won In Waddinxveen LIJILLI de pater - makelaardij b.v. waddinxveen heeft 90 procent kabeltelevisie Gemeente ziet vrije sector- uw als 'n melkkoe D. Degenhardt- Geerlof vijftig jaar getrouwd Ir. T. Drost SGP/Hervormde Kiesvereniging): huis kopen? huis verkopen? Carnaval De Gouweslobbers Vrijdag 3 februari ®’n DATSUN? Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Heemskerk BV verboom makelaardij b.v. lijgl doet verkopen Onafhankelijk Nieuwsblad miiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii^i Adverteren 8, AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG b.v. 'N onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze f kollektie jeans en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TOItliAS y I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ (LidNBMj in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 ’’ll ■Vw O- Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 GEREFORMEERD VERENIGINGSGEBOUW, 20.11 UUR WOENSDAG 1 FEBRUARI 1978 1 I mr. Smallenbroek. j VOOR DAN van NAAR ie- j| EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. >p >nd gemeester mr. Smallenbroek dat voor het berekenen van de grondprijs een i tussen wat voor de exploitatie nodig is en de mark twaarde. Hij meende dat de betref- TELEFOON 01828-2218 1! EN ;sel- tel. bij i- jE M lij na Dorpstraat 33, Waddinxveen 33e JAARGANG - Nr. 1549 De kavelgrootte bedraagt gemiddeld kavelprijs van de te bouwen vrije sec- 250 vierkante meter, zodat de grond- torwoningen bedraagt dus exploitatie-opzet van het bestemming splan Zuidkade 1, waarvan deze huizen een onderdeel vormen gezien de kop peling met de.A-fabriek van Eminent BV aan de Schielandstraat die deze zomer wordt gesloopt, wordt nog uitge gaan van f 85.000,Dat betekent een winst van zo’n anderhalf miljoen gulden. Over dit batig saldo stelde drs. W. C. Verbaan (Progressieven-PPR) de no dige vragen in de raadscommissie voor WADDINXVEEN De eerste aanleg van de Centrale Antenne-Inrichting (CAI), waarmee begin april 1976 in de Waddinxveense Vondelwijk werd gestart, is gereed en zal binnenkort worden opgeleverd. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) heeft dat meegedeeld in de raadscommissie voor openbare werken en - bedrijven. Hij vertelde dat de uitvoering van het karwei, dat zich later ook uits trekte tot de Noordkade en het oostelijk deel van Waddinxveen (overkant van de Gouwe en dan met name een deel van de Henegouwerweg, de Brugweg en de Zeeheldenbuurt), binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet is gebleven. Het percentage van de aansluitdichtheid (het aantal mensen dat in Waddinxveen kabeltelevisie heeft) bedraagt rond 90. De aanlegkosten van de CAI in de nieuwe woonwijken zullen worden opgenomen in de grondkosten. SHOWROOM: VEERSTAL 30 20857 bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 plaatsgenoten geen interesse meer heb ben. Maar de huizenverdeling wordt door de gemeente in eigen hand gehou- den”. Het terrein van de voormalige B- fabriek van Eminent BV is bijzonder mooi gelegen en wordt gekenmerkt door een viertal hoogteverschillen. ”Een stukje Limburg in Wad dinxveen”, zo wordt het bouwplan met zeven blokken woningen gekenschetst dat de nu in Gouda wonende oud- Waddinxveense architect Hans Mooi- man heeft gemaakt, nadat het architec tenbureau Treffers en Polgar BV van de Middelburgseweg wegens dreigende persoonlijke tegenstellingen had afge haakt. Uitgangspunt is dat de vrije sec- torwoonwijk in het westen van Wad dinxveen zichzelf bedruipt. Het geld dat overblijft zal in het bestemmingsp lan Zuidkade 1 worden gestoken om daarmee de bouwkosten van de pre- miekoopwoningen in dat gebied te drukken. Het ziet er naar uit dat de ka- velprijzen voor de in de buurt van de ringvaart langs de Kanaaldijk te bou wen vrije sectorwoningen ook een stuk hoger zullen zijn dan aanvankelijk gedacht. NIET DE VOLLE PRIJS ’’Verkopen kun je maar één keer doen, dus hebben we rekening gehouden met de marktwaarde van de bouwgrond op ’’OVERWINST” de hoek Dorpstraat/Kerkweg-West, die Bij de hoek Dorpstraat/Kerkweg-West we verkopen aan onze eigen, op de lijst is voorlopig ruimte voor 36 vrije sector- staande, mensen. Vandaar dat we niet woningen. Uiteindelijk zullen het er de volle prijs vragen, maar wel meer maar 45 kunnen worden, waaronder dan aanvankelijk geraamd. Met de het winkel-woonhuis dat de toekom- bouwer wordt contractueel geregeld stige tweede apotheker aan de Dorps- dat hij pas aan niet-Waddinxveners traat kan neerzetten. De gemiddelde mag verkopen nadat is gebleken dat Sjaak Noteboom WADDINXVEEN Woensdag 8 fe bruari zijn de heer D. Degenhardt (77) en mevrouw J. J. Degenhardt-Geerlof (75) van de Piet Heinstraat 26 vijftig jaar getrouwd. Het gouden bruidspaar viert het feit dat zij een kwart eeuw ge leden in het huwelijk zijn getreden met een receptie, die volgende week woens dagavond van zeven tot negen uur zal worden gehouden in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost. Het echtpaar Degenhardt herdenkt het huwelijksfeest temidden van de 3 kin deren en 9 kleinkinderen. Beiden zijn geboren Waddinxveners, alhoewel de bruid haar jeugdjaren in Gouda heeft doorgebracht. Na de trouwerij in 1928 hebben de heer en mevrouw Degen hardt nog een half jaar in de kaas- en kaarsenstad gewoond. Daarna verhuis den ze naar Waddinxveen en betrok ken ze de woning in de Zeeheldenbuurt die ze tot op de dag van vandaag nog bewonen. Het verschil is niet alleen een intussen gerenoveerde woning, maar ook het adres. De huidige Piet Heinstraat heette toen de Prins Hendrikstraat. De heer Degenhardt ging, na eerst nog bij een beeldhouwer te hebben gewerkt en bij een meubelmaker het vak te hebben geleerd, al gauw als meubelmaker wer ken bij Kempkes.Hij is daar 42 jaar ge bleven. Hoe de bruidegom zijn vak ver staat blijkt wel uit de inrichting van zijn huis. Nog altijd zit men op stoelen die tientallen jaren geleden zelf zijn ge maakt. Ook het andere huisraad, met juweeltjes van beeldhouwwerk, mag er zijn. Het verraadt het vakmanschap van de meester. Mevrouw Degenhardt heeft al haar tijd altijd aan haar gezin besteed. Samen kijken ze gezond en wel terug op een boeiend stuk levensgeluk. De bruide gom is zijn meubelmakersvak nog maar moeilijk vergeten. Maar hoe kan dat ook anders als daarvoor zelfs konin klijke waardering heeft bestaan. In 1937/1938 werkte hij namelijk voor Kempkes mee aan de verbouwing van Paleis Soestdijk. Als blijk van waar dering ontving hij toen daarvoor van prins Bernhard een legmedaille, die in de woning aan de Piet Heinstraat nog altijd zorgvuldig wordt bewaard. WESTHAVEN 55 GOUDA TEL: 01820 - 13933 WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen gaat de grond voor de in mei te starten bouw van 36 vrije sectorwoningen in het gebied bij de hoek Dorpstraat/Kerkweg-West voor f 125.000,per kavel (exclu sief btw) verkopen aan Exploitatie Vastgoed Holland BV te Gouda. "Het zijn schitterende stukjes bouwgrond, die nog veel meer waard zijn”, riep burgemeester mr. A. G. Smallenbroek vorige week donder dagmiddag uit in de door hem voorgezeten raadscommissie voor de financiën. De kavelgrootte bedraagt gemiddeld prijs neerkomt op ongeveer 600 gulden f 125.000,In de ^oorspronkelijke per vierkante meter. Om wat voor een >--* u— gebied het gaat en aan welke huizen er wordt gedacht zal worden zal worden toegelicht op de informatie bijeenkomst, die het gemeentebestuur voor de eerste groep van ruim 100 ge gadigden voor een woning in de vrije sector, dan wel een kavel bungalow- grond, op dinsdagavond 21 februari om acht uur in het Anne Frank-centrum heeft belegd. Op die avond zullen ook de bouwmogelijkheden van vrije sec torwoningen in het bestemmingsplan de financiën. In reactie daarop zei bur- Zuidkade 1 worden besproken. In de raadscommissie voor de financiën was het met name ir. T. Drost (SGP/- compromis is gevonden Hervormde Kiesvereniging) die geen J waarderende woorden over had voor de wijze waarop de gemeente de vrije fende stukjes bouwgrond op de vrije markt gauw anderhalve ton per kavel opbrachten. Toch zou hij nu f 125.000,wordt gerekend niet van overwinst” willen spreken, omdat De heer en mevrouw D. Degenhardt-Geerlof van de Piet Heinstraat 26, die 8 februari 50 jaar zijn getrouwd. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/ Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel sectorwoningbouw ziet. ”De bouw van deze huizen wordt gezien als ’’melk koeien”, oordeelde hij, daarbij lettend op de zeer forse grondprijzen, zoals die gelden in het gebied Dorpstraat en in nog lang niet bekend is wat Zuidkade 1, het bestemmingsplan Zuidkade 1. Om- met een ’’omzet” van 25 miljoen gul- dat de grond aan bouwers wordt ver- den, werkelijk gaat kosten, het rijk tra- kocht meende hij dat de gemeente het ger met de 5,5 miljoen gulden uit het pad van de projectontwikkelaar is op- reconstructie- en saneringsfonds over gegaan. Burgemeester mr. Smallen- de brug komt en niet bekend is of Wad- broek sprak dat echter tegen. Toch kon dinxveen 130 woningen per jaar moet ir. Drost, die ook nog de architect- blijven bouwen of dat er jaarlijks 225 wisseling ter sprake bracht, zich niet neergezet zullen mogen worden, aan de indruk onttrekken dat er intus- ’’Financieël gezien heb ik zorg over de sen voor die plek waar eerst de oude B- ontwikkeling van Zuidkade 1”, sprak fabriek van Eminent BV had gestaan een ondoorzichtig bouwplan was ont staan, met een grondprijs en een aan pak die ’’naar buiten toe niet plezierig overkomt”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1