Waddinxveense huisvrouw wint een Mini 850 f de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TORBAS 1 Waddinxvener ATTENTIE, WIJ ZIJN VERHUISD nu schielandweg 7 - telefoon 01828-3822 Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Likdoorns? Eeltvorming? Wethouder opent bazar De Paddestoel JAZZCONCERT van der Linde Heemskerk BV Perzische kleden Voor opening samenwerkingsschool begin november Onderwijsminister naar het HAVO/Atheneum (38) reed door na botsing Onafhankelijk Nieuwsblad o V c helemaal voor jouuuu X [LidNBMj Eindeloze kollektie jeans- en Weekblad voor Waddinxveen V HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 VOOR TELEFOON 01828-2218 van De winnaars van de mini 850: mevrouw Marijke Ferber-Nieuwland van de muzikale medewerking van Concordia. lor BV. van justitie de verdachte. 1 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. De winnaars van de mini 850: mevrouw Marijke Ferber-Nieuwland van de Groensvoorde 82 met haar tweeling Marije en Debby 14 maanden). (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 laatste trekking uitgekomen, zoals ca mera’s, geschenkbonnen en maxi- er mini-posters. 9 3 i Mevr. C. v. d. WELLE- HOOGWERF gedipl. pedicure voor algehele voetverzorging. A. H. VAN GENT (PvdA) WADDINXVEEN Wethouder A. H. van Gent (PvdA) opent tra ditiegetrouw morgenavond (don derdag 12 oktober) om kwart over zeven de bazar van de speel tuinvereniging De Paddestoel in het clubgebouw aan de Lijster besstraat. De bazar wordt gehou den op donderdagavond, vrijda gavond en zaterdagmorgen en - middag. HARRY VERBEKE Zaterdag 14 oktober, De Bonkelaar, 21.00 uur. Onze kollektie is geheel vernieuwd en uitgebreid. Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 01828-2373 «ft- Dorpstraat 33, Waddinxveen 34e JAARGANG - Nr. 1585 WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 >5 f 9. sprookjesachtig mooi. eerste paal geslagen. Nadat de eerste fase tot stand was gekomen, werd ge start met de tweede fase, die in twee ge deelten zou worden uitgevoerd. In au gustus van dit jaar kwam het totale schoolcomplex klaar. WADDINXVEEN/DEN HAAG De Haagse politierechter heeft een 38- jarige inwoner van Waddinxveen con form de eis veroordeeld tot driehon derd gulden boete en een voorwaarde lijke intrekking van de rijbevoegdheid 3 - J - J-* - -J - - met een proeftijd van twee jaar. Verdachte had met zijn auto in Wad- bemiddeling bij aan- en verkoop, verhuur en beheer onroerend goed. taxaties onroerend en roerend goed. bouwkundige adviezen bij aan- en verkoop onroerend goed, assurantiën Het ligt in de bedoeling dat bij goed 16 september. Bij het inleveren van een oweer een rondritje door Waddinxveen kleurenfoto-rolletje kreeg men een voor een periode van drie maanden gemaakt zal worden met de door me- deelnameformulier, dat moest worder leukste kleurenfoto te plakken. Dez. en opvallend was dat zich daarbij gere vrouw Ferber gewonnen prijs. De mini ingevuld. Achterop diende men di 850 zal daarvoor op een trailer worden 1 dinxveen een bromfietser aangereden, gezet. De rondtour wordt gemaakt met zomer zijn er drie trekkingen gewees -j-j-j-:i„i-1--en opvallend was dat zich daarbij gere De officiële uitreiking van de gewon- geld diverse Waddinxveense gelukki nen auto zal gebeuren door de heer C. gen bevonden. Maar de hoofdprijs maar was doorgereden zonder zich om eventueel letsel of materiële schade te bekommeren. ”En dan moet degene, die schade lijdt Kalkhoven, directeur van Tip-Top Co- een mini 850 - is er pas bij de derde er er maar achter zien te komen, wie hem lor BV. dat geleverd heeft”, verweet de officier Het Tip-Top Kleurenfoto Zomerfesti- van justitie de verdachte. val 1978 is gehouden tussen 16 juni en met het uitwerken van een totaal groenplan. Wethouder A. H. van Gent houden vergadering van de commissie van bestuur duidelijk dat het volgens welke hem geen zin heeft daar in de komende een ’’voorschot” op te nemen, den tot het vaststellen van de defini- omdat de samenhang dan zou gaan ont- breken. ”En het gaat niet om het lich ten van wat tegels voor het planten van wat bomen”, verduidelijkte hij. LUDIEKE RECLAME Voor alle betrokkenen bij de samen- WADDINXVEEN Mevrouw Marijke Ferber (30) van de Groens voorde 82 heeft door mee te doen aan het Tip-Top Kleurenfoto Zomer festival 1978 van Tip-Top Color BV een mini 850 gewonnen. De auto zal de Waddinxveense huisvrouw en haar echtgenoot zaterdagmiddag 24 oktober om vier uur feestelijk worden uitgereikt in het winkelcentrum ”de Passage”, tegenover de film- en fotozaak van Sjaak Noteboom. Aan dit gebeuren wordt meegewerkt door het fanfarecorps Concordia. van een open bare school of van een bijzondere school. Het ministerie ziet de samen- 1 ais een openbare school, de bij ’’onze” HAVO/Athe neum betrokkenen hebben het over een bijzondere school. De officieel te openen samenwerkings school leverde deze zomer al de eerste HAVO-eindexamenleerlingen bij vol gend jaar komen daar de Atheneum- eindexamenleerlingen bij. Voor het schoolcomplex aan de Sniepweg, dat nu door 900 meisjes en jongens wordt bevolkt, werd 16 mei 1975 de In de gisteravond gehouden vergade ring van de commissie van bestuur van de samenwerkingsschool sprak vice- (PvdA) maakte in de gisteravond ge- voorzitter H. P. Barth slechts over con- 1 tacten met een officieel persoon, die van bestuur duidelijk dat het volgens reeds ver waren gevorderd en i vandaag of morgen zouden kunnen lei- weken tieve datum van zijn aanwezigheid. De naam van de WD-minister kwam niet over zijn lippen, maar bekend is gewor den dat het gaat om de komst van drs. Pais. De officiële ingebruikname van de sa menwerkingsschool voor HAVO/Athe- werkingsschool voor HAVÓ/Atheneum neum betekent op woensdag 8, donder- zullen ook T-shirts, stickers, katoenen dag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 novem- tasjes en wijn, met daarop het door een ber feest voor niet alleen de schoolge- leerling van de school ontworpen meenschap, maar voor heel Wad- schoolvignet, te koop zijn. Verwacht dinxveen. Zo zullen de leerlingen met wordt dat er van de zijde van de school- een toneelvoorstelling komen, waar- gemeenschap, maar ook vanuit Wad- voor - zo is de bedoeling - de bejaarden dinxveen zelf behoorlijke belangstel- zullen worden uitgenodigd de generale ling zal bestaan voor deze vorm van lu- repetitie bij te wonen, is er een speel- dieke reclame voor een school die in dag, wordt er een leerlingenavond ge- ons land nog altijd om meerdere rede- houden en staat er een open dag gep- nen een bijzondere plaats inneemt. land met dia- en filmpresentatie. De De samenwerkingsschool voor HA- kosten van dit openingsweekje wordt VO/Atheneum startte in 1973 met de eerste lessen, nadat een paar jaar daar voor samenwerkende groepen protestants-christelijke, rooms- katholieke en openbare groepen ou- geraamd op zo’n zesduizend gulden. 600 GASTEN Voor de dag waarop dr. Pais de samen werkingsschool voor HAVO/Atheneum defs hun schouders hadden gezet onder officieel in gebruik zal nemen worden een samenwerkingsschool. De stichting ongeveer 600 gasten uitgenodigd. Om van de Waddinxveense school zorgde landelijk de aandacht op het bijzondere in het land voor veel discussie, omdat karakter van deze school aan de Sniep- zo’n samenwerkingsschool nu eenmaal weg gevestigd te krijgen wordt er in het niet zonder meer kan worden onderge- schoolgebouw op maandag 23 oktober bracht in de categorie een persconferentie gegeven. - Dat op korte termijn nog iets gedaan kan worden aan de verbetering van de werkingsschool entree van het schoolcomplex zit er niet in, omdat de gemeente nog beizg is WADDINXVEEN/DEN HAAG Minister dr. A. de Pais van Onder wijs komt begin november naar Waddinxveen voor de officiële inge bruikname van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg. Dezer dagen wordt bekend op welke dag precies de bewind sman kan worden verwacht, maar aangenomen mag worden dat dit zal zijn op woensdagmiddag 8 november. Die woensdag is de eerste dag van een viertal dagen die voor de openingsactiviteiten zijn uitgetrokken. Zuidkade 6 Waddinxveen j k Achter Verbakel J y ra

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1