ZUIDPLASEEN MOOIE APARTE WOONWIJK VOOR 5.000 MENSEN kloeke nota s f Twee Tussen Piasweg en Beijerincklaan komen in jaren tachtig 2.000 huizen WATERPARTIJEN EN PARK Twee nieuwe sportparken aan Piasweg en Kanaaldijk Centrum met kleine winkels en buurtcentrum Vier nieuwe basisscholen Nieuwe weg bij Sniepweg en ook nog een rondweg? CENTRUM MET WINKELS, WADDINXVEEN De ontwikkeling van een nieuwe woonwijk staat voor de deur. Zuidplas tussen de Piasweg en de Beijerinck laan is misschien Waddinxveens laatste grote nieuwbouwuitbreiding. Nieuwe wijk met sportzaal i |L w I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 Dat is een stuk kleiner dan bijvoor- Reigersburgh” en zoetwaterkanaal Het verkeer in en om Zuidplas heeft keur gegeven aan een nieuwe weg langs het ondergrondse deel van het zoetwa- en de huidige Sniepweg. APARTE FIETSPADEN Het zit er natuurlijk dik in dat het op de Met Zuidplas kan Waddinxveen, dat hoop zo’n 220 huizen per jaar te mogen gaan bouwen, de komende tien jaar weer vooruit. Het is een plak van ruw weg 60 hectare, dat deel uitmaakt van het bestaande Waddinxveen. Het sportpark ”de Sniep” zal ter bervorde- ring van dat-erbij-horen worden inge kort tot het tennispark ”De Buitenhof’ van Be Fair en het zwembadcomplex. Op de voetbal- en hockeyvelden zullen voor die broodnodige integratie wonin gen worden gebouwd. Met het verschij nen van de Stad en Landschaps-nota’s is definitief uitgemaakt dat Wad dinxveen in Zuidplas gaat uitbreiden en nergens anders. ”Dat is een verant woorde keus”, zo staat er ergens in het stapeltje papier. Zuidplas wordt het woongebied van men sen die hier geboren zijn en hier al wonen (natuurlijke aanwas) en van mensen die sociaal- of economisch aan ons Gouwe- dorp gebonden zijn. Een complete woon wijk met plaatsgebonden voorzieningen als scholen, winkels en ruimten voor sport en sociaal-culturele activiteiten. Een wijk waarin de identiteit van het open land- schap van de Zuidplaspolder zal worden gehandhaafd. Omdat het complete sportpark ”de Sniep” met 10 tennisbanen, 3 hockey velden, 4 voetbalvelden en een zwem badcomplex hoe dan ook een barrière zal blijven vormen tussen Zuidplas en de oude kern zullen er aan de Sniepweg een aantal sportvelden voor de woning bouw moeten wijken. Sneuvelen zullen eerst de voetbalvelden van de voetbal vereniging ’’Waddinxveen” en op een wat later moment de hockeyvelden van de hockeyclub ’’Waddinxveen”. Het openlucht- en overdekte zwembad met ligweiden plus het tennispark ”De Bui tenhof’ van ”Be Fair” zullen niet wor den verplaatst. Dat er sportvelden weg moeten heeft niet alleen te maken met het feit dat Zuidplas deel moet gaan uitmaken van Waddinxveen, maar ook met het gege ven dat er in ”de Sniep” niet meer kan worden uitgebreid. Het zit er propvol met vier takken van sport (voetballen, tennissen, hockeyen en zwemmen). Voor Be Fair-tennis speelt dit geen rol, want deze club wil toch niet meer Deze week zijn twee lijvige nota’s verschenen, die Stad en Landschap BV, het Rotterdamse adviesbureau voor ruimtelijke ordening en vormgeving, heeft gemaakt over de nieuwe woonwijk ten zuidwesten van het sportpark ”de Sniep”. Een betrekkelijk aparte wijk met een eigen (Waddinxveens) karakter. Een woongebied in een vooruitgescho ven positie-met 2.000 huizen voor 5.000 mensen, die lief en leed zullen gaan delen in een droogmakerij van oude zeeklei met dunne venige bovengrond. groeien. Tien banen en zo’n 750 leden vindt men meer dan genoeg. TWEE SPORTPARKEN De gemeente wil twee plekken vrijma ken voor even zoveel nieuwe sportpar ken. Die plekken zijn: het middenge bied van de polder tussen Kanaaldijk en de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn, welk gebied is ingeklemd tussen het nieuwe bedrijfsterrein in het zuiden en het scholencomplex (HAVO/Athe- neum/MAVO/LTO) in het noorden, en in de Noordplaspolder, direct ten van de kruiswerk en ga zo maar door. Om het geheel een één van de twee schoolgebouwen in de becijferen. nodig te ontlasten zou er een zuidelijke rondweg kunnen komen. Die rondweg zou achterom Zuidplas kunnen worden aangelegd tussen de Zuidelijke Dwars weg bij de Kanaaldijk in het zuiden en het Noordeinde in het noorden. Met een grote boog moeten dan de spoor lijn, de Beijerincklaan en de Piasweg worden gekruist. Vaststaat in ieder ge val dat de Piasweg blijft zoals die is: ru stig en karakteristiek. VERZAMELWEG Een ander punt is het verkeer in de De afwikkeling daarvan wordt logisch opgezet, zodat het in de woonbuurten zelf rustig en veilig is. Verkeer dat niet in een be paalde buurt moet zijn, wordt er ook niet doorheen geleid. Om dat voor el kaar te krijgen komt er een halve verza- meiweg tussen de verlengde Esdoorn- laan en de Beijerincklaan van waaraf men de woonbuurten ingaat. De hoof drichting blijft tussen het centrum van ons dorp en Zuidplas en omgekeerd, met alleen een aftakking naar de ma nege. Om de verkeersoverlast voor iedereen te beperken komen er bij de wijk ge luidswallen en -schermen, niet- bebouwde stroken, snelheidsbeperkin gen en voorzieningen aan woningen, zoals dubbel glas en gesloten gevels en achtertuinen aan de wegkant. WADDINXVEEN Hoe Wad- i: dinxveens nieuwste woonwijk i Zuidplas er tussen de Piasweg en i de Beijerincklaan zou kunnen j gaan uitzien wordt beschreven in twee kloeke nota’s: een lijvige di- i; scussienota en een wat minder lij- j: vige nota van aanbevelingen. i Beide pota’s zijn het werk van Stad en Landschap BV in Rotter- dam, het adviesbureau voor ruim- telijke ordening en vormgeving j i dat sinds jaar en dag optreedt als i gemeentelijke stedebouwkun- i dige. De nota’s, die boordevol zit- j ten met tekst, grafieken, sche- j: ma’s, kaarten en alternatieve keu- zen zijn in overleg met het college van Burgemeester en Wethou- ders en met de ambtenaren van :i; de gemeente tot stand gekomen. Alles wat met Zuidplas te maken heeft is onder leiding van ir. A. P. M. Franken op papier gezet door - mej. drs. M. A. J. Benjaminsen, mej. ir. V. H. Doelwijt, mej. ir. M. D. Karsten en ir. P. de Knegt. De j opdracht om een ’’nota ter voor- bereiding van een bestemmingsp- ;i; lan voor Zuidplas” te maken kreeg Stad en Landschap BV per brief van 27 januari 1978. noordwesten van de Piasweg, in welk Aanvankelijk is er gedacht aan een gebied de manege Reigersburgh en tweede sporthal en een tweede sport- het bovengrondse zoetwaterkanaal zaal in zuidplas. Die sporthal zal er Waddinxveen-Voorburg bijdragen tot waarschijnlijk niet komen, maar wel die sportzaal. Deze accommodatie r komt in de plaats van de gymnastieklo- nieuwe woonwijk, kalen die er anders hadden gekomen, zodat duidelijk zal zijn waar ’ie komt: natuurlijk bij één van de twee school complexen en wellicht in het centrum van de nieuwe wijk. Dat is een stuk kleiner dan bijvoor- nier wordt, zolang als mogelijk is, het beeld de winkelcentra Groensvoorde verkeer verdeeld tussen de nieuwe weg en Luifelbaan elk. In de nieuwe woon wijk komen alleen dagwinkels. Dat die klein van omvang zullen zijn heeft te maken met het feit dat Waddinxveen nog altijd is overbewinkeld met zijn nieuwe weg langs het ondergrondse 24.000 vierkante meter bruto- -~~2" T' winkeloppervlak. i:r las wordt er door de gemeente het liefst bnnkt kan gaan worden, de Kanaaldijk neergezet in combinatie met een op - - - veel manieren te gebruiken buurtcen trum met activiteiten als buurtwerk, kindercrèche, peuterspeelzaal, filiaal krijgt een rijbaan met aan beide kanten J- bibliotheek, kerkdiensten, vnjhggende fietspaden. Maar hoe druk jhet er allemaal in de verdere toekomst beetje formaat~tegêvénkan ëaat worden valt voorlopig nog niet te ::r- buurt van het winkelcentrum'en het Om de nieuwe weg in de toekomst zo- buurtcentrum worden neergezet. een gunstige lokatie. De gemeente geeft de voorkeur aan deze twee sportpark-lokaties, omdat het niet goed is het gehele Wad- dinxveense sportgebeuren opnieuw op één plaats te concentreren. Van het op eikaars lip zitten gaat nu eenmaal niets positiefs uit. Daarbij komt dat één sportpark in de buurt van de St. Victor- wijk toch ietwat uit de slinger komt te liggen. Beide nieuwe sportparken aan de Kanaaldijk en aan de Piasweg zijn van voldoende formaat om ook nog eens Be Fair-voetbal uit het Burgemee ster Warnaarplantsoen te halen, aange zien deze club vroeg of laat eveneens met ruimtegebrek te kampen krijgt. En stel dat ze eerste klasser worden? Wie waar naar toe gaat is nog niet uit gemaakt. De mogelijkheid bestaat na melijk dat de te verplaatsen voetbal- en hockeyvelden niet gezamenlijk naar heel wat kopzorg gegeven. Na alles be- het middengebied aan de Kanaaldijk keken en. berekend te hebben wordt zullen verhuizen, maar naar de plek voor het verkeer van en naar Wad- aan de Piasweg. Op die manier kan het dinxveens nieuwste woonwijk de voor een stuk ten zuiden van het scholen complex aan de Sniepweg te maken sportpark in reserve worden gehouden terkanaal Waddinxveen-Voorburg. Die voor bijvoorbeeld Be Fair-voetbal, als weg gaat lopen van de door te trekken de ruimtenood van de Hagesteijn-boys Esdoornlaan naar de Beijerincklaan en tot de lippen is gestegen. kan direct of later worden doorgetrok- In Zuidplas komen in ieder geval vier ken naar de Kanaaldijk. geintegreerde basisscholen (lager- en Omdat dan met een nieuwe tunnelde kleuteronderwijs dus). In de eerste plaats de te verplaatsen hervormde Re- hobothschool van de Onderweg en de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn moet worden gepasseerd wordt dat een duur stukje weg, maar dat mag de pret openbare Jan Ligthartschool van de niet drukken. Het voordeel ervan is na- Kerkstraat. En verder dan nog een melijk dat de Sniepweg kan blijven protestants-christelijke en een rooms- zoals die is en dus niet behoeft te wor- katholieke school. den ’’opgeblazen”. Wel is het zo dat de Aan het Raadhuisplein gaat een lichte Sniepweg op den duur alleen maar voor voorkeur uit naar twee complexen van In Zuidplas komt een bescheiden win- het verkeer dat in de Bomenwijk moet kelcentrum van 900 vierkante meter, zijn kan worden gebruikt. Op die ma- (vervolg op volgende pagina) zoetwaterkanaal gauw druk zal wor den, vooral als de Gouwebrug in rijks- Het te bouwen winkelcentrum Zuidp- weë A 12 door het lokale verkeer ge in een prima in- en uitvalsweg is omge toverd en Zuidplas meer en meer be woond gaat worden. De nieuwe weg BEIJERINCKLAAN •'•’<- •’•N getudswö van 2m:J»oög Blj-mas. srntiad van 8Ok/^'< - Sept 1978 m— 1 2000 I nerweijer stcbc-jc gMuidswcl van 2m ftoba bo max snelheid van 50 »n Gemeente Waddinxveen Zuidplaspolder Strut tuurschets ir V H Doelwijt ir M D Karsten Rotterdam 0 iLiiiüz; il VAN LEEUWEN BV

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 11