THEO DEN BOON TEKENT BRIG KERK Drie Waddinxveners naar De Gouwe derde Keurslagerspeld voor C. Koot provincie met bezwaren in Hamburg Bloemen Bestemmingsplan Landelijk gebied Oost Be Fair-volley wint in West- Duitsland TWEEDE PINKSTERDAG TOURNOOI VAN BE FAIR Verkoop ten bate van de restauratie? voor onze gevallenen Burgemeester spuit kritiek op provincie WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 MEI 1978 Keurslager- notaris J. in ’t Hol. Achtereenvolgens geven we weer wat mr. Programma waterpolo: Koudekerk 2-De Gouwe 5 heren 4-4; WADDINXVEEN/DEN HAAG In het Haagse Provinciehuis heb ben vanmorgen de Waddinxveners J. Nobel, G. van Wageningen en N. Breedijk kunnen toelichten waarom zij en anderen bezwaren hebben tegen het een jaar geleden door de Waddinxveense gemeenteraad vast gestelde bestemmingsplan Landelijk gebied Oost. kade die geschikt is voor een fietspad. Het voornemen is om in september a.s. deze Duitse sportvereniging naar Wad- raadhuis dinxveen te laten komen. De bedoeling is dat er een dames- en herenteam ko men en twee jeugdteams. WADDINXVEEN De Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon heeft dezer dagen de laatste hand gelegd aan een teke ning van de in restauratie zijnde hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. Hij maakte zoals het Weekblad voor Wad- dinxveen steeds heeft laten zien eerder tekeningen van Waddinxveense gebouwen en plekjes. Theo den Boon is met de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente in overleg getreden over de mogelijkheid de tekening in Waddinxveen te verkopen ten bate van de restauratie van dit Godshuis. Intussen is nog steeds niet duidelijk van welke banken de Brugkerk zal worden voorzien. Het lag in de bedoeling gedurende en kele weken in de hervormde Bethelkerk aan de Bilderdijklaan daarvoor een proefbank neer te zetten, maar over die bank had de kerkvoogdij direct al zoveel op- en aanmerkingen aan het adres van de Dienst Monumentenzorg van het ministerie van Cultuur-, Recreatie en Maatschappelijk Werk CRM), dat vooralsnog de bank is weggehaald. Op een later moment zullen de lidmaten van de Centrale Hervormde Gemeente dan ook betrokken worden bij het testen van de nieuwe kerkbanken, opdat zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid zullen worden gesteld het zitcomfort te beproeven en het resultaat daarvan te melden aan de voorzitter van de bouwcommissie, de heer M. Both. de visie op het bestemmingsplan is van Beperkende bepalingen niet laten gel den voor agrarische bedrijven, aldus de heer Breedijk. een aanlegvergunningvereiste zou de mogelijkheid voor beleid gericht op be scherming landschappelijke waarden in het beschermde agrarische gebied ko men te vervallen. PPC; Terecht geldt het verbod tot uit voering bepaalde werken zoals scheuren grasland ter bescherming van landschappelijk waardevol polderge bied, dus ook agrarische gronden. Het verbod heeft echter geen absoluut ka rakter. Voorts zijn op grond van het plan de tot de normale agrarische be drijfsvoering behorende gronden en normale onderhoudswerken van onder geschikte betekenis niet aan een ver bod onderworpen. Een fietspad op een andere dan de bestemde plaats is onge wenst om landschappelijke en agrari sche redenen. De aanleg van het fiet spad wordt mogelijk geacht aan andere zijde van de wetering. Het bezwaar te gen het fietspad is gegrond, de overige bezwaren zijn ongegrond. dan ook deze strijd met 3-0 winst een feit was, werd om een vierde set ge vraagd. Vooral voor het publiek, de het sporthal was druk bezet, was dit een leuke geste van Be Fair, die er op dat moment wel zes sets op had zitten. Deze set werd uitei/idelijk na vele en prachtige spelmomenten een 16-14 weig te sterk voor de Gouwe. Tegen de organiserende vereniging behaalde de Gouwe twee keer een resp. 8-6 en 6-3. Uitslagen waterpolo: De Gouwe A-Woerden A jongens 3-1; De Gouwe 5-Boskoop 3 heren 2-1; 19.30 uur De Gouwe A-OZV A meisjes Koudekerk 2-De Gouwe 5 heren 4-4; 20.00 uur De Gouwe 5-Katwijk 3 heren Zo tekende de Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon de hervormde Brugkerk. de betrokken Waddinxveners en de reacties daarop van het Wad dinxveense college van Burgemeester en Wethouders en het standpunt zoals dat is ingenomen door de Provinciale Planologische Commissie (PPC), het adviesorgaan van het college van Ge- bestemming deputeerde Staten van Zuid-Holland. De heer J. Nobel wil voor zijn 1 ha gra- rijbedrijf) omschakeling naar sierteelt voor nieuwe broodwinning. B. en W.: Het plan bevat voor scheuren.van het grasland geen verbod doch een aanleg vergunningvereiste, waarbij moet wor den voldaan aan 1 1_. PPC; Het bezwaar is ongegrond. Be stemmen voor de sierteelt van bedoeld weiland is in strijd met de doelstelling voor het open middengebied van de randstad, namelijk het voorkomen van het verloren gaan van de openheid van het polderlandschap. Scheuren van grasland is alleen toegestaan indien de landschappelijke waarden van de gron den niet worden of kunnen worden aangetast. De heer G. van Wageningen wil bouw mogelijkheden voor een woning bij zijn kwekerij. B. en W.: Geen bouwvergun ning voor bedrijfswoning kan worden verleend omdat het perceel niet aan een openbare verharde weg ligt. Ver hard wegdek op de winterdijk is echter ongewenst in verband met bijzondere landschappelijke en natuurweten schappelijke waarde. PPC: Bezwaar van de heer Van Wageningen is onge grond. De heer N. Breedijk heeft bezwaar te gen het niet mogen scheuren van gra sland t.b.v. tuinbouw of Boskoopse cul tuur. Op de Omloopkade (zuiver gra sland) is ten onrechte een fietspad ont worpen. Drie kavels ernaast ligt een B. en W.: Voor scheuren van het gra sland alleen is een aanlegvergunning een vereiste. Volgens plan is alleen in j ’’groenvoorzieningen” aanleg van een fietspad mogelijk. In- a dien een meer voor de hand liggende sland (restant van zijn 15 ha veehoude- fietsverbinding tussen Reeuwijk en Waddinxveen kan worden gevonden, zal van de ontworpen mogelijkheid geen gebruik worden gemaakt. Voort zetting van het agrarisch gebruik is mo gelijk tot realisering van de bestem- bepaalde criteria, ming. Door het achterwege laten van WADDINXVEEN Aan de voet van het monument voor de gevallenen aan H het Stationsplein hebben vorige week donderdagavond 4 mei jong en oud Waddinxveen bloemen gelegd. Meisjes en jongens deden dat namens de leer lingen van de plaatselijke scholen voor basisondewijs en voortgezet onderwijs, mannen en vrouwen deden dat namens in het werk gesteld om de nodige finan- verenigingen en organisaties. Burge- ciën voor de feestweek t.g.v. het 25-jarig meester mr. A. G. Smallenbroek legde jubileum bij elkaar te krijgen. Zaterdag namens het gemeentebestuur van Wad- 6 mei is men gestart met de verkoop dinxveen een krans. van T-shirts bedrukt met het nieuwe Weer heeft op de 4e mei het leven ook embleem van Be Fair. Er zijn 250 van deze exemplaren voorradig; zorg dat u er bij komt. Ook organiseert de jubi leumcommissie een grote loterij. Er zullen 4000 loten in omloop worden ge- Wel had de Waddinxveense Dodenher- bracht, de prijs bedraagt f 2,50 en de denking een sober karakter. Er was prijzen liegen er niet om. Ie prijs: kleu- geen stille tocht vanaf het raadhuis en aan de plechtigheid werd geen mede werking verleend door één van de plaatselijke muziekkorpsen. Wel was er mechanische muziek en een hoornbla zer. De declamatie was in handen van de heer J. D. Geel. WADDINXVEEN Afgelopen wee- i keinde speelde een dames- en heren- hardnekkig blijft verzetten tegen de team van de afdeling volley van de chri- realisatie van een regionaal bedrijfster- stelijke sportvereniging Be Fair, op uit rein aan de Bredeweg (rond en achter nodiging van de familie Niels uit Wad- de tuinbouwveiling). secundaire werkgelegenheidstaak uit- De dames speelden eerst tegen het eer- voert door in het gebied achter de sa menwerkingsschool voor HAVO/Athe- neum, vlak bij de dorpskern en de nieuwe woonwijk Zuidkade 1 van waar uit met een forse rijkssubsididie de A- fabriek van Eminent BV wordt verp laatst, bedrijven een plaats te geven. Op het regionaal bedrijfsterrein aan de Bredeweg zouden zich moeten vestigen e>n)- Het uit hun jasje gegroeide Waddinxveense gaande strijd zodat de confrontatie met bedrijven, te verplaatsen plaatselijke bedrijven en regionale bedrijven. Het terrein aan de Bredeweg kan gezien der waar. Na de 3-0 zege worden als een flinke injectie voor het werkgelegenheidsbeleid in de toe komst. Burgemeester WADDINXVEEN De Gouwe- De Gouwe 1-Göteborg K.K. heren 3-8; heren hebben een uitstekende waterpo- B.T.S.V. Eintracht Braunschweig 1-De loprestatie geleverd in het sterke inter- Gouwe 1 heren 12-5; S.C. Delphin nationale tournooi te Hamburg. Win- Hamburg 1-De Gouwe 1 heren 3-6; De naar werd het Zweedse team uit Göte- Gouwe 1-S.C. Delphin Hamburg heren borg. Alle buitenlandse teams spelen in g.g de hoogste afdeling van de landelijke competitie. Naast verlies tegen Góte- Programma waterpolo: borg K.K. was ook B.T.S.V. Braunsch- mei in Alphen aan den Rijn: i_ -- 20.00 uur AZC A-De Gouwe A meisjes overwinning 13 mei in Leiderdorp 19.30 uur Alkemade A-De Gouwe A meisjes 6 mei in Waddinxveen: WADDINXVEEN -In het kader van de internationale Keurslager- competitie 1977-1978 heeft keurslager C. Koot van het winkelcentrum Groensvoorde de bronzen keurslagerspeld behaald. Deze onderschei ding werd hem uitgereikt tijdens het jaarcongres der Keurslagers in De Reehorst te Ede. De internationale organisatie van het te keuren bedrijf. Behalve op de Keurslagers met 800 aangesloten be-( uitgevoerde aankoop richt zij haar kri- drijven in Nederland en België, houdt tische blik op de hygiëne van het be- iedere twee jaar een speciale drijf en de medewerkers, op de vrien- Keurslager-competitie. Aan deze com- delijkheid, de voorlichting enz. Daarna petitie doen alle Keurslagers verplicht keuren de overige juryleden het bedrijf mee. Het doel van deze competitie is in op zijn ambachtelijke prestaties. de eerste plaats om te peilen of de be- Terwille van de goede naam Keurslager treffende Keurslagers in de afgelopen moeten deze prestaties aan strenge nor- periode vorderingen hebben gemaakt men voldoen. Dit om de klanten een in hun ambachtelijke bedrijfsuitoefe- zekere garantie te bieden dat kopen bij ning. een Keurslager een zeer vertrouwde De Keurslagers worden daartoe onver- zaak is, waar ook aan de klanten nog wacht gekeurd door een jury, die onder persoonlijke aandacht wordt besteed, leiding staat van het Centraal Instituut De bevindingen van de jury worden in voor Voedingsonderzoek TNO te Zeist, cijfers vertaald. Als men een tevoren Aan deze jury is tevens een huisvrouw vastgesteld hoog cijfer heeft behaald, verbonden. Zij doet volkomen anoniem ontvangt men een Keurslager- en onverwacht een proefaankoop in onderscheiding. WADDINXVEEN Maandag 15 mei rentelevisie, 2e prijs: Hi-Fi stereo in- (Tweede Pinksterdag) vindt het tradi- stallatie, 3e prijs: (sport)fiets, 4e t/m 10e tionele pinkstertournooi van Be Fair- prijs diverse artikelen, t.w.v. f 100, voetbal plaats vanaf half elf in het Bur- elk. Trekking op woensdag 30 augustus gemeester Warnaarplantsoen. In poule 1978 in het clubgebouw na de jubileum- A zijn ingedeeld: Be Fair, Bergam- wedstrijd Be Fair-Quick Boys, t.o.v. bacht, Nieuwerkerk, Waddinxveen en ------ Zwammerdam. In poule B zijn inge deeld: Bodegraven, Gouderak, Hazers- woudse Boys, Rohda ’76 en WDS. Verder wordt zaterdag 20 mei om 9.30 uur bij Be Fair begonnen met een groot tournooi voor lagere elftallen, waar maar liefst 24 elftallen aan deelnemen. Behalve 6 elftallen van Be Fair zullen tevens 6 elftallen van Capelle, 6 van Lisser Boys en 6 van ARC deelnemen. Acht scheidsrechters zullen zorgen dat alles eerlijk verloopt. Vermeldenswaar- dig is, dat deze tournooien (onder au spiciën van de KNVB) gesponsord wor den door autobedrijf Simca-dealer Kool en sporthuis De Bron. FEESTWEEK Alles wordt op het ogenblik bij Be Fair ciën voor de feestweek t.g.v. het 25-jarig 6 mei is men gestart met de verkoop dinxveen een krans. in Waddinxveen twee minuten stilge staan, toen wij met alle andere Neder landers onze gevallenen in en na de Tweede Wereldoorlog herdachten. WADDINXVEEN Het slaan van de eerste paal voor het nieuwe kantoorge bouw van NKF Kabel BV aan de Noordkade heeft burgemeester mr. A. G. Smallenbroek maar weer eens aan gegrepen om op hardgrondige wijze zijn kritiek te spuien op het provinciaal bestuur van Zuid-Holland, dat zich realisatie van een regionaal bedrijfster- stelijke sportvereniging Be Fair, op uit- dinxveen, een klein tournooi in het We- De provincie wil dat Waddinxveen zijn stduitse Ladenburg vlakbij Heidelberg. ste team van L.S.V. Deze wedstrijd werd met 2-1 gewonnen. Daarna werd er ook nog tegen het tweede team van deze vereniging gespeeld; dit werd een tweede zege en wel 3-0. De heren van Be Fair konden eerst warm draaien tegen het reserveteam van de L.S.V. (Ladenburg Sport Ver- lr~t was een aardig gelijk op- --t het standaardteam met wat zorg tege moet werd gezien. Maar niets was min- van de Rabo- boys tegen het reserveteam stond er een ongenaakbaar Be Fair aan het net. Vooral het duo Wim v.d. Burgh (hoof- oSmallenbroek daanvaller) en Gert Koele (spelverde- noemde de provinciale visie op dit ter- 'er)was met te stuiten. rein onverkoopbaar aan ons nage- -Juist door het zeer snelle en goed geva- slacht. Bovendien zou ”Den Haag” rieerde spel van Be Fair had de tegen werken in strijd met de eigen gekozen stander geen vat op de wedstrijd. Na doelstellingen: versterking van kernen J en bundeling van de werkgelegenheid. Volgens burgemeester mr. Smallen broek maken de discussies over aanwijzen van ruimten voor bedrijfsve stigingen duidelijk dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de be langen van alle betrokkenen. Onze eerste burger kreeg bij NKF Ka- zege voor de Duitse ploeg, bel BV voor het slaan van de eerste paal een persoonlijk geschenk en een kunstwerk voor het nieuwe r uitgereikt door technisch directeur ir. J. van Dam.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 7