de pater - makelaardij b.v. waddinxveen r* exciusieuê f "tuinmeubel ehouu \codrifb.v. Vakantie? Denk aan uw buitenlands geld en uw reisverzekering Rabobank Q Politie tot weggebruiker: Neem honderd gulden mee HEMELVAARTSDAG huis kopen? huis verkopen? SI Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Dodenherdenking Monument Stationsplein PONY-CONCOURS REIGERSBURGH Vrouwenberaad CDAZuid- Holland v. d. Linde Heemskerk BV verboom makelaardij b.v. kW Adjudant M. A. Ruissen over nieuwe transacties ,llll,l,llllllll,lll,llll,l| Onafhankelijk Nieuwsblad De luchtige en duchtige i mooi-maaier Zï DOUANE DOUANE r onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 7 de Rabobank, dan gaat u gerust op reis! Bestel dan meteen uw buitenlands geld. Spaart straks tijd Ook voor de ANWB j Internationale Reis- en kredietbrief en lidmaatschappen ANWB en Wegenwacht kunt u bij Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 Regel uw verzekeringen bij ons terecht Neem meteen de brochure Reiswijzer mee, staat k boordevol waardevolle tips. b De Rabobank wenst u l een goede reis en Ij een fijne vakantie I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Bllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||llllllllllllllllllllllllllh||||lll||||^ Weekblad voor Waddinxveen "N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 PLASWEG - WADDINXVEEN VRIJ ENTREE. VRIJ PARKEREN. I' VOOR TELEFOON 01828-2218 i van 17 3 01 19.50-20.10 uur EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. De mogelijkheid om eenvoudige over tredingen terstond bij de politie te dragen die men doorgaans wel op zak heeft. Betaling met een girobetaalkaart of een bankcheque is eveneens toege staan. De lijst van overtredingen, waarbij de Elefant Erbacher Darolet Teakhouten banken, tafels en stoelen. S8695 m8697 VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. Hoefweg 191 (naast de veiling) BLEISWIJK, tel. 01892 - 3044 CODRIE VLEUTEN, Alendorperweg 10, VLEUTEN, tel. 03407-3252 Naast Flymo, een grote sortering grasmaaimachines en waterpompen. 33e JAARGANG - Nr. 1562 Dorpstraat 33, Waddinxveen A WADDINXVEEN/GOUDA Het CDA Vrouwenberaad Zuid-Holland houdt volgende week woensdagavond 10 mei in Kunstmin aan de Boelekade in Gouda een verkiezingsbijeenkomst. Om acht uur zullen daar spreken mini ster M. H. M. F. Gardeniers- Berendsen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, staatssecretaris mr. E. A. Haars van Justitie en staatsse cretaris J. G. Kraaijeveld-Wouters van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (emancipatiezaken). In de voor- bereidingswerkgroep van deze verkie zingsavond zit uit Waddinxveen me vrouw H. J. Groenendijk-Bernard (CDA/CHU). politieambtenaar op straat of aan politiebureau is gebleken effectief te kunnen werken. In de afgelopen jaren werd ongeveer een derde van alle door door politietransactie afgedaan. Voor de politie en de justitie betekent dit sy steem werkbesparing. WOENSDAG 3 MEI 1978 Hymo .wordt 'gratis geóemom i zstreetd Ig door Bleiswijk - Hoefweg 191 - (naast veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 500 mtr. Lang rijksweg Den Haag Utrecht. bevat voor het merendeel overtredin gen die verband houden met het ver keer. Vergeleken bij de laatste lijst van 1971 is deze categorie belangrijk uitge breid. Van 1 mei 1978 af zijn daar dan ook vrijwel alle overtredingen van de Wegenverkeerswet, het Wegenver keersreglement en het Reglement ver keersregels en verkeerstekens onder komen te vallen, voor zover het gaat om overtredingen waarvoor het open baar ministerie gewoonlijk een schik- kingsbedrag van minder dan f 100,- hanteert. Ook is er rekening mee ge houden dat deze overtredingen gemak kelijk bewijsbaar moeten zijn en in de regel niet tot discussie ter plaatse aalei- ding mogen geven. Behalve verkeersovertredingen staan udige overtredingen genoemd die ge- feiten uit plaatselijke verordeningen ilzhaliib --*- f 1 1 1 I-.- - r j de politie behandelde overtredingen teerd en waarover weinig discussie kan gingspolitie kunnen worden afgehan- bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 u Voor u het weet zit u alweer in uw tuin of op uw balkon van het voorjaars-zonnetje te genieten. Zorg dat u dit jaar niet te laat bent met het kopen van uw tuinmeubelen en breng een bezoek aan onze tuinmeubelshow. Ruim 300 m2 met exclusieve merken zoals: Herlag Royal Herlag Klassiek Garden Master Frabuter Redwood Ruime parkeergelegenheid. Dagelijks geopend. Vrijdagavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 17.00 uur. V Bleiswijk - Hoefweg 191 - (naast V, veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 'K 10» 500 mtr Lang rijksweg Dnn Umn I Itrnnhl ‘•gj geld en goede raad Bijkantoren VRIJENTREE. VRIJ PARKEREN. WADDINXVEEN Adjudant M. A. Ruissen van de plaatselijke rijk spolitie heeft deze week alle Waddinxveners aangeraden voortaan met honderd gulden op zak aan het verkeer te gaan deelnemen. Dat heeft te maken met het feit dat met ingang van maandag 1 mei boetes voor tal van verkeersovertredingen contant kunnen worden voldaan. Twee da gen geleden is namelijk de al eerder door het ministerie van Justitie aan- politietransactie kan worden toegepast, gekondigde nieuwe transactie-regeling ingegaan. Alle Waddinxveense politiemensen zijn De overtreder heeft het voordeel dat door adjudant Ruissen geïnstrueerd hij minder boete betaalt dan wanneer over en uitgerust met een lijst van ver- hij het laat aankomen op een schik- keersovertredingen, met daarbij de kingsvoorstel van de officier van justi- schikkingsbedragen (van f 5,- tot f tie of op behandeling van zijn zaak 80,-) die de verkeersovertreder direct door de kantonrechter. Vanzelfspre- aan de agent kan voldoen. De overtre- kend behoudt hij het recht dat te doen, der kan desgewenst inzage krijgen in de bij voorbeeld voor een beroep op per- "prijslijst’. soonlijke omstandigheden. Betaling di- De mogelijkheid om eenvoudige over- reet bij de politie is een vrijwillige daad tredingen terstond bij de politie te waardoor het begaan van de- overtre- schikken is in 1959 ingevoerd. Bij beta- ding wordt erkend. De politie geeft dan ling van het daarvoor vastgestelde be- een betalingsbewijs af. Daarmee is de drag wordt een proces-verbaal opge- zaak afgelopen. t^Len de Stadfuerv°18r "v aCh’ L,JST VAN OVERTREDINGEN terwege. Het onmiddellijk afrekenen bij constatering op heterdaad aan de In de lijst van overtredingen, die bij de het vernieuwde regeling behoort, zijn - eve- nals tot nu toe - dan ook slechts een- verder in de lijst, net als in 1971, enkele voi J'_- .’-1r. makkelijk kunnen worden geconsïa- die door de parkeerpolitie of de ontstaan. Bovendien gaat het om be- deld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1