de pater - makelaardij b.v. waddinxveen n TORRAS Hervormd Waddinxveen tegen de ’’Geloof, Hoop Liefde-Show” in gratis. huis kopen? huis verkopen? Tweede plaat voor Verona Vanessa Waddinxvener in directie van Data Doom BV Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. H. Jenné over oud- Waddinxveen Etsen van Haarlemmer in Gouda Gemeenteraad Woensdag 15 februari Heemskerk BV verboom makelaardij b.v. w julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 [uarBM Kerkeraad stuurt open brief aan bestuur van de IKON Open huis ”De Rank” Onafhankelijk Nieuwsblad bajmci if Veióha onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen r Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 «A /W Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 33e JAARGANG - Nr. 1550 WOENSDAG 8 FEBRUARI 1978 VOOR TELEFOON 01828-2218 van RAADZAAL GEMEENTEHUIS, 19.30 UUR EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER W AT.... corrigerend optreedt. ’’Onbeschaamd vertelt men, hoe men in en buiten het huwelijk leeft”, merkt de kerkeraad op. Men gaat eraan voorbij, zo De hervormde brief uit Waddinxveen is ondertekend door ds. Joh. Verwelius en vrouw. noemt de Bijbel (dus God Die ons het huwelijk gaf) overspel. In Hebr. 13:4 le zen allen en het bed onbevlekt; maar hoer de kerkeraad ten zeerste, dat uw be stuur zo iets heeft toegestaan. Hebt u lijk naar alle scholen gebracht en niet alleen de meisjes maar ook de jongens uitgenodigd te komen kijken. De be- Vorige week school Ds. Joh. Verwelius, praeses W. J. A. Ming, scriba. lende malen Marokko bezocht. Vooral het gebied rond het Anti-Atlas ge- Dorpstraat 33, Waddinxveen ra geloof, hoop en liefde, zoals de apostel ze noemt in I Kor. 13 krijgen hier een drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen van der Bas. WADDINXVEEN De maandelijkse avond van de vrouwenbond NVV/Waddinxveen-Boskoop wordt ge houden op woensdagavond 15 februari in het Gereformeerd Verenigingsge bouw aan de Stationsstraat. Op deze avond zal oud-gemeentesecretaris H. Jenné de aanwezigen aan de hand van filmstroken van oude prentbriefkaarten iets laten zien over het Waddinxveen van vroeger. De vrouwenbond NVV heeft voor deze avond ook de vrouwen van de vrouwenbeweging van het NKV uitgenodigd. De avond begint om acht WADDINXVEEN Het directie team van Data Doorn BV bestaande uit de heren J. H. Mol (algemeen direc teur) en J. M. Winkel is per 1 februari 1978 uitgebreid met de heren C. J. M. R. van der Bas (wonende te Wad dinxveen) en de heer P. P. A. Beerkens (wonende te Doorn). In de loop van het jaar zal de heer Mol (oud-VVD-gemeenteraadslid in Wad dinxveen) uit de directie treden, waarna zijn functie van algemeen di recteur wordt overgenomen door de heer Van der Bas. Tot dat ogenblik fun geert de heer Van der Bas, in Wad dinxveen bekend als oud-voorzitter van de plaatselijke PvdA, als plaatsvervan gend algemeen directeur. Eveneens met ingang van 1 februari is de heer R. Mol, wonende te Leiden (af deling bedrijfsperiodieken en bijzon dere publicaties van Data public rela- tionsbureau) opgenomen in het mana gement team. gezien. Ook gemeenteleden zouden de hervormde predikanten over dit 1KON- programma hebben aangesproken in verontwaardigde zin. De letterlijke tekst van de brief luidt als volgt: ”De centrale kerkeraad van de Her vormde Gemeente te Waddinxveen dringt er in deze open brief bij uw be stuur op aan stappen te ondernemen, dat zo spoedig mogelijk de zogenaamde Ook de titel van dit "kijk- en luister- "Geloof, Hoop Liefde-show" uit het spel” is misleidend; de Bijbelse notie’s programma van de IKON wordt ge schrapt. Het moet de Kerk onwaardig zijn, dat op deze wijze de haar toege- inhoud, die niet bijbels is. Het bedroeft meten zendtijd wordt misbruikt. Er wordt in genoemd programma over verliefdheid en liefde gesproken, die vreemd zijn aan de bijbelse normen voor liefde. Zonder dat de "spelleider" bijbels corrigerend optreedt, laat hij het toe, dat personen hun mening ten gemaakt. Op de A-kant staat ”If jou’ll stay here” en op de B-kant "There’s a need in me”. De zwarte schijf van grammofoonplatenmaatschappij Ne gram BV in Heemstede blijkt overigens twee A-kanten te hebben, want wie de plaat beluisterd zal tot geen andere conclusie kunnen komen dan dat beide werkstukken van Verona Vanessa het volkomen waard zijn op de eerste plaats te staan. Het eerste plaatje van Verona kwam vorig zomer uit. Daarop stonden de nummers "Now we are free” en ”1 do believe”. De tweede plaat is nu al een kroon op het werk van deze Waddinxveense zangeres en haar in Zoetermeer wonende manager Her man Batelaan. Meer over Verona Van essa elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. geen controle vooraf? Gezien zulke ontsporingen is dat wel dringend nodig. Wij schrijven u dit, omdat wij ons be wust zijn medeverantwoordelijk te zijn, wanneer wij niet met klem tegen zulke programma’s protesteren. Maar bove nal menen wij niet te kunnen zwijgen, omdat het hier gaat om de miskenning van Gods geboden en dus de ere Gods in het geding is. Wij schrijven deze dat velen in Nederland gelukkig nog WADDINXVEEN De centrale kerkeraad van de Centrale Hervorm de Gemeente in Waddinxveen heeft er vorige week donderdag in een open brief aan het bestuur van de stichting IKON (die de radio- en tele visiezendtijd van de gezamenlijke kerken verzorgt) op aangedrongen, ’’stappen te ondernemen, dat zo spoedig mogelijk de zogenaamde ’’Ge loof, Hoop Liefde-show” uit het programma van de IKON wordt ge schrapt. Het moet de kerk onwaardig zijn, dat de kerk op deze wijze de haar toegemeten zendtijd misbruikt”. Aldus de brief, waarin het pro gramma als een ontsporing wordt omschreven. De kerkeraad wijst erop over het L.H.N.O. te vernemen. Alle vakken werden gedemonstreerd: stofversieren en gymnastiek, drie-in- de-pan bakken en tekenen, handenar beid en winkelpraktijk, engels en 1 nis der natuur, het werken in het docu- toegang gratis, mentatiecentrum en het maken van projecten. Een dia-vertoning liet zien wat er in een ”Rank”-jaar allemaal ge beurt: het leren en spelen; terwijl ook de aandacht gevestigd werd op de 30 opleidingen die de leerlingen na het L.H.N.O. kunnen volgen. Gebleken is dat ongeveer 150 bezoekers de ”kijk- middag” erg waardeerden. 22.50 (K) GELOOF, HOOP LIEFDE-SHOW (IKON) - „Kin deren", zesde aflevering uit een serie van negen praatshows waarin mensen over hun emoties vertellen. Presentatie: Wim Neijman. Decor: Frank Rosen. Samenstelling: Wim Neijman en Jef Rademakers. Produktie: Anita van Ommeren. Regie: Jef Rademakers. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën De heer C. J. M. R. zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als u inlevert otoZo staat het programma voor komende vrijdagavond in de gidsen aan- dat de ’’spelleider” (presentator Wim Neijman, redactie) nimmer bijbels- gekondigd. beste geven over hun opvatting van verliefdheid, liefde en sexueel ver keer”. "Onbeschaamd vertelt men hoe men in en buiten het huwelijk leeft. Als de ge woonste zaak van de wereld vertelt een vrouw dat ze hoewel gehuwd, driemaal verliefd was op anderen. Weer een an der durft te zeggen, dat hij na een tien- WADDINXVEEN De Wad dinxveense zangeres Verona Vanessa heeft een nieuw grammofoonplaatje vervolgt de brief, dat het huwelijk een heilige zaak is: een verbond tus sen één man en één vrouw. En alles wat anders is, noemt de bijbel (dus God, Die ons het huwelijk gaf) overspel. De kerkeraad licht dit toe met enige Schriftplaatsen en besluit met de opmerking, dat hij er zeker van is, ”dat velen in Nederland gelukkig met ons over zulke programma’s van de IKON bedroefd zijn en verontrust”. komende vrijdagavond om 22.50 uur jarig huwelijk er een andere vrouw bij o ...j via Nederland 1 voor de zesde maal (er heeft. Het huwelijk is toch een heilige open brief, omdat wij er zeker van zijn, scriba W. J. A. Ming. Naar verluidt zou zijn negen van dergelijke praatshows zaak: een verbond tussen één man en - - - ds. W. Verboom het programma, dat gepland^ wordt uitgezonden, hebben één vrouw. En alles wat anders is met ons over zulke programma’s van de ,-j j i_ - IKON bedroefd zijn en verontrust. Wij bidden u Gods zegen toe in uw verant- wij: "Het huwelijk is eerlijk onder woordelijke taak”. ----Met broederlijke groeten, eerders en overspelers zal God oorde- namens de centrale kerkeraad, len”. In I Kor. 7:2 staat: "Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw haar eigen man hebben”. WADDINXVEEN/GOUDA "Etsen van Frans Verpootten, indrukken uit het Anti-Atlas gebergte te Marokko”. Deze tentoonstelling is tot en met 5 maart te zien in het Prentenkabinet van het Stedelijk Museum ”Het Catharina WADDINXVEEN Vorige week Gasthuis”, Achter de Kerk 14 te hield de christelijke school voor Gouda. De Haarlemse kunstenaar L.H.N.O. ”De Rank” open huis voor Frans Verpootten heeft reeds verschil de 6e klassers van de basisschool uit de lende malen Marokko bezocht. Vooral regio. De directrice, mevrouw L. C. het gebied rond het Anti-Atlas ge- van der Bijl, had de invitaties persoon- bergte boeit hem om de eenvoud en oorspronkelijkheid. In zijn etsen verbeeldt hij het land- schap, de natuur van dit deel van Ma- langstelling van de toekomstige basis- rokko, maar ook de versieringen, die schoolverlaters was erg groot. Ook door de mensen zijn aangebracht, de leerkrachten en ouders maakten van de cultuur van het volk dat in dit land- gelegenheid. gebruik het één en ander schap leeft. Het harmonisch samen gaan en in elkaar opgaan van natuur en cultuur is knap weergegeven in deze sfeervolle etsen. Het museum is dage lijks geopend van 10 tot 5 uur en zon ken- dags van 12 tot 5 uur. Zaterdags is de Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1