de pater - makelaardij b.v. waddinxveen I exclusieue f tuinmeubel shouu .IIB huis kopen? huis verkopen? PROVINCIALE STATEN stem op 29 maart Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Heemskerk BV verboom makelaardij b.v. w Ir. N. Buijsert CDA/CHU) en drs. J. Borgman (PvdAop werkbezoek Twee Gedeputeerden waren op verkiezingspad in Waddinxveen Onafhankelijk Nieuwsblad F 11 4? HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 22 MAART 1978 VOOR van onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 33e JAARGANG Nr. 1556 [LjdNBMj .3 kring Industrieel Contact Wad dinxveen, de vakbonden en de pers en ging met verkiezingsmateriaal de woonwijken (Groenswaarden) in. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 .WADDINXVEEN Aan de voor avond van de op woensdag 29 maart te houden verkiezingen voor de provinciale staten van Zuid- Holland heeft Waddinxveen be zoek gehad van twee statenfracties. Was dat kort geleden voor het CDA gedeputeerde ir. N. Buijsert en zijn mensen, gisteren (dinsdag) kwamen voor de PvdA op bezoek gedeputeerde drs. J. Borgman en zijn gevolg. Drs. Borgman bezocht de prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO, sprak met verte genwoordigers van de algemene woningbouwvereniging Wad dinxveen en van de voetbalveren!- uvi iivi t ging Waddinxveen, at in café- woordde uitvoerend secretaris C. Dijk- restaurant De Unie aan de shoom, is het volgende: Kerkweg-Oost, hield daar een vra- - genuurtje voor de ondernemers- Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TARBASi Weekblad voor Waddinxveen F Waddinxveen y EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Achter Verdakel Elefant Erbacher Darolet Teakhouten banken, tafels en stoelen. TELEFOON 01828-2218 Dorpstraat 33, Waddinxveen Rabobank O geld en goede raad X. Hoofdkantoor: Kerkweg 161 - Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 dinxveen en door de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Gouda en De bezoeken van de gedeputeerden ir. Buijsert (CDA/CHU) en drs. Borgman (PvdA) waren voor de ondernemers- kring ’’Industrieel Contact Wad dinxveen”, waarvan 42 bedrijven lid zijn die onlangs hebben berekend voor het buiten de gemeente wonende per soneel behoefte te hebben aan zo’n 300 woningen, aanleiding met hun wensen en verlangens over de tafel te komen. Waar het het ICW omgaat, zo ver- van de bestemming van de ’’Bredeweg” tot industrieterrein, zoals dit wordt voor gestaan door B. en W. van Wad- julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 Voor u het weet zit u alweer in uw tuin of op uw balkon van hetvoorjaars-zonnetje te genieten. Zorg dat u dit jaar niet te laat bent met het kopen van uw tuinmeubelen en breng een bezoek aan onze tuinmeubelshow. Ruim 300 m2 met exclusieve merken zoals: Herlag Royal Herlag Klassiek Garden Master Frabuter Redwood Ruime parkeergelegenheid. Dagelijks geopend. Vrijdagavond tot 21.00 uur Zaterdags tot 17.00 uur. V Bleiswijk - Hoefweg 191 - (naast V jS veiling Bleiswijk) - tel 01892-3044 55 500 mtr. Lang rijksweg -dj Den Haag Utrecht. Buijsert ook nog de indruk te hebben dat haar visie op de werkgelegenheid in dit deel van Zuid-Holland er kennelijk op is gericht om een iets grotere krent uit de pap te halen, dan voor deze streek (Zuid-Holland Oost) verant woord is. Ir. N. Buijsert (CDA/CHU). Drs. Borgman herhaalde wat zijn col lega ir. Buijsert in Waddinxveen in feite ook al duidelijk had gemaakt dat er aan de Bredeweg bij de veiling van de Coöperatieve Tuiniersvereniging Gouda en Omstreken geen andere be drijven zullen moeten komen dan die welke veilinggebonden zijn. Andere be drijven zullen moeten uitwijken naar de plek die de provincie daarvoor heeft aangewezen in het ontwerp-streekplan Zuid-Holland Oost: tussen Kanaaldijk en spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn. De gemeente moet ervoor zorgen dat de daar bij de bebouwde kom te vestigen bedrijven geen overlast ver oorzaken. Dat Waddinxveen meer woningen wil Jouwen dat de 130 per jaar die er nu worden neergezet is algemeen bekend. Beide gedeputeerden zijn goed bekend met de Waddinxveense wensen, aange- oond met allerlei ingewikkelde bere keningen, dat er zeker ieder jaar zo’n 225 huizen nodig zijn om te kunnen vol doen aan de proviciale taak, namelijk de huisvesting van de bevolkingsaan was en de opvang van de economisch- en sociaal gebondenen. ’’Maar heilig is het getal 130 bij ons niet”, verzekerde drs. Borgman gisteravond, daarmee aangevende dat er met de provincie wel ,e praten valt over meer huizen per aar, indien de noodzaak daarvan dub bel en dwars wordt aangetoond en er een huisvestingsbeleid is. ets dergelijks had ir. Buijsert ook laten ’oren, al zei deze gedeputeerde bij zijn ’ezoek aan Waddinxveen nog wel dat ''addinxveen toen die 130 huizen per laar had geaccepteerd. Dat de ge meente daartoe onder druk zou hebben besloten was de christen-democraat ^et bekend. Van Waddinxveen zei ir. Ondernemers moeten vaak binnen I a 2 dagen belangrijke beslissingen nemen m.b.t. de produktie in hun bedrijven. Omgeving, volledig ondersteunt. Het steekt hen dan ook, dat zij zo lang De ondernemingskring ’’Industrieel moeten wachten op toestemming om te Contact Waddinxveen” telt plm. 42 be- mogen bouwen of uitbreiden. Een soe- drijven, die binnen Waddinxveen zijn peler vergunningenbeleid wordt dan gevestigd. Zij behartigt de belangen ook bepleit, tesamen met een snellere van het bedrijfsleven (werkgevers èn procedure. Een ander aspect is de werknemers) door het onderhouden werkgelenheid. Er is een groot aantal van betrekkingen met verschillende vacatures binnen de Waddinxveense overheden en hun organen, het afvaar- ondernemingen, zowel t.a.v. geschool- digen van vertegenwoordigers in die or den als ongeschoolden. Met andere ganisaties, die voor het welzijn van het woorden: er is genoeg werk. Men kan bedrijfsleven nuttig kunnen zijn en het zich de vraag stellen, of er niet een te organiseren van bijeenkomsten van de grote wissel wordt getrokken op de leden, waarop o.m. behandeld worden werkenden. Tot slot deelde het bestuur lokale aangelegenheden, die betrek- de ondernemerskring mede, dat zij king hebben op het bedrijfsleven, en het houden van lezingen op velerlei ge bied, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1