T China-avond in De Bonkelaar parkeerellende Dorpstraat Lezers schrijven Beperk muziek- overlast in sport park ’de Sniep’ Vrijdag weer lampionnenoptocht Gemeente doet wat aan Rode Kruis-tegels voor baby’s die hier op maandag 8 mei zijn geboren J Fonds woonerven Vox Jubilans in Rotterdamse St. Laurenskerl Omdat die van Koninginnedag voortijdig moest worden beëindigd Nieuwe gordijnen voor gymlokaal bij KW-plein Voorlichtings avond van Havo/Atheneum het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar een China-avond gehou- WADDINXVEENMorgen (donder den. De toegang tot deze avond, die wordt gehouden door de afdeling Gouda van de Vriendschapsvereniging Nederland-China, is vrij. Herinnering aan 150e geboortedag van J. Henry Dunant fc***************************************************** Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week- blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van met zijn talrijke bevolking er het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie- grote ontwikkelingsland in geslaagd ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiim WADDINXVEEN Het kon natuur- WADDINXVEEN De Christelijk terreinen waarop het Rode Kruis zijn GRATIS LAMPIONS Om de kinderen een beetje de geleden mensen 1 kiest men het Rode Kruis. Dunants ideën hebben overigens be- seerd door de Werkgroep Levensbe schouwelijke Vorming, waarin de drie docenten van het vak ’’Kennis van het geestelijk leven”, de rector van de school en negen ouders vertegenwoor digd zijn. Deze werkgroep houdt zich Drs. D. Bloem, voorzitter van de werk groep, zal een inleidend praatje houden WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 MEI 1978 de speciale brengen te brengen om de gewonden te slessen op scholen staat nog de jaar- 1 Solferino bezoekt, waar 40.000 gewon- - Twee diaseries over Chinareizen, toe gelicht door mensen die in 1977 in WEINIG BEKEND China geweest zijn. jn je meeste van deze programma onderdelen zal een beeld gegeven wor den van leven en werken in de Chinese Volksrepubliek. China telt ongeveer 900 miljoen inwoners en een vierde deel van de wereldbevolking. Toch is er over China in Nederland nog weinig - - i gepro- WADDINXVEEN Het gymnastie klokaal bij het Koningin Wilhelminap- lein krijgt nieuwe gordijnen. Met deze aanschaf is 1.800,gemoeid. De huidige gordijnen hangen er al sinds 1969, het jaar waarin het gymnastieklo kaal door de gemeente werd gebouwd. De gevel, waar de gordijnen hangen ligt op het westen. In de zomer staat op deze gevel de gehele midag de zon. Dientengevolge zijn de gordijnen ver weerd en verkeren ze in zeer slechte staat. Voorts zijn enkele gordijnen stukge- trokken en afgescheurd. Volgens B. en W. heeft het weinig zin een deel van de de door de mannen van het welfare- WADDINXVEEN Donderdagavond 11 mei om half acht wordt in WADDINXVEEN Aan de westkant van de Dorpstraat ten noorden van de Kerkweg-West mag voortaan maximaal een half uur worden geparkeerd. Met dit besluit willen Burgemeester en Wethouders wat doen aan de parkeerellende in dit deel van het winkelcentrum, die is ontstaan bij het bouwrijpmaken van de grond waar tot voor kort de B-fabriek van Eminent stond. Vanaf dat moment kon automobielbedrijf M. van Velde zijn occasions namelijk nergens anders kwijt dan op de straat, met alle nare gevolgen voor een aantal Dorpstraat-winkeliers van dien. Sommigen maakten zelfs melding van dalende verkopen doordat de Waddmxveners hun auto niet meer op redelijke a.stand kwijt konden. Dat er langs de west- 1J_ tnxx :_xiii itv j i ion _i ii _x.t»_xiiir11__ ren aan de westkant van de Dorpstraat ten noorden van de Kerkweg-West betreft een tijdelijke wijziging van dat bijna 19 jaar oude raadsbesluit. Kennelijk blijven Burgemeester en Wethouders hardnekkig zoeken naar een meer bevredigende oplossing van de nu wat op een laag pitje gezette parkeerellende. WADDINXVEEN De baby’s die afgelopen maandag ook in Wad- dinxveen zijn geboren krijgen van het Nederlandse Rode Kruis een spe ciale tegel. Met deze actie viert het Rode Kruis de 150ste geboortedag van zijn grondlegger en initiatiefnemer tot de Conventies van Genève, J. Henry Dunant. De tegels zullen de vaders en moeders van de op 8 mei geboren baby’s eind deze maand bereiken. Dit Rode Kruis-gebeuren is er aanleiding toe geweest dat in de hoogste klassen van de Wad- dinxveense basisscholen voorlichtingslessen over het werk van deze or ganisatie zijn gegeven. Behalve de uitreiking van Rode Kruis tegels en de voorlichting- verzorgen en de stervenden bij te staan, slessen op scholen staat nog de jaar lijkse collecte voor het Rode Kruis in de periode van maandag 22 mei tot en met zaterdag 3 juni op het programma. Het vrijwillige welfarewerk van het Rode Kruis zal op de weekmarkt van vrijdag 26 mei aanwezig zijn met twee kramen. Eén van deze kramen wordt bemand door de mannelijke vrijwilliger die het plaatselijk welfarewerk sinds kort ”in dienst” heeft. In deze kraam wordt dan ook aandacht gevraagd voor langstelling. De commissie zang- en or- gelavonden van de Hervormde Ge meente in Rotterdam vraagt dan ook alle aandacht voor de op donderdaga vond 18 mei om acht uur in de Grote of St. Laurenskerk in de Maasstad te hou den koorzangavond waaraan niet al leen het Waddinxveense koor met het jeugdkoor onder leiding van dirigent Jan Bonefaas meewerkt, maar ook de Maassluise organist Feike Asma en (aan het transeptorgel) de Bodegraafse organist Herman van Vliet. Meditator is ds. Chr. J. Gall uit Den Haag. Op deze avond zal door de organist Feike Asma uitsluitend koraal-improvisaties van hemzelf ten gehore worden ge bracht. ”Vox Jubilans” heeft met het jeugdkoor op haar koorprogramma staan o.a. Psalm 122 en 75 naar een har monisatie van Marinus Egberts. lessen voor dit leervak in alle klassen en bekend. Daarom zal worden gepro- met - -- beerd te laten zien, dat dit enorme land schouwelijke vorming van de leerlingen er als enig '"Zi is om op eigen kracht tot werkelijke ont- wikkeling te komen. Honger en besmettelijke ziekten zijn uitgebannen en het hele volk krijgt on derwijs. Ook wordt geprobeerd om r.cg bestaande sociale verschillen, verschil in loon, verschil tussen hoofd- en han denarbeid en sociale verschillen tussen man en vrouw zoveel mogelijk te ver- dagavond 11 mei) zal - zoals bericht - om acht uur in de gemeenschaps ruimte van de Waddinxveense samen werkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg een voorlichtingsa vond worden georganiseerd voor de ouders van alle leerlingen over de le vensbeschouwelijke vorming aan deze school. Deze avond wordt georgani- gordijnen te vervangen en de rest te re pareren, daar beschadigingen als ge volg van de verslechterde kwaliteit niet zouden uitblijven. Dat er gordijnen in het gymnastieklokaal blijven hangen vindt het college noodzakelijk, omdat er ruiten van doorzichtig glas zijn, het- bezig met de inhoud en de'vorm van de geen in de winter veel inkijk geeft, ter- 2. 1.1_.i Wijl in de zomer de gordijnen gesloten andere zaken, die de levensbe- kunnen worden tegen het zonlicht. ij i i J betreffen. over taak en werkwijze van de werk- WADDINXVEEN De gemeente groep, waarna mevrouw H. M. gaat een fonds woonerven instellen. In Hollebrand-van Munster, (docente van dit fonds gaat de volgende week dins- de samenwerkingsschool) een inleiding dagavond vergaderende gemeenteraad P zal houden over ”De praktijk van de alvast 15.000,- stoppen. Al bij de be- lessen ’’Kennis Geestelijk Leven”. In handeling van de gemeentebegroting jJe pauze zullen o.a. werkstukken van 1978 besloot de raad van de beschik- kleinen - - je leerlingen worden vertoond met be- bare financiële ruimte onder meer een De Vriendschapsvereniging Nederland- Leven. Ook wordt er een diaserie ver- China probeert in Nederland meer be kendheid te geven aan de opbouw van de socialistische maatschappij in China. De vereniging telt na enkele ja- ren i - o.a. reizen naar China en geeft ook een werk gemaakte produkten. J. HENRY DUNANT De oprichter van het Rode Kruis is 150 jaar geleden op 8 mei in Genève gebo ren. i" mee met de minder bedeelden. Als hij - Informatieve tentoonstelling in 1859, tijdens de Italiaans- China. r. Oostenrijkse oorlog, een slagveld bij - Tentoonstelling affiches boerenkunst. - Op de achtergrond Chinese muziek. den aan hun lot worden overgelaten, weet hij een groep vrijwilligers bijeen te ganiseerde lampionnenoptocht. 1 De voor de tweede keer te houden lam- Wingerd, pionnenoptocht, opnieuw georgani seerd door het Wingerd-comité, gaat opnieuw om acht uur van start bij de speelweide aan de Wingerd. Onder mu- schade te vergoeden - op de avond van zikale leiding van het majoretten-, Koninginnedag was de Weidezoom be- drum- en trompettercorps Cormula’s zaaid met kapot geregende lampions - (die na de forse regenbui alle pakjes kan donderdagavond gratis een lam- o-r De China-avond in Waddinxveen om- Stand voor boeken, brochures, po- A1 heel jong leeft Henry Dunant vat “e volgende onderdelen: sters en papierknipsels. - Informatieve tentoonstelling over - Stand met diverse Chinese artikelen. China. - Chinese soep. Naar aanleiding van Dunants boek paald niet betrekking gehad alleen op over Solferino wordt er in Genève een terreinen waarop het Rode Kruis zijn ’’comité van vijf’ gevormd om Henry taken heeft gevonden. Hij was ook een Dunants plannen'verder uit te werken, van de stichters en actieve leiders van In 1863 wordt op een internationale de World Alliance of Young Men’s Ch- conferentie in de Zwitserse hoofdstad, ristion Associations, die thans 22 miljoen waaraan 14 landen deelnemen, beslo- leden in 82 landen heeft. Ook zijn ge- ten in elk land een hulporganisatie op dachte aan de instelling van een perma- te richten, die in tijden van orlog alle nent congres van grote mogendheden, -helpt herkenningsteken met regelmatige zittingen, dat een in- 1—ternationale macht ter bevordering van vrede. Dat idee ligt ten grondslag aan de Verenigde Naties. Ook was hij een voortdurende bepleiter van de afschaf fing van de slavernij. WADDINXVEEN Een vriendelijk, vendien veel en veel te hard aanstaat.” maar wel dringend verzoek aan alle be- nvrvr'vriitVk'T-’PSi heerders en toezichthouders van de eEYDENDEKKEKS, clubgebouwen en aan alle bezoekers Plasweg 11 van het sportpark ”de Sniep”, om het P.S., gebruik van de geluidsapparatuur zo- Vooral zaterdag en zondag voor een wel voor mededelingen, maar vooral week was het bar en boos en onmoge- voor muziek, tot een minimum te wil- lijk zich te concentreren op boek of len beperken. Het vaak - onnodig - op- krant, studie of anderszins. Nadat op draaien van het geluidsvolume bezorgt verzoek van meerdere omwonenden de de omwonenden onvoorstelbare ge luidsoverlast in huis en tuin. Voor vele oudere mensen, die er nu eenmaal óók zijn, is na een het urenlange gedreun en wordt opgedrongen, een Kortom, wees sportief en denk ook aan anderen. Het kan toch wel vrolijk zijn toch onzinnig dat niemand de wijsheid als de plaatjes’’gewoon” gedraaid wor- I den voor de aanwezigen in de kantine. I-1-- - 1—- -- -- De jongelui bezig op de sportvelden wordt ingedrukt, wordt de toestand zullen toch werkelijk geen behefte heb- kwaad tot erger en krijgen - ben aan begeleidende muziek, die bo- sportcircus voor de deur. u nog de uitslag door van twee raad- het juiste aantal bruine bo- heeft na loting de hieronder vermelde naam gelukkigen tot winnaars aangewezen. naarde stomerij heeft moeten brengen) pion worden afgehaald in de openbare (2630); 2. Jeanet Hagestein, Van Mec- lijk niet uitblijven: Komende vrijdaga- zal de volgende route worden afgelegd: Mr. A. de Roosschool aan de Wingerd klenburg Schwerinlaan 6 (2569); 3. H. vond om acht uur zal er weer voor de Via de brug naar het Kamilleveld, Wei- tussen 19.00 en 21.00 uur. Kobrua, Wingerd 67 (2500); 4. J. J. Wij- gehele Waddinxveense jeugd een lam- dezoom, Distelveld, Weidezoom, Win- Zoals bekend vormde de eerste lam- sman, Tesselschadelaan 166 (2500); 5. pionnenoptocht worden gehouden. Dit gerd, Groensvoorde, Noordtunnel, pionnenoptocht het sluitstuk van de N. Terlouw, Nic. Beetslaan 88 (2352) omdat - zoals uitvoerig bericht - een Staringlaan, Perkstraat, Bilderdij- volksspelen die op de middag van Kon- en 6. Barbera Jansen, Wingerd 75 wolkbreuk op maandagavond 1 mei klaan, Tesselschadelaan, Vondellaan, inginnedag op de speelweide aan de (2300). Liefst 22 inzenders hadden de juiste voortijdig einde maakte aan de Zwijgerlaan, Prins Willem- politie was gealarmeerd, werd het wat rustiger, maar nog duidelijk hoorbaar in de stille avond tot ca. middernacht. werkweek Volgens mij waren het meer opgescho- gestamp dat ten jongelui en althans voor het meren ware ramp, deel géén betalende clubleden. Nu ik 1 dit schrijf is het weer begonnen. Het is - - I kant van de Dorpstraat niet mag worden geparkeerd heeft de raad in 1957 al besloten. Het maximaal een half uur parke- bezit hierop toe te zien. Als de overlast ...„—ir-> -izic.-u.-.-m nu niet direct van het begin aan de kop 1 van we een Wethouders hardnekkig zoeken naar een meer bevredigende maatschappij trekking tot het vak Kennis Geestelijk bedrag af te zonderen tot dekking van 2__1.121. sten van aan te leggen woonerven. toond van een bezoek aan de Heilige Wat al bestaat is het fonds tot sanering Landstichting door de leerlingen. Na van oude dorpskernen en wijken, de pauze zal via een forumdiscussie ge- waarin door de gemeenteraad legenheid zijn om van gedachten te wis- ƒ50.000,zal worden gestopt. Uit dit reeds bijna 1000 leden, organiseert selen over de levensbeschouwelijke fonds worden de lasten voortvloeiende vorming van de leerlingen op de uit de uitvoering van saneringsplannen blad uit’’China Nu”. samenwerkingsschool. gedekt. tussen 19.00 en 21.00 uur. Zoals bekend vormde de eerste lam- Noordtunnel, pionnenoptocht het sluitstuk van Bilderdij- volksspelen die op de middag van Kon- (Koninginnedag) op hardhandige wijze Koningin Wilhelminasingel, Willem de Wingerd zijn gehouden. We geven een ------ l7.117a -- door het Oranjecomité Wingerd geor- Alexandertunnel, Beethovenlaan, Peu- onderdelen van dit Oranje-festijn: het popnaam ’’Juliana” ingeleverd. De jury leyen, Wadde, Weidezoom, speelweide raden naar het juiste aantal bruine bo- heeft na loting de hieronder vermelde -J nen en het raden naar de juiste naam gelukkigen tot winnaars aangewezen, van de pop. Corien v.d. Kaaden, Nic. Beetslaan RRi iVFHnxFV 11 ;2- van Krevelen> Wingerd 97; 3. Pe- BKL1NE BONEN tra YanjSj wingerd 93; 4. Mariëtte v.d. Het juiste aantal bruine bonen (2657) is Schans, Nic. Beetslaan 92; 5. Melle niet geraden. De hieronder volgende 6 Tuik, Wingerd 199 en 6. Gea Kok, Peu- personen waren er het dichtst bij: leyen 168. Alle prijzen worden thuisbe- Gemengde Zangvereniging ”Vox Jubi- 1. A. A. van Oort, Busken Huetlaan 20 zorgd! lans” uit Waddinxveen, met Pasen nog verheugen in een grole publieke be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 9