r BRUGCENTRUM POLIO INENTING de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Komt er flatgebouw? RUMOER IN HET TORRAS huis kopen? huis verkopen? Onze hoofdredacteur is met vakantie Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Beelden kijken in Warnaarplantsoen Oranjelaan 9 Heemskerk BV v. d. Linde 4788 verboom makelaardij b.v. Geslaagde bonte avond Groen van Prinstererschool I Adverteren doet Waddinxveense brandweer in Heenvliet Onafhankelijk Nieuwsblad L N onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Uw brieven voor het Weekblad voor Waddinxveen moet u sturen naar: VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Voor contact met de redactie moet u overdag bellen Eindeloze f kollektie jeans- en i spijkerkleding helemaal voor jouuuu iLidNBMj bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën WADDINXVEEN Er is vooral bij een deel van de winkeliers in het Brugcentrum verontrusting ontstaan over de mogelijke plannen van het gemeentebestuur ten aanzien van de herziening van het bestemmings plan voor dit in hoofdzaak uit winkels bestaande woongebied dat bij de volgende week woensdag vergaderende gemeenteraad is ingediend. Om dat niemand kennelijk op de hoogte is van wat er nu precies in het nieuwe gemeentehuis wordt uitgedacht, waait er een flinke bries van ge ruchten door het Brugcentrum. Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^i J in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 34e JAARGANG - Nr. 1568 WOENSDAG 14 JUNI 1978 VOOR TELEFOON 01828-2218 van EXPOSITIE VAN 14 JUNI TOT 5 JULI Dorpstraat 33, Waddinxveen Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - naóuurnm. 01828-2723 of 01821 -2268 1 lijk overleg ex artikel 8 van het Be sluit Ruimtelijke Ordening. De heer H. R. Luiten c.s. maken bez waar tegen de maximale hoogte van de eventueel te bouwen woningen, het verlies van privacy, en dat de nieuwe bebouwing te dicht langs de bestaande woningen komt. De heer A. de Bruin is het oneens met B. en W. omdat het plan zijn tuin en schuur hun functie laat verliezen en ook het argument dat er sprake zal zijn van verfraaiing van de omgeving van het gemeentehuis deugt niet. De heer en mevrouw Bostelaar blijken in wezen bezwaar te maken te gen het vigerende bestemmingsplan Brugcentrum, en niet tegen de bestem ming woningbouw van de tweede her ziening; dat het pand van de familie Bostelaar buiten het gebied van de tweede herziening ligt en hier niet aan grenst; dat tegen de tweede herziening qua inhoud en/of functie geen bezwaar worden ingebracht. Burgemeester en wethouders schrijven aan de raad dat zij - op enkele puntjes na - de ingebrachte bezwaren niet gegrona vinden en daarom adviseren het door hen ontworpen wijzigingsplan voor het Brug centrum met inachtneming van de door hen verwerkte veranderingen goed te keu ren. Na volgende week woensdag weet het Brugcentrum hoogstwaarschijnlijk meer waar zij aan toe is. WADDINXVEEN Onder de titel ’’Schoolfeest 1978” heeft het onderwij zend personeel van de Groen van Prin stererschool de ouders van die school verrast met een bonte avond. Gezien de ervaringen uit het verleden moest dit wel een succes worden. De belang stelling was dan ook zo overweldigend groot dat de recreatiezaal van het Anne Frank-centrum te klein was. Daarom werd besloten, om niemand teleur te stellen, hetzelfde programma op twee avonden uit te voeren. Daar de hele school hierbij betrokken was zou men een overladen programma kunnen ver wachten, daarom was er des te meer waardering voor de organisatoren die maakten dat alles vlot verliep! Na het welkomstwoord van het school hoofd kon het feest beginnen. Elke klas werkte op z’n eigen originele manier mee aan de gezellige avond. Succesvol was het optreden van leerlingen als so list, duo of trio. Wie genoot niet van het kabouterspel van de le klassers? Het zingen van klas 3 in de stijl en de kle ding van de jeugd van vroeger, die ons met veel enthousiasme Oudhollandse liedjes ten gehore brachten. De combinatieklas 1/3 bracht weer wat anders. De overeenkomst tussen het raad volgende week woensdag zich al voor of tegen het bestemmingsplan moeten uitspreken. BEZWAARSCHRIFTEN Dat de gemeenteraad niet zonder slag of stoot accoord zal gaan met de voor nemens van burgemeester en wethou ders staat wel vast. Van de geboden ge legenheid om bezwaren in te dienen is gebruik gemaakt door een groot aantal belanghebbenden. Dat zijn de heren J. P. G. van Dijk, Kerkweg-Oost 187; M. Neeleman, Kerkweg-Oost 183; L. H. Markus, Willem de Zwijgerlaan 64; Mr. M. Lanen namens E. J. Roskam van de Kerkweg-Oost 193, 195 en 197; Mr. J. A. W. Suyver, namens mevrouw J. D. de Joode-Hoogendoorn, de heren H. R. Luiten, J. Hoogendoorn en J. Blonk, allen wonende in de Julianas traat; Mr. H. J. Suyver namens de heer A. de Bruin, Kerkweg-Oost 191 en de heer Mr. E. J. T. Pool, namens de heer en mevrouw Bostelaar, Kerkweg-Oost 175. Niemand weet in feite waar hij precies aan toe is. De een meent zeker te weten dat er een plan klaar ligt voor flatbouw met 75 woningen en een ander zegt op de hoogte te zijn van het plan van het gemeentebestuur in het Brugcentrum vijftien tot vijfentwintig laagbouwwo- ningen te bouwen. Wel is zeker dat sommige winkeliers, zoals H. Roskam, A. de Bruin, M. Neeleman van burge meester en wethouders te verstaan heb ben gekregen dat zij nu in de toekomst niet meer op uitbreiding kunnen reke nen. En daar is geen woord frans bij. Dit omdat de wijk staat aangegeven als te saneren en te renoveren gebied met de mogelijkheid tot woningbouw. Het gevolg is dat bijvoorbeeld Roskam, die zijn smederij nodig moet uitbreiden, al denkt aan verhuizing. De vorige week dinsdag gehouden vergadering van de commissie ruimtelijke ordening en de woningbouw bood ook al weinig hou vast, omdat wethouder P. J. F. van Schie (CDA) niet meer wilde zeggen dan dat het hele plan eigenlijk nog uit gewerkt moet worden. Hij sprak over "invuloefeningen” waarin alle kanten nog uitgegaan kan worden. Wel zei de wethouder dat er haast gemaakt moet worden, anders is de kans op nieuw bouw in het Brugcentrum voorlopig van de baan. Daarom zal de gemeente- Op woensdag 21 juni 1978 tussen 16.30 en 17.00 uur bestaat in het Groene Kruisgebouw, Stationsstraat 12 te Waddinxveen, gelegenheid tot kosteloze inenting tegen polio. Deze inenting is bestemd voor: a. kinderen die nog niet de volledige serie inentingen DTP hebben ontvangen (totaal vijf maal); b. kinderen die nog nooit zijn ingeënt (zij moeten driemaal gevaccineerd worden). Volwassenen vanaf 26 jaar behoeven NIET te worden ingeënt. Bij vaccinatie alle inentingsbescheiden meebrengen. Inlichtingen: Gemeentehuis, afdeling Inentingen. dierenleven in het bos en het doen en laten van de mens in z’n werk werd ge accentueerd door een potpourri van stukjes muziek, die goed gekozen wa ren. Door enkele goed gebrachte sket ches werden we nog eens geconfron teerd met enige in het dagelijkse leven voorkomende onhebbelijkheidjes, waarvoor op originele wijze de oplos sing werd gegeven. In de beroepen-winkel van klas 6 kon men zich uitgebreid laten voorlichten over een te kiezen beroep. Voor de pa tiënten was het gelukkig maar schijn. Het geheim van de fakir! Wie weet het? Het zal wel altijd onopgelost blijven. Kinderen van klas 4 lieten zich zien als echte circusartiesten. Klas 2 bracht de première van een nieuw Waddinxveens volkslied en dat klas 5 een ruzie op zo’n muzikale wijze oplost, toont wel veel teamgeest. Al met al twee avonden waarop met veel genoegen en veel waardering terug gezien kan worden. waarde zal dalen. De heer M. Neele- Vd*KOpdl man maakt bezwaar tegen het ontwerp |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||inn van de tweede herziening omdat zijn magazijn en zijn werkplaats binnen het gebied van de herziening liggen. Het bezwaar van de heer L. H. Markus richt zich tegen het feit dat zijn panden binnen het gebied van de tweede her ziening zouden. De heer E. J. Roskam laat de gemeenteraad weten dat zijn be zwaren zicht richten tegen: a. het wegbestemmen van de smederij en de toegang tot de smederij door De heer J. P. G. van Dijk blijkt bez waar te hebben tegen het bouwen van woningen tot een hoogte van 9 meter dicht achter de achtergevel van zijn woning, waardoor zijn tuin en schuur voor hem verloren zullen gaan, al- smede dat hierdoor zijn woning in onderbrandmeester D. van Vliet op.een logelijkheid totaal van 16 deelnemende ploegen, ge- J "L ëindigd op de 7e plaats met een totaal van 379 punten. De bevelvoerder be zette met een totaal van 133 punten de de motivering, dat woningen op die 5e plaats. centrumversterkende Eerder dit voorjaar (zaterdag 22 april) deed in Gorinchem bij de aldaar ge- wedstrijden TAS hoge- een ploeg van de Wad- dinxveense brandweer mee onder bevel van hoofdbrandwacht G. J. Huizer. de smede- Deze ploeg bezette met 548 1/2 punt op een totaal van 12 deelnemende ploegen een zesde plaats. De bevelvoerder ein- het plan, dat de te bouwen woningen digde met 174 punten eveneens op een 6e plaats. Het was voor de eerste maal, dat in provinciaal verband deze hoge- drukwedstrijden werden georgani seerd. o— o-jWADDINXVEEN Bij de op zater- aan de grond de bestemming ’’uit te dag 3 juni jl. gehouden provinciale werken woongebied” te geven; brandweerwedstrijden klasse II te b. de mogelijkheid tot het aanhouden Heenvliet is een ploeg van de Wad- van een aanvraag om bouwvergun- dinxveense brandweer onder bevel van ning; c. het ophouden van de m< tot uitbreiding van het bedrijf d. de kwalificatie van het bedrijf als zijnde te grootschalig in het gebied; e. plaats een functie zouden hebben; f. het argument dat de uit te werken speelde woonbestemming centrumvoorzie- /lagedruk ningen elders zou ondersteunen; g. het ontbreken van concrete verplaat- singsmogelijkheden voor c rij: h. de overweging in de toelichting van h„. U„. J.-U---- tevens zouden kunnen zorgen voor een fraaiere aankleding van de om geving van het gemeentehuis; i. het achterwege laten van het wette- Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1