In Waddinxveen acht de pater - makelaardij b.v. waddinxveen partijen ingeschreven exclusieue t tuinmeubel shoiu ycodrieb.v. Ds. L. Roetman doet intrede TORBAS o B Voor gemeenteraadsverkiezingen op 31 mei huis kopen? huis verkopen? Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. SJAALS Heemskerk BV Gemeenteraad Woensdag 15 maart, 19.30 uur boumct Socialist De Bas laat zich van PvdA-lijst schrappen verboom makelaardij b.v. Igüjl julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821 -2268 IuönbmJ Onafhankelijk Nieuwsblad r J onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen |in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu it A, -• - V ifO wï Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 33e JAARGANG - Nr. 1554 Waddinxveen VOOR tussen de dit jaar voor het eerst ge- TELEFOON 01828-2218 verkiezingen. van N zijn gezin, dat al sinds vorige week dinsdag in de pastorie aan de Sniepweg woont. EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Achter Verbakel welius. Met de nieuwe predikant zullen de hervormde lidmaten op vrijdaga vond 17 maart in De Hoeksteen kun nen kennismaken. Elefant Erbacher Oarolet Teakhouten banken, tafels en stoelen. Het voorjaar begint zich aan te kondigen. De nieuwe leuke en uitge breide collectie F haakt vast in op uw ’’zomer- zin”. Dorpstraat 33, Waddinxveen WOENSDAG 8 MAART 1978 West. De intrede is ’s middags. Ds. Roetman neemt de plaats in van de met emeritaat gegane ds. J. van den Heuvel. De 1 ----- drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen Wat uit de registratie van de politieke groeperingen verder nog blijkt is dat de Politieke Partij Radikalen (PPR) het laat afweten. De partij van Progressieven-raadslid drs. W. C. Ver baan had enkele weken geleden al be- vies (stem c sloten niet zelfstandig aan de verkiezin- SGP/HKV/GPV). WADDINXVEEN Voor de op woensdag 31 mei te houden gemeen teraadsverkiezingen hebben zich bij het centraal stembureau in onze ge meente acht politieke groeperingen laten registreren. Dat zijn er even veel als vier jaar geleden. De geregistreerde partijen, die tot en met af gelopen maandag de gelegenheid hadden hun naam te laten vastleggen, gen te zullen meedoen, wegens gebrek aan kandidaten. Drs. Verbaan was niet ”in” voor een nieuwe raadsperiode, terwijl een andere belangrijke kandi daat, wiens naam niet aan de openbaar heid is prijsgegeven, ook afhaakte. Eve nals D’66 en de wel zelfstandig aan de gemeenteraadsverkiezingen deelne mende PSP van de heer W. M. L. van Breemen, maakt ook de PPR deel uit van de Progressieven, het samenwer kingsverband van vier progressieve po litieke partijen waaraan dit jaar op voorstel van de ledenvergadering van de PvdA een einde komt. f DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT.... WADDINXVEEN De afdeling Waddinxveen van de PvdA heeft wet houder A. H. van Gent aangewezen als lijsttrekker voor de op woensdag 31 mei te houden gemeenteraadsverkie zingen. Op de tweede plaats staat frac tievoorzitter M. Boere, op de derde H. van Ek en op de vierde D. Lont. In de definitieve kandidatenlijst zijn door de leden wel twee veranderingen aange bracht. In de eerste plaats liet de heer C. J. M. R. van der Bas, oud PvdA- voorzitter, zich van de 13e plaats schrappen. Hij zei zich niet te kunnen herkennen in de uiteindelijke lijst. In de tweede plaats schoof de heer C. A. A. Wijnen een plaats op naar de vijfde en zakte de heer A. B. van den Berg van de vijfde naar de zësde plaats. Doordat de heer Van der Bas zich van de kandidatenlijst heeft laten verwijde ren, een zaak die breedvoerig aan de orde is geweest op de woensdag voor een week gehouden openbare le denvergadering van de PvdA, gaan de Waddinxveense socialisten met 14 mensen de verkiezingstijd in. Voorzit ter M. Kraaijestein noemde de defini tieve lijst een ’’goede en zeker niet tweede rangs”. En dat laatste omdat nogal wat prominente socialisten voor een kandidatuur hadden bedankt. VERKLARING De PvdA-vergadering, waarin weer naar de toekomst werd gekeken, hoe wel sommigen nog even terug keken naar het woelige jaar 1977, werd ook nog een forse plooi uit het verleden gladgestreken. De fractie, het afdeling sbestuur en de socialisten A. Slinger en drs. A. A. de Bruin lieten daartoe voorzitter Kraaijestein de volgende verklaring voorlezen: ”Op dinsdag 21 februari kwamen onder leiding van en ten huize van Martin Kraaijestein de volgende personen bij een: A. A. de Bruin, A. H. van Gent, H. van Ek, M. Boere, W. G. de Meer en A. Slinger. Het onderwerp van gesprek betrof een verklaring van de fractie in de raad waarin o.m. gesproken werd over ’’fanatici aan weerszijden” in de discussie over de orthodox protestantse school voor LBO. Het begrip fanaticus werd later door de Meer omschreven als ”hij die rucksichtlos zijn doel nas treeft”. In de raad werd gezegd dat be doelde personen wellicht ’’eigen belan gen” nastreven. Daar deze woorden voor tal van personen, waaronder De Bruin, als grievend kunnen worden uit gelegd, is derhalve sprake geweest van onzorgvuldig taalgebruik. Dit wordt al gemeen betreurd. De fractie zou zich een gelukkiger formulering hebben kunnen voorstellen. Te meer, daar De Meer verklaard heeft niemand te heb ben willen kwetsaen.” bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën zijn: Partij van de Arbeid (PvdA), Christen Democratisch-Appèl (CDA), Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (WD) Pacifistisch-Socialistische Partij Communistische Partij van Neder land (CPN), Reformatorische Politieke Federatie (RPF), Staatkundig Gereformeerde Partij/- Hervormde Kiesvereniging/Gerefor- meerd Politiek Verbond (SGP/HK V/GPV), Democraten ’66 (D’66). De registratie van de CPN, die is ge daan door het bestuur van de CPN- afdeling Den Haag, is een formele zaak. Ook vier jaar geleden is dat ge beurd, zonder dat de communisten er in slaagden in Waddinxveen met een ei gen lijst uit te komen. Kennelijk is het streven van de CPN er op gericht zo lang als dat maar mogelijk is de deel name van een eigen groepering moge lijk te maken. Sinds dinsdag kunnen partijen zich alleen nog maar onder nummer laten registeren. bevestiging ’s morgens om kwart over tien is in handen van ds. Joh. Ver- D’66 Dat de Democraten ’66 zich hebben la ten inschrijven zal wel passen in de stra tegie van deze politieke groepering, die zich officieel nog ondergebracht weet in het samenwerkingsverband Progres sieven (PvdA/D’66/PPR/PSP). Van D’66 is plaatselijk weinig nieuws te melden. Oud-gemeenteraadslid H. P. Barth en kandidaat voor zijn partij voor C. Roetman en uhwm ..s-vr 'Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Voor u het weet zit u alweer in uw tuin of op uw balkon van het voorjaars-zonnetje te genieten. Zorg dat u dit jaar niet te laat bent met het kopen van uw tuinmeubelen en breng een bezoek aan onze tuinmeubel show. Ruim 300 m2 met exclusieve merken zoals: Herlag Royal Herlag Klassiek Garden Master Frabuter Redwood Ruime parkeergelegenheid. Dagelijks geopend. Vrijdagavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Bleiswijk-Hoefweg 191-(naast V, veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 'X dz 500 mtr. Lang rijksweg a’j Den Haag Utrecht. WADDINXVEEN Ds. L. Roetman uit Ermelo wordt zondagmorgen in de Bethelkerk aan de Bilderdijklaan beve stigd als nieuwe predikant van de Cen trale Hervormde Gemeente voor wijk RPF de op woensdag 29 maart te houden Duidelijk is voorts dat er geen volledige verkiezingen voor de provinciale staten samenwerking tot stand kan komen van Zuid-Holland, die de inschrijving j van D’66 verzorgde ’’gezien de plaatse- drieën optredende SGP, Hervormde lijke politieke situatie”, zei ons maan- Kiesvereniging en GPV aan de ene kant dagavond dat zeer binnenkort de leden en de kortgeleden ook in Waddinxveen van D’66 in Waddinxveen geraadpleegd organisatorisch vorm gekregen heb- zullen worden over de toekomst: wel of bende RPF. Nu de periode van in- geen deelname aan de gemeenteraads- schrijving voorbij is kan de RPF geen plaats meer krijgen op de lijst van de SGP/HKV/GPV. De keuze voor de RPF ligt nu nog tussen het zelfstandig aan de verkiezingen deelnemen met een eigen kandidatenlijst en een eigen programma (hetgeen in de verwachting ligt) of het uitbrengen van een stemad- Ls (stem op de combinatie ’ll.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1