de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TOKBAS Rabobank Q Vakantie? Denk aan uw buitenlands geld en uw reisverzekering Mogen Waddinxveners toch FM-anteme op dak zetten? PRETTIGE VAKANTIE huis kopen? huis verkopen? De IKON en hervormd Waddinxveen Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. v. d. Linde Heemskerk BV verboom makelaardij b.v. ral Uitspraak Raad van State bestrijdt bouwverordening Rozenkoningin kreeg ontvangst in raadhuis Onafhankelijk Nieuwsblad >AV Zomaar een kadootje? DOUAHB DOUANE ■I onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans en spijkerkleding helemaal voor jouuuu de Rabobank, dan gaat u gerust op reis! Bestel dan meteen uw buitenlands geld. Spaart straks tijd Ook voor de ANWB 1 Internationale Reis- en I kredietbrief en 1 lidmaatschappen ANWB en Wegenwacht kunt u bij Regel uw verzekeringen bij ons terecht 1 Neem meteen de brochure Reiswijzer mee, staat boordevol waardevolle t tips. ■L De Rabobank wenst u K een goede reis en Bp een fijne vakantie! K li Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 34e JAARGANG - Nr. 1575 VOOR TELEFOON 01828-2218 van EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel GEEF EENS EEN BOEKENBON Dat geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL VELDWIJK Passage 53 - Telefoon 01828-2620 VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. Dorpstraat 33, Waddinxveen WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1978 geld en goede raad Hoofdkantoor: Kerkweg 161. Bijkantoren: KW. plein 2, Groensvoorde 14 Telefoon van alle kantoren 01828-4566 ,3a bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821 -2268 l.LldhCM,! zijn zonder enige vorm van overheidsbemoeiing zo’n antenne op het dak aan te brengen. ONTVANGST VAN MEER TV-ZENDERS? In de gemeentelijke bouwverordening wordt het verboden een eigen antenne voor radio- en/of tv-ontvangst op het huis te hebben of te laten uitsteken. Dit geldt niet voor de periode van één jaar nadat de mogelijkheid tot aansluiting op de Centrale Antenne-Inrichting (CAI) is opengesteld. Maar op dit mo ment is nagenoeg geheel Waddinxveen al een jaar of langer op onze eigen kabel-tv aangesloten. VERDRAG VAN ROME De Raad van State is met zijn opmerke lijke uitspraak gekomen in de zaak van een Ridderkerkse tandarts, die in zijn woonplaats geen vergunning kreeg om een antenne op het dak te zetten. De tandarts, die een beroep deed op het Verdrag van Rome, waarin onder meer staat dat een ieder de vrijheid moet hebben om inlichtingen of denkbeel den te ontvangen of door te geven zon- in hoogste instantie uitgezocht te heb ben of de overheid inderdaad het recht heeft om ook tv-antennes van de daken te weren. Gezien de uitspraak over de FM-antenne mag hieraan op zijn minst worden getwijfeld. MEER TV-NETTEN Overigens is de gemeente aan het bekij ken of de in Waddinxveen geboden tv- nettenkeus kan worden uitgebreid. Hierover is in de gemeentelijke com missie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd al gesproken. Binnenkort gaat de raadscommissie voor de openbare wer ken en -bedrijven zich over deze kwe stie buigen. Het ligt in de bedoeling om de Waddinxveners niet alleen een sto- ringvrije ontvangst van de zenders Ne derland 1, Nederland 2, Duitsland 1 en Duitsland 2 en België (Vlaams) 1 te ga randeren, maar ook die van Duitsland 3, België (Vlaams) 2, België (Frans) 1 en België (Frans) 2. De kwaliteit van de ontvangst zal af hankelijk zijn van atmosferische storin gen. Komt er één net bij dan is hiermee f 85.000,- gemoeid, terwijl vier netten extra tegen de twee ton 195.000,-) beloopt. Deze investering zal straks te rug te vinden zijn in de CAI-tarieven. Vooralsnog zijn aan het Raadhuisplein de meningen verdeeld over de nood zaak van deze uitbreiding van tv- ontvangst. WADDINXVEEN Zoals bekend heeft dit voorjaar de Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen geprotesteerd tegen de toen op de tele visie uitgezonden ’’Geloof, Hoop en Liefde-show” van de kerkelijke zend gemachtigde IKON. Er werd toen een open brief geschreven, terwijl de ker- keraad ook in de classicale vergaderin gen zijn gevraagd in de vergadering aandacht te schenken aan het beleid van IKON. Heel wat classis hebben dat gedaan. Ook de classis Gouda, waartoe Waddinxveen behoort. Daar werd met 30 stemmen voor en 10 tegen besloten de synode te schrijven dat de vergade ring verontrust is over het IKON be leid. Toen de hervormde synode zich in de juni-vergadering over de nota zou buigen, kwam ook daar heel wat kritiek los tegen de IKON. Er was zelfs een voorstel zich helemaal los te maken van de IKON. Maar die motie kreeg weinig steun. Tenslotte werd er een motie ingediend door ds. J. Vroegindeweij van Emme- loord. Die motie was door verschil lende andere synodeleden onderte kend. Met veertig tegen dertien stem men werd deze motie aanvaard. Ze luidde: ”De generale synode, kennis genomen hebbende van de beleidsnota en gehoord de discussie, besluit een brede commissie uit haar midden sa men te stellen met de opdracht het ra dio en televisieprogramma van de IKON nader te bestuderen en in een volgende vergadering van de generale synode de synode te adviseren op welke wijze de participatie van de Herv. Kerk in de IKON op basis van de uitgangspunten van zijn beleid voort gang kan vinden”. WADDINXVEEN Zullen de Waddinxveners die dat willen toch een FM-antenne op hun dak mogen zetten? Deze vraag is actueel nu de Raad van State kortgeleden heeft uitgesproken dat het mogelijk moet WADDINXVEEN Van een of ficiële ontvangst is het dan toch een keer gekomen: vrijdagmiddag kreeg de Haagse rozenkoningin Olga Dekker en haar gevolg een warm onthaal in het gemeente huis. Daar waren loco- burgemeester H. Huizer (SGP/- Hervormde Kiesvereniging) en marktmeester A. C. van den Bo sch present om de ’’vorstin” te verwelkomen. Wat later zou de rozenkoningin, die Waddinxveen voor het derde achtereenvol gende jaar met een bezoek ver eerde, maar tot tweemaal toe al leen op de markt verbleef, weer naar de weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan gaan. Marktbe- zoekers kregen van haar, evenals dat in het gemeentehuis gebeurd was, een roos. De Haagse rozenkoningin treedt op als een goodwill-ambassadrice voor de unieke rozententoonstel ling in het Westbroekpark in de residentie. Haar naam is ditmaal Olga Dekker en ze woont vanaf haar vijfde jaar in Den Haag. Ze is in functie tot eind deze maand, omdat tot zo lang de VW- campagne duurt ter stimulering van het binnenlands toerisme naar Den Haag, Scheveningen en omgeving. Zoals ook in Wad dinxveen het geval was wordt ze steeds vergezeld door haar hof dame Yolanda Jansen. Beiden werden gekleed door de bekende jonge Haagse couturier Gérard Brussé. De auto waarin ze ron dreden komt van het Nationaal Automobielmuseum in Leid- schendam. der inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen, werd door de Raad van State in het gelijk gesteld. Dat be tekent dat ook de Waddinxveense bouwverordening, waarvoor de veror dening van de Vereniging van Neder landse Gemeente (VNG) model heeft gestaan, op dit punt zal moeten worden gewijzigd, omdat de huidige in strijd is met het Verdrag van Rome. De Centrale Antenne-Inrichting in Waddinxveen, die ’’draait” sinds 1976/1977 regelt de optimale ontvangst van vijf televisiestations en twaalf ra dioprogramma’s in de FN-band. Zij die FM-radioprogramma’s willen volgen klagen nogal eens over de kwaliteit en willen die verbeteren door een eigen antenne op het dak te zetten. Omdat de Raad van State zich alleen maar heeft uitgesproken over een FM- antenne op het eigen dak is natuurlijk niet bekend hoe geoordeeld wordt over een eigen tv-antenne. Deze zaak is nog niet op deze manier aangekaart om tot I._,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1