de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Eminent verhuist in acht weken naar nieuw complex Staringlaan l 'V ff ATTENTIE, WIJ ZIJN VERHUISD nu schielandweg 7 - telefoon 01828-3822 GLENNY Bedrijf is al begonnen met het aantrekken van personeel Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Likdoorns? Eeltvorming? Politiek Avondgebed Woensdag 27 september, NIEUW PAND KOST 20 MLJ. Studie naar noodzaak van kanaalgraverij Heemskerk BV v. d. Linde WILSON Seizoen van de NKV-dames met reisje van start Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter WADDINXVEEN II IC ’t Kostuum dat u zoekt draagt dit merk. N t Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORRAS Weekblad voor Waddinxveen O HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 34e JAARGANG - Nr. 1583 eminent E zuiver scheerwol VOOR TELEFOON 01828-2218 van Waddinxveen WADDINXVEEN 01828-4000 I IMMANUËLKERK, 20.00 uur EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 WADD1NXVEEN/DEN HAAG Er Wilson Glenny. Stijl, pure kwaliteit en natuurlijke souplesse. Zuivere, schotse scheerwollen stoffen, onnavolgbaar vertaald in kostuums voor mannen met een kritische smaak. Mevr. C. v. d. WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure voor algehele voetverzorging. Dorpstraat 33, Waddinxveen VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1978 IS5! i Zuidkade 6 Achter Verbakel PERSONEELSWERVING Intussen is Eminent BV begonnen met het werven van personeel voor de nieuwe vestiging aan de Staringlaan. Men zit te springen om meubelmakers, machinaal houtbewerkers, jeugdige LTS’ers en dergelijke. Met adverten ties in Midden Holland probeert men aan voldoende medewerkers te komen. Over de huisvesting van het personeel bestaan goede contacten met het ge meentebestuur van Waddinxveen, al dus Eminent BV dat overigens aan de Staringlaan nog voldoende ruimte heeft om tot aan het terrein van het toekom stige Gouwebos fors te kunnen uitbrei den. Wanneer dat het geval is is nog niet bekend. De bouw van de nieuwe fabriek van Eminent BV werd mogelijk door de grondruil die de Waddinxveense ge meenteraad op 20 april 1977 regelde. Er werd toen mee ingestemd dat het ge- WADDINXVEEN Het winterpro- gramma van de vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) in Waddinxveen is vorige week dinsdag begonnen met een dagje uit naar Hoevelaken (waar koffie werd ge dronken), de koninklijke stallen van paleis ’t Loo in Apeldoorn (waar veel moois uit vroeger tijd was te zien). Apeldoorn zelf (waar pannekoeken werden gegeten), Arnhem (voor een bezoek aan een wijnkelder inclusief proeven natuurlijk) en Vleuten (waar gaat weer eens een onderzoek ingesteld werd gedineerd). Dat betekent dat de kop van het win- terprogramma van de NKV-dames eraf is. Dinsdag 3 oktober staat er samen met de dames van de LTB een zeepde- monstratie op het programma. Het ver dere programma voor sit seizoen ver meldt nog het volgende: Woensdag 25 oktober: Bezoek aan het Catharina Gasthuis in Gouda. Vertrek: kwart voor negen met de trein. Na het museumbezoek koffie drinken. Woensdag 22 november: Demonstratie slagersgemeenschap. Dinsdag 28 november: St. Nicolaasa- vond, gevierd op een anders dan an dere manier. Donderdag 14 december: Kerstavond met eucharistieviering door pater Th. Doesburg. Dinsdag 16 januari: Jaarvergadering in café-restaurant De Unie met onder an dere bestuursverkiezing. Vrijdag 16 maart: Feestavond met to neel en bal na. 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. worden naar de noodzaak van het te graven zoetwaterkanaal Waddinxveen (Gouwe)-Voorburg (Vliet). Dat blijkt tenminste uit de agenda van de vol gende week maandagmorgen vergade rende vaste commissie van advies en bijstand voor waterschapszaken van de provincie. In deze commissie zal wor den gesproken over het voorstel tot be schikbaarstellen van een krediet voor een evaluatie-onderzoek inzake de aan leg van het kanaal, dat als het er komt in Waddinxveen vanaf de Gouwe tot voorbij de Piasweg ondergronds zal moeten worden aangelegd. Steeds is beweerd - en het hoogheem raadschap van Delfland doet dat nog altijd - dat het zoetwaterkanaal gegra ven moet worden om het Westland vol doende zoet water ”te geven”. Het evaluatie-onderzoek zal worden ge daan door het Instituut voor Cultuur techniek en Waterhuishouding in Wa- geningen. bemiddeling bij aan- en verkoop, verhuur en beheer onroerend goed. taxaties onroerend en roerend goed. bouwkundige adviezen bij aan- en verkoop onroerend goed, assurantiën meentebestuur van Waddinxveen Eminent BV f 9.500.000,betaalde voor de fabrieksterreinen aan de Schie- iandstraat en op de hoek Kerkweg- West/Dorpstraat. De 9,5 miljoen gul den is na onderhandelingen over een hogere prijs (Eminent wilde eerst ruim 11,3 miljoen hebben) tot stand geko men. Om de gemeente de transactie te kunnen laten realiseren kwam het rijk met 5,5 miljoen gulden subsidie over de brug. STERKERE KERN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek werknemers van straks. Op eigen ter- over deze zaak: ’’Eminent betekent een rein is verder gezorgd voor voldoende sterkere kern, geen fabrieken in de parkeerruimte. De nieuwe accommo- kern, meer arbeidsplaatsen in de hout datie van het ’’volkomen schone bedrijf en metaal en een betere orderporte- Eminent” (aldus directeur C. Vreeken) feuille voor de sociale werkplaatsen heeft een investering van ruim twintig met expansieve groei. Eminent heeft miljoen gulden gevergd. een nationale betekenis. Een belangrijk stuk stadsvernieuwing kan tot stand ko- men door de hulp van het rijk, dat met WADDINXVEEN De Waddinxveense vestiging van de Bodegraafse fabriek van electronische orgels Eminent BV gaat in oktober en novem ber verhuizen van het slooprijpe fabriekscomplex aan de Schielands- traat naar het spiksplinternieuwe pand aan de Staringlaan in aanbouw is. Met de ontruiming van de A-fabriek is er een einde gekomen aan de vestiging van Eminent BV temidden van woonkernen. Dit voorjaar ging de B-fabriek op de hoek Kerkweg-West/Dorpstraat al tegen de vlakte. Op beide plaatsen worden woningen gebouwd. 5,5 miljoen gulden bijdroeg”. Kwam dit geld eerst tergend langzaam binnen, het recente bezoek van staatssecretaris mr. G. Ph. Brokx van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft ertoe geleid dat dit bedrag nu op de bankre- Voor de komende tweede en laatste kening van de gemeente is bijgeschre- verhuizing is acht weken uitgetrokken, ven. Er is een plan opgesteld dat erin voor- Het door Eminent BV neergezette fa- ziet dat er nauwelijks of geen vertra- briekspand is voorzien van de laatste gingen worden opgelopen bij deze in- technische snufjes. Natuurlijk is er ook grijpende fabrieksverplaatsing, die mo- alles aan gedaan om de produktie zoda gelijk is geworden dank zij een subsidie nig te stroomlijnen dat die niet effectie- van het ministerie van Volkshuisvesting ver zou kunnen gebeuren. Het complex en Ruimtelijke Ordening van 5,5 mil- is vorzien van een eigen electriciteits- joen gulden. In het nieuwe pand van voorziening. Aan de milieuvoorwaar- Eminent BV aan de Staringlaan kunnen den is optimaal voldaan, terwijl er ook over een paar jaar 200 arbeidsplaatsen gedacht is aan het personeel middels worden geschapen, welke ontwikkeling klimaatbeheersing. ook weer meer werk in de sociale werk- Gewerkt wordt er in twee hallen, die plaatsen inhoud. Daar werken nu al 250 vanaf de Staringlaan een beetje zijn man voor Eminent BV. Straks 500. weggewerkt achter een front van kan toren, entree, bedrijfswoningen en het eigen restaurant voor de honderden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1