Hier komen de 2 nieuwe I I *1 sportparken bij Zuidplas I Goudse Kamer ’n prima idee i f Verplaatsing voetbal- en hockeyvelden Nieuw bedrijfsterrein ’A- k f w. f ig2 f S SPORTVELDEN SCHAAL 1 10000 VERPLAATSINGSMOGELIJKHEDEN SPORTVEl^JEN W z O a. X - k ■si’’5* -W-.JF- - WK-M F WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 1 r 4: Voor de velden wordt aan het centrale ZUIDPLAS 1 SPORTPARK 1 zijn bevreemding over uit dat de pro- 4 I week maandag op een persconferentie l~ - goed kon verenigen met de Wad- Zij betrekken het grootste deel van hun produkten bij de tuinbouwveiling Gou da en omstreken, doch bouwplannen hiervoor vinden bij de provincie geen genade. En dit ondanks de stelling van het Centraal Bureau van Tuinbouwvei lingen in Nederland dat de groothan delsbedrijven in groente en fruit op of bij veilingen gevestigd dienen te zijn”. «f os O -- - - - - - 4) De Zuidplaspolder, zoals onze fotograaf die deze week zag vanaf de Piasweg in de richting Waddinxveen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). -W -• 2 if» -- WADDINXVEEN In ons algemeen verhaal over Waddinxveens nieuwe woonwijk Zuidplas hebben we al aangestipt dat er aan gedacht wordt het sportpark de Sniep in te krimpen tot het zwembadcomplex en Be Fair-tennis en dat er twee nieuwe lokaties voor sportparken zijn op gezocht aan de Piasweg en de Kanaaldijk. In de nota van aanbevelingen wordt ruim een pagina volgeschreven over de noodzakelijk geachte ver plaatsing van tenminste drie hockeyvelden en vier voetbalvelden. Daarin staat het volgende: Nu Zuidplas definitief is gekozen blijft relatie met de manege en het boven- j J 1_1x1 X*x crrrxnzTc#» "zrxot\i/qf orIro naai aan mmofi na ïokatie. Een ligging aan de zuidwestrand van Zuidplas lijkt gezien de te excentrische ligging ten aanzien van de kern te afge- Zuidplas’ met" het’ bestaandeWad- legen. Hierbij speelt mee de overwe- dinxveen. Argumenten tegen bebouwing ging om ooit de ”Be Fair”-velden te worden ingegeven door het feit, dat er verplaatsen, aangezien deze club vroeg ook voorbeelden van goede stede- of laat ook met ruimtegebrek te kam- bouwkundige structuren zijn waarin pen zal krijgen. buurten met een groengordel zijn om- Nu het gebied in de hoek bij de Zuide- geven met daarin sport en recreatie ter lijke Dwarsweg voor een deel als be- stimulering van uitwisseling, contacten drijfsterrein in aanmerking komt en er en relatievorming van bewoners der een strook voor de eventuele toekom- aangrenzende buurten. Zuidplas is hier stige rijksweg 3 in gereserveerd moet niet helemaal mee vergelijkbaar aange- worden, biedt het noordelijk deel tus- zien dat in ieder geval de barrière van sen de spoorlijn en de Kanaaldijk eve- een weg voor het externe verkeer heeft neens de mogelijkheid tot het situeren te overwinnen (ongeacht het feit of van een sportveldencomplex. Een deze weg nu op het zoetwaterkanaal sportpark zou immers een groene buf- geprojecteerd wordt of langs de Sniep). fer tussen het bedrijfsterrein met even- Houdt men tevens de sportvelden in tuele verkeersweg en de kern kunnen stand dan wordt de barrière wel erg vormen. onoverkomelijk. Trouwens er valt in dit terrein niet te voldoen aan de toekom- stige behoefte aan sportvelden. Met het deel van dat gebied gedacht. Hoewel oog op de toekomst zal er in ieder geval de sportvelden in de nabijheid van de ergens ruimte voor sportvelden gere- samenwerkingsschool komen te liggen serveerd moeten worden. is de ligging van het sportgebeuren Handhaven van het zwembad aan de voor geheel Waddinxveen echter iet- Sniepweg heeft altijd voorop gestaan, wat excentrisch. Dit feit en het gegeven Dit blijft nog steeds van kracht. De ten- dat een concentratie van het gehele nisbanen kunnen gehandhaafd blijven, sportgebeuren in Waddinxveen veel te Het complex kan echter niet meer uit- massaal wordt gegeven aanleiding tot gebreid worden. Dit behoeft geen bez- het reserveren van twee lokaties voor waar te zijn, daar de huidige omvang sportvelden. Zodoende hoeven niet alle groot genoeg is voor één vereniging, verenigingen bij elkaar geplaatst te Aangaande de voetbalvelden en in een worden, wat anders aanleiding tot conf- later stadium de hockeyvelden dient lieten kan geven. Eventueel kan men verplaatsing echter overwogen te wor- ook de te verplaatsen sportvelden ten den. En wel zodanig, dat elders één of noorden van de Piasweg onderbrengen meer sportcomplexen van formaat en en een terrein tussen de spoorlijn en de daardoor een goede outillage, gereali- Kanaaldijk in reserve houden voor bijv, seerd kunnen worden. De argumenten de voetbalclub Be Fair als die niet voor het gebied ten noorden van de meer met de huidige capaciteit aan vel- Plasweg blijven van kracht. Dit blijft in den toe kan. WADDINXVEEN/GOUDA Met de gemeente Waddinxveen be treurt - zoals bericht - de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken het dat het provinciaal bestuur van Zuid-Holland voorlopig niets wil weten van een (regionaal) bedrijfsterrein bij de tuin bouwveiling aan de Bredeweg. Dat er nu - overeenkomstig ’’Haagse” wensen - geprobeerd gaat worden een bedrijfsterrein tegenover de St. Victorwijk op poten te zetten stemt de Goudse Kamer tot tevredenheid. Voorzitter T. Hopman heeft dat vorige de behoefte aan bedrijfsterrein in de week maandag op een persconferentie Goudse streek. Het Waddinxveense laten weten. Hij zei dat de Kamer zich bedrijfsterrein zal immers alleen be- goed kon verenigen met de Wad- stemd zijn voor bedrijven uit dinxveense gedachte om aan de Brede- reconstructie- en saneringsgebieden, weg een bedrijfsterrein te ontwikkelen. Waddinxveense bedrijven zonder uit- De heer Hopman noemde de nood hier breidingsmogelijkheden en voor een erg groot, omdat na de verplaatsing van beperkte opvang uit de regio. Eminent BV naar de Staringlaan er geen meter bedrijfsterrein meer voor handen is. ”Met het nieuwe terrein in de driehoek I„ D". arsweg-spoorlijn aan den Rijn biedt Waddinxveen weer terrein zal immers na het gereed ko men van de Gouwetunnel en de lokaal wordende Gouwebrug in de rijksweg Pnma zijn gelegen.” Kamer-voorzitter Hopman betoogde nog dat daarmee nog niet is voldaan an Nu er geen (regionaal) bedrijfsterrein aan de Bredeweg kan komen vindt hij het een te onderzoeken gedachte om in Kanaaldijk-Zuidelijke de Oostpolder van Schieland een nieuw i Gouda-Alphen bedrijfsterrein te maken. De Oostpol- .J„‘„dlder van Schieland is Gouds grondge- Hopman alles te maken met het feit dat zitter van de Goudse Kamer er ook nog uitstekende mogelijkheden. Dit bedrijf- bied en ligt direct ten zuiden van de in deze streek 10.000 nieuwe arbeidsp- laatsen moet worden geschapen blij- vincie niet genegen is grossiersbedrij- Gouwe. Het grenst aan Waddinxveen, kens het vastgestelde streekplan Zuid- ven toe te staan zich te vestigen bij de Holland Oost. veiling aan de Bredeweg. ’’Twee groot- BEVREEMDING handelsbedrijven die groente en fruit distribueren in Gouda en omgeving, zitten klem in de Goudse binnenstad. de vraag aan de orde van het wel of niet grondse zoetwaterkanaal een gunstige bebouwen van de sportvelden. In de di- scussienota is reeds gepleit voor bebou wen van de sportvelden, zulks in ver band met een goede integratie van dinxveen. Argumenten tegen bebouwing ging of laat ook met ruimtegebrek te kam- i van spoorlijn Gouda-Rotterdam langs de want aan de andere kant van de spoor lijn ligt het recreatiegebied ’t Weegje. Dat er nu gauw een bedrijfsterrein moet komen heeft volgens de heer °P de persconferentie sprak de voor- I v*-A V - Z **O f -S M i i - m SPORTPARK! -F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 15