van Jan Oosthoek 3 dagen lang tot TORBAS Raad steunt werk S0-S’0®ING van Camp Raadsdebat over ’n gemiste order de pater - makelaardij b.v. waddinxveen huis kopen? huis verkopen? Lepravoorlichtingsavond Maandag 30 januari, Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Mej. T.H. v. Gent (60) overleden 26127128 januari Heemskerk BV verboom makelaardij b.v. i'gl Maandag lepra-avond Berghuis Contract B V duurste voor inrichting raadhuis Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter exclusieve mode voor haar en voor hem. onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze f kollektie jeans- en i spijkerkleding helemaal voor jouuuu. (LidNBMj l in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 DE BONKELAAR, 20.00 UUR 33e JAARGANG - Nr. 1548 WOENSDAG 25 JANUARI 1978 VOOR i TELEFOON 01828-2218 van 1, I t- EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. teraad en waarin de chef algemene za ken van het gemeentehuis, de heer W. brengen behartigd. SEN: ;ssel- (1, tel :t 1 at 332 >e s- d )- s- S0% KORTING op restanten uit de winterkollektie 77/78 .ech- s, L. i, tel. Dorpstraat 33, Waddinxveen- IS3I I ie: or en at. ix- bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (.i-onbmJ ARTSENECHTPAAR Op de lepravoorlichtingsavond in De Bonkelaar - waarvoor allerwege aan dacht wordt gevraagd door kerken, ser viceclubs en andere verenigingen - zal het artsenechtpaar drs. A. R. Hertroijs en B. Hertroijs-van Keulen, dat van 1971 tot 1975 in Mwanza (Tanzania) als arts en therapeute in een leprabestrij- te zijn: de thans ter beschikking de vraag waarom Heemskerk BV niet staande feiten zijn niet van dien aard. Het bedrijf voegt er nog aan toe dat ef na het bezoek van het college van Bur gemeester en Wethouders aan Berg huis Contract BV op 27 september 1977 geregeld contact is gehouden met de ambtenaren W. F. Meijer, W. D. Zon dag en gemeentesecretaris J. Meule- man. Er werd zelfs wekelijks gebeld om te informeren naar de stand van zaken met betrekking tot de graag gewenste opdracht, maar telkens zou zijn gezegd dat de keus nog niet was gemaakt en gepoogd moest worden de inrichting van het gemeentehuis binnen het door 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. in ons bedrijf, ons terecht zullen vragen op welke argumenten en gronden' het plaatsen van een 1 zijn gebaseerd en het zal WADDINXVEEN -Maandag is op de algemene begraafplaats aan de Al- berdingk Thijmlaan ter aarde besteld mejuffrouw T. H. van Gent. De aan de Brugweg 113 wonende Waddinxveense was vorige week woensdag op de leef tijd van 60 jaar overleden. Mejuffrouw Teuntje Hendrika van Gent, een zuster van wethouder A. H. van Gent (Pro- gressieven), was secretaresse van de kerkeraad van de Remonstrantse Ge meente in Waddinxveen. In het kerkge bouw aan de Zuidkade werd dan ook voor haar een korte herdenkingsdienst gehouden op zondagmiddag. Verder was mejuffrouw Van Gent bestuurslid van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulp verlening. In verband met haar overlij den gelastte de 25-jarige WH de voor afgelopen donderdagavond geplande feestavond in het Anne Frank-cèntrum af. in het nieuwe gemeentehuis aan de gang kon. Overigens zei burgemeester mr. Smallenbroek dat er ’’heel wat Waddinxveense bedrijven, drie a vier, meeprofiteren van de bouw van het nieuwe gemeentehuis” en dat er door de gemeente nooit verwachtingen zijn gewekt bij de bedrijven die gevraagd zijn offertes te maken. De lederwaren en de nieuwe voorjaars- W>R| kollektie, die Frans van Camp natuurlijk Arf alweer in huis heeft, vallen uiteraard buiten J w j, deze kortingen! kleiweg 2-6, gouda, telefoon 12044 WADDINXVEEN Een debatje over een gemiste order. Dat speelde zich af in de vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraadsver gadering waar CDA-fractievoorzitter ing. C. van ’t Hoog en drs. W. C. Verbaan (Progressieven) de brief van Berghuis Contract BV van de Zuidkade (een dochter van Van Schaik Berghuis) ter sprake bracht over het gemiste contract voor de inrichting van het in aanbouw zijnde gemeentehuis. Het meubilair gaat immers geleverd worden door Aspa ons niet uitgebracht, wij zijn daar krediet te houden. Maar begin decem- ook niet toe in de gelegenheid ge- 1 u“‘U"A A~ steld, zodat op basis van een prijs vergelijking geen beslissing kon wor den genomen; 2. het begrotingsvoorstel in de begin- rende gemeenteraad unaniem beschik- maakt door patiënten in Noord Suma- baar stelde. De raadsleden overwogen dat door een grote inzet van de plaatselijke initiatief nemer in korte tijd een belangrijk financieel resultaat werd bereikt, waar mee directe hulp in de leprabestrijding kon worden verleend en de leprapro- blematiek onder de aandacht kon wor den gebracht. Voor een dergelijke inzet en het bereikte resultaat toonde de ge meenteraad positieve waardering, het geen in een door het CDA ingediend raadsbesluit werd vastgelegd. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek legde uit dat hij tegen het verlenen van een eenmalige financiële bijdrage was, omdat deze niet-gestructureerde zaak geen taak van de lokale overheid zou 'zijn. Hoewel de wethouders A. H. van Gent (Progressieven) en H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) aan vankelijk eenzelfde mening hadden,' tnjding of het draaiden ze toch om, omdat de ge- brengen van i meentelijke gift slechts moest worden gezien als een blijk van waardering voor de door de heer Jan Oosthoek on dernomen activiteiten. ”Het moet mo gelijk zijn dat de overheid een - laat ik zeggen - menselijk gezicht kan laten zien”, argumenteerde drs. W. C. Ver baan (Progressieven). Echter, burge meester mr. Smallenbroek bleef op zijn principiële afwijzing staan, maar omdat de voorzitter in een gemeenteraadsver gadering geen stemrecht heeft kon de gemeenteraad een unaniem besluit nemen. DE DUURSTE fase door het college positief werd Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek ervaren; maakte de gemeenteraad vorige week 3. dat het hier toch zeker gaat om een duidelijk waarom: ”Het college van B. plaatselijke aangelegenheid waarbij en W. heeft aan vier bedrijven offertes op een andere behandeling zou mo- gevraagd op basis van een programma gen worden gerekend; van eisen. De verkregen aanbiedingen 4. psychologische redenen nog van gaven grote verschillen te zien. De groter belang zijn dan puur commer- keuze werd dan ook uiterst simpel, ciële, omdat burgers van de gemeen- waarbij de geboden kwaliteit niet uit te Waddinxveen, werkzaam zijnde het oog werd verloren. Berghuis Cont- in ons bedrijf, ons terecht zullen ract BV was de duurste van alle vier. Bij Aspa BV wisten we bovendien een order hoog bedrag los te peuteren voor de in- bij een niet-Waddinxveens bedrijf ruil van het oude meubilair. Ook dat zijn gebaseerd en het zal u duidelijk heeft in de uiteindelijke keuze meege- zijn dat een dergelijk punt ook in de speeld. Er is op objectieve wijze geko- ondernemingsraad aan de orde zal zen”. komen; De raadsvoorzitter zei nog op korte ter- 5. de economische situatie nu niet van mijn met directeur Welschen van Berg- dien aard is dat door het missen van huis Contract BV een gesprek te heb- een belangrijke opdracht de werkge- ben. De discussie over de gemiste order legenheid niet in gevaar wordt ge-^gaf de heer J. Havenaar (SGP/Her- bracht; vormde Kiesvereniging) gelegenheid 6. dat naar onze mening de communi- zijn misnoegen uit te spreken over het catie tussen het bedrijfswezen en de feit dat hij - na vier maal vragen - nog overheid een goede en eerlijke dient steeds geen antwoord had gekregen op Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel y WADDINXVEENZoals aangekon- dingsproject werkzaam was, met ent- digd wordt maandagavond 30 januari housiasme over hun werk komen ver- om acht uur in het jeugd- en vrijetijd- tellen. Drs Hertroijs studeert thans af scentrum De Bonkelaar onder het voor psychiatrie. Zijn vrouw is als do- motto ’’Help lepra de wereld uit” een cente Kiswahili in het Koninklijk Insti- lepravoorlichtingsavond gehouden, tuut voor de Tropen te Amsterdam Deze avond wordt georganiseerd in het werkzaam. Daarnaast zal de in Afrika kader van Wereldlepradag 1978 en opgenomen film ”Dawa Na Kasi” door de Waddinxvener Jan Oosthoek (”Wie meewerkt wordt geholpen”) van de Stichting Noodfonds voor men- worden vertoond. In enkele informa- sen op Sumatra”. Het werk dat deze tieve stands zullen in het kader van be man van de Jan Campertlaan 22 is ”be- zigheidstherapie gemaakte producten loond” met duizend gulden, die de vo- als tastbare resultaten van de leprabes- ’rige week woensdagavond vergade- trijding zijn uitgestaid. Zij werden ge- 1_ 1 I 11 1-X JXTJ r» tra en Mwanza. Deze producten kun nen worden gekocht tegen billijke prij zen. De opbrengsten zullen volledig ten goede komen aan dit belangrijke on derdeel van de leprabestrijding en dit daardoor verder kunnen stimuleren. Het lepraproject in Mwanza (Tanzania) wordt financieel gesteund en begeleid door de Nederlandse Stichting voor Le prabestrijding of beter bekend als de Leprastichting te Amsterdam. Het pro ject in Noord Sumatra worcit financieel begeleid en gesteund door The Leprozy Mission International te Londen. Deze beide organisaties werken samen om lepra ”de wereld uit te helpen”. Ze zijn daartoe aangesloten bij de wereldom vattende ILEP-(Iepra) organisatie. De stichting Noodfonds voor Mensen öp Sumatra te Waddinxveen steunt het project in Noord Sumatra, waarbij vooral de sociale kant van de leprabes- ’’weer bij de mensen de lepralijders” wordt BV uit Leiden. In de brief, die onjuist was geadres- F. Meijer, aangeduid wordt als wethou- seerd voor behandeling in de gemeen- der, schrijft algemeen directeur J. C. N. Welschen het onbegrijpelijk te vinden dat de opdracht niet aan het Wad dinxveense bedrijf is gegeven en wel om de volgende reden: Leen definitieve aanbieding is door de gemeenteraad beschikbaar gestelde ber van het vorig jaar had de gemeente al gekozen voor Aspa BV uit Leiden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1