Aandacht voor NKF duurt elf maanden En zo voor dieven. Bouw nieuw kantoor van Zo is-ie voor brieven. -1 apR* Hl8’ huisvesting groter gezin Program SGP/HKV/GPV: PvdA komt met eigen erfpachtnota WADDINXVEEN De gemeente- Verboden voor gehandicapten Eén miljoen Nederlanders leven in een wereld vol obstakels: stoeptreden, draaideuren, opstapjes... U kunt er meer aan doen dan u denkt Burgemeester slaat eerste paal __S i J It it 8 Boom van Corn, van den Bosch bij raadhuis Het Weekblad feliciteert iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw Tzzzr Il|lllllll||llll|||llllll|||lllll|||llll||||lllll|||lllll||lllll^ - WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 MEI 1978 Hier slaat burgemeester mr. A. G. Smallenbroek de eerste paal voor het nieuwe kantoorgebouw van NKF Kabel U kunt helpen obstakels te voorkomen of uit de weg te ruimen voor mensen in rolstoelen of met krukken, voor-mensen die slecht zien of slecht horen. Laat uw invloed gelden in uw vereniging, op de school van uw kinderen, in uw werkkring, overal waar de bewegings vrijheid van één miljoen landgenoten wordt belemmerd. MMMT tie zullen ca. 180 personeelsleden in de loop van het komende jaar van Delft naar Waddinxveen worden overgep laatst. Voor de voorbereiding van de bouw van de nieuwe NKF-kantoorruimte voor het administratief- en technisch personeel had het in december vorig jaar geformeerde bouwteam precies een half jaar de tijd. De korte termijn <OORKO% De politie adviseert... ger dient te benaderen en te bescher men en is van oordeel dat dezelfde ge meente de openbare orde dient te handhaven, aantasting van de publieke eerbaarheid bestrijdt, de zondagsrust bevorderd en het drug- en drankmis bruik tegengaat. De SGP/HKV/GPV: ”Het gemeentebe stuur dient te bedenken dat zijn be moeienissen op het terrein van cultuur en recreatie dienstbaar moeten zijn aan het ontdekken, ontplooien en bereik baar maken van in de schepping gege ven mogelijkheden. De culturele ont wikkeling van de bevolking moet wor den bevorderd, onder voorbehoud dat de cultuuruitingen niet strijdig mogen zijn met onze grondslag. De gemeente lijke overheid moet zorgen voor vol doende mogelijkheden tot verant woorde recreatie, waarbij met name wordt gedacht aan kinderspeelgelegen- heden, groenstroken en wandelgebie den. De verdere ontwikkeling van het Gouwebos dient door haar zo veel mo gelijk te worden bevorderd”. INDELING Het nieuwe kantoorgebouw telt vier kantoorlagen met een dakopbouw en sousterrain. Bij de indeling van de kan toren is gekozen voor een combinatie van ruimten voor 1 of 4 personen en gedeeltelijk voor grotere ruimten, inge deeld als kantoorlandschap. Op de dak- verdieping bevinden zich de directieka mers, kantoor-, vergader- en lunch ruimten. In het sousterrain bevinden zich technische ruimte, archief- en ma gazijnruimte. Het gebouw heeft een centrale binnenkern, waarin onderge bracht lift, trap, leidingen en alle sani taire voorzieningen. Deze kern neemt tevens een belangrijk deel de stabiliteit voor zijn rekening. WOORD VAN GOD In het eerste artikel van het gemeente- program leggen de drie politieke groe peringen vast dat de grondslag van al hun denken en handelen is het Woord van God, welke grondslag een richt snoer moet zijn voor de ordening van de samenleving. ”Ook de gemeente lijke overheid dient als Gods dienares volgens dit richtsnoer te handelen”. De SGP/HKV/GPV wil grote terughou dendheid aan de dag leggen bij het overdragen van taken aan interge meentelijke lichamen, is voorstander van een afspiegelingscollege, denkt aan een adviserende bevoegdheid voor ge westen in taken, die onder de gemeen telijke verantwoordelijkheid vallen en wil dat de verhouding tussen overheid en burgerij wordt bepaald door de de mocratische beginselen. De drie sa menwerkende politieke groeperingen zijn van mening dat de overheid met zorg de rechten van de individuele bur- WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek heeft dins dagmiddag de eerste paal geslagen voor het nieuwe kantoorgebouw van NKF Kabel BV aan de Noordkade. Het kantoor, waarvan de bouw werd gegund aan de Koninklijke Nederhorst Bouw BV te Gouda (één der zes inschrijvers), zal bestaan uit vier verdiepingen op een onderbouw. De totale vloeroppervlakte zal 5000 m2 bedragen. Het gebouw is ontworpen door het ar- geschiedt in het kader van een reorga- chitectenbureau Stuurman te Wad- nisatie binnen NKF Groep B.V., waar- dinxveen en zal volgens plan in elf bij Waddinxveen is gekozen als cen- maanden worden opgeleverd. De bouw traal punt van waaruit de activiteiten - van de Hoofdproductgroep Telecom- municatiekabel zullen gaan plaatsvin- ONDERWIJS Na te hebben gesteld dat de gemeente de ontwikkeling van een nieuw bedrijf sterrein dient te bevorderen en dat zij een goede en evenwichtige ontplooiing van de middenstand in nauw overleg met de middenstandsorganisaties krachtig dient te ondersteunen en mo gelijk te maken wordt er over het on derwijs het volgende door door de SG P/HKV/GPV opgemerkt: ”Bij het on derwijs dient de overheid de verant woordelijkheid van de ouders voor on derwijs en opvoeding te erkennen. Het eigen karakter van het bijzonder onder wijs dient in alle facetten te worden ge respecteerd en mag in geen enkel op zicht worden aangetast. Bij het onder wijsbeleid dient het aanleren van de WADDINXVEEN Corn, van den Bosch (groenvoorzieningen en tennisvloeren) heeft de ge meente een boom geschonken ter gelegenheid van de opening op donderdag 18 mei van het nieuwe raadhuis door prins Bernhard. Het betreft hier niet alleen een boom een bladverliezende conifeer metarequoiaglyptostro- boides van vier en een halve me ter maar ook het deze boom omgevende siergewas over een oppervlakte van ongeveer 15 vier kante meter. De boom en het siergewas zullen onderdeel uitmaken van de groenvoorziening rond het nieuwe raadhuis. Het betreffende beplantingsplan is opgesteld door de gemeentelijke tuin- en land schapsarchitect J. Brinkman. De volgende week dinsdagavond ver gaderende gemeenteraad is door B. en W. gevraagd het geschenk van Corn, van den Bosch in dank te aanvaarden. WADDINXVEEN Na kortgeleden eerst met een globaal gemeente- program te zijn gekomen hebben de Staatkundig Gereformeerde Kies vereniging, de Hervormde Kiesvereniging en het Gereformeerd Politiek Verbond (SGP/HKV/GPV) dezer dagen het op Waddinxveense leest ge schoeide program het licht laten zien. Daarin wordt in 14 artikelen dui delijk gemaakt waarvoor de dit jaar voor het eerst samenwerkende drie politieke groeperingen zich de komende vier jaar sterk willen maken in de Waddinxveense gemeenteraad. Gehoopt wordt dat lijsttrekker D. - -- - i/- geprefabriceerde !--*i en technisch voordelen Zo gaat het nieuwe NKF-kantoorpand er uitzien: vier kantoorlagen met een dakopbouw en sousterrain. WADDINXVEEN Voor het dip loma kerkmuziek (cantor-organiste) is geslaagd mevrouw J. Alblas-van Leeu wen uit Waddinxveen. BV aan de Noordkade. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Uitbeijerse opnieuw met een fractie van tenminste vier man in de raad kan terugkeren. Terwijl alom gepoogd wordt huizen voor kleinere gezinnen te realiseren stelt de SGP/HKV/GPV dat de ge meente ook aandacht dient te hebben voor de huisvesting van grotere gezin nen. Het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente dient er overigens op ge richt te zijn dat alle categorieën van de bevolking gelijke kansen hebben bij het verkrijgen van een passende woning. Renovatie van huizen verdient, indien mogelijk en planologisch verantwoord, de voorkeur boven afbraak. Flatbouw willen de drie samenwerkende poli tieke groeperingen tot een minimum beperken. De SGP/HKV/GPV acht een grotere uitbreidingssnelheid dan nodig is voor de natuurlijke aanwas en de directe be hoefte van Waddinxveen ongewenst. Gepleit wordt voor een zorgvuldig ruimtelijke ordeningsbeleid in het dichtbevolkte westen. Er moet reke ning gehouden worden met de belan gen van allen. Zeer zorgvuldig zou moeten worden omgegaan met de be langen van land- en tuinbouw, gezien de grote betekenis van deze sector voor het bestaan van ons volk, aldus de SGP/HKV/GPV. D. Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV). voor een ontwerp voor het bouwpro ject met 5.000 m2. De kantoorruimte en 3300 m2 laboratoriumruimte resul teerde in een ontwerp- en constructie- keuze, waar bij het kantoorgebouw en het achterliggende laboratoriumge- deelte onafhankelijk van elkaar, kun nen worden gebouwd. Mede gezien de beschikbare bouwtijd wordt de draag constructie in het werk gestort van ge wapend beton en de gevels samenge steld uit geprefabriceerde betonele menten, die in het werk bekleed wor den. In het kader van deze reorganisa- den met bruine mangaansteen. Het ge- hele project is ontworpen in een con- lijke ’’Nota uitgifte van gronden” is vo- sequent repeterend maatraster, het- rige week aangevuld met een 6 pagina’s geen voor de ruwbouw, en zeker voor tellende ’’Discussienota erfpacht” van de geprefabriceerde onderdelen, de plaatselijke afdeling van de Partij noodzakelijke basisvaardigheden en de economisch en technisch voordelen van de Arbeid. De partijnota is aan de c" biedt. orde geweest in de gisteravond in café- gramma s met het oog op de aansluiting restaurant De Unie gehouden open- nn het vnnrta^t nndorwik hnn(. bare ledenvergadering van de Wad dinxveense socialisten. Kortgeleden 1 - een eigen nota over de voor- en nade len van erfpacht te zullen komen. A W. onderlinge afstemming van de leerpro- op het voortgezet onderwijs hoge prio riteit te behouden. Er dient gestreefd te worden naar ontwikkeling en uitbrei- V VV11OV üwimiüvvil, ixvi vt, vivwvu <7 heeft ook de VVD aangekondigd met dlnë van de mogelijkheden voor onder wijs aan volwassenen. Ook moet aan dacht worden besteed aan de mogelijk heden voor groepen buitenlanders bin nen onze samenleving”. De SGP/HKV/GPV is verder nog van mening dat het gemeentelijk milieube leid bedoeld is het evenwicht in de na tuur te helpen bewaren en zonodig te herstellen, dat gronduitgifte in erfpacht slechts voor zeer uitzonderlijke geval len dient te worden overwogen, dat bij sociale zaken en welzijnsbeleid de zorg voor de mens in nood voorop dient te staan, zij het dat persoonlijk initiatief van die mens in nood moet worden ge stimuleerd, dat de welzijnstaak van de overheid vooral aanvullend, stimule rend en ondersteunend moet zijn, dat de gemeentegelden zorgvuldig dienen te worden beheerd, dat er alleen subsi dies worden verstrekt wanneer er een algemeen belang mee is gemoeid en an dere mogelijkheden om aan geld te ko men volledig zijn uitgeput, dat het jeugd werk in principe behoort te liggen in het verlengde van de opvoeding en dus primair valt onder de verantwoordelijk heid van de ouders en dat de gemeente zondagsarbeid dient te weren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 19