de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Gemeente weet al een beetje hoe nieuwe wijk Zuid plas gaat worden roititiis Raadscommissie sprak al over beleidsuitgangspunten n huis kopen? huis verkopen? Ondernemers- en horeca- onderwijs onder één dak Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. GEMEENTERAAD woensdag 12 juli RAADHUIS, 19.30 UUR v. d. Linde Heemskerk BV Kerk vraagt lidmaten zich te houden aan parkeerregels verboom makelaardij b.v. m Bijna 17 mille voor meubilair De Morgenster Onafhankelijk Nieuwsblad n j N 3t y - 0 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar ^LidNBMj bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën 4 k- WADDINXVEEN De gemeente heeft voorlopige beleidsuitgang spunten laten opstellen voor Waddinxveens nieuwste woonwijk, die (zoals het Weekblad voor Waddinxveen had voorgsteld) Zuidplas gaat heten. In dit te ontwikkelen woongebied tussen de Piasweg en de Beije- rincklaan komen 1.300 tot 2.000 huizen te staan. Met de bouw van deze woningen zal pas na 1980 worden begonnen als Zuidkade 1, waar bin nenkort de sociale woningbouw start, is volgebouwd. in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Buitenlands geld reisverzekering Regel alles bij de persoonlijke bank! Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 34e JAARGANG-Nr. 1571 WOENSDAG 5 JULI en VOOR TELEFOON 01828-2218 van 86 95 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. eerste dienst en het beginnen van de tweede. die om terkanaal op die plek, omdat er an ders tussen de Piasweg en de Beije- rincklaan geen nieuwe woonwijk kan komen; situatie en voor de opvang van de eigen bevolkingsaanwas en het huisvesten van economisch gebondenen behoefte is. ■‘f*® Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend ojferte. Dorpstraat 33, Waddinxveen Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter Verbakel J gezien de bezetting van de be staande overdekte sportaccommo daties: mogelijk de bouw van een mukti- functioneel centrum met een con centratie van schoolgebouwen; buurt- en wijkgroen volgens de nor men; naar verwachting in december van dit 'i vastgesteld zal er nog uitgebreid worden gediscussieerd over de ontsluiting van de nieuwe woonwijk, de stedebouwkundige opzet, het voor zieningenniveau en het openhouden van de ontwikkelingen naar de toe komst. Volgende maand zal de provin cie, naar burgemeester mr. A. G. Smal- WADDINXVEEN De Centrale Gemeente van Wad- julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (irarcM de noordelijk van de as Brugcentrum-Dorpstraat gelegen pol ders en de tegen de kern aanliggende kade 1). 30% woningwetwoningen, 45% premie- hofvffi t-H ïtzfn pfr iaap’ bouwen25%vrijesectorbouwinlaag- HOEVEEL HLIZEN PER JAAR bouw gestapeld) een geïntegreerd on- Voordat het bestemmingsplan Zuidplas derdeel zal moeten uitmaken van Wad dinxveen. Dat betekent: verplaatsing van (een deel van) de lenbroek in de raadscommissie mee- sportvelden in ”de Sniep”; deelde, uitsluitsel geven over het feit of aanleg van een ondergronds zoetwa- Waddinxveen zich moet houden aan de bouw van 130 woningen per jaar of dat jaarlijks 200 huizen mogen worden neergezet. De gemeente heeft laten be rekenen dat daaraan in de plaatselijke goede fiets- en loopverbindingen j. j. met het centrum van Waddinxveen; geen verplaatsing van het zwembad- complex; verplaatsing van de hervormde Re- hobothschool en de Openbare Jan Ligthartschool naar de nieuwe woonwijk; nieuwe winkels, waarbij rekening moet worden gehouden met de al reeds aanwezige overbewinkeling; bouw van een sportzaal en mis schien zelfs ook nog een sporthal, bestrijding geluidhinder. De beleidspunten zijn gistermiddag be- in sproken in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woning- bouw, waar zij in het algemeen positief Oostpolder in Schieland (plan Zuid- Vaststaat dat de nieuwe woonwijk (met werden ontvangen. Zoals bekend be sloot de Waddinxveense gemeenteraad in december vorig jaar dat de ge meente, overeenkomstig het streekplan Zuid-Holland Oost, maar in tegenstel ling tot het gemeentelijke structuurp- jaar kan worden lan, ten zuidwesten van het sportpark "De Sniep” zou moeten gaan uitbrei den. Om met de woningbouw in dit Gouwe- dorpte kunnen doorgaan dient volgens de gemeente een strak schema gehan teerd te worden inzake de planologi sche voorbereiding, de exploitatiebere- kening, de grondverwerving en de uit werking van de bouwplannen. Met de aanvang van bouwactiviteiten in de Zuidplaspolder gaat Waddinxveen een nieuwe fase van uitbreiding in, omdat tot heden de woningbouwplannen van enige omvang alle werden ontwikkeld WADDINXVEEN/DEN HAAG De Vereniging School voor de Detailhan del, welke de Scholengemeenschap voor Ondernemersonderwijs (Detail- handelsschool) in stand houdt, zal per 1 augustus a.s. opgaan in de Vereniging voor Beroepsonderwijs voor 's- Gravenhage e.o., welke bevoegd gezag is voor een aantal scholen voor Lager- Hervormde Gemeente van Wad- en Middelbaar Beroepsonderwijs in de dinxveen gaat de lidmaten verzoeken Haagse agglomeratie. zich te houden aan de parkeerregels bij Door dit samengaan ontstaat een com- het bezoeken van de Bethelkerk aan de binatie van Middelbaar Ondernemers Bilderdijklaan. Dat verzoek zal worden Onderwijs en Middelbaar Horeca On gedaan in de Hervormde Kerkbode van derwijs. Aan de Vereniging voor Be- deze week. Eerder nam de kerk al het roepsonderwijs namelijk is volgens het besluit de eerste van de vier op zondag scholenplan 1978/1980 toestemming te houden kerkdiensten te vervroegen verleend voor de oprichting van een tot kwart voor negen, omdat er dan middelbare horecaschool in Den Haag, geen moeilijke situaties meer zouden Dit is voor de Haagse regio een verheu- kunnen ontstaan bij het uitgaan van de gende ontwikkeling, daar tot nu toe al- leen in Amsterdam, Heerlen, Tilburg en Wageningen de mogelijkheid tot.het volgen van middelbaar horeca- onderwijs bestaat. Het betekent tevens, dat na 1 augustus 1979, wanneer de nieuwe horeca-opleiding van start zal gaan, in de Haagse regio voorzieningen voor lager, middelbaar én hoger horeca-onderwijs aanwezig zullen zijn. In de nieuwe middelbare horeca- opleiding zal het managementaspect een belangrijke rol vervullen. Het on- kleuterschool De Morgenster (Onder- school in het gebouw van de scholenge- weg) wil het meubilair en materiaal meenschap voor Ondernemersonder- gaan vervangen en aanvullen. De ko- wijs aan de Koningin Marialaan 9, Den ten hiervan worden geraamd op Haag (tel. 070-836955), biedt dan ook ƒ16.953,59 (incl. btw). De volgende de beste mogelijkheden. Immers ook in week woensdagavond vergaderende het middelbaar ondernemersonderwijs gemeenteraad is gevraagd dit geld be- is de voorbereiding op management schikbaar te stellen. hoofdzaak. De inspecties van het on- olgens B. en W. gaat het hier niet om dernemersonderwijs en het horeca zaken die betaald moeten worden uit onderwijs hebben hun instemming met de exploitatievergoeding die het deze ontwikkeling betuigd. schoolbestuur krijgt, maar om bui- De nieuwe scholengemeenschap voor tengewone uitgaven omdat het meubi- Lager-en Middelbaar Ondernemerson- lair door langdurig gebruik is versleten, derwijs en Middelbaar Horeca- Gelet op de staat waarin het meer dan onderwijs, welke zeer gunstig t.o.v. het b jaar oude meubilair verkeert en ge- openbaar vervoer vanuit de stad en re let op het feit, dat aanvulling van de ge- gio ligt, zal geleid worden door de heer brekkige inrichting noodzakelijk is’, P. C. G. M. Scholten, directeur van de zeggen B. en W. tegen het gevraagde huidige Scholengemeenschap voor On- krediet geen bezwaar te hebben. dernemersonderwijs. Alles ja. want bij de Rabobank vindt u het onder één dak: het buitenlands geld, de reisverzekering de Internationale Reis- Krcdictbrief van de ANWB. I' kunt zich bij ons bovendien als ANWB- en Wegenw acht lid opgeven en u krijgt aanvullende informatie van deskundige reismedewerkers. Verder ligt er een gratis Reiswijzer vol handige tips voor u klaar. En als u met de auto naar Italië gaat kunt u zich bij ons voorzien van voordelige benzine- bonnen. L' ziet wel. de Rabobank kan het u op allerlei manieren gemakkelijk maken. En dat is belangrijk, zeker als u op vakantie gaat! Kantoren: Rabobank Q Kerk weg 161 gelden goede raad Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Telefoon van alle kantoren 01828-4566 WADDINXVEEN De hervormde derbrengen varf de middelbare horeca- weg) wil het meubilair

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1