Jaarlijks in Waddinxveen de pater - makelaardij b.v. waddinxveen zeventig huwelijksdrama’s huis kopen? huis verkopen? In meeste gevallen verlaten gescheiden mannen onze gemeente, waar hun ex-vrouwen blijven wonen Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Baden Powell- dag van Scouting Waddinxveen Baden Powelldag Scouting Waddinxveen, Heemskerk BV verboom makelaardij b.v. jyj julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 ludNewl Officiële opening gemaal Zuidplas Bijna 200 ouders bezochten voor lichting school Havo/Atheneum Gemeente praat met Stichting Eigen Woning- bezit kijkdag bij de politie Onafhankelijk Nieuwsblad onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 7 Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORBAS (LidNBMj in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 iiiiniiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Nadat vele vragen beantwoord Peildatum vakantiegeld ambtenaren wordt 1 juni WADDINXVEEN De gemeente ambtenaren krijgen eenzelfde regeling van de vakantietoeslag als het rijksper soneel. B. en W. hebben dat de ge meenteraad van vanavond (woensdag) voorgesteld, daartoe aangemaand door de minister van Binnenlandse Zaken. Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 15 FEBRUARI 1978 r i n 'P VOOR r. TELEFOON 01828-2218 K- van li 1 fl EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. WOENSDAG 22 FEBRUARI 1978 4 èl- terberekeningen, die zoveel als maar mogelijk is rekening houden met alles en nog wat, valt vast te stellen dat Wad- ok he 33e JAARGANG - Nr. 1551 e mp, :n JE M. Jj- na Dorpstraat 33, Waddinxveen IK! bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek. NOTA In de raadscommissie werd gistermid dag zeer uitvoerig gesproken over de door het gemeentelijk stedebouwkun- dig bureau Stad en Landschap BV in WADDINXVEEN Dinsdag 7 maart wordt de officiële opening verricht van het gemaal Zuidplas aan de Noordring- dijk in Moordrecht, vlak bij de in aan bouw zijnde Gouwetunnel op Wad- dinxveens grondgebied. Deze hande ling zal worden verricht door de heer J. M. de Graaff, directeur van de Unie van Waterschappen. Op dezelfde dag zal hij op verzoek van het college van dijkgraaf en hoogheem raden van het hoogheemraadschap van Schieland de eerste paal slaan van de installatie voor zuivering van afvalwa ter aan de Ko.rtenoord in Nieuwerkerk aan den IJssel. De bijeenkomst bij het gemaal Zuidplas staat gepland oms treeks 14.00 uur. r Zuidkade 6 Waddinxveen kAchter Verbakel WADDINXVEEN Volgende week woensdag 22 februari wordt in Wad dinxveen de Baden Powelldag gehou den. Deze dag wordt georganiseerd door Scouting Waddinxveen. Aan de festiviteiten nemen deel de groepen Catharina van Siena, Charles de Fou- cauld, Klimop, Pieter Maritz en Wa piti. Bij de ’’padvinderij” in onze ge meente zijn inclusief de leiding 250 man. Begint de Baden Powelldag die in het teken staat van internationale ver bondenheid ’s morgens vroeg in de clubgebouwen van de groepen met een eigen programma, ’s avonds is er in het Anne Frank-centrum tussen half acht en half elf een bijzonder programma. Woensdag 22 februari zullen veel jon gelui in hun uniform naar school gaan in verband met deze bijzondere dag. Zij dragen dan een bloem als een verzinne beelding van de afgelegde broederlijke belofte. In het Anne Frank-centrum zal s avonds die belofte worden ver nieuwd. Over Scouting Waddinxveen zullen wij in het Weekblad voor Wad dinxveen van de komende weken meer informatie verstrekken. slijn te volgen als het rijk, maar de ge meenteraad besloot dat - gehoord de gemeentelijke commissie voor georga niseerd overleg - niet te doen. Echter, bij koninklijk besluit zijn B. en W. nu aangemaand het algemeen amb tenaren regelement alsnog te wijzigen en de regeling van de vakantietoeslag alsnog te herzien. Het college heeft aan de raad geschreven het verstandig te vinden de gevraagde wijziging maar aan te brengen, zodat er een punt ach ter deze zaak - die diverse brieven en diverse vergaderingen heeft gekost - gezet kan worden. De nieuwe verorde ning wordt geacht op 1 juni 1977 in werking te zijn getreden. M. L. van Breemen (PSP) in de raad- IIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN WADDINXVEEN Vorige week donderdagavond is er in het gebouw van de samenwerkingsschool voor MA- VO/Atheneum aan de (korte) Sniepweg een voorlichtingsavond gehouden over deze school. Deze avond was bedoeld om ouders van leerlingen in de 6e klas sen van de basisscholen te informeren over de samenwerkingsschool. Bijna 200 ouders hebben van deze mogelijk heid, in een stampvolle gemeenschap sruimte gebruik gemaakt. De heer H. P. Barth, vice-voorzitter van het bestuur van de samenwerkings school, gaf in zijn inleiding een samen vatting van het ontstaan en het bestuur van de school, die slechts mogelijk ge worden is doordat protestanten, katho lieken en ’’openbaar” een samenwer king gezocht en tot aller tevredenheid gevonden hebben. Daarna vertelde drs. M. Verhoog, rector, hoe het op de school eigenlijk toegaat en hoe de nieuwe leerlingen opgevangen worden. 1 waren en de ouders een ingenieuze film- en diamontage over het leven op school gezien hadden, konden zij zich bij een aantal docenten oriënteren over het onderwijs in bepaalde vakken. De sa menwerkingsschool heeft laten zien dat een voorlichtingsavond ook iets anders kan zijn dan het vertellen van het tradi tionele verhaal. WADDINXVEEN Het gemeentebe stuur wil dat de Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard ook in Zuidkade 1 premie-koopwoningen gaat bouwen. Maar voordat het zover is zullen er nog wat onaangenaamheden, 39 in aanbouw zijnde woningen bij het station Waddinxveen-Noord, gladges treken moeten worden. Daarover is ge sproken en een brief geschreven. Het stichtingsbestuur bezint zich nog op een r punt. moeten hebben., in 1987 8400 wonin gen en in 1992 9500 woningen. Op 1 ja nuari 1977 stonden er in onze gemeente 6270 woningen. Gelet op de woningbehoefte-percentages bete kende dit toen al een normatief tekort van ruim 100 woningen. De huidige woningvoorraad bestaat thans voor 67 procent uit eengezinswo- ningen en voor 33 procent uit meerge zinswoningen. Verwacht wordt dat de gemiddelde woningbezetting in de ko mende 15 jaar zal dalen van 3,25 naar circa 2,60. Opnieuw heeft de heer W. WADDINXVEEN De groep- scommandant van de rijkspolitie f Waddinxveen, adjudant M. A. Ruissen, maakt bekend, dat op zaterdag 25 februari van 10 tot 14 uur een kijkdag wordt gehouden f met betrekking tot gevonden fiet- j sen en bromfietsen in de ge- meente over de laatste maanden, i' Iedere rechtmatige eigenaar kan dan zijn/haar fiets of bromfiets 'i weer terugkrijgen. ken met de betrekkelijk eenvoudige procedures en de financiële wel stand van de mensen. Voor mevrouw L. M. Oosterbroek- maakte afspraak - 130 woningen per Waagmeester (WD) was het in de ver- jaar, namelijk (exclusief vervangende gadering van de raadscommissie name- bouw) 200 a 225 huizen jaarlijks. Vol de behoefteberekening aan kleine wo- Waagmeester (WD) was het in de ver- jaar, a --- lijk de vraag of het gemeentebestuur bij gens gemaakte berekeningen zou hier- 2; --- ----- van 30 a 35 procent kunnen worden uit- ningen rekening moet houden met een gevoerd als kleine woningen, aangezien toename van het aantal echtscheidin- dit overeenkomt met de verwachte gen. Een vrij grote gezinswoning (vaak vraag, terwijl de huizensoorten die we --nu hebben geen aanleiding geeft tot een corrigerend beleid. Mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester VVD vergaderingen is bekend dat alle raad- scommissie gepleit voorstander te zijn sleden overtuigd zijn van de noodzaak van andere bouwvormen (voor kleine te sleutelen aan het getal van 130 hui- gezinnen, samenwonen e.d.), terwijl de zen per jaar, maar jaarlijks 200 a 225 heer H. van Ek (Progressieven) be weningen zeiden de heren D. Uitbei- toogde voor de bouw van kleine koop- jerse (SGP/Hervormde Kiesvereniging) woningen te zijn, ook voor Waddinxve en H. van Ek (Progressieven) een paar ners die ”uit de kinderen” zijn. weken geleden nog een te forse stijging te vinden. Ze hadden dan ook diverse opmerkingen en kanttekeningen bij de bespreking van de nota van Stad en Landschap BV. Nog niet duidelijk is of nu allerwege wordt gevonden dat het grote verschil alleszins te verdedigen valt. In de bespreking is opgevallen dat bij het berekenen van de woningbehoefte lang niet direct met de natte vinger ge werkt moest worden, maar in vele ge vallen toch nogal wat moest worden aangenomen op basis van landelijke statistieken, studies en enquetes. Vol gens wethouder P. F. J. van Schie (CDA) heeft de gemeente de wens om op een zo exact mogelijke wijze de toe komstige woningbehoefte te bepalen, nu ook het ontwerp-streekplan Zuid- Holland Oost aangeeft dat de verzor- gingskern Waddinxveen slechts een bouwprogramma nodig zou hebben van 130 a 140 huizen. eigendom) wordt in dit soort zaken vaak vervangen door twee kleine wo ningen, of door één kleine woning en één kleinere gezinswoning (meestal in -je FORSE STIJGING de huursector) zo betoogde het libe- Ujt eerdere raadscommissic- rale commissielid. WADDINXVEEN Waddinxveen heeft jaarlijks te maken met 70 echtscheidingen. Dat betekent gemiddeld meer dan één huwelijks drama per week. Burgemeester mr. A. G. Smllenbroek, die hierover sprak in de gistermiddag gehouden vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en woningbouw, lichtte toe dat in het alge meen de gescheiden mannen Waddinxveen verlaten en hun ex-vrouwen met of zonder kinderen hier blijven wonen. Dat het percentage echt scheidingen plaatselijk hoog ligt heeft volgens hem onder meer te ma- Waddinxveen hield namelijk vast aan 1 mei als de datum waarover de vakantie toeslag werd berekend en niet de sinds 1976 geldende datum van 1 juni. Al in MAAR 9500 HUIZEN 1975 verzocht de bewindsman voor het Rotterdam gemaakte nota ’’Bevolking- Aan de hand van ingewikkelde compu- gemeentepersoneel eenzelfde gedrag- sontwikkeling en woningbehoefte in dii" ak riiv maar Ua „a. Waddinxveen 1977-1992”. In dat stuk wordt op een zo bertrouwbaar en gede- vu umS vQ,, aU- tailleerd mogelijke manier met behulp dinxveen in 1982 73W_woningen zal van de computer berekend hoeveel huizen onze gemeente in de komende 15 jaar nodig heeft om alleen maar de toekomstige natuurlijke aanwas te kun nen opvangen. Een belangrijk punt waar het in deze zaak ook om draait is- de daling van de gemiddelde woningbe- ontstaan vooral bij de toewijzing van de zetting. In feite komt het woningbouw- i-- J-- beleid neer óp meer huizen voor min der mensen. Waddinxveen heeft intussen het pro vinciaal bestuur van Zuid-Holland schriftelijk gevraagd aanzienlijk meer reactie op het gemeentelijk stand- huizen te mogen bouwen dan - volgens een in 1974 voor Groenswaard 3 ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1