I Grote bazar GLENNY de pater - makelaardij b.v. waddinxveen i WILSON towmci Nu zal het donderen in het raadhuis •tcoariebM. exclusicuc tuinmeubel show \todrie b.v. I huis kopen? huis verkopen? gratis. Fraaie handwerken. - Veel attracties. Komt allen! Komt allen! Het Weekblad feliciteert HOORZITTING ZUIDKADE 43 Mille extra nodig voor bouw HAVO/Atheneum Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. v. d. Linde Heemskerk BV verboom makelaardij b.v. igfi Bewoners van Mozartlaan protesteren bij gemeente over handelwijze Burgemeester: Bomen toch gekapt? Tentoonstelling potlood tekeningen Onafhankelijk Nieuwsblad ’t Kostuum dat u zoekt draagt dit merk. De luchtige en (luchtige mooi-maaier F N - onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen FR (LidNBMj I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01323-3581 3 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Donderdag 13 april, AF-centrum, 20.00 uur. VOOR van Weekblad meente op een vorige week donderda- ADVERTENTIE VOOR 01828-4000 WADDINXVEEN Het V.V.H. organiseert 22 april een F in het Anne Frank-centrum van 10.00-16.00 uur, ten bate van de bejaarden-sociëteit. Opening v.m. 10 uur door mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek. EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. DROGISTERIJ BOUMA HEEFT WEER WAT.... Elefant Erbacher Oarolet Teakhouten banken, tafels en stoelen. TELEFOON 01828-2218 Waddinxveen: Dorpstraat 38 Boskoop: Zijde 3 De zonweringspecialist. Dorpstraat 33, Waddinxveen WOENSDAG 5 APRIL 1978 zuiver scheerwol Wilson Glenny. Stijl, pure kwaliteit en natuurlijke souplesse. Zuivere, schotse scheerwollen stollen, onnavolgbaar vertaald in kostuums voor mannen met een kritische smaak. 33e JAARGANG - Nr. 1559 ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar ftymo wordt gratis gedemon streerd door. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (ikinbm) drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen een daarna belegde bijeenkomst legde de gemeente uit dat er wel wat bomen moesten sneuvelen omdat het terrein kleiner bleek dan gedacht, de op het spel staande financiële belangen geen andere mogelijkheden boden en dat Hoefweg 191 naast de veiling) BLEISWIJK, tel. 01892 - 3044 CODRIE VLEUTEN, Alendorperweg 10, VLEUTEN, tel. 03407-3252 Naast Flymo, een grote sortering grasmaaimachines en waterpompen. leden, op de dag van de verkiezingen voor de provinciale staten van Zuid- 4 WADDINXVEEN/GOUDA In het Prentenkabinet van het Stedelijk Mu seum ”Het Catharina-Gasthuis” te Gouda is tot en met 28 mei de tentoon stelling ’’Landschappen en eindeloze patronen” te zien met potloodtekenin gen van de Goudse kunstenaar Kees Vossestein. zoals u wellicht wel weet ver zorgen wij ook uw fotowerk. Bij het ontwikkelen en af drukken van uw kleuren of zwart-wit foto’s, ontvangt u nu een zelfde fotorolletje als u inlevert Voor u het weet zit u alweer in uw tuin of op uw balkon van het voogaars-zonnetje te genieten. Zorg dat u dit jaar niet te laat bent met het kopen van uw tuinmeubelen en breng een bezoek aan onzetuinmeubelshow. Ruim 300 m2 met exclusieve merken zoals: Herlag Royal Herlag Klassiek Garden Master Frabuter Redwood Ruime parkeergelegenheid. Dagelijks geopend. Vrijdagavond tot 21.00 uur Zaterdags tot 17.00 uur. Bleiswijk- Hoefweg 191 -(naast V veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 500 mtr. Lang rijksweg J»» Den Haag/Utrecht. WADDINXVEEN De gemeente raad gaat vanavond (woensdag) 42.704,20 beschikbaar stellen als aanvullend krediet voor de aan de gang WADDINXVEEN-Voor het arts- zijnde bouw tweede fase van de samen examen slaagde aan de Vrije Universi- werkingsschool voor HAVO/Atheneum teit te Amsterdam de heer A. Th. Bui- aan de Sniepweg. Dit door het archi- kema. tectenbureau voor HAVO/Atheneum BV berekende bedrag valt buiten het destijds door de raad beschikbaar ge stelde krediet, omdat die bijna 43 mille te maken hebben met meer- en minder- werken, zoals meerkosten verdiepen kuil, vloerafwerking en voorbereiding- sruimte. De raad gaat vanavond ook de verorde ning ’’Regeling Commissie van Bestuur Samenwerkingsschool voor HAVO/At heneum” op verzoek van het schoolbe stuur wijzigen. De voorgestelde wijzi gingen houden voor het merendeel ver band met de fusie van de drie vereni gingen voor voortgezet onderwijs in sa menwerkingsverband en houden voorts verband met de vaststelling van de Beheersverordening Samenwerkings school Havo/Atheneum” (raadsbesluit van 24 augustus 1977) en met een (klein) aantal wijzigingen waaraan in de praktijk behoefte bleek te bestaan. Met de voorgestelde wijzigingen zijn de oor spronkelijke drie verenigingen voor voortgezet onderwijs in samenwerking sverband akkoord gegaan. leden, op de dag van de verkiezingen met de bewoners zou worden overlegd voor de provinciale staten van Zuid- op welke wijze de groengordel zou wor- Holland. Telefoontjes naar het ge- den ’’uitgedund”. Daartoe zouden de meentebestuur zorgden ervoor dat het bomen die moesten sneuvelen worden kapwerk, dat die dag was begonnen, di- gemerkt. Maar voordat daarvan sprake reet werd gestaakt. In een brief maak- kon zijn werd maandag bij het bouw- ten de betrokken bewoners hun bezwa- rijpmaken vrolijk verder gezaagd. ren nog eens duidelijk en herinnerden Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, eraan dat de groengordel - zoals steeds is gezegd - behouden zou blijven. Op Zie verder elders in dit voor Waddinxveen. WADDINXVEEN ”Er zijn duidelijk fouten gemaakt. Mijn excuses I daarvoor. Ik zal echt al het mogelijke doen om meer van dit soort fouten I te voorkomen. Met nog meer inzet en overleg zullen we in contact tre- I den met de bewoners van de Mozartlaan over het behoud en de beplan- 1 ting van de groengordel op het terrein van de voormalige B-fabriek van I Eminent waar 36 herenhuizen zullen worden gebouwd. Ik weet dat het een zwak antwoord is wat ik geef. Het is uiterst triest en bijzonder ver- 1 velend dat deze zaak, waar ik uiteindelijk verantwoordelijk voor ben, zo I is gelopen. Ik kan u verzekeren dat het zal donderen in het raadhuis I over deze gemaakte coördinatiefout en dat ik zal uitzoeken waar het mis I is gegaan en waarom”. Dit boetekleed trok burgemeester mr. in mogen resulteren dat de door de ge- A. G. Smallenbroek gistermiddag aan meente op een vorige week donderda- in de raadscommissie voor de ruimte- gavond in het raadhuis belegde bijeen- lijke ordening en de woningbouw, waar komst gedane toezeggingen konden I bewoners van de Mozartlaan kwamen worden gehonoreerd. protesteren tegen het op grove wijze AFSPRAKEN kappen van bomen aan de rand van het I bouwterrein op de hoek van de Dat de bestaande groengordel ernstig Kerkweg-West en de Dorpstraat. Het zou worden aangetast bleek de bewo- E telefonische en mondelinge overleg ners van de Mozartlaan twee weken ge- I met deze Waddinxveners heeft er niet - 20

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1