ZUIDPLAS IN BEELD ZUIDPLAS IN CIJFERS 2.000 huizen 5.000 mensen 4 scholen 1 buurtcentrum 1 sportzaal 1 (klein) winkelcentrum Bedrijvigheid ook toegestaan Waar bouwen na 1990? Waterpartij met ’n park r Z X rl ^Lr ja os Z.-O —ZUIDKADE 'HAVO/ATHENEUM SZ/ffe~^rr^MAyO/LTO< WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 kleintjes komen. Omdat enige bedrijvigheid Zuidplas ze- komt i •tan l dinxve bouwt Soordi Bosko Vouwe ten va gemaa B'add' Wiet a jog d twee basisscholen. In het noorden (vlak achter het sportpark ”de Sniep”) de twee te verplaatsen scholen, die het eerst zullen worden gebouwd, en zuide lijk in het hart de twee andere scholen. De vraag waar er in Waddinxveen ge bouwd moet gaan worden als Zuidplas volzit blijft in de boekwerken van Stad en Landschap BV voorlopig onbeant woord. Het hangt er namelijk maar he lemaal van af hoeveel huizen er dan nog nodig zijn, hoe de financiële moge lijkheden zullen zijn en welke (haal bare) ontsluitingsmogelijkheden er blij ken te bestaan. Maar als er dan toch in de negentiger jaren verder gebouwd gaat worden Bij het centrumgebeuren in Zuidplas (winkelcentrum, buurtcentrum, school complex, sportzaal) komt een mooie waterpartij, die uitloopt in een park. Eei iroo \Foic De Piasweg blijft zo: rustig en karakteristiek. Althans zo staat het in de stukken die zijn gemaakt ter voorbereiding van het bestemmingsplan Zuidplas. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Dit park vormt het groene hart van de ker ten goede zal komen is het denk- nieuwe woonwijk en trefpunt van baar dat aan de rand van het woonge- voetgangers- en fietsersroutes die er in bied bij de Beijerincklaan wat woon- heel Zuidplas zullen komen. Deze rou- vriendelijke bedrijfjes zullen worden tes worden met groen aangekleed. In toegelaten. de woonbuurten zullen er natuurlijk Een nieuw bedrijfsterrein is - zoals al nog speel- en trapveldjes voor de bericht - gedacht in het gebied dat - wordt begrensd door de Zuidelijke Dwarsweg, de Kanaaldijk en de spoor lijn Gouda-Alphen aan den Rijn. Zeg maar: tegenover de St. Victorwijk. Het terrein daar heeft goede mogelijkheden en is gemakkelijk bereikbaar. Voor woningbouw blijkt dit gebied minder geschikt, mede gezien het ver keerslawaai van de rijkswegen naar Den Haag, Rotterdam en Utrecht en S woonwijk Zuidplas tussen de Piasweg en de Beijerincklaan valt het de onzekerheid over de aanleg van een nieuwe rijksweg A 3 tussen Amsterdam en Rotterdam. Daar komt verder dan nog de wat afgelegen ligging ten op zichte van de dorpskern bij. Huizen bouw in dit zuidwestelijk deel van onze gemeente wordt dan ook in het ge meentelijk structuurplan geschrapt. WADDINXVEEN Over de in de jaren tachtig te ontwikkelen volgende in cijfers samen te vatten: GOUWETUNNEL BQMENWI PETTEPLAS - NIEUW TE ONTWIKKELEN B EDRIJFSTERREIN ^ri L7* fe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 12