de pater - makelaardij b.v. waddinxveen G. van Ringelenstein (48) treedt af als voorzitter exclusieue tuinmeubel shouu plaatselijke middenstand ^cedrfebM. Maandagavond 22 mei grootse Waddinxveense verkiezingsavond Jeugd nodigt nieuw CDA- kamerlid uit V akkundige reparaties van Radio - TV etc. Grootse verkiezingsavond Maandag 22 mei Heemskerk BV v. d. Linde verboom makelaardij b.v. huis kopen? huis verkopen? In forum zitten alle zes de lijsttrekkers CDA komt met ballonnen wedstrijd Laatste dag inschrijving bejaardenreis Onafhankelijk Nieuwsblad Eindeloze kollektie jeans en spijkerideding helemaal vootjouuuu 1ORBAS (LidNBMj onroerend goed kopen en verkopen .taxaties en adviezen .•I ||lllll|||lllll||||llll|||lllll|||llllll||lllll|||llllll||llllll|l niet definitief. I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 iiiiiHiiiniiililiiliiiiiHiiiiiiiiWiiiiiiiffliiiiiiWii Nl HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 VOOR TELEFOON 01828-2218 van de verkiezingen is grote belangstel- mende vier jaar willen gaan vertegen- s Weekblad voor Waddinxveen EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. WADDINXVEEN De gezamenlijke jeugdverenigingen van de hervormde Immanuëlkerkgemeente en van de ge reformeerde en rooms-katholieke kerk rfi; Anne Frank-centrum, 20.00 uur Dorpstraat 33, Waddinxveen VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. WOENSDAG 17 MEI 1978 34e JAARGANG - Nr. 1564 bruin, greenen. teak en kunststof. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend Vrijdagavond tot 21 00 uur Zaterdags tot 17 00 uur Bleiswijk- Hoefweg 191 W (naast veiling Bleiswijk) Tel. 01892-3044. A 500mtr.Vanaf rijksweg -/ Den Haag/Utrecht. In het Weekblad voor Waddinxveen van woensdag 12 april zei de heer Van bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 -naóuurnm. 01828-2723 of 01821-2268 A. H. van Gent, PvdA P. F. J. van Schie, CDA Mevr. L. M. Waagmeester, VVD D. Uitbeijerse, SGP/HKV/GPV W. M. L. van Breemen, PSP H. P. Barth, D’66 den met hen te discussiëren over het CDA en haar plaats in de Nederandse politiek. De bijeenkomst zal plaatsvin- ook een half uur later vetrekken, nadat den op zondagavond 21 mei. De bijeen- 1980 achter het sportpark de Sniep) stembureaus zullen zijn opgehaald. Immanuelkerk zijn, maar bij het ter j -. -i-.-l_ perse gaan van deze editie was dit nog i te lichten. De avond in het Anne Frank-centrum is vrij toegankelijk en Oosterbroek- begint om acht uur. De theaterzaal zal worden ’’aangekleed" door de campagneteams van de aan de verkie zingen deelnemende politieke partijen en -groeperingen. Het belooft nog- t maals een zeer bijzonder, leven- Na korte inleidingen van de forumle- dige en informatieve avond te worden den zal het publiek ruimschoots de ge- die in Waddinxveen nog niet eerder legenheid krijgen alle vragen op de voorafgaande aan zes lijsttrekkers af te vuren, die maar georganiseerd, gesteld zouden kunnen worden. De verkiezingsavond van komende maan dagavond is voor Waddinxveners een unieke kans kennis te komen maken Waddinxveen een balonnenwedstrijd. niseerde - verkiezingsavond gehou- met de mensen die de bevolking de ko- 1 dinxveense kinderen van 0 tot 13 jaar. /(Wg Er zijn een aantal leuke prijzen. De ballonwedstrijd wordt gehouden op het veld hoek Beethovenlaan- Mozartlaan waar het nieuwe politiebu reau is gepland. WADDINXVEEN De heer G. van Ringelenstein (48) is vorige week maandagavond plotseling afgetreden als voorzitter van de afdeling Waddinxveen van het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV), in de wandeling de middenstandsvereniging Waddinxveen. Hij heeft gemeend die stap te moeten nemen omdat zijn gezondheid leek te gaan lijden onder het vele werk dat de heer Van Ringelenstein niet al leen voor de 60-jarige middenstandsvereniging, maar ook als voorzitter van de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente en als eige naar van een levensmiddelenzaak in het winkelcentrum Luifelbaan moet verzetten. De heer Van Ringelenstein is in 1968 worden uitgemaakt wie de nieuwe eer- voorzitter geworden van de 136 leden tellende middenstandsvereniging Wad- dinxveen. Hij volgde in die functie wij- dinxveen hebben verder nog zitting len de heer H. J. van der Loo op. Als cretaris T. Ververs jr. eerste man van de georganiseerde middenstand ter plaatse heeft de heer Van Ringelenstein bijzonder veel be moeienis gehad met de totstandkoming WADDINXVEEN Komende maandagavond 22 mei wordt in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad de grootse - door het Weekblad voor Waddinxveen georga- Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel WADDINXVEEN Zaterdagmiddag 27 april om drie uur houdt het CDA Hieraan mogen deelnemen alle Wad- Jen. Er wordt een grote belangstel- mende vier jaar willen gaan vertegen- j voor deze avond verwacht. In het woordigen en hen duidelijk te maken forum zullen zitting hebben de zes lij- waarom het de Waddinxveners in die sttrekkers van de aan de over twee we- jaren voornamelijk om zal gaan, ken te houden gemeenteraadsverkie zingen deelnemende politieke partijen De lijsttrekkers op hun beurt hebben en -groeperingen. Dat zijn: de mogelijkheid hun programma ’s toe ste man wordt. In het dagelijks bestuur van de middenstandsvereniging Wad- - 3 se- en penningmee ster H. v.d. Linde. De heer De Bas maakt voor de middenstandsvereniging al deel uit van het bestuur van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken eind 1975 van het vergrote winkelcen- voor Gouda en omstreken, trum ”de Passage”. Tot voor kort had hij ook zijn duidelijke inbreng in het opstellen van de commentaren van de Ringelenstein nog er een grote voor- middenstandsvereniging op de door de stander van te zijn dat er een betere nota’s over het kernenbeleid en de uit- georganiseerde middenstand gifte van gronden. WAARNEMER C. DE BAS Nadat de heer Van Ringelenstein de wens te kennen had gegeven de voor- ‘111 is de heer C. de Bas van de Jan Dorrekenskade-Oost benoemd 1 r waarnemend voorzitter. Tijdens de dit zijn gegeven de middenstand betrok- mei en gaat het uitstapje ditmaal in de gemeente Waddinxveen uitgebrachte communicatie tot stand komt tussen de bij het uitstippelen van het gemeente- wordt’s avonds weer gedineerd in Avi- 2 J“ --■JJ -- j en het lijk beleid voor de toekomst. Zo is er de fauna in Alphen aan gemeentebestuur. Zijn opmerkingen hebben geleid tot punten in deze zin in de diverse programma’s van de aan de WADDINXVEEN Na al gehouden inschrijvingsdagen in het Anne Frank- centrum en Huize Souburgh houdt het comité ’’Bejaardenreis Waddinxveen” nog een derde inschrijvingsdag, hoewel de vijf bussen al bijna vol zijn. Die dag is zoals de laatste jaren gebruikelijk is geworden donderdag 18 mei (mor gen) in het hoofdkantoor van reis- en passagebureau Van Ginkel BV in het winkelcentrum ”de Passage” van ’s morgens half negen tot ’s middags vijf uur. Zoals bekend wordt de jaarlijkse be jaardenreis gehouden op woensdag 31 mei en gaat het uitstapje ditmaal in de richting Hilversum en Zandvoort. Er hebben het pas benoemde Tweede Ka- 2 _2imerlid voor het CDA, Fred Borgman, het lijk beleid voor de toekomst. Zo is er de fauna in Alphen aan den Rijn. Omdat tevens voorzitter van de landelijke -jl_j_ z- j“’2J2van de christen- geen winkels zullen komen), het ker- samenvalt met de verkiezingen voor de democraten, het CDJA, bereid gevon- nenbeleid (versterking van de oude gemeenteraad zullen de ouderen in de komende gemeenteraadsverkiezingen winkelcentra door woningbouw en het gelegenheid worden gesteld eerst te zittershamer direct te willen neerleggen een duidelijke zaak dat mede door trale kern de Passage), de opzet van T J tot terschap van de heer Van Ringelenstein najaar te houden ledenvergadering zal ken wil worden, maar ook betrokken is ontwikkeling van Zuidkade 1 (waar de jaarlijkse bejaardenreis deze keer jeugdorganisatie nenbeleid (versterking van de oude gemeenteraad zullen de ouderen in de deelnemende partijen. Het is natuurlijk vervolmaken van Waddinxveens een- gaarT stemmen. De bussen zullen dan i de aanzetten daartoe die onder voorzit- Zuidplas 1 (Waddinxveens woonwijk de meegaande ouderen bij de twaalf komst zal vermoedelijk een zaal van de i_i t_ xz—rit 1 z~» o zx i. i ijo. i11 i_ t i_t_ en het gemeentelijk gronduitgiftebe- leid. Uit Duitsland. Zweden. Frankrijk. Engeland en Italië 19 befaamde merken tuinmeubelen in wit.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1