o de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Welke rol speelt de burgemeester bij overleg nieuw beleidsprogramma? WADDINXVEEN Volgende week maandagavond hervatten het CDA en de PvdA hun op woensdag 28 juni begonnen gesprekken over het beleidsprogramma 1978-1982 van het nieuwe college van Burge meester en Wethouders en over de vraag: wie moeten wethouder wor den en wie niet. De besprekingen hebben in de afgelopen weken stil gelegen vanwege de vakanties. Van nieuwe ontwikkelingen is dan ook PRETTIGE VAKANTIE Maandag hervatten het CDA en de PvdA de samensprekingen t huis kopen? huis verkopen? Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Geen dominee te vinden ouderling leidt dienst bij KW-plein v. d. Linde Heemskerk BV f'. Diefstal bij Heemskerk BV opgelost verboom makelaardij b.v. ira Onafhankelijk Nieuwsblad tl 5 1 lllllllll onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen ff .1 U in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828 - 3581 Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu roitüAs iNieUWe valmat P/Hervqrmde Kiesvereniging/GPV Wij willen nu aan de onderhandeling- zat /Alm n 1 stafel meepraten”) en de VVD (”Wij vOOl V iJllOlNaai willen in het nieuwe college”) nog altijd ©V op beantwoording liggen te wachten. Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1978 VOOR wel dat vijf zetels minder is dan zes”, fractievoorzitster dan niet meer periodiek te informeren. TELEFOON 01828-2218 van EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. - (Zie voor vervolg elders in dit Weekblad voor Waddinxveen) WADDINXVEEN In de afge- WADDINXVEEN Het gemeentelijk VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. Dorpstraat 33, Waddinxveen 34e JAARGANG - Nr. 1575 rende de eerste periode te oriënteren”. NU OOK GEEN PROBLEMEN? Ruim twee jaar geleden dus geen pro- maal dachtlk zo”. zaak dat hij datgene wat wij op papier zetten financieel kan toetsen”. Weekblad voor Waddinxveen: ”Is hem dat dan gevraagd”. Ing. Cees van ’t Hoog: ”Nee, wij heb ben hem het stuk alleen namens ons be iden ongevraagd gegeven om het hem te laten lezen. Om zijn commentaar hebben we nog niet gevraagd”. Weekblad voor Waddinxveen: ’’Waarom heeft de burgemeester als ’’buiten staander” dan een stuk gekregen, dat WADDINXVEEN Met medewer king van de Haagse politie kon een 22- jarige Hagenaar worden aangehouden, die kortgeleden bij Heemskerk BV aan de Dorpstraat een draagbare kleuren televisie en een videorecorder had ge stolen. De waarde van deze buit be droeg 3.393,-. Hoewel de kleurentv kon worden opge spoord slaagde de politie er niet in de (waarschijnlijk doorverkochte) video recorder boven water te krijgen. Dat de Hagenaar kon worden aangehouden is mede het gevolg van het feit dat hij de politie voor andere zaken op zijn dak had gekregen. VALS KENTEKEN Dat de politiepet ons allemaal past wordt maar weer eens aangetoond aan de hand van het volgende voorval. Op zondagavond zag een bewoner van de Stationsstraat in zijn buurt een auto rij den met twee mannen, die zich anders gedroegen. De man nam het zekere voor het onzekere, noteerde het kente ken en waarschuwde de rijkspolitie. Al gauw bleek dat het hier om een vals kenteken ging, waarop de politie op on derzoek uittrok. De auto is niet meer gevonden, maar intussen weet wel het hele politiekorps in ons land van dit voorval. Waarschijnlijk was het tweetal op verkenning in Waddinxveen, maar toch weer tijdig vertrokken om dat zij misschien onraad hadden geroken. SCHAAP GERED Politiemensen hebben uit een sloot bij de tuinbouwveiling aan de Bredeweg een schaap van de verdrinkingsdood gered. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (.kinbmI Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter Verbakel ff Het is nog altijd de vraag wie in Waddinxveen naast Paul van Schie CDA j en Anne van Gent (PvdAde derde wet houder gaat worden: Dick Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV) of Lous Oosterbroek-Waagmeester (VVD). Ingewijden we ten te vertellen dat de VVD-fractievoorzitster meer kans zou hebben dan de eerste man van de SGP/HKV/GPV. In dien voor de eerste maal in de Waddinxveense historie een vrouw lid wordt van het college van Burgemeester en Wet houders, dan behoort de gefotografeerde situatie tot het verleden. Burgemeester mr. Smallenbroek hoeft de liberale lopen weken heeft de hervormde Immanuëlkerkgemeente tientallen predikanten gebeld met het ver zoek zondagmorgen om half tien te willen voorgaan in de kerk- l dienst in de Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan. i Het afbellen van stad en land le verde in de loop van gisteren (dinsdag) het resultaat op dat de morgendienst zal worden geleid i door de heer P. de Vries, ouder ling van de Immanuëlkerkge- i meente. Hij vervangt dan de met vakantie zijnde ds. Th. H. G. i Hulst. direct nog geen sprake. der Paul van Schie (CDA) in het Week- “w J t mr. Bert Smallenbroek op eniger lei wijze” bij het overleg zou worden betrokken, omdat het duidelijk zal buitengewone raadsvergadering op z*Jn dat er ook contact wordt opgeno- 2 1 l._.i men met de man die binnen het college hij over het huidige beleidsprogramma eveneens portefeuilles beheert”, toen 1974-1987 niet anders opmerken dan: al was bekend dat de PvdA er niets ’’Naar mijn smaak is het noodzakelijk voor voelde de burgemeester voortijdig in collegilaal bestuur en in samenwer- te informeren over de gang van zaken, king met de raad de beleidsdoelstellin- Ten slotte zette hun politieke vrienden gen, door de raad opgesteld, te realise- in Gouda zelfs hun partijgenoot burge ren. Ik stel mij dan ook voor, dat ik meester Chris van Hofwegen buiten zonder problemen, overigens zonder sPel en werd hem geen gelegenheid tot dat ik het ken, het beleidsprogramma inspraak in het toekomstig gemeente- aanvaard en coördinerend poog het uit lijk beleid geboden. te voeren. Vertrouwen staat voorop; Niettemin beschikt burgemeester mr. daarna zullen we wel zien. Wij probe- Smallenbroek op dit moment al over ren het vertrouwen niet te beschamen, het stuk waarover CDA en PvdA be- Wie ben ik om kritiek te kunnen uitoe- sprekingen voeren. fenen op het beleidsprogramma, zoals CDA-fractievoorzitter ing. Cees van ’t de raad dat heeft uitgestippeld. Ik mag Hoog: ’’Buiten het CDA en de PvdA alleen maar zeggen: dank u wel dat u beschikt alleen de burgemeester over het mij gemakkelijk hebt gemaakt en het stuk dat basis is voor het op te stel- dat ik de vrije hand krijg om mij gedu- len beleidsprogramma”. Weekblad voor Waddinxveen: ”O ja, waarom?” Ing. Cees van ’t Hoog: ”Dat is vrij nor- mooi A n /-»Lt tb blemen, nu ook niet? Dat is nog maar Weekblad voor Waddinxveen: ”O ja, de de vraag. Aanvankelijk hadden de burgemeester maakt toch geen deel uit christen-democraten de burgemeester van de met elkaar in bespreking zijnde al in een nog vroeger stadium willen be- twee partijen?” trekken bij de besprekingen over een Ing. Cees van ’t Hoog: ”Dat klopt, maar nieuw beleidsprogramma. Zei wethou- CDA én PvdA vinden het een goede xt’ x Dat betekent dat de brieven van de SG- 1 Van de derde politieke partij die voor alsnog als ’’buitenstaander” in de nieuwe gemeenteraad zitting gaat ne- men, D’66, hebben de christen- gymnastieklokaal bij het Koningin Wil- democraten en de socialisten in deze helminaplein krijgt een nieuwe valmat. weken taal noch teken ontvangen. De kosten hiervan bedragen ƒ1500NOG NIET AFGEROND Intussen zijn de beraadslagingen over het beleidsprogramma nog altijd niet afgerond. Over een paar dagen zal het CDA van de PvdA- onderhandelingsdelegatie te horen krij gen hoe de achterban tegen de hele zaak aankijkt en zal duidelijk worden wat men wel, niet of half slikt van Paul van Schie (CDA-lijstaanvoerder) en zijn mannen. Eerder schreven we al dat de opstelling van de PvdA in het over leg over een nieuw beleidsprogramma (het tweede dat Waddinxveen zal ken nen) zeer welwillend is. ”Wij weten ook i x_i_if_ j verduidelijkte ons de progressieve frac tievoorzitter Marie Boere. Een gesprekspartner die het CDA en de PvdA buiten de SGP/HKV/GPV, blad voor Waddinxveen van 12 juli nog VVD en D’66 ook nog op hun weg vin- dat mr. B‘*rt den is burgemeester mr. Bert Smallen- broek. Toen hij in Waddinxveen tijdens een I 16 maart 1976 werd geïnstalleerd kon zou worden i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1