de pater - makelaardij b.v. waddinxveen GemeentePassage centrale kern eeo ycodrif b.v. en Dorpstraat renovatiegebied Dank voor het huis kopen? huis verkopen? B. en W. publiceren voorbereidings)nota Kernenbeleid Uw Weekblad informeert u al 33 jaar. Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Drogisterij Bouma Heemskerk BV concert van Gouwe Sanghers ’n DATSUN? D. Uitbeijerse lijsttrekker SGP/HKV/ GPV verboom makelaardij b.v. jjg julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (bdNBM.I Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter <9, w*1 F AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG b.v. I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 29 MAART 1978 VOOR TELEFOON 01828-2218 van DANK VOOR UW STEM. Tot ziens op 31 mei. onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Bij elk Charlie-produkt een deelname-formuliër. Kom en doe mee. Groensvoorde 10, Waddinxveen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORKAS 33e JAARGANG - Nr. 1557 bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën. WADDINXVEEN Het gebied rond de huidige Passage is en blijft de centrale kern van Waddinxveen. Op deze plek dient in de toekomst de winkelfunctie, de kantoorfunctie en de ontmoetingsfunctie te worden versterkt en de bedrijvenfunctie te worden verminderd. DAN NAAR 1 1 Zuidkade 6 Achter Verbakel ■^e\> Bleiswijk - Hoefweg 191 - (naast veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 500 mtr. Lang rijksweg Den Haag Utrecht. SHOWROOM: VEERSTAL 30 20857 Dorpstraat 33, Waddinxveen LX spreken, alvorens de gemeenteraad ze gaat behandelen. Organisaties als de Waddinxveen^ WADDINXVEEN Onder auspiciën van de culturele commissie van het dienstverleningscentrum Anne Frank werd vorige week maandagavond aan het Jan van Bijnenpad een optreden verzorgd van het streekmannenkoor De Gouwe Sanghers uit Boskoop. Het koor trad op voor alle Waddinxveense bejaarden. Na het optreden kwam de heer E. Weisz met een dankwoord. Het zeer gevarieerde programma van ge wijde muziek, Russische muziek, Russische- en Joegoslavische (Kroati sche) dansen, volksliederen, maar ook werken van Mozart (Zauberflöte), Brahms (6e hongaarse dans), Verdi (Bandietenkoor uit Arnani) en last but not least liederen van Franz Schubert, wiens 150e sterfdag dit jaar vooral in zijn geboortestad Wenen, maar ook in geheel Oostenrijk en in vele andere lan den wordt herdacht, werd in de desbe treffende landstaal gezongen, waardoor de werken der diverse componisten de sfeer, de mentaliteit van het land en de intensie van de componist treffender werd vertolkt. Voor u het weet zit u alweer in uw tuin of op uw balkon van hetvoorjaars-zonnetje te genieten. Zorg dat u dit jaar niet te laat bent met het kopen van uw tuinmeubelen en breng een bezoek aan onzetuinmeubelshow. Ruim 300 m2 met exclusieve merken zoals: Elefant Erbacher Darolet Teakhouten banken, tafels en stoelen. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. tructieplannen voorbereiden. Contacten worden gelegd met subsi diërende instanties teneinde de uit voeringsmogelijkheden te onderzoeken. WADDINXVEEN De heer D. Uit beijerse is - zoals kon worden verwacht na het terugtreden van (wethouder) H. Huizer - de lijsttrekker van de SGP/- Hervormde Kiesvereniging/GPV voor de op woensdag 31 mei te houden ge meenteraadsverkiezingen. De Her vormde Kiesvereniging heeft hem daar toe op de eerste plaats van de kandida tenlijst gezet. De heer Uitbeijerse maakt sinds 1970 deel uit van de ge meenteraad. Daarvoor was hij er ook al lid van. (1962-1966). De volgende Hervormde Kiesvereni- gingsplaatsen op de lijst van de dit jaar voor het eerst gezamenlijk uitkomende drie partijen worden bezet door: A. van Doorn, C. de Bas, L. T. Burger, S. P. Bax, C. de Hek en A. Noorlander Jzn. Weekblad voor Waddinxveen WESTHAVEN 55 h GOUDA F TEL 01820 - 13933 A I exclusieue f “tuinmeubel show Herlag Royal Herlag Klassiek Garden Master Frabuter Redwood Ruime parkeergelegenheid. Dagelijks geopend. Vrijdagavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Bleiswijk - Hoefweg 191 - (naast V. veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 'X u" 500 mtr. Lang rijksweg Den Haag/Utrecht. dien nodig - naar industrieterrein De omvang van het winkelapparaat, verplaatst. alsmede de brancheverdeling dient, Het gebied tussen Kerkweg, Oranje- voordat tot uitbreiding van enige om- i vang wordt besloten, getoetst te wor den aan een distributie-planologisch onderzoek, waarbij zowel consumenten- als winkeliersbelangen in het oog worden gehouden. Deze voorbereidingsnota wordt ge ëvalueerd tot een definitieve nota ker nenbeleid, welke in de toekomst regel matig bijgesteld kan worden. Per deelgebied zullen studies wor den verricht teneinde meer in detail de en recons- kunnen laan en Gouwe, noordelijk van de Brug, wordt als te renoveren en te ver sterken woongebied aangewezen, waarbij de bedrijfs- en winkelfunctie geen uitbreiding meer krijgt en zo mo gelijk zelfs wordt teruggedrongen. Het gebied tussen Kerkweg, Gouwe, Jan Dorrekenskade Oost, Rijnlands- traat, Beukenhof, wordt aangewezen als te renoveren en te saneren gebied, waarin de bedrijfsfunctie wordt terug gedrongen, de winkelfunctie op de zelfde schaal wordt gehandhaafd d.m.v. bestemmings-, sanermgs- gedeeltelijke vernieuwing, de kantoor- tructieplannen te^ functie zonodig wordt versterkt en de woonfunctie wordt geïntensiveerd. De Kleikade/Onderweg-bebouwing ten westen van de huidige Rehoboth- school zal zoveel mogelijk wederom de J 1 te krijgen. Tevens zal de driehoek, omslo ten door de Piasweg, het toekomstig - 1.1 en de Onderweg legenheid wordt geschapen. Bednjfsve- (groot 4 ha.), aansluitend aan dit ge- 1 bied tot woongebied worden - ontwikkeld. Dat is de eerste van negen conclusies middenstandsvereniging Waddinxveen, die het college van Burgemeester en het bestuur van de FNV, het bestuur Wethouders trekt in de kortgeleden van het CNV en de ondernemerskring aan de Waddinxveense gemeenteraad Industrieel Contact Waddinxveen heb- aangeboden (voorbereidings)nota Ker- ben tot 15 april de gelegenheid op de nenbeleid. Dit stuk kregen de raadsle- nota’s te reageren, den gelijk toegezonden met de nota Uitgifte van gronden (waarover we vo- nnRpc,TR T rige week al schreven), terwijl wat eer- UOKrs 1 kaa 1 der de nota Huisvestigingsbeleid al was Wat het college voor wat betreft het verschenen. Over deze zeer belangrijke kernenbeleid wil is niet alleen dat de publikaties over het gemeentelijk be- gemeenteraad het gebied rond de hui- leid in de toekomst zullen we vanaf vol- dige Passage aanwijst als centrale kern, gende week een aantal artikelen publi- maar ook dat de volgende acht uitspra ceren. ken worden gedaan: B. en W. zijn van mening dat gezien de Het gebied rond de Dorpstraat aard en inhoud van de nota’s een ge- wordt als te renoveren en te versterken ruime tijd van voorbereiding noodzake- woongebied aangewezen, waardoor het bestemming woningbouw dienen lijk is en dat het tevens gewenst is dat bestaande winkelapparaat een buurt- ook derden de gelegenheid ontvangen functie kan behouden en binnen het zich over de inhoud van de nota’s uit- oude dorp voldoende nieuwe woonge- zoetwaterkanaal stigingen worden zo mogelijk en - in-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1