ook zaken in Zwijndrecht (2x) en IJmuiden. EXPQSITIE Nu velen na de gebeurtenissen in So weto en na de dood van Steve Biko meer informatie willen hebben over de sloopwerkzaamheden komt deze week een eind. Daarna zullen de rioleringswerkzaamheden beginnen en noodstraten tot de mensenrechten organiseert de WADDINXVEEN Deze week is Amnesty International in Waddinxveen de actie ’’Apartheid: Een misdaad te gen de mensheid” gestart. Deze cam pagne, waarvan de lezers van het Weekblad voor Waddinxveen nauw keurig op de hoogte zullen worden ge houden, zal twee maanden gevoerd worden in alle landen waar een Amnesty-afdeling is. Amnesty wil zich niet inlaten met de binnenlandse politieke aangelegenhe den van landen, maar ze wil de pu blieke opinie en de regeringen wijzen op schendingen en overtredingen van de Universele verklaring van de rech ten van de mens. Bovendien kiest Am nesty partij voor hen die slachtoffer ge worden zijn van hun vasthouden aan de regels van het recht; van hun verdedi gen van de vrijheden voor ieder, on geacht ras, geloof of politieke overtui ging. Omdat het Apartheidssysteem in Zuid- Afrika officiële regeringspolitiek is, is het betrekkelijk eenvoudig -om de schendingen van de mensenrechten aan te tonen in de regels en wetten van dat land. Deze schendingen blijken WADDINXVEENMaandagmiddag is ook de schoorsteen - het laatste restant van het voormalige fabriekscomplex van Eminent BV aan de Kerkweg-West/Dorpstraat - met de grond gelijk gemaakt. Aan deze sloopwerkzaamheden kwam geen springstof te pas, maar slechts een stuk kabel waarmee een hydraulische dragline de ongeveer 35 meter hoge schoorsteen omtrok. Dat lukte - zoals de door ons fotograaf Sjaak Noteboom gemeekte foto-serie laat zien - niet in één keer. Werd door Struyk’s aannemingsbedrijf uit Krimpen aan de Lek eerst het bovenstuk naar beneden gehaald, eveneens uit het optreden van de auto- wat later was het onderstuk aan de beurt. Het hele karwei leverde geen moeilijkheden op. riteiten tegen personen en instellingen De schoorsteen maakte deel uit van het vroegere ketelhuis. Zoals bekend werd de B-fabriek van Eminent B V als meu- waarbij fundamentele rechten aange- belfabriek Modderkolk en Dijs gebouwd en later door Kempkes overgenomen. Van de 11.905 vierkante meter was tast worden. daar 3.710 bebouwd. In het pand maakte de Bodegraafse fabriek van electronische orgels exportkisten, werden er ge- reedprodukten opgeslagen, evenals standmateriaal en dergelijke en werd er aan expeditie gedaan. Voor de gemeente vormt het met de grond gelijk maken van de oude fabrieksgebouwen en opslagruimten aan de Kerkweg-West/Dorpstraat in feite het sluitstuk van een in de jaren zestig in gang gezette sanering van krotten en ver- uivvi 111Juluiauiv „1UV1111V UV11 ÏV Ul. vallen bedrijfsgebouwen, die de gemeente aan beide kanten van de Kerkweg-West tot stand heeft gebracht. Aan de Zuidafrikaanse^skuafi met^betrekkin ADDINXVEENTenminste acht standplaatsen voor woonwagens in Waddinxveen. Dat staat in een ontwerp voor een woonwagenplan in Zuid-Holland, dat is gemaakt door de provinciale werkgroep woonwagenbeleid, welk stuk kort geleden is aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. let plan geeft aan waar in 1985 woonwagencentra gevestigd moeten zijn en hoeveel standplaatsen die moeten hebben. n haar ontwerp-plan geeft de werkgroep aan hoe de situatie in 1985 moet zijn - de uitvoering van het plan en het !ef>,po waarin het moet gebeuren zijn in de eerste plaats zaken van gemeente- en regiobesturen. Ook de woonwagen bevolking moet bij de definitieve vaststelling van het plan inspraak krijgen, vindt de werkgroep. waddinxveen bevindt zich het huidige woonwagencentrum aan de Onderweg, waar een vijftal wagens een plek heb ben. De bedoeling is dit pas opgeknapte centrum over een paar jaar te verplaatsen naar een gebied aan de Tuinbouw- Keg. lopende diavoorstelling over dit onder werp in de sportzaal Groenswaard. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek zal deze expositie openen, waarbij hem het Amnesty rapport over apartheid wordt aangeboden. Ook zullen films over de uitwerkingen van de apartheidspolitiek vertoond worden. Daarnaast zal de Amnesty- groep een samenvatting van het proces over de verantwoordelijkheid voor de dood van Stevo Biko opvoeren. Dit ge eft een beeld van de wijze waarop in Zuid^Afrika wordt recht gesproken, staat uit tijdens deze rechtzaak letter- Temeer omdat de tekst van dit stuk be- lijk uitgesproken zinnen. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 18 JANUARI 1978 ||||l|||||||l|||||||ll||||||l||||||ll||||||ll|||||lll|||||llllllll|llty in het gebied worden aangelegd, waarna begonnen kan worden met de bouw van 45 vrije sectorwoningen op bouwperce- plaatselijke afdeling van Amnesty op 2, len van 250 a 300 vierkante meter per woning. De huizenontwerpen worden gemaakt door het Waddinxveense architec- 3 en 4 februari een expositie en door- tenbureau Treffers en Polgar. WADDINXVEEN De Wad dinxveense afdeling van Amnesty International houdt geregeld schrijfavonden. In februari en maart wordt er speciaal geschre ven voor Zuid-Afrika. Dat is het geval op: de eerste woensdag van de maand in het Anne Frank- centrum (hoofdingang/parterre op 1 februari en 1 maart tussen 19.30 en 22 uur); de tweede dinsdag van de maand in de Pastorie Zuidkade 176 (op 14 februari en 14 maart tussen 19.30 en 22 uur). Bent u ’s avonds verhindert dan kunt u ook schrijven op donder dagmiddag 9 februari en 9 maart vanaf 13.30 uur ten huize van me vrouw C. Schuurs, Peuleyen 182, telefoon 5813.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 5