Pauselijke dank voor GJ. de Heer Verkeer op Weidezoom gaat afgeremd worden Adverteren doet Nu GRA TIS13 x 18 KLEUREN VERGROTING verkopen Besluiten van B. en W. Voorbereidende cursus moeder mavo in Gouda Veiliger oversteken op de Wadde? Groei ’’Moeders voor Moeders” Hart/vaatonder- g zoek leerkrachten e iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Deze aktie loopt tot l maart. Passage 47, Waddinxveen, tel. 2477 imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffi bij inlevering van uw kleurenfilm voor ontwikkelen en afdrukken. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 1 FEBRUARI 1978 WADDINXVEEN Woonerven in Groenswaard 3, veiliger overste ken op de Wadde, verkeersremmende maatregelen halverwege de Wei dezoom, geen doorgaande routes in Zuidkade 1, het handhaven van de karakteristieke Kromme Esse, het opknappen van de Esdoornlaan en reconstructie van het Stationsplein. Dat waren de verkeerszaken waaro ver vorige week woensdagavond in de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven uitvoerig is gepraat. Dat gebeurde zelfs in aanwe zigheid van een aardig bezette publieke tribune. Een aantal ouders van leerlingen was daar gaan zitten om kracht te zetten bij hun verlangen de Wadde verkeersveiliger te maken voor hun kroost. WADDINXVEEN Kapelaan Th. Doesburg van de rooms-katholieke St. Victorparochie heeft vorige week donderdagavond aan de heer G. J. de Heer van de Dorpstraat 170 de pauselijke onderscheiding Pro Eccle sia et Pontifice toegekend in verband met zijn werkzaamheden gedu rende bijna 20 jaar als penningmeester van de parochiële charitasinstelling. IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11I Passage 47, Waddinxveen, tel. 2477 ft ■J De Waddinxvener G. J. de Heer en zijn echtgenote. de daat een "rustpunt” worden gemaakt. Ter hoogte van de woning van burge meester mr. A. G. Smallenbroek zal de n e u 1. w n :n s. n. ;1. De Waddinxvener G. J. de Heer en zijn echtgenote. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). zo hebben tellingen aangetoond, maar de gemeenteraad is een paar jaar gele- heer M. Boere (Progressieven) in de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven van één van de oudste en karakteristieke punten in Wad den bij het oversteken van hun eigen dinxveen. Hij achtte reconstructie van Intussen zijn in het zuidelijk gedeelte van de Kromme Esse al wat werken uit gevoerd, terwijl ook de verhuizing van de meubelfabriek Bruwa BV wat veran- te voorkomen dat de kinderen zomaar deringen met zich zal brengen. de weg op hollen. In het kader van de nieuwe parkeer-excessenverordening zal ook paal en perk gesteld gaan wor den an het parkeren van vrachtwagens aan de noordkant van de Wadde. WEIDEZOOM Om het verkeer op de Weidezoom hal- i drie maanden van de zwangerschap. Uit deze urine wordt een geneesmiddel gemaakt, dat bij bepaalde vormen van onvruchtbaarheid - zowel bij vrouwen als bij mannen - kan worden toegepast. WADDINXVEEN/BOXTEL Het aantal deelneemsters aan ’’Moeders voor Moeders” (plaatselijk vertegen woordigster mevrouw J. J. Rietveld- Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon 4135) vertoonde in 1977 landelijk ge zien een opmerkelijke stijging. Dit on danks het feit van een zich nog steeds voortzettende daling van het landelijk geboortecijfer. De stijging betrof 9%. Een verklaring voor het groter wor dende aantal deelneemsters zou vol- i gens de in Boxtel gezetelde leiding van de organisatie, kunnen liggen in een grotere bekendheid van "Moeders voor Moeders”, een bewuste gezinsp- I lanning en het verdwijnen van nog be staande terughoudendheid en taboes rondom de wwangerschap. Zoals bekend mag worden veronder steld, zamelt "Moeders voor Moeders” urine in bij vrouwen, tijdens de eerste GROENSVOORDE Een deel van de in Groenswaard 3 doorgetrokken Groensvoorde zal als woonerf worden ingericht. In de raad scommissie voor openbare werken en - bedrijven is afgesproken dat het hier gaat om het stuk na de bocht. Op die plek aan de rand van de woonwijk komt in de wat verre toekomst een parkeer- terreintje voor de bezoekers van het in aanleg zijnde Gouwebos. De Groens voorde langs de spoorlijn wordt 6 meter breed en aangelegd met trottoir en as verleggingen. De gemeente gaat op verzoek van de heer F. H. de Ruijter (VVD) na het parkeren van auto’s bij woningen zoveel mogelijk te beperken. De verkeersafwikkeling in Groens waard 3 is zo opgezet dat de woonerven uitkomen op verzamelstraten, die dan weer toegang geven tot de hoofdroutes. WADDE De gemeente bekijkt op welke manier de Wadde - die sinds kort aansluit op het Noordeinde en daarmee een route voor doorgaand verkeer is geworden - voor overstekende kinderen veiliger gemaakt kan worden. Ter hoogte van het Waddepad bij de protestants- christelijke De Savornin Lohman- school (Lindengaarde) komt een zebra pad voorzien van voor- waarschuwingen. Daarom is onder meer gevraagd door een aantal ouders van leerlingen van de De Savornin Lohmanschool, die vorige week naar de openbare vergadering van de raad scommissie voor openbare werken en - bedrijven waren gekomen. Wethouder P. F. J. van Schie (CDA) maakte duidelijk dat het aanleggen van beveiligde oversteekplaatsen te maken heeft met de verkeersdrukte op een be paalde weg. Een zebrapad bij de Wadde zou op die reden niet nodig zijn. ven (met asfaltwegdek, bredere rijweg en diverse voetgangers- en (brom)fiet- sersvoorzieningen) op tafel werden bare werken en -bedrijven fronstten de gelegd. heren F. H. de Ruijter (VVD), ir. T. Drost en J. Havenaar (beiden SGP/- Hervormde Kiesvereniging) nogal met hun wqenkbrauwen bij het horen van deze verkeersoplossing. De heer M. Boere (Progressieven) zei liever een verkeersdrempel te willen. ZUIDKADE WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders is dezer dagen weer met een uit treksel van de besluitenlijst geko men, die betrekking heeft op vier vergaderingen van B. en W. in de maand januari: SCHIELAND 1Het college zal op dinsdag 7 fe bruari 1978 een gesprek heb ben met het Hoogheemraad schap van Schieland, waarbij ondermeer ter sprake zullen komen de aankoop van eigen dommen, gelegen aan de Ka naaldijk nabij de Samenwer kingsschool, de aankoop van strook grond grenzend aan de Kanaaldijk ten behoeve van de reconstructie daarvan en voorts een plan tot reconstruc tie van de Noordringdijk. VEILING 2. Het college heeft overeenstem ming bereikt met de veiling "Gouda en Omstreken” over de aankoop van een perceel grond, gelegen aan de Zesde Tochtweg. Tevens wordt door de veiling een weg aangelegd ten behoeve van de ontsluiting van een voor glastuinbouw be stemd gebied. Aangezien voor beide zaken nog raadsbesluiten nodig zijn zal en en ander op korte termijn aan de desbetref fende raadscommissies ter ad visering worden voorgelegd. VAKBONDEN 3. Het college zal op maandag 20 februari 1978 een vervolgbe.- spreking hebben met de bestu ren van de plaatselijke afdelin gen van het F.N.V. en het C.N.V., waarbij ondermeer de werkgelegenheid aan de orde zal komen. KLAAS DE VRIESSCHOOL 4. Het college is akkoord gegaan met de uitwerking van de plan nen voor de verbouwing van de Klaas de Vriesschooi ten be hoeve van de integratie met de WADDINXVEEN/GOUDA De dagmavo voor volwassenen van het Gouwe College (Stichting avondschool voor voortgezet onderwijs) begint met ingang van I maart in Gouda (Oostha- ven 31) voorbereidende cursussen voor diegenen die van plan zijn zich aan te melden voor het nieuwe leerjaar. Een overeenkomstige cursus in Alphen (St. Jorisplein) is in voorbereiding. Wie ja renlang geen studieboek heeft ingeke ken nadat hij of zij de schooldeuren vele jaren geleden achter zich gesloten heeft, zal te zeerste gebaat zijn bij deze "opfris-cursus”. De verwachting is, dat leerlingen die op deze manier hun basisschooikennis wat opgepoetst hebben, het begin van de nieuwe leergang met wat meer zelfver trouwen tegemoet zullen zien. Ook aspirant-leerlingen van de afdeling avond-mavo van het Gouwe College zijn uiteraard welkom op deze voorbe reidende cursus. Het lesprogramma omvat: Nederlandse taal en rekenen en wel op het niveau van de zesde klas van de basisschool. De cursus duurt 16 dinsdagmiddagen en begint 7 maart a.s. De lessen worden gegeven in het ge bouw De Haven, Oosthaven 31, Gouda. De kosten voor deze cursus be dragen f 30,-, inclusief lesmateriaal. Minimum leeftijd 16 jaar. Aanmeldin gen en inlichtingen: Mevrouw N. de Goede, telefoon 01820-16778 b.g.g. rondom de zwangerschap. waddinxveen in navolging van het gemeentebestuur, die dat deed voor ambtenaren en gemeenteraadsleden, heeft de Stichting voor Katholiek On derwijs ”St. Victor" een hart- en vaa- tonderzoek gehouden voor leerkrach ten boven de 35 jaar. Aangezien het Centraal Bureau voor Keuringen op Medisch- en Hygiënisch Gebied, dat dit onderzoek verricht, alleen dan naar Waddinxveen met haar apparatuur kon komen, indien minstens 40 personen I zouden deelnemen, hebben ook de I leerkrachten van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te addinxveen en de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Ne derlands Hervormde Christelijke Scho len te Waddinxveen zich bij dit onder- I zeek aangesloten. Het onderzoek is vo- pge week maandag in de Mgr. Bek- rsschool (Peter Zuid laan) gehouden. ESDOORNLAAN De opknapbeurt van de Esdoornlaan, die eerder in de gemeenteraad is be sproken maar welk voorstel daartoe werd aangehouden, voorziet in een weg van zes meter breed, die is bestraat en voorzien is van trottoirs aan beide kan- verwege af te remmen zal na overleg ten en een fietspad aan de oostkant van met en op verzoek van de bewoners de weg, dus naar boven toe in de rich- 1 ting van de Chopinlaan. Deze oplossing is uit de bus gekomen na een zeer uitge breide discussie in diverse raadscom- geasfalteerde weg worden versmald missies, waarbij een viertal alternatie- met betonbalken. Bij het passeren zal het verkeer op die plek moeten wach ten. In de raadscommissie voor open kleuterschool Pinkelotje. JAN LIGTHARTSCHOOL 5. Het college zal op donderdag 2 februari 1978 een gesprek heb ben met de oudercommissie van de Jan Ligthartschool over de perspectieven voor deze school. ORANJEWIJK ’75 6. Het college heeft besloten een herziening van het bestem mingsplan "Oranjewijk 1975” ter visie te leggen, waarin niet is opgenomen een mogelijk heid tot uitbreiding van het winkelpand van Albert Heijn. ZUIDPLAS1 7. Het college heeft besloten ’’Stad en Land” opdracht te verlenen voor het opstellen van een voorbereidingsnota voor de ontwikkeling van een be stemmingsplan voor het gebied Zuidplas 1, dat is gelegen ten zuid-westen van Bomenwijk. PREMIEHUIZEN 8. Het college heeft met het be stuur van de Stichting Bevor dering Eigen Woningbezit Groenswaard een eerste ge sprek gehad over inschakeling bij de realisering van de wo ningbouw in de premiesector in het plan Zuidkade 1 BRANDWEERWAGEN 9. Het college heeft opdracht ge geven tot aankoop van een nieuwe brandweerwagen. ZUIDKADE 1 10. Het college heeft besloten ook het architectenbureau Treffers en Polgar BV uit te nodigen voor de voorbereiding van de f f sjaak noteboom plannen voor een gedeelte van de woningbouw in het plan Zuidkade 1 DE BUITENHOF 11. Een delegatie van het college heeft op maandag 16 januari 1977 een onderhoud gehad met het bestuur van de Stichting tennispark "de Buitenhof’. HOORZITTING 12. Het college heeft besloten op dinsdag 21 februari 1978 in het Anne Frankcentrum een informatie-avond te beleggen voor belangstellenden voor woningbouw in de vrije sector. Voor deze avond worden de eerste 100 personen uitgeno digd, die zich in het verleden als belangstellende hebben ge meld. De inschrijving werd per 15 september 1977 gestopt in verband met het grote aantal aanmeldingen dat was binnengekomen. RIOOLZUIVERING 13. Op 6 maart 1978 zal het college opnieuw vertegenwoordigd zijn bij een gesprek met het lid van Gedeputeerde Staten, de heer drs. J. Borgman, over de juiste plaatsbepaling voor de nieuw te bouwen rioolwaterzu iveringsinstallatie. ONDERZOEK 14. Het college heeft besloten aan "Empeo” B.V. te Utrecht de finitief opdracht te verlenen voor het instellen van een on derzoek naar de toekomstige behoefte aan kantoorruimte in deze gemeente. VRAGENLIJST 15. Het college heeft besloten aan de ingeschrevenen op de lijst van woningzoekenden in de huursector een vragenlijst toe te zenden. Aan de hand van de terug te ontvangen vragenlij sten zal nader worden beslist of de inschrijving gehandhaafd dient te blijven. STATIONSPLEIN Het Stationsplein zal dit jaar nog niet worden gereconstrueerd. Er is daar voor geen geld, zodat deze verbetering bij het station is uitgesteld tot 1979/1980. De bedoeling is om het ver keer soepeler en logischer de Stationss traat in- en uit te laten rijden. Gepro- De straten in het bestemmingsplan beerd wordt daarvoor niet te veel groen Zuidkade I zullen geen doorgaande te laten sneuvelen. In de raadscommis- functie hebben, terwijl het parkeren sie voor openbare werken en-bedrijven van auto’s er zoveel mogelijk op eigen bracht de heer P. van den Berg (CDA) terrein zal moeten gebeuren. Er zullen nog een aantal verkeerszaken ter daarvoor dan ook de nodige garages sprake, zoals hij die had gehoord op de komen, zo lichtte wethouder P. F. J. contactavond van de christen- van Schie (CDA) toe in de raadscom- democraten vorige week dinsdagavond missie voor openbare werken en - in de St. Victorwijk. De gemeente be- bedrijven, die zich in grote lijnen vere- kijkt wat er aan te doen valt. nigde met de planologische opzet van Zuidkade 1. KROMME ESSE De nieuwe ontsluitingsweg tussen Kromme Esse en Henegouwerweg, waarvoor in de laatste gemeenteraads vergadering een krediet van f beschikbaar werd gesteld, betekent een belangrijke verbetering voor de ver keersafwikkeling daar. De gemeente zal proberen de oprit naar de Henegou werweg niet te stijl te maken (waarom ir. T. Drost van de SGP/Hervormde den’al met een krediet hiervoor over de Kiesvereniging had gevraagd) en het brug gekomen. In de vergadering we- landschappelijk karakter van de zen burgemeester mr. A. G. Smallen- Kromme Esse zoveel mogelijk te hand- broek en de heer J. Havenaar (SGP/- haven. Wat dit laatste betreft sprak de Hervormde Kiesvereniging) op de ver antwoordelijkheid die de school en de leerkrachten dragen. Ze zouden het ’’verrekken” de helpende hand te bie- leerlingen, hetgeen de aanwezige ou- dit weggetje dan ook niet noodzakelijk, ders niet tegenspraken. De gemeente gaat na welke technische maatregelen genomen kunnen worden om het ver keer op de Wadde af te remmen en om 1L

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 7