Gemeente bestrijdt parkeer-excessen Oude stijl jazzorkest in Zoetermeer Voorjaars- kampen van De Bonkelaar en ’t Ketelhuis Geen vrachtwagens voor iemands raam I I I ORANJEVERENIGING WIL ZICH GAAN OPHEFFEN Eerste helft knotseizoen zit er op Persbericht Industriebonden NW/NKV over NKF-Kabel BV OPEN HUIS VAN VAN LEEUWEN BV GOUDA Sunny Siders bij Instuif Inn '1 I 1 Oil I ty parkeren met het kennelijke doel om is, op- n. uis, r ontbreken. i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 1 FEBRUARI 1978 te zetten. Door dit gebrek aan geld is het voor de knotbomen zullen hun steentje bijdra gen tot het karakteristieke Zuid- Hollands landschap”. WADDINXVEEN De eerste helft van het knotseizoen zit er op voor de Natuurgroep Waddinxveen. Rob van Oord (Lindengaarde 11, tel. 7089) van deze groep vertelde ons dat er in de af gelopen maanden veel werk is verzet. ’’Vaak konden we op een dag meer dan een adres afwerken. De eerste stapels hout zijn als brandhout voor de open haard verkocht. De bomen zien er zon der pruik wel wat troosteloos uit, maar het is een fijn idee te weten dat in de stam nog een heleboel leven sluimert. In het voorjaar zullen er weer jonge lo ten op de kale stoven gaan groeien. Vo gels kunnen er dan weer een beschut ting in zoeken en het vee zal op warme zomerdagen een koele plek vinden in >7 Dit is de nieuwe vestiging aan de Blekerssingel 66 van Van Leeuwen B V. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Van Leeuwen BV). WADD1NXVEEN/DELFT De overplaatsing van 180 arbeidsplaatsen van aan de Noordkade in Waddinxveen (waar de hoofdvestiging komt van het onderdeel telecommunicatiekabels) heeft de ondernemingsraads-fractie van de Industriebonden NVV/NKV van dit bedrijf aanleiding gegeven tot het uitgeven van het volgende persbericht: ”In een aantal publikaties wordt de in druk gewekt dat over het verplaatsen van de NKF-Kabel van de telecommu nicatie aktiviteit naar Waddinxveen, met de ondernemingsraad en de vakor ganisaties overeenstemming zou zijn bereikt. De ondernemingsraad en de vakorganisaties hebben NKF echter la ten weten, n.a.v. de adviesaanvrage 2e fase, dat totale splitsing door hen wordt afgeraden. Het is beter, aldus de vak bonden, een beslissing te nemen die wordt gedragen door een groot deel van de werknemers, dan overhaast te besluiten. Om duidelijk te maken dat dit stand punt aan de directie is meegedeeld, hierbij de volgende verklaring die aan de directie van NKF op vrijdag 27 ja nuari namens de fracties van de Indus triebonden NVV en NKV is overhandigd. De o.r.-fracties van de Industriebon den NVV en NKV betreuren het dat het door de ondernemingsraad uit gebrachte advies inzake de 2e fase van de organisatieverandering, slechts ten dele door de directie wordt opgevolgd. Op een aantal punten is rekening ge houden met het advies van de o.r., op een belangrijk ander deel heeft de directie het advies naast zich neergelegd. In de o.r.-vergadering van 23 januari hebben wij U van on ze teleurstelling op de hoogte ge steld en meegedeeld dat wij ons over onze positie in de o.r. zouden bera den, aan de hand van de bespreking van de directie met de vakorganisa ties op 24 januari over een arbeids plaatsenovereenkomst. Inmiddels is bekend geworden dat de bespreking met de vakorganisa ties over een arbeidsplaatsenover eenkomst, door de vakorganisaties zijn afgebroken omdat overeenstem ming niet kon worden bereikt. Te vens is door de vakorganisaties het overleg voor onbepaalde tijd opge schort. Daar de directie van NKF niet be reid is een arbeidsplaatsenovereen komst met de vakorganisaties over een te komen zien wij ons genood zaakt, in aansluiting op onze opmer kingen hierover in de o.r.-vergade- ring van 23 januari jl„ alle interne overleg op te schorten totdat de di rectie van NKF bereid is gesprekken met de vakorganisaties over een ar en gebruikt wordt, tot danssociëteit Instuif Inn '77 in het Anne Frank-centrum een volksbal met The Sunny Siders uit Utrecht. Voor deze voorlaatste dansavond van het seizoen gaan de deuren al om zeven uur die avond open. Toegangsbewijzen voor deze avond kunnen telefonisch worden besteld op woensdagavond 8fe5ruari tussen zeven en negen uur, telefoon 5566. WADDINXVEEN/ZOETERMEER ’Lazy Mama’s Crazy Papa’s”. Dit ’’oude stijl jazzorkest” zal op zaterdag 4 februari optreden in Jazz Club Zoeter meer. Een voorliefde voor de oud- zwarte-jazz bepaalt het repertoire met nummers van o.a. Williams, Morton en Oliver. De klankkleur van deze forma tie werd meerdere malen door jazz- cracks als geheel eigen en zeer mas siefomschreven, waar de grootte en de aard van de bezetting ongetwijfeld mede debet aan zijn. Tweemaal riet en driemaal koper, waaronder de brass- bass, alsmede banjo en drums worden bespeeld door de zeven papa’s terwijl beidsplaatsenovereenkomst nieuw te openen. de NKF-vestiging in Delft naar die Dit opschorten geldt niet voor: JJ' Afdelingskas Commissie ontslag en discipline Contact met secretaris o.r. blijft in persoonlijke gevallen”. De o.r. fracties Industriebonden NVV/NKV - Delft/Waddinxveen. doende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toe stand verkeert. Artikel 8. 1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2 meter, tussen zonsopgang en zonsonder gang op de weg te parkeren bij een bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht voor bewo ners op hinderlijke wijze wordt belem merd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan. 2. Het in het eerste lid omschreven ver bod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden, waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is. Artikel 9. Het is verboden een voertuig met WADDINXVEEN/GOUDA Omdat om iedereen kennis te kunnen laten ne- Van Leeuwen BV aan de Lange Tien- men van de nieuwe werkplaatsen, deweg in Gouda uit het jasje groeide, showroom en kantoren. Als primeur laat verhuisde de Toyota-dealer naar de Van Leeuwen BV de geheel ver- Blekerssingel in de kaas- en kaarsen- nieuwde Toyota-modellen Celica en stad. In verband hiermee heeft het Carina zien. Ook de nieuwste bestelwa- Waddinxveense bedrijf van de Piasweg gens van dit merk uit Japan zullen niet morgen, vrijdag en zaterdag een drie ontbreken. zet worden, er hoeft immers minder tijd dagen durend open huis georganiseerd, besteed te gorden aan het verkoopbaar maken van het hout. Om het vele werk dat door de vrijwilligers gedaan wordt te belonen, willen we een deel van de subsidie besteden om een feest te geven op 1 april, aan het eind van het seizoen. Er zullen dan dia’s vertoond worden, die de ANWB maakte in samenwerking met de kriotgroep Bodegraven. We zoeken nog een geschikte stal of loods in de buurt van Haastrecht om het feest te houden. Vooraf natuurlijk een ste vige erwtensoepmaaltijd. Iedereen die meegedaan heeft is welkom. Maar voordat dat eindfeest op zaterdag I april gehouden zal kunnen worden moet er nog geknot worden in Haas trecht (4 februari), Bergambacht (11 fe bruari), Vlist (18 februari), Haastrecht (25 februari), Haastrecht (4 maart), Vlist (11 maart), terwijl-in de tweede helft van maart tussen ’s morgens half negen en ’s middags drie uur werk zaamheden zullen worden gedaan, die in de komende weken moesten blijven liggen. op drie achtereenvolgende dagen te parkeren op een door burgemeester en wethouders bij een openbaar te maken besluit aangewezen weg. 2. Burgemeester en wethouders kun nen van het in het eerste lid om schreven verbod ontheffing verlenen. voor het knotten gebruik van een mo- torzaag, die dank zij subsidie op de door de Natuurgroep geknotte bomen versh^de^ml weriae^woTdt nu doó/deze voertuigwrak wordt mede verstaan: een derde zaterdag van de maand. Informa- machine gedaan: het op 1 meter lange stammetjes zagen van een afgezaagde en van zijtakken ontdane tak. Volgens Rob van Oord (leraar aan de samen werkingsschool voor HAVO/Athe- neum) stapelen de werkzaamheden zich nog steeds op. ”Om alle afspraken met de boeren te kunnen nakomen, moeten meer bomen per zaterdag geknot worden. Een snel werkend hulpmiddel was dringend ge boden. We proberen het gebruik van de motorzaag zo veel mogelijk te be perken om lawaai te vermijden. Door de huidige gang van zaken kan er door de knotters meer werk in de boom ver- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk Iaden of lossen van goederen. Artikel 2. 1. Het is een ieder die er zijn bedrijf of nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te verhuren of te verhan delen, verboden drie of meer voer tuigen, die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, bij elkaar op de weg te parkeren. 2. Het in het eerste lid omschreven ver bod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het verrichten van herstel- of onder houdswerkzaamheden, die in totaal niet meer dan een uur vergen. 3. Burgemeester en wethouders kun nen van het in het eerste lid om schreven verbod ontheffing verlenen. Artikel 3. 1. Het is verboden een voertuig, dat .is voorzien van een aanduiding van commerciële reclame, op de weg te stankverspreidende stoffen op de weg parkeren met het kennelijke doel om te parkeren daar, waar bewoners of ge- daarmee commerciële reclame te bruikers van nabijgelegen gebouwen of maken. 2. Burgemeester en wethouders kun nen van het in het eerste lid om schreven verbod ontheffing verlenen. Artikel 4. 1. Het is verboden een kampeerwagen, een caravan of een ander voor de re- WADDINXVEEN-De gemeente heeft een verordening ontworpen om parkeer-excessen in de bebouwde kom te kunnen tegengaan. Het gaat hier om paal en perk te stellen aan het parkeren van vrachtwagens voor iemands raam, het gebruiken van de weg als stalling- sruimte en het maar raak neerzetten van caravans. De verordening is vorige week woensdagavond behandeld in de raadscommissie v oor openbare werken en -bedrijven en is daar positief ontvan gen. De commissieleden toonden zich voorstander van een duidelijke veror dening, waarover bij de bevolking geen misverstanden mogelijk zijn. Ook wil den ze geregeld zien hoe de Wad- dinxveners tegen eventuele besluiten van de gemeente in beroep zouden kunnen gaan. De verordening omvat 10 artikelen en ziet er in ontwerp zo uit: Artikel 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. ’’wegen”: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden; de in de wegen of paden liggende bruggen en duikers maken daarvan deel uit; de tot de wegen be horende paden en bermen of zijkan ten maken deel van de weg uit; b. ’’voertuigen”: alle voertuigen, met uitzondering van: 1. treinen en trams; 2. tweewielige fietsen en tweewielige bromfietsen in de zin van het Wegen verkeersreglement 3. kruiwagens, kinderwagens en der gelijke kleine voertuigen; c. ’’parkeren”: het doen of laten staan van voertuigen anders dan gedu rende de tijd die nodig is voor en ge bruikt wordt tot het onmiddellijk in- WADD1NXVEEN De Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Wad dinxveen (De Bonkelaar en ’t Ke telhuis) organiseert in april en mei van dit jaar twee voorjaarskampen voor de Waddinxveense jeugd. Na veel zoeken hebben Hans Kleijweg en Sjaak Feijen een prima kampp laats gevonden in het zuiden des lands, te weten ”Het Schabbetje” te Nuenen (bij Eindhoven). Het Schabbetje is gelegen te mid den van een prachtig bos- en hei degebied, waar alle polderrakkers zich weer eens heerlijk kunnen uit leven. Teneinde alle Wad dinxveense kinderen een kans te geven aan een van deze kampen deel te nemen, zijn de kampen ver spreid over de vakantieperiodes zoals die door het openbaar- en bijzonder onderwijs aangehouden worden. De eerste kampperiode valt van 28 april t/m 3 mei 1978 en de tweede kampperiode van 7 mei t/m 12 mei 1978. Het eerste kamp richt zich op de leeftijd 8 t/m 11 jaar en het tweede op de leeftijd 6 t/m 11 jaar. De kosten voor dit 5-daagse kamp- gebeuren bedragen per kind 80,alles inbegrepen. Voor inlichtingen en/of inschrijvin gen voor de eerste periode van 28 april t/m 3 mei gelieve contact op te nemen met: Sjaak Feijen, De Bonkelaar, Beukenhof 5, telefoon 7272. Voor inlichtingen en/of inschrijvin gen voor de tweede periode van 7 mei t/m 12 mei gelieve contact op te nemen met: mevrouw van Wi- chen, ’t Ketelhuis, Busken Huet- laan 94a, telefoon 6860. Het Waddinxveen zeer populaire orkest The Sunny Siders uit Utrecht. ofgebruikers^vanuit datge'bouw Foto: Weekblad voor Waddinxveen/The Sunny Siders). WADDINXVEENZaterdagavond 11 februari houdt de Waddinxveense te parkeren daar, waar bewoners of ge- terreinen daarvan hinder of overlast kunnen ondervinden. Artikel 10. In andere gevallen dan die waarin de V' -■* -x_rr. -r J- ïr_J._ wet van toepassing is, is het verboden een voertuig, dat wordt gebezigd voor het vervoeren van (een) door burge- creatie bestemd voertuig langer dan meester en wethouders bij openbaar te --1-1. j-*- maken besluit als gevaarlijk aangewe zen stof(fen), en waarin deze stof(fen) problemen heeft om dit jaar opnieuw leen door particulier initiatief en extra financiële steun van de gemeente nog mogelijk een programma in èlkaar te zetten. ting in zoeken en het vee zal op Artikel 5. 1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren: a. op een door burgemeester en wet houders bij een openbaar te maken besluit aangewezen weg, waar het hierbedoelde parkeren naar hun oor- deel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente; b. op een andere door burgemeester en wethouders bij een openbaar te ma ken besluit aangewezen weg. 2. Het in het eerste lid, onder b, om schreven verbod geldt niet op werk dagen van maandag tot en met vrij dag, dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur. 3. Burgemeester en wethouders kun nen van de in het eerste lid omschre ven verboden ontheffing verlenen. Artikel 6. Het is verboden een voertuig waar de schaduw van de takken. De rijtjes mede als gevolg van andere dan een- voudig te verhelpen gebreken niet kan de twee mama s piano en zang verzor- of mag worden gereden, langer dan op 8en- Ongetwijfeld zullen leden en an- drie achtereenvolgende dagen op de dere belangstellenden een genoeglijke De Waddinxveners en anderen maken weg te parkeren. avond aan dit negental kunnen beleven in Dorpsstraat 18c te Zoetermeer; club Artikel 7. open 20.30 uur, aanvang muziek 21.30 Het is verboden een voertuigwrak op uur. De clubavonden in Jazz Club Zoe- kon worden aangeschaft Een energie- de weg te plaatsen of te hebben. Onder termeer vinden plaats elke eerste en voertuig dat rijtechnisch in onvol- tie telefoon (079) 312493. In andere gevallen dan die waarin de WADDINXVEEN De Oranjevere- kelijk programma voor alle leeftijds- Wet gevaarlijke stoffen of de Hinder- niging Waddinxveen bevindt zich in het groepen samen te stellen. Bij de beslis stadium van opheffen. Voorzitter K. sing heeft ook in belangrijke mate mee- van Tilburg zei ons vanmorgen dat het gespeeld, dat de belangstelling voor de bestuur het besluit tot opheffing heeft vereniging van andere verenigingen en voorgelegd aan het gemeentebestuur, scholen in de afgelopen jaren snel min- omdat de vereniging ernstige financiële der is geworden. Vorig jaar was het al- in een grotere hoeveelheid aanwezig is een feest voor Koninginnedag op touw (zijn), dan door dit college toegestaan, op de weg te parkeren daar, waar de veiligheid van bewoners of gebruikers vereniging niet mogelijk een aantrek- van nabijgelegen gebouwen of ter reinen in gevaar kan worden gebracht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 3