Bezwaren bedrijfsleven tegen nieuw streekplan Paul, Jos, Willem en Piet van het CDA gaan dinsdag ”de boer” op Diksi Mesjien in Zoetermeer Eerste contactavond is met de bewoners van Waddinxveen-Zuid Ib> i v PASSAGEBURO's I vrije vogels en vlieg. Waddinxvener secretaris Voedingsraad Ruimtelijke ordening OPENBARE COMMISSIE- VERGADERING 1 Vlieg naar het land van Uw verlangen; de stad die U wilt leren kennen; het landschap dat U wilt bewonderen; de culturen die U wilt ontdekken; de romantiek di§. U in verrukking brengt Waarheen U ook een vliegreis wilt maken alle boekingen kunt U bij ons reisburo laten verzorgen. Tot in de puntjes. RElSAfcjFEN PASSAGEBUf S 1 - CDA-raadslid P. v.d. Berg. W. L. M. Kruijk(CDA) diger maakt en dichter bij de mensen definitief dat steunt op de kleinst mogelijke mee- de CDA- maart zullen leden niet in overeenstemming met de stem- behandeld. maart in het Gereformeerd Vereniging- 20. Drs W. J. A. Goedhard, Nieuwkoop geschikt. De Kamer is Zeist WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 18 JANUARI 1978 De ARP binnen het plaatselijke CDA heeft voor de kandidaatstelling voor de 03404- 25824' Waddinxveen Passage 222 -S 01828- 7522' BREDEWEG Opnieuw komt de Kamer in het geweer g i. en verdient het alleen daarom al onze steun. Eens te meer is gebleken, dat de socialisten ons niet willen zien als een regeringspartner, doch WADDINXVEEN Liefhebbers van dixieland-jazz kunnen op zaterdag 21 januari hun hart weer ophalen in Jazz Club Zoetermeer. De optredende Diksi Mesjien was reeds kort na de oprich ting in 1976 te gast in de club en heeft .zich inmiddels in de dixiestijlsector een enorme reputatie verworven. Het or kest is in korte tijd ontegenzeggelijk uitgegroeid tot een van de beste Neder landse orkesten in dit genre, zo niet het allerbeste. De leden van de Diksi Mes jien hebben allen voordien in verschil lende zeer bekende orkesten gespeeld, waaronder de Four City Seven 1, de Downtown Jazzband en de South Jazz band. Het grote succes bij hun tweede optreden in JCZ in 1977 belooft ook nu weer veel belangstelling in Dorpsstraat 18c te Zoetermeer; aanvang om 21.30 uur. WADDINXVEEN Volgende week dinsdagavond 24 januari is het zo ver. Dan zit de complete raadsfractie van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) in het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat klaar om vragen te beantwoorden van wijkbewoners. Zoals al eerder aangekon- digd gaan Cees van ’t Hoog (fractievoorzitter), Paul van Schje (wethou der), Jos Groenendijk-Bernard, Willem Kruijk en Piet van den Berg de wijk in om met Waddinxveners in hun eigen omgeving te praten, ge stelde vragen te beantwoorden en eventueel kritiek aan te horen. Het CDA is de eerste politieke groepering die als zodanig ”de boer” op gaat, sgebouw de jaarvergadering houden. paald industrieterrein zijn werkkrach ten verkrijgt uit verschillende omlig gende gemeenten. De Kamer heeft deze bezwaren gezamenlijk met de an dere Zuidhollandse Kamers uitge bracht: in een speciale hearing zullen - deze bezwaren door het College van Staten worden en wantrouwen dat wel eens uit reac ties spreekt. Wij menen, dat verbete ring in dit opzicht gewenst is en dat hiervoor dan ook wegen gezocht moe ten worden.” Tot slot nog de uitspraak van KVP’er Th. B. Mourits (penningmeester van het CDA-overlegorgaan): ”Bij het terrein. Ze stelt met nadruk dat er door haar oplossing minder schade aan het landschap wordt toegebracht en dat er een economisch gezien betere ontwik keling kan plaatsvinden dan op de ma nier die de provincie aangeeft. De Kamer acht dit terrein een goed al ternatief voor het geplande industrie terrein ten westen van Gouda, de grondkosten zullen er aanzienlijk lager zijn en het terrein ligt gunstig voor het verkeer in alle richtingen. Daardoor geeft het minder gevaren voor verkeer sopstoppingen. Het is bovendien ge makkelijk per openbaar vervoer te be reiken. Het terrein biedt mogelijkhe den om goed ingepast te worden in het landschap. Eis van de Kamer is wel een verantwoord toelatingsbeleid. Wat de werkgelegenheidsterreinen be treft schort de Kamer haar oordeel over de bedrijfsterreinen in het rayon op tot dat de onderzoeken die ze samen houdt met het Intergemeentelijk Overlegor gaan zullen zijn voltooid: speciaal geldt dat de terreinen voor Gouda en Woer den. Zoals bekend is de provincie van oordeel dat ten aanzien van de kleinere kernen maar ook van Woerden er slechts een zeer beperkte uitbreiding van activiteiten mag plaatsvinden. Het is duidelijk dat de Kamer zich hier mee moeilijk kan verenigen. Het bie den van werkgelegenheid en de om vang van een plaats zijn twee geschei den zaken: vaak is het zo dat een be- aangetast door de ’’politieke moeheid”. En geen wonder. Na zo’n kabinetsfor matie zou je inderdaad van politiek WADDINXVEEN Bij koninklijk besluit is met ingang van 1 april ir. W. Bosman te Waddinxveen, administra teur bij het ministerie van landbouw en visserij benoemd tot secretaris van de Voedingsraad. het kader van de verkiezingen zal het nu ook landelijk erkende CDA in Wad dinxveen op woensdagavond 1 CDA-raadsliding. C. van 't Hoog. de opgeknapte Kanaaldijk ook de St. Victorwijk zullen gaan aandoen en over Waddinxveense nieuwste woonwijk in de Zuidplaspolder, die niet ten oosten van de spoorlijn bij de St. Victorwijk komt (Zuidplas 2), maar achter het sportpark ”de Sniep” (Zuidplas 1), om dat Zuidplas 2 nog altijd dreigt te wor den doorsneden door de nieuwe rijks weg 3 tussen Amsterdam en Rotter dam, dwars door de Zuidplaspolder. VERKIEZINGEN De verwachting is dat het CDA eind fe- 13. L. J. Kosters, Nw Beijerland bruari weet wie de kandidaten zullen - r'— zijn voor de op woensdag 31 mei te WADDINXVEEN Afgelopen dins dagmiddag vergaderde de raadscom missie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw in het openbaar over deze agenda: 1. Vaststelling verslag van 3 januari 1978. 2. Ingekomen stukken en mededelin gen. 3. Ontwerp-bestemmingsplan Groens- waard I en II: regeling vestiging be drijfjes; brief aan bewoners Peulei- jen inz. uitbreiding school Hegge- winde. 4. Bestemmingsplan Zuidkade I: (mondeling) verslag van gesprek met bestuur van de Stichting Bevor dering Eigen Woningbezit Groens- waard; bespreking woningtypen (2 WW en 2 premie). 5. Bestemmingsplan Oranjewijk ’75: ontwerp voor de le herziening. 6. Bespreking grootte woningbouw- contingent: nota van Stad en Land schap b.v.; brief aan gedeputeerde staten. 7. Uitbreiding Zuidplaspolder: notitie inzake zoetwaterkanaal c.a. dd. dec. ’77; samenvatting werkbespre king dd. 6-1-78; rapportage van op enbare werken dd. 10-1-87. 8. Verkoop grond: terrein B-fabriek; nabij Paperveld 63. 9. Artikel 19 WRO-procedures: bouwplan Coöp. Veiling Gouda e.o.; bouwplan N.K.F. 10. Wat verder ter tafel komt. 11Rondvraag. dan de werkelijkheid. Dit zelfde geldt overigens in vele gevallen evenzeer ten aanzien van standpuntbepalingen en KVP uitgegeven ”CDA-Bulletin” ver- volwaardige regeringspartner, doch besluiten van de raad als geheel of de schenen. Daaruit halen we de volgende slechts als hulpmiddel om de macht uit onderscheiden fracties hierin. Een ac- citaten. P. van der Meijden, de voorzit- te oefenen. Ondanks het feit dat wij tieve, tijdige en objectieve voorlichting ter van het CDA-overlegorgaan Wad dinxveen, zegt - na te hebben vastge steld dat de zeven maanden geduurd hebbende kabinetsformatie geen ver heffend schouwspel is geweest - over (St. Victorwijk, Zuidkade, Burgemee- programma voor de gemeenteraadsver- ster Trooststraat) denkt het CDA een kiezingen worden vastgesteld, de kan1 en ander te gaan uitleggen over de ook didaatstelling voor de gemeenteraad brengt. En het resultaat is ee"n kabinet" door de christen-democratische gewen- definitief worden en de CDA- Jat steunt op de kleinst mogelijke mee ste vestiging van bedrijven rond de lijsttrekker worden gekozen. Begin rderheid in het parlement, dat is zeker tuinbouwveiling aan de Bredeweg (al- maart zullen leden van dc CDA leen het provinciaal bestuur wil dat nog statenfractie in Zuid-Holland een be- niet), over de verkeersvoorzieningen na zoek aan Waddinxveen brengen. Gouda Den Haag Korte Tiendeweg De La Reijweg 11 Slotlaan 231 2-4 ’3’070- •S? 01820-21922' 469648' I WADDINXVEEN/GOUDA De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Gouda en Omstreken heeft bezwaar aangetekend tegen het ontwerp voor het Streekplan Zuid-Holland Oost. Het bezwaar geldt een aantal onderwerpen. In de eerste plaats vindt de Kamer de ruimte voor de glastuinbouw in het we sten van haar gebied tè krap gemeten. Het provinciaal bestuur gaat er ten on- deweg in Waddinxveen. De provincie rechte van uit dat de grond waar gla- wil in dat gebied alleen bedrijvigheid stuinbouw zou mogen worden bedre- toestaan die aan de veiling is gebonden, ven ook daarvoor te koop zou zijn en de Kamer wil een ruimer opzet en van mening dat strenge eisen voor de bezetting van dat er een groter areaal nodig is en dat een - projectgewijze, verspreide ontwikke ling van de glastuinbouw, verre de voorkeur verdient boven grote concen traties van kassen. Zij acht een goede ontwikkeling van deze tuinbouw van essentieel belang. Het maken van een streekplan zonder dat er enig inzicht is omtrent de ont wikkeling van de werkgelegenheid acht de Kamer onjuist. In verband daar mede stelt ze voor eerst de behoefte aan bedrijfsterreinen te gaan onderzoe ken en dan pas gegevens in te vullen in een streekplan. De Kamer legt speciaal de nadruk op de noodzaak dat er ruimte moet zijn voor een ontwikkeling van bestaande nijverheid in de kleine kernen - met name in de Krimpener- waard. Zij acht die niet voldoende gewaarborgd. het gereedkomen van de Gouwetunnel en de voor het regionale verkeer be schikbaar komende Gouwebrug in rijk- verkiezingen van de provinciale staten sweg A 12, waardoor het mogelijk intussen de volgende namenlijst ingele- wordt dat de autobussen van NV Vere- verd, waarop twee Waddinxveense na- nigd Streekvervoer Westnederland via men staan: 1Ir W, Brink, Gouda 2. L. W. J. van Atten, Rotterdam 3. P. W. Blokland, groot Ammers 4. IrT.T. Wind, Leiden 5. Drs T. Spaan, Voorburg 6. H. A. van der Meer, Numansdorp 7. Ing. C. van ’t Hoog, Waddinxveen 8. Ir P. W. Maris, Zoetermeer 9. J. van Katwijk, Schiedam 10. J. Wijnstok, Vlaardingen 11J. C. Millenaar, Rotterdam 12. A. Platteel, Den Haag 1 -v T TZ - -1- V Tr» 1 14. Mr W. H. van Heuven, Den Haag 15. A. D. Viezee, Streefkerk houden gemeenteraadsverkiezingen. In 16. Ir F. Vink, Moordrecht 17. C. Dijkshoorn, Waddinxveen 18. Drs D. Boonstra, Nieuwkoop 19. F. A. de Leeuw, Krimpen a.d. IJssel tegen de bezwaren welke aan provin- ciae zijde bestaan voor een ontwikke ling van het veilinggebied aan de Bre- Gedeputeerde rechte van uit dat de grond waar gla- wil CDA-BULLETIN Dezer dagen is weer het door de kies verenigingen van de ARP, CHU en schenen. Daaruit halen we de volgende slechts als hulpmiddel om de macht uit momenteel programmatisch dichter bij hierover voorkomt mogelijk onbegrip de PvdA staan, zijn wij genoodzaakt een combinatie met de WD te vor men.” Voor de bewoners van de het eerst aan sgebouw de jaarvergadering houden, heffend schouwspel is geweest - over Evenals hij dat deed tijdens de alge- de beurt zijnde wijk Waddinxveen-Zuid Op deze bijeenkomst zal het CDA- die formatie het volgende: mene beschouwingen in de gemeente- ”Geen act, die de politiek geloofwaar- raa<^ spreekt fractievoorzitter ing. C. j:-1_. j-.i... L-- j. van ’t Hoog ook in het CDA-Bulletin over de dienende taak van de overheid. In zijn verhaal verweeft hij deze zinnen: einde van het jaar 1977 waren bijna alle ”Wij ontkomen als CDA-fractie niet politiek geïnteresseerden een beetje aan de indruk, dat het beeld dat de be- busuitslag. Niettemin is het kabinet volking heeft van het college van B. en CDA/VVD in de gegeven omstandighe- W. en haar motieven achter verschil den de meest aanvaardbare oplossing lende beleidsvoorstellen vaak anders is 8aan balen.” M

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 7