BRADERIE de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Staatssecretaris slaat DORPSTRAAT eerste paal Zuidkade 1 GEMEENTERAAD Het Weekblad feliciteert huis kopen? huis verkopen? Nog niet bekend Bouwplan omvat in totaal 380 sociale woningen Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. v. d. Linde wie torenklok Brugkerk opknapt Heemskerk BV Zaterdag 26 augustus Subsidie voor Plattelands vrouwen nabij Vrijdag 25 augustus Aanbesteding CDA/PvdA: MOEDERDAGSCHOOL EN NOG VEEL MEER verboom makelaardij b.v. ra Onafhankelijk Nieuwsblad L /I N '3 LidNBM onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1978 VOOR TELEFOON 01828-2218 van aanwezig zijn. EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. A men in Zuidkade 1 op de ’’landtong'' tussen de ringvaart en de Alphense We tering in het noordwestelijk deel van VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. WADDINXVEEN Het volledige programma van de braderie in de Dorpstraat ziet er zo uit: Dorpstraat 33, Waddinxveen N3 WOENSDAG 23 AUGUSTUS raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. 34e JAARGANG Nr. 1577 Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter VerbakelJ WADDINXVEEN De Wad- dinxveense A. Bakker-de Waardt is aan de rijksuniversiteit van Utrecht ge slaagd voor het doctoraal examen so ciale geografie. Anne van Gent en Marie Boere van de PvdA opgestelde "voorlopig ontwerp van overeenstemming" telt 13 pagina’s, 7 hoofdstukken en 179 punten. Het is een stuk omvangrijker dan het beleidsprogramma (in het raadhuis bekend als het "spoor boekje") van de afgelopen vier jaar. CDA en PvdA hebben vorige week SGP/HK- V/GPV, VVD, D’66 en burgemeester mr. A. G. Smallenbroek (CDA/ARP)gevraagd commentaar op het stuk te leveren. Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen gaan wij zeer uitvoerig in op het "voorlopig ontwerp van overeenstemming" van CDA en PvdA en de door beide partijen voorge stelde procedure om te komen tot de vaststelling van het definitieve beleidsprogramma en de straks naast P. F. J. van Schie CDAen A. H. van Gent PvdAte kiezen derde wethouder: D. Uitbeijerse van de SGP/HKV/GPV of mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester van de VVD. 10.00 uur - Opening tweede dag braderie 10.00 uur - Junior disc-jockey verkiezing (voorronde) 12.15 uur - Optreden polderpopgroep Born Deuce 13.30 uur - Poppenkast voor de jeugd 14.00 uur - Wereldkampioenschap paalklimmen 15.15 uur - Goochelen voorde jeugd 16.30 uur - Finale disc-jockey verkiezing met prijsuitreiking 18.00 uur - Prijsuitreiking wereldkampioenschap paalklimmen. WADDINXVEEN Eindelijk is het dan zover: de volgende week woensda gavond vergaderende gemeenteraad gaat besluiten de afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen een subsidie te ge ven van f 375,-. Dit geld is nodig om het tekort te kunnen wegwerken op de ƒ1.250,- omvattende begroting voor een dit najaar te geven cursus maat schappijleer. B. en W. waren van mening dat de Plat telandsvrouwen dit geld niet mogen krijgen, waarop het bestuur van deze vrouwenorganisatie prompt met een beroepschrift bij de gemeenteraad aan kwam. De raadsleden gaan dit protest ontvankelijk en gegrond verklaren, zo dat er voor de Plattelandsvrouwen geen vuiltje meer aan de lucht is om de cur sus maatschappijleer te gaan organiseren. B. EN W. IN GEBREKE Aanvankelijk zou de zaak al zijn beslist in de vorige maand gehouden gemeen teraadsvergadering, maar de raadsle den besloten hun besluit op te schorten omdat het voorstel daartoe niet goed op papier was gezet. Dat B. en W. van mening waren en blijven dat het ver zoek om subsidie moet worden afgewe zen, mag opmerkelijk worden genoemd nu de raad er een andere mening op na houdt. De raadsleden menen dat de cursus wel volgens de Algemene Subsidieverorde ning uit 1977 subsidiabel is. Ze zeggen zelfs dat B. en W. in gebreke zijn geble ven hun besluit voldoende te motiveren (hetgeen tot een in het algemeen recht sbewustzijn levend beginsel van be hoorlijk bestuur gerekend moet wor den). Wel moeten de Plattelandsvrou wen nog eens goed duidelijk maken welke kosten er met de te geven cursus maatschappijleer nu precies gemoeid zijn. GRIEVEN Om de zaak voor zich te winnen had den de Plattelandsvrouwen tegen het besluit van B. en W. nog de volgende grieven bij de raad laten horen: - De te geven cursus kon niet van de contributies betaald worden zonder dat deze verhoogd worden, hetgeen even wel niet is toegestaan, aangezien de contributie jaarlijks wordt vastgesteld door het hoofdbestuur van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen, aan welk bestuur de helft van de contri butie moet worden afgedragen; - De te geven cursus kan ook niet ge heel door de cursisten zelf betaald wor den, aangezien de cursus in afwijking van de tot nog toe gebruikelijke gang van zaken, zal worden gegeven door een bevoegd docent, die een hoog ho norarium vraagt, en er daarnaast ook nog zaalhuur betaald zal moeten wor den, zodat de cursus om financiële re den niet meer voor elk lid toegankelijk is; - Bij de vraag of al dan niet subsidie verleend kan worden mag niet uit het oog worden verloren dat klagers bond een neutrale bond is, waarvan elke vrouw ongeacht geloof en/of politieke overtuiging lid kan worden, en dat er in Waddinxveen voor vrouwen weinig of geen mogelijkheden tot vormingswerk In de gemeenteraadsvergadering van 12 juli werd zonder slag of stoot de grond verkocht voor in totaal 204 wo ningen, welke voorlopig gebouwd zul len gaan worden door de rooms katholieke woningbouwvereniging St. Joseph, de christelijke woningbouw vereniging Ons Begin en de Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard. Gebouwd zullen in eer ste instantie worden 110 woningwetwo ningen, 13 beschutte sfeer-woningen, WADDINXVEEN Dat het tore nuurwerk van de in restauratie zijnde hervormde Brugkerk opgeknapt gaat worden staat vast, maar wie het gaat doen - de aannemer van de gemeente of de huidige restaurateur Woudenberg BV uit Ameide - is nog niet bekend. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek zei dat in de vorige week donderdag middag gehouden vergadering van de raadscommissie voor de financiën. De opknapbeurt van het uurwerk, luid- klok, wijzerplaat en dergelijke in de Brugkerk wordt geraamd op 8.125,-, inclusief btw. Op grond van de overeenkomst tussen de Centrale Her vormde Gemeente en de gemeente Waddinxveen uit 1883 komen deze ko sten voor rekening van de burgerlijke gemeente. De volgende week woensda gavond vergaderende gemeenteraad is gevraagd het daarvoor benodigde be drag beschikbaar te stellen. derdag) naar Waddinxveen om met het slaan van de eerste paal de so ciale woningbouw in Zuidkade 1 officieel van start te laten gaan. De paal die de onderminister gaat slaan is die voor de bouw van de premie- koopwoningen van de Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard. De door mr. Brokx te geven eerste aanzet omvat een wo ningbouwproject van in totaal 380 huizen in de sociale sector. Nadat de eerste paal zal zijn geslagen wordt er om kwart over vier een 14.00 uur - Opening braderie 15.00 uur - Kinderprogramma/clownsduo Handyfool en Trudy Dilé in de tent op het plein bij café Sport 19.30 uur - Dorpsfeest met discotheek Dandelion en het dansorkest The Permedo’s in de tent op het plein bij café Sport WADDINXVEEN Directeur A. M. Zwam born van de gemeentelijke dienst Openbare, Werken en -Bedrijven gaat vrijdagmorgen 1 september het vol gende werk aanbesteden: aanbrengen van de onderheide rioleringen en de aanleg van bouwstraten in het bestem mingsplan Zuidkade 1. Deze werk zaamheden omvatten 685 onderheide rioleringen en 3375 m2 bouwstraat. WADDINXVEENMeer ambtenaren voor het toegenomen werk, een medezeggen schapscommissie voor het gemeentelijk personeel, een bureau welzijnszaken in het raadhuis, een aparte "bejaardencommissie”, een dagschool voor moeders, een kin- I derdagverblijf, extra geld voor voorlichting, meer part-time banen, een overdekte ten- nisbaan, een trimbaan en betere openingstijden van de hefbrug. Dat zijn twee handen vol concrete zaken waar in de komende vier jaar in Wad dinxveen naar dient te worden gestreefd volgens het vorige week dinsdag door CDA en PvdA vastgestelde "voorlopig ontwerp van overeenstemming". Uit dit "voorlopig I ontwerp" groeit het nieuwe beleidsprogramma 1978-1982 dat de vijf raadsfracties in de komende weken gaan vaststellen en dat de basis vormt voor de in de gemeente raadsvergadering van dinsdagavond 5 september te kiezen drie wethouders. Het door de onderhandelaars Paul van Schie en Cees van 't Hoog van het CDA en bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (I'Onbm zal in 1980/1981 zijn volgebouwd, maand. De prerr.ie-koopwoningen waarna wordt uitgeweken naar n-J— nieuwe woonwijk Zuidplas tussen de ningbezit Groenswaard gaan van f Beijerincklaan en de Piasweg. 111.500,tot f 135.000,per stuk VRI IE sector kosten. Worden de woningwetwonin- vKijtstiiUK gen jn vjer types neergezet, de In Zuidkade 1 tussen de Zuidkade en koophuizen-met-subsidie worden ge- de Kanaaldijk staan al de nodige vrije bouwd in vijf typen. De ontwerpers van - deze huizen zijn Stuurman BV en Rog- ge veen WADDINXVEEN Staatssecretaris mr. Gerrit Ph. Brokx (CDA) van sectorwoningen. Op de hoek Kanaal- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt morgenmiddag (don- dijk/Jan Dorrekenskade-Oost heeft Re- horst BV 22 landhuizen neergezet in twee typen, terwijl ditzelfde Wad- dinxveense bouwbedrijf ten noorden van de Burgemeester Trooststraat kort geleden begonnen is met de bouw van 17 herenhuizen. Intussen zijn er door de gemeenteraad van Waddinxveen al kavels verkocht voor de bouw van in ontvangst gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, waar het ge- totaal 12 bungalows. Deze huizen ko- meentebestuur de staatssecretaris al om half vier ontvangt. In het huis 1 der gemeente zal uiteraard een woord worden gesproken. 71 premie-koopwoningen en 10 ’’garan- het bestemmingsplan. tiehuizen”. De volgende fase omvat de De door St. Joseph en Ons Begin te resterende 176 huizen van de in totaal bouwen woningwetwoningen gaan een 380. Het bestemmingsplan Zuidkade 1 huur doen van gemiddeld 458,per 1980/1981 zijn volgebouwd, maand. De premie-koopwoningen van wordt uitgeweken naar de de Stichting Bevordering Eigen Wo-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1