a de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Brugcentrum verontrust over de J- Zo was het gisteren. toekomst van dit winkel/woongebied huis kopen? huis verkopen? gratis. Gemoederen raken verhit over bekend worden van gemeentelijke plannen Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. I, Heemskerk BV baumci Aquafit-zwemfestijn, overdekt zwembad De Sniep, Technische storing verboom makelaardij b.v. W julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 [uaw. Reym BV is ten onrechte genoemd Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter ■J onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen ■w; ILtóNBM, 4 ■B J in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01 828 - 3581 Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORBAS Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 22 FEBRUARI 1978 de Kerkweg-Oost is trum ongewenst was. Het oorspronke- ruimtelijke ordening u VOOR V TELEFOON 01828-2218 van EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. VERPLAATSING Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT.... i Dorpstraat 33, Waddinxveen drogisterij parfumerie 33e JAARGANG - Nr. 1552 ra 14.30-16.30 uur 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. legd. Die grote spoed had te maken met het feit dat er juist een paar dagen voor het verlopen van het vorige (een WADDINXVEEN Als gevolg van een ernstige technische storing kunnen een aantal voor deze uitgave van het Weekblad voor Waddinxveen bedoelde artikelen pas volgende week worden meegenomen. zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als inlevert door Roskam een bouwplan werd inge diend dat weliswaar niet aan de voor schriften voldeed, maar er waren sterke er een gewijzigd zou worden ingediend dat op grond van de gel- WADDINXVEEN Fotograaf Sjaak Noteboom nam gisteren aan het begin van de middag nog dit laatste schaatsplaatje, want sinds gisteren is de dooi ingetreden. Een aantal dagen heeft men ook in Waddinxveen veel schaatsplezier kunnen be leven op de vaarten, sloten en singels die we hier hebben. Maar voorlopig is het weer voorbij met de schaatspret. De dooi is onverbiddelijk, al wordt nog wel door iedereen betreurd dat de Petteplas door baggerwerkzaamheden onberijdbaar is gebleven. De Ijsclub Nooit Gedacht heeft daar overigens part noch deel aan. Het is nu eenmaal zo gelopen. '.si het algemeen belang zich verzet tegen uitbreiding, soms zelfs tegen de aanwe zigheid in een bepaald gebied. De ge meenteraad heeft ook op andere plaat sen in onze gemeente bedrijfsuitbrei- ding onmogelijk gemaakt. De vergro ting van Roskam is niet in het belang van de door de raad gewenste ontwik keling in dit gebied. Als B. en W., be toogde wethouder Van Schie, de tweede herziening niet tijdig ter visie gelegd hadden, dan zou de raad het col lege terecht kunnen verwijten dat het geen doeltreffende maatregelen geno men had om de gewenste ontwikkeling taalplan 1 name woningbouw) veilig te stellen. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën I rusting en wantrouwen rond de gang I van zaken in dit gebied uit te spreken. De inderhaast opgetrommelde ambte naar van het bureau ruimtelijke orde- aanwijzingen dat ning van de gemeente, de heer P. J. bouwplan bij de gemeente I Detmers, slaagde er met zijn voorna- i J’ ‘J j melijk technische toelichting niet in de dende bepalingen wel gehonoreerd zou I vele levende vragen tot tevredenheid te moeten worden, doch dat gezien de ge- beantwoorden. Dat kan ook niet zolang plande ontwikkelingen in het Brugcen- de gemeente de toekomst voor het B rugcentrum nog niet uitgewerkt op k papier heeft staan. Wel op komst is een voorbereidingsnota over het gemeente- Zuidkade 6 Waddinxveen A Achter Verbakel J WADDINXVEEN In het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week is het bouwbedrijf Reym BV van de Dorpstraat ten onrechte verward met Exploitatie Vastgoed Holland BV uit Gouda, waaraan de Waddinxvener J. Reym directeur is. Deze naamsverwis seling, die wij betreuren, kwam voor in het artikel over de architectswisseling met betrekking tot het woningbouwp- lan voor het gebied Dorpstraat/Kerkweg-West. Met de bouwactiviteiten daar heeft Reym BV, onderdeel van Van der Vliet/Wernink Beheer NV, niets te maken. De verwar ring kon ontstaan omdat in een brief aan het gemeentebestuur het architec tenbureau Treffers en Polgar sprak over ”de heer Reym”. Deze heer Reym is oud-directeur van het bouwbedrijf J. Reym, waarmee hij nu geen enkele bin ding heeft. Onze excuses voor de na amsverwisseling in onze krant van vo rige week. plannen die het Waddinxveense gemeentebestuur aan het ontwikkelen m°enteraad heeft ook op andere plaat- van de gemeente is: verfraaiing van de is voor dit gebied bij de hefbrug en het in aanbouw zijnde gemeentehuis. sen jn onze gemeente bedrijfsuitbrei- omgeving van het nieuwe gemeente- Nog een paar dagen ligt namelijk in het gemeentehuis ter inzage het ont- djng onmogelijk gemaakt. De vergro- huis”, aldus de heer Roskam, die ook al werp van de tweede herziening van het uit 1965 stemmende bestem- ting van Roskam is niet in het belang heeft moeten ervaren dat hem een mingsplan Brugcentrum. Deze herziening omvat de aanwijzing tot van de door de raad gewenste ontwik- bouwvergunning voor uitbreiding van woongebied van een aantal percelen met opstallen tussen de bestaande keling in dit gebied. Als B. en W., be- zijn huis aan de Kerkweg-Oost is bebouwing bij de hoek van de Julianastraat en de Kerkweg-Oost. Belan- loogde wethouder Van Schie, de geweiger grijkste betrokkene hierbij is de smederij van de heer E. J. Roskam. gelegïhïdden? dan zou de Jaldhe/col- TOTAALPLAN Vorige week zijn de winkeliers en be- legd. Die grote spoed had te maken [ege terecht kunnen verwijten dat het In de raadscommissie is door de leden woners van het Brugcentrum in café- met het feit dat er juist een paar dagen geen doeltreffende maatregelen geno- een aantal maal het gemis aan een to- restaurant De Unie aan de Kerkweg- voor het verlopen van het vorige (een men had om de gewenste ontwikkeling taalplan voor het Brugcentrum onder West te hoop gelopen om hun veront- jaar geldende) voorbereidingsbesluit (met name woningbouw) veilig te woorden gebracht. Het is de bedoeling van de gemeente uiterlijk voor 15 ja nuari 1979 een ontwerp-plan ter visie te leggen. De heer W. L. M.Kruijk (CDA) maakte van de gelegenheid gebruik op te merken dat hij destijds niet voor is met de heer E. J. Roskam in gesprek niets verzet had aangetekend (als enige) geweest om tot verplaatsing van het be drijf te komen, eventueel door gron- Schaatspret op de ringvaart langs de Kanaaldijk. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). tegen de huidige plaats van het in aan bouw zijnde gemeentehuis. Hij heeft druil. Op dit moment is er echter geen die omgeving altijd al minder aantrek- bedrijfsterrein voorhanden. De ge lijke bouwplan voor een nieuw bedrijf- meente is overigens bezig een oplossing te zoeken, waarbij gedacht wordt aan een vervangende plek. De heer Ros kam zou intussen te kennen hebben ge geven waar hij in Waddinxveen met zijn bedrijf wel zou willen zitten en waar niet. kelijk gevonden. Zijn voorkeur ging uit naar de westkant van de Petteplas bij de Esdoornlaan. In het Brugcentrum zijn overigens ook nog een aantal berg plaatsen weggestemd, zodat er min stens nog één bedrijf zal moeten ve- trekken. De heer D. Uitbeijerse (SGP/- Hervormde Kiesvereniging) en me vrouw L.M. Oosterbroek- Vanaf de publieke tribune in de raad- Waagmeester (VVD) betoogden dat de gemeente moet proberen met Roskam tot een ruilovereenkomst te komen, daar anders een belegger de zaak zou kunnen gaan uitkopen. BEZWAARSCHRIFTEN De ter visie gelegde tweede herziening van het bestemmingsplan Brugcentrum heeft al aanleiding gegeven tot het in dienen van bezwaarschriften door be woners en gebruikers van dit centrum. Op de publieke tribune van de raad scommissie voor de ruimtelkijke orde ning en de woningbouw liet de heer Roskam zich dan ook vergezellen door een raadsvrouwe. Zij noemde de han delwijze van het gemeentebestuur rond deze tweede herziening ’’getriefel”, een woord dat in de woordenboeken niet uitgelegd staat, maar dat ongewijfeld slaat op mogelijke onjuiste praktijken of iets dergelijks. In de komende maan den zal duidelijk moeten worden hoe het Brugcentrum van straks er uit zal gaan zien. Dat er meer (sociale) wo ningbouw in dit van oorsprong winkel gebied gepleegd zal gaan worden dan tot nu toe het plan was staat als een paal boven water. spand voldeed overigens niet aan de eis: minimaal zes meter hoog, maxi- lijk kernenbeleid. Misschien dat hierin maal acht meter. I een tipje van de sluier met betrekking I tot het Brugcentrum kan worden I opgelicht. I GEEN VOORBESPREKING 1 Wellicht kan een deel van de onrust in I het Brugcentrum worden verklaard ra 1 doordat de tweede herziening van het nieuwe slot op de deur van het bestem- ningen geplaatst bij het door het ge- bestemmingsplan zonder voorbespre- mingsplan Brugcentrum elke expansie meentebestuur gevoerde beleid. Het is I king in de raadscommissie voor de ontnomen wordt. Volgens wethouder volgens hem een "lachertje" te denken ruimtelijke ordening en de woning- P. F. J. van Schie (CDA) moet tegen dat het bouwen van zo’n 18 huizen voor I bouw een maand geleden ter visie is ge- sommige bedrijven gezegd worden dat onvolledige gezinnen op de plek waar In de raadscommisssie voor de ruimte lijke ordening en de woningbouw, waar deze zaak uitvoerig aan de orde is ge weest, heeft de heer D. Uitbeijerse (SGP/Hervormde Kiesvereniging) de gemeentelijke handelwijze ’’onver- scomissie heeft de betrokken bedrijf- koopbaar” genoemd, omdat mei het seigenaardenodige kritischekantteke- nieuwe slot op de deur van het bestem- r “2 i-„ u j mingsplan Brugcentrum elke expansie meentebestuur gevoerde beleid. Het ontnomen wordt. Volgens wethouder P. F. J. van Schie (CDA) moet tegen 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1