Raad weer Aan Dorpstraat en Brugcentrum wordt al gewerkt Raad beslist dinsdag over Waddinxveense koopavond bijeen it Feestweek voor jarige brandweer Bi 1 sjaak B. en W.Laten we het op donderdag houden I FOTOLIJSTEN te kust en te keur. foto Oud trapveld Victorwijk wordt beplant Vertrek van C.H. de Ruijg Vijftig jaar bestaan wordt gevierd van 4-9 september Verboden voor gehandicapten Eén miljoen Nederlanders leven in een wereld vol obstakels: stoeptreden, draaideuren, opstapjes... U kunt er meer aan doen dan u denkt Dia-avond met klankbeelden voor bejaarden ^ADDINXVEEN Woensdagavond 17 mei om acht uur zal de heer W. M. Heiwig uit Gouda een avond verzorgen voor alle bejaarden en gehandicapten m Waddinxveen. fel S--rw is noteboom B ---|C***************************************************** O uu de mis. brieken voor Gouda en omstreken. het HOUDEN ALLE MATEN EN SOORTEN - ÓÓK HOUT. Passage 47, Waddinxveen, tel. 2477 •en 5555 voor gratis vervoer. De toe- H •°°d en papier meebrengen. die^slecht ter been zijn kunnen bel- gangsprijs bedraagt f 1 laatste woord hebben. In het voorstel wordt niet gerept over de kleine enquete die de Goudsche WADDINXVEEN De heer C. H. de lur im, ;s- ken uur denkt heeft het Weekblad voor Wad dinxveen kortgeleden op verzoek van het gemeentebestuur onder de lezers 1978 omvat voortaan ook het gebied van de ’’regeling Kom bij de Brug” (Nesse, Oranjelaan, Kerkweg-Oost). Voor het gebied van de verlengde Abraham Kroesweg willen B. en W, een beter en modern bestemmingsplan maken. Het huidige bestemmingsplan ’’Plan in hoofdzaak West” laat globaal kassenbouw en dergelijke toe in dit ge bied, maar voor een betere rechtsbe- en -toepassing is een gede tailleerd plan nodig. Het college slaagt er in de huidige ontwikkeling daar in de van kracht zijnde voorbereidingsbesluit. WADDINXVEEN Het Waddinxveense gemeentebestuur wil al aan j voor de bestemmingsplannen Dorpstraat, Brugcentrum en Ver lengde Abraham Kroesweg. Daarvoor is in totaal f 125.000,nodig. Kamer van 1 licht advies opnieuw gepleit voor het vaststellen van donderdag. Om enigszins een indruk te krijgen hoe de bevolking hierover bidden-' Kamer het gemeentebestuur van Zoe- termeer heeft aangeraden de koopa- vond op vrijdag te houden. Bekend is dinsdagavond vergaderende gemeente- verder dat in Woerden, Bodegraven, pogingen zullen worden ondernomen de koopavonden daar van vrijdag op donderdag te brengen. Alleen in Rot terdam gaan nu ook stemmen op de koopavond naar de donderdag te ha len, maar de vraag is of er in de ge meenteraad van de Maasstad een mee- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 MEI 1978 Overigens was het in 1977 écht een halve eeuw geleden dat de Wad dinxveense vrijwillige brandweer werd BEZWAARSCHRIFTEN OP Het blijkt dat de verwerking van de be zwaarschriften tegen de tweede herzie ning van het bestemmingsplan Brug centrum, het bestemmingsplan Groens- waard 1 en 2 en de eerste herziening van het bestemmingsplan Oranjewijk ’75 meer tijd vergt dan wenselijk ware. B. en W. hebben de gemeenteraad dan ook gevraagd de beslissingen voor ten hoogste drie maanden te verdagen. De wet biedt namelijk die mogelijkheid als de gemeente er niet in slaagt binnen drie maanden na afloop van de termijn van ter visielegging (één maand) te be slissen omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan of de planherzienin- gen. B. en W. hebben de raad ook gevraagd f 41.000,beschikbaar te stellen om de vorig jaar voor de bestemmingsplan nen Dorpstraat, Oranjewijk en bedrijf sterrein Bredeweg gemaakte extra ko sten te kunnen betalen. Ten behoeve van de voorbereiding van de voorstel len met betrekking tot het streekplan Zuid-Holland Oost moet nog een be drag van bijna 13 mille op tafel worden gelegd. De bijna f 18.000,voor het laten maken van een rapport over de behoefte aan bedrijfsterrein, zoals dat is uitgebracht door het Economisch- Technologisch Instituut voor Zuid- Holland (ET1), wordt ten laste gebracht van de complexen industrieterreinen Zuidkade 2 en Noordkade. WADDINXVEEN Dit najaar zal het 50-jarig bestaan van de Waddinxveense vrijwillige brandweer worden gevierd. Dat zal gebeuren in de week van maan dag 4 tot en met zaterdag 9 september. Deze week is uitgekozen omdat dan de nieuwe autospuit zal worden afgeleverd en zaterdag 9 september weer de tradi tionele jeugdbrandweerwedstrijden zullen worden gehouden in het kader van de Nationale Brandweerdag. Met de viering van het 50-jarig bestaan van onze brandweer is f 15.000,ge moeid, welk bedrag de gemeenteraad volgende week dinsdagavond op tafel gaat leggen. U kunt helpen obstakels te voorkomen of u»t de weg te ruimen voor mensen in rolstoelen of met krukken, voor-mensen die slecht zien of slecht horen. Laat uw invloed gelden in uw vereniging, op de school van uw kinderen, in uw werkkring, overal waar de bewegings vrijheid van één miljoen landgenoten wordt belemmerd. WADDINXVEEN Burgemeester en Wethouders willen de donder dagavond als koopavond houden. Dat blijkt uit hun voorstel aan de vol gende week dinsdagavond vergaderende gemeenteraad om de sinds vo rig jaar zomer geldende donderdagavond definitief aan te wijzen als teraadsleden berichten B. en W. dat van de 413 binnengekomen reacties er 393 waren ten gunste van de vrijdag en 20 ten gunste van de donderdag. WADDINXVEEN Twee da gen voor de officiële opening van het nieuwe raadhuis door prins Bernhard komt de Wad dinxveense gemeenteraad op dinsdagavond 16 mei om half acht nog in openbare vergadering bij een voor de afhandeling van deze agenda: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 18 ja nuari 1978. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Voorstel inzake wijziging van de Verordening op de heffing van rechten ten behoeve van de keuringsdienst van slacht dieren en van vlees in de keu- ringskring Gouda. 4. Voorstel tot het beschikbaar stellen van kredieten ter voor bereiding en uitvoering van bestemmingsplannen. 5. Voorstel tot het voteren van kredieten voor bestemmings- plan-herzieningen. 6. Verdaging van de beslissing omtrent de vaststelling van drie bestemmingsplannen. 7. Behandeling bezwaarschrift G. van Wageningen inzake onthouding medewerking tot oprichting bedrijfswoning. 8. Behandeling beroepschrift A. H. van Zwieteren inzake af sluiting centrale antenne in richting. 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de viering van het 50-jarig be staan van de Waddinxveense Vrijwillige Brandweer. 10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van beplanting op het voormalige trapveld aan de St. Victorstraat. 11. Voorstel tot het vaststellen van een koopavond op grond de Winkelsluitingswet opgericht. Op 8 april 1927 werd name lijk de ’’Verordening voor de Vrijwillige Brandweer van Waddinxveen” vastge steld, waarmee de toenmalige ’’plicht- brandweer” werd omgezet in een vrij willigerskorps. Dat dit feit pas in het najaar van dit jaar zal worden gevierd heeft alles te maken met het gegeven dat de aanschaf van het nieuwe blus- voertuig tot dit jaar moest worden uit gesteld. Een commissie van brandweerlieden is kortgeleden om de tafel gaan zitten om met een programma voor de dag te ko men, waardoor de Waddinxveners in de feestweek dagelijks zoveel mogelijk in de gelegenheid zullen zijn kennis te maken met ”hun” brandweer. Voor ve len zal dit overigens een hernieuwde kennismaking zijn. Verheugend is dat zoek worden gedaan. Zoals bekend moet de gemeenteraad nog een oor deel uitspreken over de door B. en W. geschetste toekomst voor de oude kernen Dorpstraat en Brugcentrum. Daarvoor op tafel ligt intus sen de nota Kernenbeleid. Voor het bestemmingsplan Dorpstraat gaat de gemeentelijke stedebouwkun- dige Stad en Landschap BV te Rotter- middenstanders in het openbaar bewe- dam gegevens verzamelen om te probe- _i_ i ren voor ver5eterjngS. en sanerjng. splan rijkssubsidie los te peuteren. Maar het plan moet ook worden her zien omdat het gebied tussen de Klei- kade en de Onderweg weer een woon bestemming krijgt, terwijl ook de Wag- nerlaan en omgeving bij het plan zullen scherming worden betrokken. Wat het nieuwe Brugcentrum 1978 betreft zal een juiste hand te houden op grond Van het van 1976. 12. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van gordijnen voor het gymlokaal aan de Anna van Burenstraat. 13. Voorstel tot verkoop van grond aan machinefabriek J. van den Berg en Zonen - Waddinxveen B.V. 14. Voorstel tot verkoop van grond aan mevrouw M. Y. Boere-Oei. 15. Voorstel tot verkoop van grond aan de heer D. Poot. 16. Voorstel tot verkoop van grond aan Beleggingsmaat schappij de Noordkade B.V. 17. Voorstel tot het aanvaarden van een schenking t.b.v. groenvoorziening rond nieuwe gemeentehuis. 18. Voorstel tot storting in fond sen van bij de behandeling van de begroting 1978 be schikbaar gestelde gelden. 19. Voorstel inzake aanbieding gemeenterekening 1974. 20. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor restitutie van een storting in het fonds onrendabele uitbrei dingen voormalig elektrici teitsbedrijf. 21. Begrotingswijzigingen. 22. Rondvraag. geven waarbij ook korpsen uit de re gio zullen meewerken - en een spuit- balwedstrijd worden georganiseerd. In de brandweergarage aan de Noordkade puzzeltocht zal dan open huis zijn, waarbij zoveel i mogelijk foto- en filmmateriaal en mo- tentoonstelling, ontvangst genodigden derne brandweermaterialen aanwezig en afsluitbijeenkomst. zullen zijn. Er zullen diverse dia’s vertoond worden met begeleidende muziek, o.a. een se- ne over Dordrecht, ”Het nieuwe hart van Rotterdam”, Nederland zoals ik net zag en tot slot een uitgebreide serie V over de Hoge Veluwe. g Tussen de series door zal een kleine quiz worden gehouden waaraan iede- reen mee kan doen. Hiervoor zijn en- pele prijsjes beschikbaar. Gaarne pot- Waddinxveense koopavond. Het vaststellen van de koopavond is ’"Wij zijn evenwel van mening dat de nodig, omdat op I november 1978 de door Kamer van Koophandel als rderheid voor te vinden zal zijn. Winkelsluitingswet 1976 volledig in 00k (joor de middenstandsvereniging werking zal treden. Op grond van deze Waddinxveen gegeven adviezen ge- nieuwe wet kan alleen voor de donder- volgd dienen te worden en stellen u dan dagavond of de vrijdagavond als ook voor de donderdagavond aan te koopavond worden gekozen. Vooruit- wijzen als koopavond”, besluiten Bur- lopend hierop besloot de Wad- gemeester en Wethouders hun kortge- dinxveense gemeenteraad al op 29 juni formuleerd voorstel aan de raadsleden, 1977 de koopavond in ons dorp met één (jje volgende week dinsdagavond het dag te vervroegen; dit op verzoek van de middenstandsvereniging Wad dinxveen, die daarin werd ondersteund door de Kamer van Koophandel en Fa- Courant/Rijnlandsche Courant uit ei- bneken voor Gouda en omstreken. gener beweging onder het kopend pu in drie nieuwe brieven (van 25 januari, bliek in het winkelcentrum ”de Pas- 15 maart en 30 maart) heeft de Goudse sage" heeft gehouden met als resultaat: Kamerman Koophandel in een verp- Van de 200 ondervraagde winkelende i.„n» u~t Waddinxveners spraken slechts enke- de koopavond jjp, de ien zjch uit voor de huidige donderda- gavond als koopavond. Mensen uit het ...122»..- en kleinbedrijf zijn overigens de slag van oordeel dat de donderdagse koopa- 1 vond in het belang zou zijn van het pu- Met dit geld, dat de gemeenteraad volgende week dinsdagavond is ge- bliek (vrije vrijdagavond voor tv-kijken vraagd beschikbaar te stellen, kan alvast voorbereidend werk en onder een enquete ingesteld. Aan de gemeen- of vertrek naar weekend-huis), de mid denstanders en hun personeel (geen lange vrijdag meer met een daarop vol gende drukke zaterdag). Overigens mag het opvallend worden genoemd dat er in Waddinxveen vast gehouden blijft worden aan de donder dag als koopavond, terwijl steeds meer J Ji J1- 11 ren liever weer de vrijdag als koopa vond te hebben. Bekend is dat de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken vorig jaar Reeuwijk adviseerde de koopavond op WADDINXVEEN Het voormalige vrijdag te houden en dat ook de Haagse trapveld aan de St. Victorstraat naast de St. Jozefschool zal worden beplant. B. en W. hebben de volgende week raad gevraagd 5.500, beschikbaar Alphen aan den Rijn en Boskoop geen te stellen om op die plek ter verfraaiing van de woonwijk één soort laagblij- vende struiken aan te brengen, met hierin een aantal hoger wordende solitair-struiken. Natuurlijk zal een en ander zodanig worden ingeplant, dat de verkeersoverzichtelijkheid niet wordt belemmerd. Voordat met het beplanten wordt begonnen zal het 700 vierkante Ruijg heeft ontslag genomen als lid van meter omvattende terrein worden om- de commissie van bestuur voor de sa- gespit en zal er 60 kubieke meter tee- menwerkingsschool voor HAVO/Athe- laarde op worden aangebracht. neum aan de Sniepweg. het programma-voorstel dat de com- Tevens is aan een oefening bij het Anne missie uit de brandweerlieden heeft ge- Frankcentrum aan het Jan van Bijnen- daan in grote lijnen door het college pad gedacht, waarbij de bejaarden be- van brandmeesters is overgenomen. trokken kunnen worden. Ter opluiste- In de eerste volle septemberweek zijn ring van het feest rond het 50-jarig be er niet alleen de traditionele jeugd- staan van de Waddinxveense vrijwillige brandweerwedstrijden op zaterdag 9 brandweer zullen de drie Wad- september, maar zijn er ook een film- dinxveense muziekkorpsen (Concor- wedstrijd en een puzzeltocht. Voor de dia, Voorwaarts en de Cormula’s) wor- filmwedstrijd worden gratis filmtoestel- den gevraagd op maandag, donderdag len en filmpjes beschikbaar gesteld, en zaterdag muzikale medewerking te Voorts zullen demonstraties worden ge- verlenen. De f 15.000,waarmee de gemeenteraad over de brug moet ko men is bestemd voor demonstratie materiaal, oefeningen, prijzen voor t en filmwec'strijd, druk werk, advertenties, geluidsinstallatie, 1 bestemmingsplan bestemming van de winkel-, woon- en werksituatie moeten worden onder zocht en voorbereid om een brede di scussie en inspraak mogelijk te maken. Omdat het huidige voorbereidingsbe sluit 17 januari 1979 vervalt vinden B. en W. het strikt noodzakelijk dat voor het einde van dit jaar een ontwerp- bestemmingsplan ter visie kan worden gelegd. Daardoor kan bovendien con frontatie met ongewenste ontwikkelin gen worden voorkomen, aldus het col lege. Het nieuwe plan Brugcentrum

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 3