de pater - makelaardij b.v. waddinxveen I lllllll TORBAS Tweede apotheker bouwt nieuw pand aan Kerkweg Komst van J. J. v. Dijk uit Utrecht wordt geregeld a huis kopen? huis verkopen? Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Uw Weekblad informeert u al 33 jaar. i Goed woord voor collecte van het KWF v. d. Linde ZWEM VIERDAAGSE Heemskerk BV Zaterdagmiddag brandweerstrijd in Waddinxveen Bezwaren tegen schoolplannen bij Heggewinde verboom makelaardij b.v. jggl julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 ZnbmJ ’n DATSUN? Onafhankelijk Nieuwsblad AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG b.v. Antwerpseweg 14-16 - Gouda - Telefoon 01820-139333 in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon '01828-3581 r onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu lüdNBMJ lljjl /J Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 34e JAARGANG Nr. 1578 WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1978 C. A.DEGEUS DAN NAAR >e» VOOR TELEFOON 01828-2218 van EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel.' 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. Openluchtzwembad ”de Sniep”, Sniepweg, maandag 28 augustus tot en met vrijdag 1 september 1978 Dorpstraat 33, Waddinxveen 0^ WADDINXVEEN De smederij van de heer A. Vis aan de Noordkade is ko mende zaterdag het toneel van de jaar lijkse lage druk brandweerwedstrijd tussen de brandweerkorpsen uit Bode graven, Boskoop, Capelle aan den IJs- sel, Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen en Zevenhuizen. De al gemene leiding van deze ontmoeting berust weer bij de Velpse brandweer commandant H.P. Mooiman. De weds trijd begint ’s middags om half twee en eindigt omstreeks half zes, waarna in het Gereformeerd Verenigingsgebouw de prijsuitreiking volgt. WADDINXVEEN Op de hoek van de Chopinlaan en de Kerkweg- West gaat zich Waddinxveens tweede apotheker J. J. van Dijk uit Utrecht vestigen. Het daar nu nog staand woonhuis van eigenaar- bewoner L. C. Captein zal met de grond worden gelijk gemaakt. Het nieuw te bouwen pand is een ont werp van het Waddinxveense ar chitectenbureau B. Tukker van de Sniepweg en kent vier bouwlagen. Dat zich in onze gemeente een nieuwe apotheker zou gaan vestigen is al een poosje bekend. Er zijn richtlijnen die zeggen dat 10.000 inwoners goed zijn voor één apotheker. Waddinxveen heeft bijna 21.000 inwoners en één apotheker (D. C. van Doorn van de Prins Bernhardlaan) en één apotheek- houdende arts (Th. G. Blom van de Ja cob Catslaan). Gezien de beperkte groei van het inwonertal in de komende jaren en het totale aantal ingezetenen straks wordt het aan het Raadhuisplein verantwoord gevonden het pad voor de tweede apotheker te effenen. Daartoe gaat de vanavond (woensdag) vergaderende gemeenteraad een voor- WADDINXVEEN Er zijn minimaal vijf bezwaarschriften bij het provinciaal bestuur van Zuid-Holland ingediend te gen het deze zomer door de gemeente raad vastgestelde bestemmingsplan Groenswaard 1 en 2. Dit plan maakt het onder meer mogelijk dat de her vormde Bethelschool zich definitief zal kunnen vestigen in het scholengebied ten noorden van de Heggewinde. Daar voor zal er nodige gewijzigd worden aan de door staande protestants- christelijke scholen De Savornin Loh man (basisonderwijs) en De Kleine Ba- I wactiviteit te ontwikkelen. Het daar te De eerdergenoemde vijf bezwaarschrif ten richten zich tegen de verbouwing van de scholen daar, omdat omwonen den aan de Peuleyen en Heggewinde van mening blijven dat een en ander zo is gesitueerd dat overlast onontkoom baar is. De gemeente en het schoolbe stuur (vereniging tot stichting en in standhouding van Nederlands Her vormde Christelijke Scholen) slaagden er destijds al niet in de bij de omwo nende levende bezwaren weg te nemen. Daarom zijn ze ook hun belang hoge rop gaan bepleiten. De gemeente gaat nu proberen van de provincie toestemming te krijgen via een versnelde planologische artikel 19- procedure de verbouw van de scholen mogelijk te maken, zodat voor uitstel niet zal behoeven te worden gevreesd, aldus wethouder P. F. J. van Schie (CDA) in de gistermiddag gehouden vergadering van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën deze zomer i splan Groenswaard 1 en 2 het mogelijk maakt op de hoek van de Chopinlaan en de Kerkweg-West de nodige bou- bouwen nieuwe pand zal een souterrain omvatten met bergruimten, magazijn en een laboratorium, een begane grond met apotheek, een werkkamer, ruimte I voor de assistenten en een garage, een I verdieping met woongedeelte, keuken en een slaapkamer en een zolderverdie- I ping met twee slaapkamers en een bad kamer. De bouwkosten liggen tussen de drie en vier ton. POSITIEF I Dat zich op de plek van het pand I Kerkweg-West 64, recht tegenover de I oude begraafplaats, een nieuwe apot- I heker gaat vestigen wordt door het col- I lege van Burgemeester en Wethouders I positief beoordeeld. Ook de gemeente- I raadsleden zijn hiermee in het alge- I meen ingenomen, gezien de reacties in Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Waddinxveen is de brandweerploeg die het eerst aan de beurt is. De plaatse lijke spuitgasten zullen aan de voora vond van de viering van het 50-jarig ju bileum 22 minuten in touw zijn. De jury wordt gevormd door de heren Jansen (Almelo), v.d. Zwan (Rijswijk), v.d. Hoorn (Leimuiden), Boer (Heine- noord), Kreuk (Krimpen aan den IJssel en Holstein (‘s-Gravenzande). Er is een - eerste tweede, derde en vierde prijs te winnen, terwijl ook beloond zullen k worden de beste slangenploeg en de be ste pompbediener. Voor elk van de tien I- deelnemende brandweerkorpsen is een vaantje dis aandenken beschikbaar. Het object bevindt zich in de smederij- constructiebedrijf van de heer Vis aan de Noordkade 31-37. Dit bedrijf han- delt ook in Butagas. De brand diet moet worden bestreden is uitgebroken I in een ruimte binnen dit bedrijf en wordt aangegeven door vlammenbor- I den. Het gebouw bestaat uit meerdere verdiepingen. T WADDINXVEEN We kun- T nen niet alle grote problemen in j het leven met geld tot een oplos- f j sing brengen. Maar zónder geld j i: beginnen we al heel weinig. T Daarom wil ik ook dit jaar j ;i: graag een goed woord doen voor j de inzameling van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kan- 3 kerbestrijding (van 28 augustus j: tot 10 september). Leeg enve- T j lopje brengen, vol envelopje af- j j halen, zo doen de collectanten j dat. j j Vol...? In het laatste nummer j van "Medisch Contact” schrijft j j Dr. Meinsma: ”de kankervrees :i j lijkt te moeten worden aange- j iwakke rd ten bate van de hogere i opbrengsten voor de kankerbes- j trijding) door een killer wor- j i dende en toenemend professio- j nele aanpak van de kankerfond- senwerving. Het is te hopen dat i: hij ongelijk heeft. Moeten we werkelijk speculeren op de angst, om mensen zover te krij- j i gen dat ze voor een zonder twij- fel belangrijk doel iets van hun k I geld af staan? Moeten we het af- j: persen? j Met een mooie opbrengst kan S Waddinxveen op overtuigende j wijze aantonen ook zonder j bangmakerij wel te beseffen j welke belangen er op het spel staan. En opnieuw zijn trouw j aan het Koningin Wilhelmina j Fonds bewijzen. Ik wens de col- lectanten een goede vaart en een j grote vangst. Dit is de voorgevel van de door het Waddinxveense architectenbureau B. bereidingsbesluit nemen, opdat het Tukker ontworpen apotheek-woonhuis op de hoek Chopinlaan!Kerkweg- vastgestelde bestemming- West. de gistermiddag gehouden vergadering omdat de Waddinxveense huisarts niet van de raadscommissie voor de ruimte- van plan is zijn apotheek-aan-huis af te sjs (kleuteronderwijs), lijke ordening en de woningbouw. Daar stoten. Met de komst van de nieuwe - bracht wethouder P. F. J. van Schie apotheker zal er voor de Waddinxve- (CDA) de bouwplannen van de heer J. ners een nog betere weekeindediens- J. van Dijk uit Utrecht ter sprake. tregeling kunnen worden opgezet. Hij vertelde dat de nieuwe apotheker Zoals bekend bestaat er nu zo’n rege- kan rekenen op een goed werkklimaat ling met de Boskoopse apotheek aan de in Waddinxveen gezien het feit dat hij Burgemeester Colijnstraat in onze zich samen met de hief al gevestigde buurgemeente. Er zal dan in het geheel apotheker D. C. van Doorn kwam pre- niet of in ieder geval minder vaak op senteren aan het gemeentebestuur. Het zaterdag en zondag naar het boomkwe- zit er niet in dat er tussen de nieuwe kersdorp moeten worden uitgeweken man en de apotheekhoudende arts Th. om er een open zijnde apotheek aan te G. Blom zal worden samengewerkt, treffen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1