G.v.Wageningen mag aan Bugweg geen huis bouwen PSP: Schaf instituut ere-burgers maar af Openlucht zwembad Verkiezings avond CDA met dr. S. Faber D. Poot gaat een bungalow bouwen in Zuidkade 1 weer open PSPEén algemene woningbouw vereniging Tennisbanen opofferen aan Burgemeester Warnaarplantsoen PSPIn raad belangenstrijd van Waddinxveners gaan ondersteunen Principe-b eslis sing van B. en W. Baas in eigen ge- vrijdag van 7.00-19.45 kinderboerderij, waar met name de bewoner het volstrekt niet eens is met déze visie met 3,50 e. houders van een landelijk paspoort voor bejaarden (Pas 65) f 32, voor in Waddinxveen echte gemeenschaps scholen worden. De levensbeschouwe- ties, zoals de Binnenlandse Veiligheids Dienst. Geen gelden voor de bescherming Inspraak moet betrekking hebben op keuzemogelijkheden; aangedragen De gemeente moet een hoge waarde toekennen aan gepleegde inspraak. WONINGBOUW Beperking van de uitbreiding van Waddinxveen tot ten hoogste de eigen groei om de trek van de grote gemeen- WADDINXVEEN Zaterdag voor een week is het (verwarmde) open luchtzwembad in het sportpark ”de kunnen vestigen. worden omgebouwd tot een algemen bibliotheek. Maatregelen door het gemeentebe stuur te nemen, waardoor het lager be- roepsonderwijs en nijverheidsonderwijs dr. Sietze Faber de vergadering toe spreken. De heer Faber is tevens lid van de Tweede Kamer. plantsoenendienst. In Waddinxveen moet een nieuw school- en volkstuinencomplex worden aangelegd. De christelijke bibliotheek dient te ö'pluisteren, is het plaatselijk CDA a.a verband er wederom in geslaagd een landelijk kopstuk van het CDA naar Waddinxveen te halen. Ditmaal zal de vice-voorzitter van het landelijk CDA, steeds de laagste tarieven als hierboven genoemd. II. Abonnementen: a. abonnement voor personen die op 1 januari 1978 de leeftijd van lójaar hebben bereikt 51,50 b. jeugdabonnement voor personen die op 1 januari 1978 de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt 32, c. gezinsabonnement geldig voor ouders en hun kinderen die op 1 januari 1978 de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt 85, d. te vermeerderen per persoon, de WADDINXVEEN De heer D. Poot van de Willem de Zwijgerlaan 1 gaat in Waddinxveens nieuwste woonwijk Zuidkade 1 en wel op de strook tussen de ringvaart en de Alpher Wetering een bungalow bouwen. De Waddinxvener heeft de gemeente verzocht hem de daarvoor benodigde grond van onge veer 480 vierkante meter voor de prijs van f 185.000,(exclusief btw) te ver kopen. Burgemeester en Wethouders hebben de volgende week dinsdaga vond vergaderende gemeenteraad ge vraagd in te stemmen met deze grond- verkoop, waaraan een zes jaar durend anti-speculatiebeding is verbonden. WADDINXVEEN Geen ere burgers meer, geen kerken mid denin woonwijken, een groter Burgemeester Warnaarplantsoen en handhaving van het oude nota- rispand aan de Kerkweg-Oost, waarin tot het eind van dit jaar de streekmuziekschool Wad dinxveen is gevestigd. Dat zijn een aantal direct in het oog sprin gende punten uit het deze week op kringlooppapier verschenen PSP-gemeenteraadsprogramma 1978-1982 "Baas in eigen ge meente”. Dat het instituut van ereburger in Waddinxveen dient te worden af geschaft is voor de PSP een uitge maakte zaak. ”Het behoort tot de vanzelfsprekende plichten van een staatsburger in een democra tie dat hij/zij zich voor belangen van de gemeenschap belangeloos inzet. Daarvoor behoeft geen prijs te worden uitgekeerd”. KLOKGELUI Omdat zowel klokgelui als auto verkeer overlast aandoen willen de pacifistisch-socialisten dat de kerk die eventueel in de nieuwe woonwijk Zuidplas 1 achter het sportpark ”de Sniep” wordt neer gezet aan de rand van de wijk wordt gebouwd. De PSP vindt dat het Burgemee ster Warnaarplantsoen vergroot dient te worden ten koste van de huidige vier tennisbanen. Deze banen zijn nog voor korte tijd in gebruik bij de tennisvereniging Waddinxveen, die verhuist naar het nieuwe complex aan de Al- berdingk Thijmlaan. De ge- meente bekijkt nog wat er precies met de vrijkomende tennisbanen (schooltennis?) moet worden ge daan. De pacifistisch-socialisten willen dat het huidige dieren parkje in het Burgemeester War- naarplantsoen wordt omgebouwd tot kinderboerderij, waar met name de kleuter- en basisscholen gebruik van kunnen maken. Omdat de dorpskern van Wad dinxveen zoveel mogelijk behou den moet blijven houdt dat voor de PSP onder meer in dat het oude notarispand aan de Kerkweg-Oost, dat nu nog wordt bewoond door de streekmuziek school Waddinxveen, gehand haafd blijft en geschikt wordt ge maakt voor gemeenschapsvoor- i zieningen. Maar ook: geen af braak van woningen, maar wo- I ningverbetering en: geen kanto ren in de kern, maar groen en t woningbouw. den van de gemeenschap moeten ko men en alleen uitgegeven mogen wor den in erfpacht of huur. Meer woningwetbouw dan de 30% die de gemeente nu als norm hanteert en drastische beperking van het per- - genen die sociaal en/of economisch aan 1978-1982 Waddinxveen gebonden zijn. Bij verkoop van grond voor woning bouw een terugkoopplicht aan de ge meente bij vertrek, om niet alleen spe culatie tegen te gaan, maar ook om de gemeente meer mogelijkheden te ge ven bij woningtoewijzing. dag en zondag van 9.00-16.45 uur. Op feestdagen is het zwembad geopend als op zondag. Voor het openlucht zwembad gelden de volgende toegangs bewijzen en -prijzen: I. Badenkaarten: a. enkel bad voor personen vanaf 16 jaar f 2,30 b. enkel bad voor personen beneden lójaar 1,40 c. 10 badenkaart voor personen vanaf 16 jaar 20,60 d. 10 badenkaart voor personen beneden tigen, geen discriminatie van vrouwen lójaar/11,50 e. 20 badenkaart voor personen vanaf 16 jaar 37,— f. 20 badenkaart voor personen beneden (bio-industrie) zullen duidelijke geningen gewenste bouw lintbebou wing zal ontstaan, hetgeen zoveel mo gelijk moet worden geweerd. Ter plaatse moet het open karakter van landschap gehandhaafd blijven. VOLSTREKT ONEENS WADDINXVEEN Het ge meentelijk beleid moet worden gericht op de realisering van één woningbouwvereniging op alge mene basis. De PSP heeft daar een punt van gemaakt in het ge- meenteraadsprogramma 1978- 1982. ’’Baas in eigen gemeente”. Zoals bekend zijn er in onze ge meente drie woningbouwvereni gingen werkzaam (de bejaarden huisvesting uitgezonderd): de al gemene woningbouwvereniging Waddinxveen, de rooms katholieke woningbouwvereni ging St. Joseph en de christelijke woningbouwvereniging Ons Be gin. De PSP vindt het onaanvaardbaar dat huurders van woningen van woningbouwverenigingen geen recht op zeggenschap hebben als zij de godsdienst van de betrok ken verenigingen niet delen. Van daar dat streven naar één woning bouwvereniging op algemene basis. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 MEI 1978 lijke discriminatie die daar bestaat op grond van het feit, dat ouders een an dere levensbeschouwing hebben dan de grondslag van de school, is in een de mocratie onaaanvaardbaar. Met name wordt gedacht aan de orthodoxs chri stelijke school voor lager- beroepsonderwijs en de nijverheids school voor meisjes ”De Rank”. Teruggang van het aantal leerlingen mag niet leiden tot ontslag van leer krachten. Het gemeentebestuur moet bereid zijn boventallige leerkrachten te handhaven en derhalve de financiële tekorten te dragen. Alle schoolgebouwen worden met gemeenschapsgeld betaald en dienen het eigendom te blijven van de gemeen schap. Het onderhoud en toezicht moet door de gemeentelijke instanties wor den uitgevoerd. Gemeente-eigendom van schoolgebouwen heeft het voor deel dat bij reorganisatie of veranderin gen in het leerlingenbestand van een school de ruimte direct beschikbaar komt voor andere gemeenschapsvoor zieningen. In het centrum van de nieuw te bou wen wijk Zuidplas 1 ten zuiden van de Bomenwijk, moet een basisschool (kleuter- en basisonderwijs) gebouwd worden. De verwezenlijking van deze school mag niet afhangen van de grootte van elders gelegen openbare scholen. Onderzocht moet worden of kan worden overgegaan tot het stichten van een samenwerkingsschool voor basisonderwijs. WADDINXVEEN De volgende week dinsdagavond vergaderende gemeenteraad gaat de heer G. van Wageningen van de Brugweg 89 niet toestaan dat hij mogelijk een agrarische bedrijfswoning gaat bouwen op een stuk eigen grond aan diezelfde Brugweg, nabij de Winterdijk. Bur gemeester en Wethouders hadden hiervoor al een stokje gestoken, maar tegen hun besluit had de heer Van Wageningen protest aangetekend bij de gemeenteraad. Zonder resultaat overigens, want zijn bezwaarschrift zal niet ontvankelijk worden verklaard. Het stukje grond waar het huis zou moeten komen heeft in het in proce- d .weg” de bestemming ’’agrarische doe- WADDINXVEEN De Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), die als vijfde lijst meedoet aan de op woensdag 31 mei te houden gemeente raadsverkiezingen, wil in de gemeenteraad de belangenstrijd van de Waddinxveense bevolking gaan ondersteunen en de raadzaal gaan ge bruiken voor het propageren van socialistische oplossingen. Dat staat in het deze week verschenen PSP-gemeenteraadsprogramma 1978-1982 ’’Baas in eigen gemeente”. Het programma omvat 24 pagina’s gesten cild kringlooppapier en is voorzien van een felrode kaft. Volgens de PSP hebben banken en be- lijk stadium worden opgezet, drijven, speculanten en projectontwik- Inspraak moet niet onder grote tijds- kelaars in het algemeen een zeer grote druk worden gezet, invloed op het gemeentebeleid, terwijl Inapiaak m, de gemeenteraad wettelijk gezien toch verschillende het hoofd van de gemeente is. De keuzemogelijkheden, grondslag van de democratie, dat de door bevolkingsgroepen moeten gelijk- bevolking haar politieke macht zou waardig worden behandeld. De gemeente moet in het begin van kunnen en moeten overdragen aan 19 F gekozen gemeenteraadsleden, zou voor de inspraakprocedure aangeven wat zij een belangrijk deel niet opgaan. De met de uitkomsten van de inspraak gaat pacifistisch-socialisten kiezen daarom doen. voor democratie van onderop. De men sen moeten het voor het zeggen krijgen in hun eigen buurt, school en bedrijf, zodat de werkelijke macht uiteindelijk bij het volk berust, het gehele volk en niet bij delen ervan. ”Om daartoe te komen is openheid van bestuur noodzakelijk. De bevolking ten in het westen naar de dorpen te hel- moet niet alleen meedenken en praten pen voorkomen. over de ontwikkelingen van haar eigen gemeente, maar ook meebeslissen”, al- dus de PSP, die pleit voor veelvuldige den die werkzaam zijn in Waddinxveen actieve voorlichting van gemeentewege en aan i aan de burgers en de pers. Andere pun- met een duidelijke voorkeur voor dië ten uit het pacifistisch-socialistisch ge- meenteraadsprogramma 1 ’’Baas in eigen gemeente” zijn: Alle gemeentestukken behoren in principe openbaar toegankelijk te zijn. De gemeente dient voortijdig groe pen en personen attent te maken op commissie- en raadsstukken en verga- raken. Er dient een voorlichtingsambtenaar te worden aangetrokken. Op elke begroting een aparte post voor initiatieven vanuit de bevolking die de democratie vergroten. Beleidsvoorstellen van buiten het gemeenteapparaat (bv. buurtcomités) dienen net zo serieus behandeld te wor den als plannen die binnen het gemeen telijk apparaat ontstaan. INSPRAAK De PSP waardeert inspraakprocedu res in principe positief, maar zij wil er voor waken dat (zoals in het verleden in Waddinxveen meermalen gebeurd is) dat inspraak van gemeentewege tot doel heeft de oppositie tegen het beleid op een zijspoor te rangeren en te laten verzanden. Daarom moeten de vol gende voorwaarden aan inspraakproce dures gesteld worden: Inspraak moet in een zo vroeg moge- wen i omdat er voldoende openheid blijft. Bovendien is de woning bedoeld als agrarische woning met het doel om een beter toezicht en begeleleiding op de er achter liggende tuinderij te kunnen ui- rtoefenen. Wanneer de woning zou zijn dure zijnde bestemmingsplan ’’Brug- gebouwd is het verder mogelijk, aldus weg” de bestemming ’’agrarische doe- de heer Van Wageningen, om een he leinden zonder bebouwing”, waardoor tere stookgelegenheid in de kassen te - - het bouwen van een huis daar nooit zou maken, waardoor praktischer kan wor- abonnementhouder niet meegerekend, kunnen. Deze woning past overigens den gewerkt op dit bedrijf, dat als een- ook niet in de toekomstige herziening mansbedrijfje wordt bewerkt. van het plan ’’Brugweg”, vanwege het Over het ingediende bezwaarschrift feit dat door de door de heer Van Wa- valt nog te zeggen dat het, nog afgezien HL Jaarabonnementen geldig van het feit dat het niet aan het college openlucht- en overdekt bad van B. en W. is gezonden maar aan de f- abonnement voor personen die op gemeenteraad, elke wettelijke grond- 1 januari 1978 de leeftijd van 16 jaar het slag tot indiening mist. Dit heeft alles te hebben bereikt f 185, maken met het feit dat het hier gaat om g- jeugdabonnement voor personen die een principe-beslissing van het college op 1 januari 1978 de leeftijd van 16 op een principe-verzoek van de heer jaar nog niet hebben bereikt 113, Het zal duidelijk zijn dat de Brugweg- Van Wageningen. Pas als er een offi- h. gezinsabonnement geldig voor ouders ..-I-.--... _._a ---- ~-^t ciële aanvrage om een bouwvergunning en hun kinderen die op 1 januari 1978 van de gemeente. Volgens wordt ingediend heeft de heer Van Wa- de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben hem heeft de wijze waarop hij wil bou- geningen een been om op te staan. Hij bereikt 237, wen niets te maken jnet lintbebouwing, moet nu ervaren dat zijn bezwaarschrift i- te vermeerderen per persoon, de —ij j- L- j li r* niet ontvankelijk zal worden verklaard, abonnementhouder niet meegerekend, maar een leerzame vingeroefening is met/13, deze zaak natuurlijk wèl voor hem ge- j- houders van een landelijk paspoort weest. voor bejaarden (Pas 65) 113, CRECHES Instelling van gratis crèches en peu- centage vrije sektorbouw. terspeelzalen, om ouders de gelegen- - l.. - - - - Woningen mogen alleen gebouwd heid te geven ook buitenshuis actief te deringen, die hen in hun directe belang 8r°nd zal zoveel mogelijk in han- Worden door woningbouwverenigingen zijn. i /4on xmrt rio rrpmooncr'nan i i r i 1 of (groepen van) bewoners zelf. Geen Zoveel mogehjk dezelfde schooltij- bouw door projektontwikkelaars. Meer verscheidenheid in de bebou wing, o.a. door woonvormen met cen trale voorzieningen. Extra aandacht voor woningen voor alleenstaanden, jongeren en buiten landse arbeiders. Zoveel mogelijk benutten van de (financiële) regelingen die experimentele- en aangepaste woning bouw mogelijk maken. den en schoolvakanties voor de ver schillende scholen. Initiatieven van het gemeentebe stuur voor een (avond)mavo voor vol wassenen. Onderwijs aan buitenlandse werkne mers, zowel aan kinderen als aan vol wassenen. Het instellen van medezeggenschap scommissies en het bevorderen van werkoverleg in de verschillende dien sten en bedrijven van de gemeente. BEDRIJFSLEVEN Geen informatie vragen en verstrek- Kleine ambachtelijke bedrijven, ken aan in het geheim wej kende instan- evenals winkels voor de eerste levens- 1 behoeften, moeten zich in de wijken Sniep” weer opengegaan. De opening- Industrievestigingen in de gemeente bevolking (B.B.) stijden van het bad, dat zondag 3 sep- Waddinxveen mogen niet ten koste Een eerlijke verdeling van de bela- tember om kwart voor vijf weer dicht gaan van bedrijven buiten Wad- stinggelden door deze progressief (naar gaat, zijn als volgt: maandag, woensdag dinxveen. Hierbij ook aandacht voor draagkracht) te heffen. donderdag en vrijdag van 7.00-19.45 de werkgelegenheid in de ontwikke- uur; dinsdag van 7.00-19.00 uur; zater- lingslanden. Schadevergoeding, overbruggings kredieten en zoveel mogelijk nieuwe terreinen voor bedrijven die uit het centrum van Waddinxveen moeten verdwijnen. Tegengaan van vestigingen van grootwinkelbedrijven. (Nieuwe) bedrijfsvestigingen zullen zich moeten onderwerpen aan een ’’so ciaal statuut”, waardoor o.a. democra tische bedrijfsvoering, openbaarheid van bedrijfsgegevens, aantal leerplich- etc. geregeld wordt. Bij de bestaande en eventueel nieuw te vestigen intensieve veeteeltbedrijven voor- 16 jaar 20,60 waarden gesteld moeten worden ten g. voor houders van een landelijk aanzien van de huisvesting, het voedsel paspoort voor bejaarden (Pas 65) gelden en de bewegingsvrijheid van de dieren. VERKEER Aan de voetgangers en de fietsers zal bij het opstellen van verkeersplannen de meeste aandacht moeten worden besteed. Voorkomen zal moeten worden dat het verkeer van Gouda naar Amster dam door of langs Waddinxveen gaat. Dit houdt o.a. in dat er geen nieuwe weg langs de Kanaaldijk aangelegd wordt en dat de Piasweg en de Brugweg gehandhaafd blijven in hun huidige vorm. Het Warnaarplantsoen dient ver groot te worden ten koste van de hui dige tennisbanen. Het huidige dieren parkje dient omgebouwd te worden tot WADDINXVEEN Het CDA houdt kinderboerderij, waar met name de Op woensdagavond 17 mei een grote kleuter- en basisscholen gebruik van verkiezingsavond in de hal van de Ont- kunnen maken. moetingskerk aan de Groensvoorde. Geen gebruik van onkruidbestrij- Aanvang 20.00 uur. Op die avond zal de dingsmiddelen door de gemeentelijke lijsttrekker van het CDA, wethouder Paul van Schie, het verkiezingsprogram nader toelichte,. Evenals vier jaar gele den, toen Piet Steenkamp de gemeen teraadsverkiezingen ter plaatse kwam Uitgifte van woningen, ook in de vrije sectorbouw, alleen aan gegadig- ingezetenen van Waddinxveen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 11