NIEUWE GEMEENTERAAD VANNACHT OP DE FOTO Nieuwe raad met 7 nieuwe mensen de pater - makelaardij b.v. waddinxveen VANDAAG AL... HERFSTM0DE van Camp I Cormula’s huis kopen? huis verkopen? Opening Geref. Verenigingsgebouw Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Heemskerk BV v. d. Linde PEDICURE Gereformeerde Bijbelstichting verboom makelaardij b.v. ra Ieder jaar 180 huizen Bijeenkomst over koophuizen in Zuidkade 1 Onafhankelijk Nieuwsblad l w ^-*11 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen (JJdNBMj kan de modebewuste vrouw van nu geboeid genieten luisterrijke De komplete, verrukkelijke kollektie is te kijk, te keur en te koop bij: kleiweg 2-6, gouda, telefoon 12044 I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu OltlEAS 3k I - Ij «r-*- «HM Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 zaterdag 9 september 34e JAARGANG Nr. 1580 WADDINXVEEN De gisteravond VOOR TELEFOON 01828-2218 van A. van Doorn, 1978, 74 stemmen EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. CDA, 1886 (17,8 procent) naar de VVD, 1914 (18,1 procent) naar de SG- P/HKV/GPV), 234 (2,2 procent) naar de PSP en 758 (7,2 procent) naar D’66. Daarmee is het CDA in Waddinxveen de grootste partij geworden en kun je zeggen dat de bevolking voor bijna de helft (48,7 procent) confessioneel heeft gestemd. In de gemeenteraad bezetten het CDA en de SGP/HKV/GPV tien van de negentien zetels. VVD L. M. Oosterbroek-Waagmeester, 1971, 1519 stemmen F. H. de Ruijter, 1975, 101 stemmen J. B. Borger, 1978,29 stemmen SGP/HKV/GPV D. Uitbeijerse, 1970,1575 stemmen J. Havenaar, 1970, 58 stemmen Dorpstraat 33, Waddinxveen VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. GEVESTIGD Mevr. C. v.d. Welle-Hoogwerf behandeling uitsl. vlgs. afspraak. Sniepweg 52, Waddinxveen tel. 2874 S3 WOENSDAG 6 SEPTEMBER 1978 Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter Verbakel J WADDINXVEEN Voor de Gerefor meerde Bijbelstichting spreekt dinsda gavond 12 september om half acht in het kerkgebouw van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente aan de Zuidkade 59 ds. S. de Jong van Katwijk aan Zee. In het kerkgebouw is een boe kentafel met alle uitgaven van de Gere formeerde Bijbelstichting aanwezig. H. van Ek, 1972, 29 stemmen drs. D. Lont, 1978,26 stemmen Ch. A. A. Wijnen, 1978, 40 stemmen WADDINXVEEN Het stond vorige week goed boven het artikeltje en deels er ook in: de drumband Cormula’s heeft de door de Waddinxveense bevol king, bedrijfsleven en middenstand bij elkaar gebracht 4,5 mille goed besteed voor de aanschaf en betaling van trom petten en rokken. Alleen stond in de eerste regel van het bericht de naam Concordia genoemd, maar de goede le zer zal hebben begrepen dat het hier om de Cormula’s ging. CDA P. F. J. van Schie, 1968, 2522 stemmen ing. C. van ’t Hoog, 1976, 185 stemmen H. J. Groenendijk-Bernard, 1977, 186 stemmen C. Dijkshoorn, 1978,115 stemmen W. L. M. Kruijk, 1974, 15 stemmen drs. G. Blom, 1978, 20 stemmen D’66 H. P. Barth, 1978,637 stemmen VERKIEZINGEN Tijdens de bijna vier maanden geleden gehouden gemeenteraadsverkiezing werden in totaal 10.581 stemmen uitge bracht. Het opkomstpercentage be droeg 78,8. Van de uitgebrachte stem men gingen er 2550 (24,1 procent) naar de PvdA, 3239 (30,6 procent) naar het bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (ikinbmJ - WADDINXVEEN De gisteravond I (dinsdag) aangetreden gemeenteraad I telt zeven nieuwe gezichten. Van de ne- I gentien raadsleden zijn er slechts acht, I die al vier jaar of langer lid zijn van de I Waddinxveense raad. De overige vier I volksvertegenwoordigers zijn tussen- I tijds benoemd wegens het vertrek van een zittend gemeenteraadslid. De nieuwe gemeenteraad, die tot 1982 I blijft zitten, ziet er als volgt uit (achter I de namen staat het jaartal van benoe ming en het aantal stemmen dat zij op zich vergaarden tijdens de op 31 mei van dit jaar gehouden gemeenteraadsverkiezing): PvdA A. H. van Gent, 1973, 2149 stemmen M. Boere, 1970, 156 stemmen Vannacht werd deze foto gemaakt van de nieuwe gemeenteraad. Op de voor ste rij van links naar rechts gemeentesecretaris J. Meuleman, wethouder A. H. van Gent (PvdA), mevrouw L. M. Oosterbroek-Waagmeester (WD), burge meester mr. A. G. Smallenbroek en wethouder P. F. J. van Schie (CDA). Op de tweede rij staan van links naar rechts H. P. Barth (D’66), J. B. Borger (VVD), C. Dijkshoorn (CDA), mevrouw H. J. Groenendijk-Bernard (CDA), ing. C. van ’t Hoog (CDA), J. Havenaar (SGP/HKV/GPV), drs. G. Blom (CDA), Ch. A. A. Wijnen (PvdA) en M. Boere (PvdA). Op de laatste rij van links naar rechts D. Uitbeijerse (SGP/HKV/GPV), F. H. de Ruijter (VVD), W. L. M. Kruijk (CDA), ir. T. Drost (SGP/HKV/GPV), A. van Doorn (SGP/HKV/GPV), D. Lont (PvdA) en H. van Ek (PvdA). (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). waddinxveen waddinxveen mag voortaan van de provincie jaarlijks 180 nieuwe huizen bouwen. Dat zijn er 50 meer dan de 130 die er sinds 1974 in onze gemeente ieder jaar mochten wor den neergezet. Met het nieuwe aantal woningen kan Waddinxveen wat beter voldoen aan haar taak: huisvesting van natuurlijke aanwas en economisch ge- bondenen. Dat wil overigens nog niet zeggen dat het provinciaal bestuur van Zuid- Holland nu aan alle wensen van het ge meentebestuur is tegemoet gekomen. Aan het Raadhuisplein is in het afge lopen jaar druk gerekend om aan te to nen dat we hier ook niet aan 180 wonin- I gen voldoende hebben, maar dat het er minstens 225 moeten zijn. Deze discus- I sie tussen de provincie en de gemeente I duurt nog voort. I waddinxveen volgende week woensdag 13 september houdt de Stich- ir. T?Dröst?197U «“stemmen I tmg Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard in het Anne Frank- centrum een voorlichtingsbijeenkomst I over de premiekoopwoningen die deze I stichting in Zuidkade 1 gaat bouwen. Deze bijeenkomst, die om acht uur be- I gint, is bedoeld voor de geselecteerde i kandidaten die al een poosje staan in- I geschreven voor een premie- I koopwoning. Z" J id

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1