Sail-Joia in De Bonkelaar in Zuidkade 1 Dicht om 6 of 7 uur? Praktijk voor 2 tandartsen Gemeente mocht bij Vondelwijker kabeltelevisie niet afsluiten Harry Verbeke in Zoetermeer Grond voor parkeerterrein A. H. van Zwieteren draait dan ook niet voor de kosten op Goedgekeurd Van den Berg wil grond voor parkeerruimte Motorvaarders, denk aan uw Rijnlandse vaarvergunning O qd Avpr wpoVitiq WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^ duge hulp in Waddinxveen is ontstaan. Wad- sten behoeven op te draaien. WADDINXVEEN/ZOETERMEER Rocklin Burgemeester en Wethouders een WADDINXVEEN De heer A. H. van Zwieteren van de Justus van Effenlaan 17 geniet al weer een poosje volop van zijn aansluiting op de centrale antenne inrichting (CAI) van de gemeente. Tot voor kort had hij deze voorziening moeten ontberen, omdat de gemeente tot afsluiting was overgegaan. Hiertegen had de heer van Zwieteren een beroep schrift bij de gemeenteraad ingediend. En niet zonder succes: de Wad- dinxvener werd prompt weer aangesloten, hoeft voor het afsluiten en opnieuw aansluiten van zijn huis op de CAI geen cent te betalen en heeft geschreven. ”Wij menen dat u thans een te zwaar middel hanteert om zeven uur op een nen rekenen. is om los te lopen dat er anno 1978 in Waddinxveen 40 procent van de inwo ners geen tandarts heeft. Het tandartsenprobleem verergerde vorig voorjaar toen tandarts D. J. Schutte een punt zette achter zijn 4.000 patiënten tellende praktijk. De komst van de nieuwe tandarts mejuffrouw M. T. Tholen van de Kerkweg-Oost heeft aan die situatie nog niet veel kunnen veranderen. Indien de echtgenote van mevrouw Boere-Oei en de verloofde van mejuffrouw Tholen er in slagen als en on- Half april kwam de gemeentelijke com- krijgt het reeds betaalde abonnementsgeld terug gedurende de periode van afsluiting. De bewoner van de Justus van Effen- derende gemeenteraad is gevraagd ak koord te gaan met de verkoop van on geveer 180 vierkante meter grond voor de prijs van f 31.500,(exclusief btw). leman (drums) en leider Harry Verbeke a„ a—aa.,\ A-- beuren 21.30 uur. De zaal is open om De bewoner van de Justus van Effen laan sprak ook van een onrechtmatige daad in ons dorp waar de gemeente de ethersignaallevering heeft gemonopoli seerd. ”Het pressiemiddel van de af sluiting tast het onvervreemdbare recht aan op vrije ontvangst van informatie via de ether”, argumenteerde de heer Van Zwieteren, daarbij gesteund door de Consumentenbond die B. en W. over deze kwestie ook een aantal keer grond te mogen aankopen. De reden van C.1 2_. 2 pij deze grond nodig heeft voor de aan- beslissing verdaagd op het raadsbesluit WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 MEI 1978 1 januari 1973 niet meer mee aan het antenne-systeem in de Vondelwijk. deze zaak en aankondigde dat niet eer der tot aansluiting zou worden overge gaan dan nadat de achterstallige abon nementsgelden waren voldaan moest aan het Raadhuisplein toch bakzeil worden gehaald. De Consumenten bond schreef het begin ditjaaral aan B. en W.: ”Het lijkt ons een kwestie van behoorlijk bestuur eerst het geschil uit te procederen alvorens zulke verre gaande dwangmaatregelen te nemen al staking van signaallevering via het CAI-systeem. Temeer omdat u met be- ,n-,rx u - “-kkiug tot deze levering in een 1976) de voorgeschre- monopolie-positie verkeert. muziek van Sail werd verrijkt met de sie, gitaar), Kim Haworth (drums, per- warme en vriendelijke F j - --J~ - "touch” en Sail Joia was geboren, has (lead-guitar, vocals) en Antonio La- Swingende en met ritmische Portugese meirinhas (bass-guitar, vocals), invloeden doorspekte muziek werd de WADDINXVEEN Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft goed keuring gehecht aan de volgende Wad- dinxveense raadsbesluiten: vaststelling van de tweede herzie ning van de ’’Regeling Kom bij de Brug”. verkoop van grond aan het St. Huy- bertsgeregt aan de heer Sj. Alkema te Waddinxveen. verkoop van grond aan het Zuring- veld aan de heer L. Besemer te Wad dinxveen. beëindiging van het recht van opstal op grond in het Burgemeester War- naarplantsoen ten behoeve van de ten nisvereniging ’’Waddinxveen”. uitbreiding/verbouwing kleuter school Heggewinde en lagere school Lindengaarde. subsidiëring beroepenmanifestatie. krediet aanleg tennisbanen en over name tennisaccommodatie. krediet herstelwerkzaamheden chri stelijke nationale kleuterschool De Duiventil. inrichting gemeenschapsruimte St. Jozefschool. vernieuwing electrische installatie Jan Dorrekenskade Oost 73. grondruil Bruwa BV te dinxveen. krediet regionaal-economisch regionaal-distributie-planologisch derzoek. vaststelling begroting 1978 samen werkingsschool voor HAVO/Athe- neum. Gedeputeerde Staten van Zuid- WADDINXVEEN De Belegging- Holland hebben kennis genomen van smaatschappij de Noordkade BV van het raadsbesluit tot intrekking van de WADDINXVEEN Voor de prijs van f 31.750,(exclusief btw) kan de ma chinefabriek J. van den Berg Zonen - Waddinxveen BV aan de Henegouwer- weg 46 naast de fabriek een stuk grond van ongeveer 635 vierkante meter aan kopen. Het gaat hier om het gedeelte tussen de fabriek en de nieuw geprojec teerde verbindingsweg tussen de Kromme Esse en de Henegouwerweg. Op deze grond wil de Waddinxveense ’’molenbouw” een parkeerterrein ma ken. B. en W. hebben aan de volgende week dinsdagavond vergaderende ge meenteraad voorgesteld met deze grondverkoop in te stemmen. WADDINXVEEN/LEIDEN Hoe wel bijna alle meer ervaren waterspor ters ’t wel weten blijkt het toch nodig om er nogeens de aandacht op te vesti gen dat men voor het bevaren met mo torboten van een aantal kleinere Zuid- hollandse boezemwateren krachtens het provinciaal Vaarwegenreglement een algemene vaarvergunning dient te hebben van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het gaat hier om een aantal voor mo torboten verboden vaarten en meren die op de ANWB-waterkaart meren deels met gele kleur zijn aangegeven en voorts zijn vermeld in deel II van de ANWB Almanak voor het Watertoeri sme. De voorwaarden waaronder Rijn land aan vergunninghouders ontheffing van dat verbod verleent (o.a. snelheids beperking) zijn op de vaarvergunning vermeld. De vergunningen kosten voor 10 dagen f 5,voor 6 weken 10 en voor het hele jaar 25 of 40. Het jaarbedrag is nl. afhankelijk van lengte of motorvermogen van het schip (de grens is 6 meter en/of 5 pk). Reden voor deze al enige jaren geldende ver gunningsregeling was de toenemende schade aan oevers van deze smallere vaarwegen. De vergunningsgelden stort Rijnland dan ook in een fonds waaruit aan polders subsidies worden verleend voor herstel van door motorvaart be schadigde oevers. Vergunningen met bijbehorende stic kers zijn tijdens kantooruren op alle werkdagen verkrijgbaar bij de balie van Rijnlandshuis, Breestraat 59 te Leiden of door overmaking van het verschul digd bedrag op postgiro 10499 t.n.v. het hoogheemraadschap van Rijnland, on der vermelding van naam en adres van de aanvrager, gewenste periode en lengte en motorvermogen van de boot. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door Rijnlands bureau Be- moet worden geschapen, bijvoorbeeld heerszaken, telefoon 071-149941 toe- door het bouwen van een etage op het stel 148. aan de leplaan neer te zetten gebouw van de schoolartsen- en logopedische dienst (kring Boskoop) of op de grond van de straks vrijkomende kleuter school Pinkelotje aan de C. Huygen- slaan. In een toelichting zei VVD- missie voor marktzaken wèl met het ad- faadsl*d F. H. de Ruijter dat het te gek vies de markt voortaan in de winter maanden om zes uur te sluiten en in de zomermaanden om zeven uur. Dat slui- tingstijdstip ’s zomers is bedoeld om .ook elders werkende Waddinxveners de mogelijkheid te bieden de week markt te bezoeken. In hoeverre de Waddinxveense gemeenteraad in zijn r de marktkooplieden die zich niet zouden vergadering van volgende week dinsda- weekmark° geldt sinds augustus vorig houden aan het officiële sluitingstijd- gavond bereid is dit advies te volgen zal jaar. Die zeven uur is echter tegen de stip zonder pardon zouden worden ver- u,::1 zin van de markthandel, die van wijderd. Sindsdien is het bijzonder ru- mening is dat er na zes uur 2 J‘ r*--- geen sterveling de markt meer bezoekt, haalt het meer in zijn hoofd het laatste voorzitter wethouder H. Huizer vorige langzaam maar zeker inpakken van de naam Jesse en James. De hang naar een g vooruitgang deden zowel Sail als Jesse Phonogram de debuut-elpee van Sail kwartet Harry Verbeke op in Sirkel, en James uitkijken naar uitbreiding Joia op de markt. Sail Joia bestaat uit Bijdorplaan 8 te Zoetermeer. C1..21 van mogelijkheden. Sail en Jesse en Ja- de volgende mensen: Jo Alice Banta 1976 leidt Harry zijn eigen kwartet. Dit mes kwamen met elkaar in kontakt en (vocals, el.- en accoustische gitaar, per- kwartet bestaat uit: Irv de fusie werd een feit. De drijvende cussie), Karen Harvey (vocals, percus- (piano), Victor Kaihatu (bas), Max Bol- ‘LZJ -,er- leman (drums) en leider Harry Verbeke Portugese cussie en vocals), Fernando Lameirin- (tenorsax). Aanvang van dit jazzge- raëe aan het St. Huybertsgeregt ge- 2'1:-has (lead-guitar, vocals) en Antonio La- beuren 21.30 uur. De zaal is open om schikt maken voor een praktijk van Swingende en met ritmische Portugese meirinhas (bass-guitar, vocals). 21.00 uur. De toegangsprijs is ƒ3,50 twee tandartsen) mag ervan worden per persoon. uitgegaan dat het WD-plan om hier tandheelkundige centra op te zetten IHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIim geen werkelijkheidswaarde heeft. NOODSITUATIE y TT 111 B B.' dat er praktijkruimte voor tandartssen WADDINXVEEN De Waddinxveense tandarts mevrouw M. Y. Boere-Oei van de Jan Dorrekenskade Oost 46 gaat in het bestemming splan Zuidkade 1 een bungalow met twee tandartspraktijkruimte bou wen. Het complex komt te staan op de bungalowstrook in Wad- dinxveens nieuwste woonwijk, welke strook is gelegen tussen de ring vaart en de Alpher Wetering. Burgemeester en Wethouders hebben kante meter voor de prijs van de volgende week dinsdagavond verga- f 300.000,(exclusief btw) aan me- derende gemeenteraad voorgesteld het vrouw Boere-Oei te verkopen (inclusief betreffende stuk grond van 950 vier- een 6 jaar geldend anti- speculatiebeding). Dat er door haar twee tandartspraktijkruimten zullen worden gebouwd heeft te maken met het feit dat haar man op dit moment studerende is voor tandarts. Met de realisatie van deze praktij kruimten en het feit dat nu ook het pro vinciaal bestuur van Zuid-Holland ak koord is gegaan met de verkoop van ongeveer 400 vierkante meter grond weest in de raadscommissie van advies laan werd op woensdag 23 november voor de bezwaar- en de beroepschriften i‘“ t vanwege het feit dat hij bleef weigeren vrijdag 7 april weer werd aangesloten Deze verregaande dwangmaatregelen - beoordeelde de heer Van Zwieten niet het afsluiten en opnieuw aansluiten zal als een daad van behoorlijk bestuur ge- --zien de voorgeschiedenis, waaruit o VondelwijFte betalen. In zijn beroep- ning worden gebracht, aangezien het bleek dat de gemeente vier jaar lang trekking schrift, dat overigens te laat binnen college van Burgemeester en Wethou- (1973 tot en met l0"’4) kwam, verzocht de heer Van Zwieteren ders eind vorig jaar ten onrechte tot af- ven procedure terzake van inning van de gemeente deze stap direct weer on- ERNSTIGE KLACHTEN naal te leveren. De heer Van Zwieteren betaalde al per BAKZEIL Hoewel de gemeente Waddinxveen in december vorig jaar nog beweerde ter- deze zaak en aankondigde dat niet moeten blijken. De verwachting is dat - ondanks alle verdeeldheid - het com- meerderheid zal kun- tandarts af te studeren mag worden ge hoopt dat met deze twee nieuwe tan dartsen erbij werkelijk iets gedaan zal kunnen worden aan de noodsituatie die er op het gebied van de tandheelkun- Dit is de in De Bonkelaar optredende popgroep Sail-Joia. WADDINXVEEN Vrijdagavond 12 mei treedt vanaf negen uur in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar op één van de meest bekende groepen die sinds jaren met groeiend succes werken in België en Neder land: de swingende popgroep Sail-Joia. De toegangsprijs bedraagt zeven gulden. Begonnen als Sail bouwde de groep lijn waarop Sail Joia doorborduurde, zich een ijzersterke reputatie als live- Het werkterrein werd aanzienlijk uitge- act op. Door de jaren heen vonden er breid en Sail Joia werd één van de mee- regelmatig wisselingen binnen de groep stgevraagde groepen in Nederland en plaats, maar steeds bleef de as Jo Alice België. Antonio en Fernando Lamei- Banta, Karen Harvey en Kim Haworth rinhas bleken een perfekte aanvulling in takt. In België en een klein gedeelte op de reeds bestaande Sail line-up. Als van Europa werkt enkele jaren geleden vaste ”los-vaste” medewerker werd een succesvol Portugees duo onder de Neppie Noya als percussionist aan de groep toegevoegd. Binnenkort brengt Op zaterdagavond 13 mei treedt het J- -- 1 1 - uitkijken naar uitbreiding Joia op de markt. Sail Joia bestaat uit Bijdorpl: Lr Li A C n 1 am T r» z-v a T A ^-1 A 1 A A A A O A M T ZX A 1 t A A EJ A T A 1 C\^ 1 mes kwamen met elkaar in kontakt en (vocals, el.- en accoustische gitaar, per- kwartet Sinds v00r de prijs van f 125.000,(exclu sief btw) aan de Waddinxveense tan darts Sj. Alkema van de Stationsstraat 36 (deze gaat voor hemzelf en zijn vrouw een woonhuis met dubbele ga- ter opheffing van zijn ernstige klachten gedurende een reeks van jaren was na melijk zonder resultaat gebleven. Pas in de loop van vorig jaar kwam de ge meente in actie om het achterstallige abonnementsgeld geïncasseerd te krij gen. Toen dat niet lukte werd het huis van de Waddinxvener op woensdag 23 1977 afgesloten van de°kabeltelevisie, met als gevolg dat de Waddinxvener op november 1977 afgesloten van de CAL t.n». A "J_ *7 "1 aammaaIaAaM T^\aAA AM**A AA A M A A A A M A A A A A A 1 A M ƒ152,09 aan achterstallige abonne- op de centrale antenne inrichting. Voor mentsgeld voor het voormalige ge- meenschappelijk antennesysteem in de de Vondelwijker geen kosten in reke- ril '1 1,1 T 1 «X z» w w rzx vA A A A lx«»A A lx AA AA A G A f schrift, dat overigens te laat binnen collége van Burgemeester en Wethou- (1973 tot en met 2. o__’2sluiting had besloten. Vandaar dat hij de vermeende vordering had verzgakt. gedaan te maken, zonder voor de ko- ook het abonnementsgeld terugkrijgt sten behoeven op te draaien. over de periode dat zijn huis niet op de De zaak is begin april aan de orde ge- CAI was aangesloten. WADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en wet houder A. H. van Gent (Progressieven) blijven van mening dat de Wad dinxveense weekmarkt open moet blijven van 12 tot 7 uur, in ieder geval in de maanden dat de zomertijd van kracht is. De wethouders H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) en P. F. J. van Schie (CDA) vinden dat het verzoek van de marktkooplieden om het hele jaar door om zes uur te mogen gaan opruimen moet worden gehonoreerd. Zij vormen echter binnen het college van T minderheid. Het huidige sluitingstijdstip van is echter tegen de stip zonder pardon zouden worden 11.1, die van 1 L2 J mening is dat er na zes uur ’s avonds stig op de weekmarkt. Bijna niemand promis ’s winters zes uur en ’s zomers geen sterveling de markt meer bezoekt, haalt het meer in zijn hoofd het laatste Hun houding dwong marktcommissie- staanuur te gaan gebruiken voor het voorzitter wethouder H. Huizer vorige langzaam maar zeker inpakken van de maand zelfs tot de verklaring dat de uitgestalde spullen. r het raadsbesluit tot intrekking van de de Staringiaan 6 heeft de gemeente ge- Verordening regelende het verbod tot vraagd aan de Noordkade een stuk het verzamelen van wormen, insecten .2 22. _.2__i enz. in de openbare wateren binnen de dit verzoek is dat deze maatschap- gemeente Waddinxveen. GS hebben de uw vermeende vordering te innen”, leg van een onderheid parkeerterrein, tot aankoop van het perceel Onderweg schreef de Consumentenbond in een B. en W. hebben over deze grondver- 5 van de Vereniging voor Protestants- tweede brief, nadat de eerste onbeant- koop overeenstemming bereikt, zodat Christelijk Onderwijs te Waddinxveen. woord was gebleven. De bond noemde de volgende week dinsdagavond verga- - de vordering discutabel, omdat de ge meente destijds niet aan zijn verplich ting had voldaan via de antenne- inrichting-van-toen een deugdelijk sig-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 5