f 'yerbakeL REKTIFIKATIE En verder nog dit vanaf heden t/m 4 november. 1 WADDINXVEEN ^01828-4000 K T W/ WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 V MANEGE REIGERSBURGH KLEIKADE HET WEEKBLAD VOOR WADD1NXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! In de Schuttersveld-folder staat de wedstrijd-periode foutief aangegeven. Dit moet zijn: Er is in Waddinxveen een nieuwe hoofdbibliotheek nodig van 800 vier kante meter. Die komt alleen in het centrum. In Zuidplas komt hooguit een uitleenpost. De komst van Zuidplas maakt het noodzakelijk dat het aantal tand- en huisartsen van 7 kan worden uitgebreid tot 9 a 10. Op woensdag 8 november maken wij de uitslag in dit week blad bekend. De nieuwe woonwijk is er het bewijs van dat er minder voor gezinshuishou dens gebouwd zal behoeven te worden. Deze woningbehoefte daalt van 84 naar 78 procent in 1990. Van de te bouwen huizen zal zo’n 30 procent als kleine woning aangemerkt kunnen worden. In Zuidplas zal voor een grote groep bejaarden woonruimte gerealiseerd worden. Er wordt gedacht aan een gro ter Anne Frank-centrum en als dat niet zou lukken een nieuw dienstencentrum met bejaardenwoningen. Ja, ja. In de komende decennia gaat onze jonge be volking meer vergrijzen. Zuidplas wordt een wijk met bijna al lemaal laagbouw. Er worden hooguit alleen wat gestapelde woningen neer gezet. Logisch, want maar liefst éénderde van de Waddinxveense wo ningvoorraad is al een flat. Van de wo ningwetwoningen bijvoorbeeld is maar 48 procent een eengezinswoning. Kleuter- en lagere scholen in Wad- De hoek Onderweg, Piasweg en het dinxveen krijgen van nu tot in 1985 met tracé van het te graven zoetwaterka- terugval te kampen voor wat betreft het naal wordt een woongebiedje. Hoe dat leerlingenaantal. Ook het voortgezet allemaal gaat worden wordt bekeken in onderwijs ontkomt daar niet aan. Een het kader van de opknapbeurt die het voorbeeld: er zullen in 1990 net zoveel Dorpstraatgebied staat te wachten, kleuters op onze scholen zitten als vo- Wellicht wordt er wat betreft de ont- rigjaar. wikkeling van dit woongebiedje een link gelegd met de te bouwen hockey- velden in het sportpark "de Sniep”. fen nu nog kale Zuidplaspolder achter het sportpark "de Sniep". Een r°°gmakerij van oude zeeklei met een dunne venige laag. oto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). jouwlokatie om de hoek kijken. In het wel erg veel geld zijn gemoeid, gezien de loordelijk deel van deze polder gaat tuindersbedrijven en kassencomplexen loskoop over een paar jaar al huizen daar. Hoewel de hier eventueel te bou- louwen, zo hebben de provinciale sta- wen woningen goed bij Zuidplas kun- fn van Zuid-Holland dit voorjaar uit- nen aansluiten zit het er niet direct in gemaakt. De grond daar is nu nog in dat er na 1990 op die plek huizen zullen raddinxveense handen. worden neergezet. De Noordplaspol- jiiet afgedaan voor ons dorp heeft ook der ligt eerder in de lijn der verwach- |og de ruimte voorbij de Tuinbouw- ting. pmt de Noordplaspolder (ten westen weg, tussen de Beijerincklaan en de an het Noordeinde tussen Wad- spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn, linxveen en Boskoop) wellicht weer als Maar het verwerven van deze grond zal WIJ BE FAIR-TENNIS1 ONDERWEG Z X al o a u n i >^4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 13