AMNESTY Fractievoorzitters willen dat namen en bedragen m openbaarheid blijven komen Een land om verliefd op te worden... BEZORGING IMTERNATIOKAL Peuleyen 15 telefoon 2604 ZWART OP WIT REISBOEK BIJ PTT 1 jaar Goudse Vrouwenkrant Geslaagde avond volksdansgroep Tijdens opening expositie Zuid-Afrika in sportzaal Verboden rapport voor mr. A. G. Smallenbroek Zulke landen zijn er. Vlieg er heen. Beleef de sfeer en de romantiek van de late zomeravon den. Geniet met volle teugen van al het bijzon dere dat U daar aantreft. Ons reisburo wijst U de keuze uit zulke plekjes aan. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllM WHITES (ONLY) BLANKES (ALLEEN) Mllllllllllllllllllilll^ REIS-I^EN PASSAGEBURO’s WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek krijgt morgenavond (donderdag) in de sportzaal Groenswaard het onlangs door Amnesty International gepubliceerde rapport over de schendingen van de mensenrechten in Zuid-Afrika aangeboden dat vorige week door de Zuidafrikaanse ’’directeur der publikaties” tot een verboden werk is verklaard. Het rapport ’’Politieke gevangenen in Zuid-Afrika” (Political imprisonment in South-Africa) geldt als het uitgebreidste rapport dat tot nu toe is verschenen over de praktijken van het apartheidsregime. Waddinxveens eerste burger zal om ze ven uur de door Amnesty International opgezette expositie "Blank en zwart voor de wet ongelijk” openen. De plaatselijke werkgroep houdt deze ten toonstelling in de ruimten van de sport zaal in het kader van een internationale Zuid-Afrika-actie, die tot in maart gebruikelijke werkwijze van de gang- duurt. Omdat het Amnesty-rapport, dat e authentiek procesmateriaal. d n- k ma' ken. Van geval tot geval moet bekeken WADDINXVEEN/GOUDA Vorig jaar besloten een aantal Goudse vrou wen om een krant te laten verschijnen gemaakt door vrouwen en vooral be doeld voor vrouwen. De krant heeft een heel eigen opzet en wijkt af van de gebruikelijke werkwijze van de gang- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 1 FEBRUARI 1978 Zeist Slotlaan 231 •S'03404- 25824" hebben we aan een geheimtaal; het gaat erom de burgerij met de neus op de feiten te drukken”. Ook de heer D. Uitbeijerse (SGP/Her- vormde Kiesvereniging) wil namen en bedragen blijven noemen, al vraagt hij zich wel af waar de grens ligt tussen ge gevens die wel en die niet in de open baarheid kunnen worden gebracht. Mevrouw L. M, Oosterbroek- Waagmeester (VVD) meende dat de openbaarheid van gegevens zeker op weegt tegen de belangen van de indi vidu, en wil dan ook niets veranderen aan de huidige gang van zaken. ”Op die manier wordt voorkomen dat er allerlei WADDINXVEEN Ds. P. van den Berg van de Gereformeerde Kerk in Waddinxveen schrijft in het mededelingenblad ’’Ontmoe ting” van zijn kerk als volgt over Zuid-Afrika: ’’Gelezen in Trouw: premier Vorster van Zuid-Afrika jeest elke avond voor het slapen gaan in zijn bijbel. Zou het evange lie in die bijbel ook zwart op wit staan? Of is lezen als men ’s mor gens opstaat kleur-rijker voor ge kleurde onderdanen? Het bericht stond overigens afgedrukt in een ’’zwart” kadertje!” in verschil- lijks opgeleverd. Dit is voor Amnesty aanleiding nu een grootscheepse campagne op touw te zetten voor naleving van de mensen- - J A 1 rx name van de repressie door de over heid versterkt de noodzaak van een de gemeente aan zijn buurman heeft betaald. Kent hij die prijs, dan zal hij dit bedrag als uitgangspunt nemen bij de verkoop van zijn onroerend goed. Een nadeel, verbonden aan het open baar maken van dergelijke gegevens, is ook dat de burgerij ziet dat de ge meente bijvoorbeeld grond aankoopt voor 10,per vierkante meter en doorverkoopt voor f 400,per vier kante meter. De burgerij denkt dan dat de gemeente veel winst maakt en weet niet dat het bouwrijpmaken van grond een dure aangelegenheid is. Een oplos sing kan zijn meer aan- en verkopen aan het college van B. en W. te delege ren". De heren W. M. L. van Breemen (PSP), J. Knol (GPV) en B. J. Wouden berg (Weekblad voor Waddinxveen), die op de tribune de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zalen bij woonden, maakten van hun spree krecht gebruik door te stellen dat de aan- en verkoop van onroerend goed door de gemeente geschiedt met ge meenschapsgeld en dat daarom alle ge gevens aan de burgerij bekend gemaakt moeten worden. "Waarom al die ge heimzinnigheid en de mogelijkheid tot geruchtvorming”, zo vroeg het drietal zich af. WADDINXVEEN De culturele commissie van het Anne Frank- centrum is er vorige week woensdaga vond opnieuw in geslaagd voor alle be jaarden uit Waddinxveen een zeer fee stelijke avond te houden. Het was voor alle aanwezigen een lust voor het oog om te zien hoe de volksdansgroep be staande uit de jongeren van vroeger on der leiding van mevrouw Jaring dan sten met de volksdansgroep ’t Ketel huis’, bestaande uit de jongeren van nu onder leiding van de heer Wortman. Het hoogtepunt van deze wel zeer ge slaagde avond was uiteraard de Indone sische liefdedans, welke werd uitge voerd door een tweetal dames van de volksdansgroep "Dans u fit”. De bij zondere gracieuse wijze waarop deze dans gebracht werd, gecombineerd met de authentieke kleding uit dit zo verre en prachtige land zal voor een ieder van de aanwezigen een bijzondere bele venis zijn geweest. Voor alle inlichtin gen over deze avonden, waarvoor de toegangsprijs slechts 1,bedraagt, kunnen de bejaarden inlichtingen krij gen bij het Anne Frank-centrum. Zij die slecht ter been zijn kunnen gratis per auto vervoerd worden. Gelieve dan te bellen 5555. WADDINXVEEN Vanaf vandaag is bij het postkantoor aan de Kerkweg- Oost het door de postgiro en rijkspost- spaarbank uitgegeven Reisboek dat speciaal is bestemd voor jeugdige va kantiegangers verkrijgbaar tegen beta ling van f 3,50. In dit Reisboek wordt informatie gegeven over de verschil lende manieren van reizen en over on gewone vakanties. Het boek behandelt alle landen in en rond Europa waar met de blauwe girobetaalkaart contant vreemd geld kan worden opgenomen. In een apart hoofdstuk worden de mo gelijkheden voor een vakantie in Ne derland besproken. Het boek met 330 pagina’s bevat veel informatie voor jonge mensen, die de voorkeur geven aan een wat avontuurlijker reis dan zij in de traditionele reisgidsen kunnen vinden. wen en Werk, Vrouwen en Vakantie, rechten in Zuid-Afrika. De recente toe- Lijfnummer, Emancipatie en Femini sme en tenslotte het Moedernummer. De laatste krant laat allerlei facetten zien rondom moeders: zelf moeder zijn, kiezen voor kinderloosheid, je eigen moeder, moederen over vrouwen. De artikelen zijn herkenbaar voor allerlei vrouwen. Zij die hun eerste aarzelende stappen zetten op weg naar bewustwor ding en zij die geen doekjes winden om hun feministiese opstelling. in het afgelopen jaar is duidelijk geble ken, dat de krant niet alleen in een Goudse, maar ook in een o.a. Wad dinxveen behoefte voorziet. Vrouwen die geïnteresseerd zijn in de Goudse Vrouwenkrant, kunnen zich abonneren door storting van f 17,50 (portokosten inbegrepen) op girorekening 3718651 t n.v. M. J. Wark - rekening Vrouwen krant, Ericalaan 4, Gouda. Voor infor matie over verkoopadressen: tel. 01821-1215. Van de vorige themanum mers zijn er nog enkele verkrijgbaar. aangekochte en weer voor dezelfde prijs aan de heer M. P. van Tol door verkochte boerderij Noordeinde 38, re- Rupci cil lici vei Kuupucui ag mei gv- deactie). Alsdan wordt de burgerij op noemd zouden moeten worden. ’’Voor de hoogte gebracht dat er in Nederland komen moet worden dat een potentiële iets fout is met de grondpolitiek. Wat verkoper in dit gebied de prijs kent, die Waddinxveen Gouda Den Haag Passage 222 Korte Tiendeweg De La Reijweg 11 -S' 01828- 2-4 ®070- 7522" I® 01820-21922" 469648" dames -bladen. De artikelen en de Zuidafrikaanse ambassade in Lon- dergelijke campagne. In oktober jl. ver- gedichten in de Goudse Vrouwenkrant den tevergeefs is aangeboden, is verbo- bood de regering Vorster een achttien- zijn geschreven vanuit persoonlijke er- den za| de daarin staande informatie tal oppositionele organisaties en legde varingeri|en meeen, diepte maken heb- ook niet onder de aandacht kunnen ko- een groot aantal politieke tegenstan- men van de Zuidafrikaanse bevolking. WERELDPERS Zuid-Afrika kan niet klagen over ge brek aan aandacht. De gehele wereld pers staat al maandenlang bol van in formatie over Zuid-Afrika, de diploma tie houdt zich koortsachtig bezig met ders een banning-order op (beperking van de bewegingsvrijheid) of nam ze gevangen zonder vorm van proces. De Zuid-afrikaanse regering is kennelijk geneigd zich weinig aan te trekken van de wereldopinie. Dit vraagt om een grotere druk van buitenaf. Amnesty International doet'in het ook aan burgemeester mr. Smallenbroek aan te bieden uitvoerig rapport verslag van de schendingen van de mensen rechten, waaraan de Zuidafrikaanse re gering zich schuldig maakt. Daarin wordt ook een historisch overzicht ge geven van de apartheidsstaat en het verzet daartegen. Tevens wordt een aantal wetten onder de loep genomen. In Zuid-Afrika zijn bepaalde schendin gen van de mensenrechten namelijk geen onwettige praktijken, maar vols trekt legaal. Het apartheidssysteem in stitutionaliseert discriminatie op grond van ras, blank en zwart zijn voor de wet ongelijk. Om dit systeem in stand te houden beschikt de regering over een groot aantal repressieve wetten te neinde elke oppositie de kop in te druk ken. Zolang deze wetten van kracht blijven, zullen er in Zuid-Afrika poli tieke gevangenen zijn. Het doel van de actie is behalve het eigen vooral ook het Zuidafrikaanse publiek te informe- de politieke oplossingen. Amnesty Inter- national verzet zich al sinds haar op richting in 1961 tegen schendingen van de mensenrechten in het land van de apartheid. Dit is tot nu toe in hoofd zaak gebeurd door te werken voor de vrijlating van individuele politieke ge- bovendien onderlinge competitie in de vangenen en af en toe het publiceren van gegevens over de slechte gevangenis-omstandigheden, de marte lingen op grote schaal en het gevangen hóuden van mensen zonder vorm van proces, soms de dood tot gevolg heb bende. Resultaten heeft het werk van vrouwen van Amnesty International voor Zuidafri- verschillende leeftijden, met verschil- kaanse gevangenen tot nu toe nauwe- lende achtergronden en i.. lende situaties. Elke twee maanden komt de krant uit met een thema. Ach tereenvolgens zijn dat geweest: Vrou- WADDINXVEEN De fractievoorzitters in de Waddinxveense ge meenteraad zijn er geen voorstander van om in voorstellen aan de raad tot aan- en verkoop van eigendommen geen namen en bedragen meer te noemen. Binnen het college van B. en W. leeft het verlangen om dat wel te doen. Op die manier zou, zo blijkt het sterkste argument van burge meester mr. A. G. Smallenbroek te zijn, prijsopdrijving voorkomen kun nen worden. En dat wordt een goede zaak gevonden, zeker nu de ge meente plannen aan het uitwerken is om in de dorpskom de nodige gronden en panden aan te kopen. In de raadscommissie voor algemeen geruchten circuleren”. Ing. C. van ’t bestuurlijke zaken, waar onlangs over Hoog (CDA) vond dat openbaarheid deze kwestie is gesproken, zei de heer van gegevens regel moeten zijn. ”Bij- M. Boere (Progressieven) aan de hui- zondere omstandigheden, zoals het be- dige openheid en openbaarheid te wil- lang van de gemeente of de privacy van len vasthouden. ”Wie kan aantonen dat de burger in kwestie, kunnen een in- van het publiceren van deze gegevens breuk op deze regel noodzakelijk een prijsopdrijvende werking uitgaat?”, ken. Var. geval tot geval moet bek'- vroeg hij zoch af. ”Ik acht de open- worden of dergelijke omstandigheden baarheid van gegevens veel belangrij- in die mate aanwezig zijn dat openbaar- ker dan het belang van de individu op heid van gegevens niet gevergd kan privacy. Toon de burgerij hoe ene worden”, aldus de christen-democraat. meneer Donker zich verrijkt ten nadele van de gemeenschap. (De heer Boere ’’NADELEN” doelt hiermee op de voor Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) ƒ2.132.292,50 van de heer M. Donker betoogde dat bij de aankoop door de gemeente van onroerend goed in de kern van het dorp de naam van de ver koper en het verkoopbedrag niet ge- zijn geschreven vanuit persoonlijke ben met het bewustwordingsproces van vrouwen. De krant geeft verder infor matie over activiteiten en groepen voor vrouwen in de regio en elders in het land. De stukken in de krant worden door "gewone” vrouwen geschreven en niet door journalistes. De stukken worden niet ondertekend met de naam van i schrijfster; wel staan de namen van de medewerksters elders in de krant ver meld. De bedoeling van deze anonimi teit is, dat vrouwen vrijuit - zonder di rect herkend te worden - kunnen schrij ven. Ondertekening van artikelen kan hand werken, een maatschappelijk kwaad waar de Vrouwenkrant niet aan mee wil doen. De redactie gaat ervan uit, dat elke vrouw nu eenmaal op haar eigen manier schrijft. Tot nu toe is door allerlei vrouwen aan de krant meegewerkt: vrouwen van worden geïsoleerd. ’’Banning” wordt veelvuldig gebruikt tegen studenten en leraren, die daardoor hun studie niet kunnen voortzetten of lesgeven. Soms worden ook mensen van eenzelfde fa milie gebannen en moet iemand ver gunning vragen om bijv, vrouw of moe der te bezoeken. Men is vaak blootge steld aan voortdurende controle en ver volging door de veiligheidspolitie die de macht heeft om elk gebied van het bestaan binnen te dringen. Amnesty International is er van over tuigd dat, zolang het systeem van ’’apartheid” blijft bestaan, de algemeen erkende grondslagen van de rechten van de mens in zo’n structuur niet gega randeerd kunnen worden. Niet voor niets verklaarde in 1973 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat de ’’apartheid” een ’’misdaad tegen de mensheid” is. De werkgroep Wad dinxveen van Amnesty International hoopt dat vele Waddinxveners de ko mende drie dagen de weg naar de sportzaal aan de Wingerd weten te vin den om zich uitgebreid te laten infor meren over zaken die ons allen ter harte moeten gaan. EXPOSITIE De expositie ’’Blank en zwart voor de wet ongelijk" is donderdag open van 19.00-22.00 uur, vrijdag van 19.00-22.00 uur en zaterdag van 14.00-18.00 uur en van 20.00-22.00 uur. Er is een door lopende dia-voorstelling over wat er in Zuid-Afrika aan rechteloosheid gaande is, terwijl men met Amnesty-leden van gedachten kan wisselen, informatie kan krijgen of kopen en modellen en han dreikingen kan vragen voor individuele acties. Zaterdagavond zal de illegaal opgenomen film over de apartheidspo litiek "End of dialoque” met vele be droevende beelden worden vertoond en een gedramatiseerde versie van het proces over de verantwoordelijkheid voor de dood van negerleider Steve Biko worden opgevoerd. De tekst van dit eerder door de BBC- en NCRV- televisie uitgezonden s,t.uk...berui>l op actie is behalve het eigen vooral ook het Zuidafrikaanse publiek te informe ren over Zuid-Afrika en zo groot moge lijke pressie op de Zuidafrikaanse over heid uit te oefenen. ’’BANNING” Uiteraard mag het van vitaal belang worden genoemd dat de blanke Zuid- Afrikanen zelf weten wat er in hun •naam gebeurt met de talloze personen die onderworpen worden aan willekeu rige arrestatie, marteling of terdood brenging door de staat. Behalve een portret van zeven politieke gevangenen bevat het rapport ook een hoofdstuk over de behandeling van politieke ge vangenen, o.a. de martelingen en sterf gevallen tijdens detentie en de gevol gen van ’’banning”. "Gebannen” per sonen, van wie de meesten nooit gevan gen hebben gezeten of van politieke vergrijpen zijn beschuldigd, plotseling van hun levensonderhoud kunnen wor den beroofd en van familie en vrienden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 13