Kamer-en staten leden van D’66 in De 14 man van de PvdA Waddinxveen Dertien WD-kandidaten CDA heeft 20 kandidaten I Vrijdag ontvangst in raadhuis Programma twee partijen niet bekend Gemeentelijke bekendmaking een publicatie van de Gemeente Waddinxveen r I 9 9 L f F I I 1 .f dinsdag 16 mei 1978. (1 lijsttrekker), J. C. A. C. de Vogel (12), mevrouw H. J. Goedvolk-Blok (7), T. F. C. Henning (9), J. B. Borger (3) en K. W. VERGADERING GEMEENTERAAD VERGADERING GEMEENTERAAD: dinsdag 16 mei a.s., aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. SPREEKUUR BURGEMEESTER SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 MEI 1978 WADDINXVEEN Op de kandidatenlijst van de PvdA voor de op woensdag 31 mei te houden gemeenteraadsverkiezin gen staan 14 man. Kortgeleden kwamen die 13 mannen en 1 vrouw onder aanvoering van lijsttrekker A. H. van Gent op de speelweide aan de Wingerd bijeen voor deze door Paul Bakker gemaakte foto. De socialisten zeggen er in het verleden hard voor te hebben gestreden om dit stuk groen (waar aanvankelijk een school neergezet zou worden of als dat niet zou doorgaan bungalows) onbebouwd te houden. Op de foto staan van links naar rechts de PvdA-kandidaten: A. B. van den Berg (lijstnummer 6), H. ten Zijthoff (10), M. Boere (2), M. J. Spaans (9), D. Lont (4), R. J. Jenner (14), R. W. Bosch (7), C. A. A. Wijnen (5), A. H. van Gent (1 lijsttrekker), G. Koeman (8), E. J. Berloth-Garretsen (11), D. P. Berloth (13), J. Stubbe (12), H.van Ek (3). WADDINXVEEN Zestien van de twintig kandidaten op de CDA-lijst lieten zich door onze fotograaf Sjaak Noteboom bij het woonerf in de Zeeheldenbuurt fotograferen. De twintig Waddinxveense christen-democraten staan als volgt op de lijst, waarmee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen gaat worden: 1. Ing. C. van ’t Hoog (ARP), 2. P. F. J. van Schie (KVP), 3. H. J. Groenendijk-Bernard (CHU), 4. C. Dijkshoorn (ARP), 5. W. L. M. Kruijk (KVP), 6. drs. G. Blom (CDA/CHU), 7. J. Hielema (ARP), 8. Th. Janmaat (KVP), 9. mr. J. Stegeman-den Engelse (CHU), 10. P. van der Meijden (ARP), 11. H. Heller (KVP), 12. Jac. Hoogendoorn (CHU), 13. L. J. Bloem (ARP), 14. Th. Mourits (KVP), 15. J. R. Kromkamp (CHU), 16. C. van den Berg (ARP), 17. J. Schuurs (KVP), 18. G. van den Berg (ARP), 19. W. Waterreus (KVP) en 20. A. van den Berg-den Engelse (ARP). WADDINXVEEN Een delegatie van D’66 gaat zich komende vrijdag op de hoogte stellen van plaatselijke vraagstukken. Naar Waddinxveen komen die dag de democraten mevrouw mr. E. Wessel-Tuinstra, lid van de Tweede Kamer, de heer P. van Baarsel, voorzitter statenfractie en mr. T. Smit, statenlid. In hun gezelschap bevinden zich ook H. P. Barth, lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen en V. C. S. Krauwer, tweede man op de gemeentelijke kandidatenlijst. Het werkbezoek van D’66 draagt niet het karakter van verkiezingspropaganda, aldus de democra- H. P. Barth (D ’66). schap Reeuwijkse Plassen en omge ving, van welk schap Waddinxveen ook lid is. In de gemeente van burgemeester J. Kok zal ook de lunch worden ge- bruikt. Het werkbezoek van de demo craten zal ’s middags in Gouda worden besloten met een informeel contact met plaatselijke politici. Intussen is D’66 Waddinxveen afge lopen maandagavond in café Sport aan de Kerkstraat begonnen met het plaat selijk ombudswerk. D’66 is van mening dat Waddinxveners met hun klachten over gemeentebestuur en -ambtenaren eigenlijk terecht zouden moeten kun nen bij een onafhankelijke ombud sman. De democraten hebben hiervan een punt gemaakt in hun nog niet gepu bliceerd programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat hier om een ombudsman die niet aan een partij geboden mag zijn en in rede lijke mate het vertrouwen van de bevol king kan genieten. Het spreekuur voor de bevolking, waar iedereen terecht kan met vragen, opmerkingen of advie zen en hulp bij het schrijven van brie ven naar overheidsinstanties, houdt D’66 elke maandagavond in café Sport aan de Kerkstraat. De door de democraten gewenste om budsman is een van de middelen waar mee ze het plaatselijk bestuur willen openbreken. Openheid, betrokkenheid van de burgers, informatie en open baarheid van stukken en vergaderingen zijn punten die telkens weer opduiken in het verkiezingsprogramma. De be volking moet volgens D’66 alle kans hebben om invloed uit te oefenen op het gemeentebestuur. Naast de aanstel ling van de ombudsman, doen de de mocraten nog een paar aanbevelingen om het bestuur minder geheimzinnig te maken: een populaire versie van de ge meentelijke begroting voor alle bur gers; inzage in de officiële stukken voor iedereen; persconferenties. WADDINXVEEN Drie weken voor de op woensdag 31 mei te houden verkiezingen voor de ge meenteraad zijn nog altijd niet alle programma’s beschikbaar van de zes aan deze verkiezingen deelnemende politieke partijen en groeperingen. Het eerste pro gramma dat het Weekblad voor Waddinxveen vastgesteld be reikte was dat van de VVD. Dit op zaterdag 29 april officieel ge presenteerde liberale gemeente- programma 1978 omvat 14 pa gina’s en is in de kleur blauw uit gevoerd. Even later bereikte ons een foto kopie van het vastgestelde CDA- gemeenteprogram 1978-1982’’Sa men verantwoordelijk”. In dit 18 pagina’s tellende stuk zetten de christen-democraten uiteen wat zij de komende vier jaar bereikt zouden willen zien. In het voor woord van het programma wordt gesteld dat het CDA de afgelopen vier jaar een aanzienlijk deel van het verkiezingsprogramma van 1974 heeft gerealiseerd. Begind deze week zag het in oranje kaft vervatte gemeente- program van de SGP/Hervormde Kiesvereniging/GPV het licht. Het stuk telt maar zeven pagina’s. Ook verscheen (in een felrode omslag) het PSP- gemeenteraadsprogramma 1978- 1982 ’’Baas in eigen gemeente”, een handzaam op kringlooppa pier gestencild boekwerkje van 19 pagina’s. Het wachten is nu nog op de vastgestelde partijprogram ma’s van de PvdA en D’66. WIJZIGING HUISVUILOPHAALDIENST Op maandag 15 mei (Tweede Pinksterdag) zal geen huisvuil worden opgehaald. De dienst van deze dag (Groenswaard I, Bomenwijk, Dorpstraat e.o., Tuinbouwgebied) zal thans worden uitgevoerd op WADDINXVEEN Vlak voor de VVD haar gemeenteprogramma 1978 in Party Home aan de Passage zou presenteren slaagde onze fotograaf Sjaak Noteboom erin 11 van de 13 VVD-kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op de foto te krijgen. Van links naar rechts: T. Ververs jr. (lijstnummer 13), C. Olieman (6), mevrouw C. Verweij- Scharleman (4), mevrouw C. J. Th. Spoor-Vogelaar (10), F. H. de Ruijter (2), mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (1 lijsttrekker), J. C. A. C. de Vogel (12), mevrouw H. J. Goedvolk-Blok (7), T. F. C. Henning (9), J. B. Borger (3) en K. W. Th. van Soest (5). Op de foto ontbreken R. A. de Man (8) en M. N. Boer (11). ten. Zij weten dat het CDA, de PvdA en de VVD eerder verwante poli tici uit ”Den Haag” naar Waddinxveen hebben laten komen. De delegatie van D’66 zal vrijdagmor gen om half tien namens het gemeente bestuur door burgemeester mr. A. G. Smallenbroek worden ontvangen. Bij de bespreking met onze eerste burger is op zijn verzoek de pers niet aanwezig. Rond kwart over tien praten de demo craten met de Waddinxveense onder- nemerskring Industriéel Contact Wad dinxveen (ICW), terwijl tegen elf uur gesproken zal worden met de midden- standsvereniging Waddinxveen. Omstreeks 12 uur vertrekt de delegatie van D’66 naar Reeuwijk om zich daar nader te oriënteren over het recreatie- 'i fe"WSi ^r:j I— i K F «K 1 der L5»4e TÊl i i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 21