de hefbrug OCCASION CENTRUM Vijftig jaar getrouwd J.H. Berends-Melsbach I Rondom J NIEUW PAND VAN D. VAN DOORN FEESTELIJK IN GEBRUIK GENOMEN Hand- en span Laat drs. weg Vinnige brief Weg risico’s! Doorn met zijn nieuwe accountantskantoor aan 4 1975 1977 1976 1976 1975 1975 1974 1976 1977 1975 1973 1977 1976 1976 Steek uw geld nooit in risico’s. Ook voor een occasionkoper is er 100% zekerheid. In ons occasion-centrum! Onder de Simca-Chrysler vlag. r Bijdragen: Telefoon (01828) 5594 AAI Tel. 01828-2792 gtV I. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 goede gelegenheid om beleidsvoornemens gramma van de gemeente wordt gespro- Samenstelling: Bert J. Woudenberg I Vijftig jaar getrouwd: de heer J. H. Berends en mevrouw H. W. Berends-Melsbach van de leplaan 64. (Foto: I Weekbïad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEENDe heer en mevrouw J. H. Berends-Melsbach van de leplaan 64 gaan volgende week dinsdag 17 oktober de dag herdenken dat zij vijftig jaar zijn getrouwd. Ze doen dat samen met'hun kinderen en kleinkinderen. El et gouden paar recipieert diezelfde dinsdagavond tussen half zes en halfzeven in Party Home aan de Passage. met vriendelijke groet, DIRK LONT. Tollens laan 89. PEUGEOT 504 L rood SI MCA 1307 GLS grijs SIMCA 1307 GLS grijs m. gasinst. SIMCA 110OTOURIST geel met gasinst. SIMCA 1100 ES groen SIMCA 1100 groen SIMCA 1100 spec, blauw SIMCA 1308 GT rood SIMCA 1100 spec, bruin SUNBEAM 1300 TC rood CITROEN DYANEwit RENAULT 16 TL beige RENAULT 16 TL rood RENAULT 12 TS met gas, blauw Met vriendelijke groeten, namens: bestuur, vrijwilligers en staf van ’t Ketelhuis BERT VAN DE BELD. van het buurtcentrum ’t Ketelhuis van de Busken Huëtlaan, Bert van de Beid, vo rige week zaterdag aan alle gemeente- In de Waddinxveense gemeenteraad heb ben er een paar een titel. Een van hen is het nieuwe PvdA-raadslid Dirk Lont. Hij vindt dat dat academisch voorvoegsel moet worden weggelaten. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethou- Wij vragen ons dan af wat dit precies in- een beleidsprogramma of is het in werke- WADDINXVEEN Vorige week vrij dagmiddag heeft de heer C. de Bas, voorzitter van de middenstandsvereni- ging Waddinxveen, het nieuwe pand van accountantskantoor D. van Doorn officieel geopend. Hij deed dat door op I /L het adres Kanaalstraat 9. Na de offi ciële opening was er in het pand, waarin achtereenvolgens de Spaarbank Rotterdam (Nutsspaarbank) en Van den Bosch Groenvoorzieningen waren gehuisvest, een ’’open huis”. I J bestendig gebruik in onze gemeente en in grote delen van de samenleving. Toch wil ik u verzoeken het gebruik van mijn titel achterwege te laten. Ik ben namelijk van oordeel dat het gebruik van academische) titels als loutere toevoeging aan een naam op een aantal gronden ongewenst is, zeke l <zv.r MIX.V-, het bestaan daarvan te wijzen. Tenslotte is betreft de winter weer op komst. En de ouderen j Een tite{ wijst op een specifieke deskun digheid op een beperkt terrein, die ech ter toch - in onze cultuur - een breder gezag suggereert op meer terreinen dan dat waarop de bekwaamheid is verwor ven. Fa. Autobedrijf MV V Dorpstraat 72. ■■VA Waddinxveen /er- reinen kan ook verworven worden zon der een academische studie, terwijl dat zeker geldt voor de brede(re) maat schappelijke vorming en ’’critische zin”, die universitair afgestudeerden geacht worden zich eigen gemaakt te hebben. 3. Het niet-functioneel gebruik van titels schept onnodige afstanden tussen men sen en kan afbreuk doen aan de gelijk waardigheid tussen mensen. Er dient hier rekening te worden gehouden met subtiele sociale mechanismen in onze samenleving. Mijn persoonlijke conclusie is dan ook dat het gebruik van titels ongewenst is. Ten overvloede, ik ben niet van mening dat persoonlijke en professionele verantwoor delijkheid kan worden ontlopen: een jurist bijvoorbeeld dient een beroep op juridi sche kennis niet zonder meer naast zich neer te leggen. Deze brief zend ik in afschrift aan de plaatselijke en regionale pers met de vraag ook aan mijn verzoek te voldoen. Tenslotte: het is niet mijn bedoeling om een herdruk van de "interne informatie gids" te vragen!” ders vertelde hij vorige week woensdag Hoogachtend. waarom: "Graag dank ik u voor de toezending van de "interne informatiegids" - een nuttig rood boekje, waarin ook mijn naam enige keren staat vermeld. Voor mijn naam staat consequent de afkorting drs. Hoewel ik inderdaad op deze academische titel aanspraak kan maken, gebruik ik hem nooit. Ik weet dan ook zeker dat ik me nooit met mijn titel aan u heb aangekon- Een vinnig briefje stuurde^de coördinator digd. Het is overigens geen verwijt aan u of uw ambtenaren dat nu mijn naam door een titel wordt voorafgegaan: het is een Er is een aantal jaren in Waddinxveen een hand- en spandienst. Het is goed om op a/s bet personen met een politieke functie de winter weer op komst. En de ouderen onder ons weten dat een griepje zo is op gelopen en daarmee misschien ook het verlegen zijn om hulp. De Waddinxveense hand- en spandienst wil helpen bij het boodschappen doen, het opvangen van kin deren. het doen van lichte huishoudelijke 2. Deskundigheid op één of meerdere werkzaamheden, het houden van gezel- schap en het naar de dokter begeleiden van bejaarden. Is men wat slecht ter been dan zijn er auto’s met chauffeuse beschik baar om de man of vrouw die om hulp vraagt naar de dokter, het ziekenhuis of de sociëteit te brengen. In ons dorp gratis, buiten Waddinxveen tegen vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer. Overigens kunnen vrouwen met auto's zich best aanmelden. De Waddinxveense hand- en spandienst heeft aan deze chauf- feuses behoefte. Nadrukkelijk wordt ge steld dat alle hulp gratis wordt aangebo den. Voor hulp kan men tussen half negen en half tien 's morgens bellen: 5555 (vier maal vijf). een bijzondere wijze de voordeur van het pand te openen en door een feeste lijk en hartelijke toespraak binnen in het gebouw. Het tot voor kort aan de Onderweg gevestigde acountantskan- toor wordt na tien jaar voortgezet op Middenstandsvoorzitter C. de Bas feliciteert de heer D. van de Kanaalstraat. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). dit: Enkele’dagen ‘geleden hebben wij u een geen vertegenwoordigers waren van de Verdf^^ programmaboekje van het seizoen 78/79 verschillende fracties. In het beleidspro- doen toekomën met daarbij een uitnodi- :a:: gz:::z~tz gczpr? tj ging voor de buurtavond van 28 septem- ken over de betrokkenheid van de burgers, ten zijn ber. Op deze buurtavond zijn een aantal Ook wordt gesteld dat dit dan zou moeten zaken die in onze wijk leven visueel ge- geschieden op wijkniveau of straatniveau, maakt door een aantal wijkbewoners. W„ 7 ~f Daarnaast is door de werkgroep sociale houd, staat het alleen maar op papier in kaart het rapport aangeboden van de J raadsleden. Wat hij op zijn hart heeft is enquette van 17 juni 1978, welke verspreid lijkheid meer. Deze buurtavond was een was onder 2700 wooneenheden. j-'-j—L-‘--'-J- We betreuren het dat er op deze avond om te zetten in beleidsuitvoering.^ geen vertegenwoordigers waren gende uitnodigingen vertegenwoordigers van de verschillendefrakties aanwezig zul-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 21