Dr. Aaron Pais felle liberaal en oud- socialist II Advies: Koop van Theo den Boon slechts een enkele pentekening Voetbalprogramma een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Gemeentelijke bekendmaking Commissie niet onder de indruk van Waddinxveense tekeningen Bospark Alcavet BV Openbare werken Financiën OPENBARE COMMISSIE- VERGADERING - Hou ze in de gaten! uur 4 Waddinxveen, 4 oktober 1978. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. NIET ONDERSTEBOVEN Maar de Waddinxveense kunstenaar/- Kinderen zijn kinderen. Waa rschirwen is niet genoeg. COMMISSIEVERGADERING VERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WER KEN EN BEDRIJVEN op woensdag 11 oktober 1978 ten gemeentehuize. Aanvang 19.30 uur. OPENBARE VERGADERING VERGADERING COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN: donderdag 12 oktober a.s., aanvang 16.30 uur in het gemeen tehuis. gemeenteraad voor deze aankoop een krediet beschikbaar moeten stellen. WSE-Nieuwkoop, 14.30 uur Be Fair 2-Perkouw, 14.30 uur Moordrecht 2-W’veen 2, 14.30 uur Nieuwkoop 3-Be Fair 3, 14.30 uur WSE-Jodan Boys, 13.00 uur Waddinxveen-Esto, 13.00 uur WSE 2-Be Fair 2, 15.15 uur Zwervers 3-Be Fair 3, 13.45 uur Gr. Ammers 2-W’veen 2, 13.00 uur WSE 2-Nieuwerkerk 3,15.15 uur WSE-Waddinxveen, 14.00 uur Be Fair 2-Be Fair 3, 13.00 uur Nieuwerkerk 4-Be Fair 3,13.00 uur WSE3-WDS 2, 12.30 uur Unio3-WSE4, 13.00 uur Zwervers 5-Be Fair 4, 12.30 uur Damesvoetbal Esto-Waddinxveen, 10.00 uur Zaterdag 14 oktober Pupillen Be Fair D2-Floreant D2, 9.30 uur W’veen Dl-Groeneweg D2, 10.30 uur WSE D3-Be Fair D3, 10.00 uur Floreant D3-W’veen D2, 9.30 uur W’veen D3-Rohda D3,9.30 uur WSE D4-Soccer Boys D3, 10.00 uur Be Fair D5-Esto D4, 9.30 uur Be Fair D4-Floreant D5, 9.30 uur Floreant El-WSE El, 10.30uur Floreant El-WSE El, 10.30 uur Be Fair El-Rohda El, 11.00 uur Esto Wl-Waddinxveen El, 11.00 uur Rohda E2-WSE E2, 9.00 uur Esto E2-Be Fair E2,9.00 uur WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 Wilhelminakade. Aan de B. en W. nu de taak deze aankoop eventueel te tig pentekeningen niet van Theo den gaan voorbereiden. Uiteindelijk zal de Boon zou moeten worden aangekocht, maar dat de meeste leden het aanschaf- WADDINXVEEN De voor de officiële ingebruikname van de samen werkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg begin november naar Waddinxveen komende onderwijsminister dr. Aaron Pais (48) was vorig jaar nog ’’gewoon” Amsterdams raadslid. Zijn vertrek naar Den Haag werd niet alleen betreurd door zijn WD-fractie. Ook de ’’rode mak kers” aan de overkant van de raadszaal vonden het jammer dat de kleine felle liberaal niet meer aan de debatten zou deelnemen. Pais verstaat de kunst de soms eindeloos durende afmattende raadsvergaderingen op te fleuren met een scherp en humoristisch betoog. Pais is op 16 april 1930 in Den Haag geboren. Hij is doctor in de sociale economie en werd in 1974 benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, met staathuishoudkunde als leeropdracht. Zes jaar nadat hij zijn lidmaatschap van de PvdA had opgezegd, volgde zijn installatie als gemeenteraadslid van de VVD, in 1967. Dertien jaar was Pais lid van de PvdA, waarin hij het zelfs tot gewestelijk bestuurder heeft gebracht. Hij was in die jaren een overtuigd partijlid maar geloofde op den duur niet meer in de streng gereglementeerde wijze waarop de socialisten de maat schappij willen inrichten, zoals hij zelf eens in een interview zijn ommez waai uitlegde. Als raadslid bewoog Pais zich op vele terreinen. Hij was onder meer lid van de commissie voor de economische zaken, het verkeer, de volkshuis vesting, publieke werken en financiën. Vooral zijn activiteiten op dit laat ster terrein waren opvallend. Hij publiceerde in 1971 een nota die als te- genbegroting kon worden beschouwd. ïn en buiten de raad steunde hij ac ties tegen de fluoridering van het drinkwater en kwam hij op voor de be volking van Buitenveldert, die indertijd nog bijzondere hinder ondervond van laag overkomende vliegtuigen. De stroom vragen van Pais over dit onderwerp bezorgden hem de bijnaam ’burgemeester van Buitenveldert’. Verder is de gelovige en vegetarisch levende liberaal zeer actief. Als dier enbeschermer is hij fel tegenstander van de vivisectie. Vanuit deze inte resse heeft hij geijverd voor het instellen van een raadscommissie milieu beheer en dierenbescherming. Pais had altijd laten doorschemeren nim mer een Kamerzetel te ambiëren, maar een ministerspost wel aantrekke lijk te vinden. De recreatieraad van het recreatie schap Bospark vergadert donderdaga vond 9 november om acht uur in het openbaar in het raadhuis van Boskoop over deze agenda: 1. Opening. j j _i: ken. 3. Aanwijzing ji j lijks bestuur (artikel 24 van-de ge- commissie voor kunst, cultuur, recrea- j t weten te overtuigen. De commissie, waarvan hij gemeentelijke commissie unaniem zoveel waarderende woorden over voor het tekenwerk van Theo den Boon. Mevrouw H. Bloem-van Elten zei ron duit niet onder de indruk van het werk te zijn gekomen. De heer W. G. van Baarle noemde de keus te beperkt en sprak van een niet grote historische be tekenis van het getekende. ”De nood zaak om alle pentekeningen aan te kopen zie ik niet in”, zei de heer L. T. van der Heijden. ”Een stuk of vier, vijf tekeningen bren gen herkenbare situaties in beeld, de rest is vaag”, vond de heer H. M. van den Dool. Daar was de heer F. J. M. Leenen het mee eens. ”In Wad dinxveen zijn er meer mensen die zo te kenen”, voegde hij er nog aan toe. Het aankopen van de hele serie noemde ook de heer G. T. Kroon een overdre ven gebaar. ”Ook ik ben niet onderste boven van het geheel”, vertelde de heer R. J. Jenner, ’’maar een aantal zijn de moeite van het aankopen wel waard”. De heer W. van Bockom Maas noemde het een slecht argument om al- SPREEKUREN SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. SPREEKUUR WETHOUDER MEVR. L. M. OOSTER- BROEK-WAAGMEESTER: a.s. vrijdag geen spreekuur. VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BESTEMMINGSPLAN ’’GROENSWAARD I EN II” De burgemeester der gemeente Waddinxveen maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a. vanaf 12 oktober 1978 voor een ieder ter inzage ligt het raads besluit van 20 september 1978, waarbij verklaard wordt, dat een herziening wordt voorbereid voor het bestemmingsplan ’’Groenswaard I en II” voor een perceel grond gelegen achter het pand Groensvoorde 74, zoals dat perceel met een rode lijn staat aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening. Waddinxveen, 11 oktober 1978. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. Smallenbroek. AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat met ingang van 12 oktober 1978 gedurende 14 dagen ter ge meentesecretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a., voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van de heer R. J. K. Scheidel, Schuberthof 67 te Waddinx veen, voor het vergroten van de woning Schuberthof 71 met een zij- en een achtergevelaanbouw. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder voorziening gevraagd worden tegen de eventuele verlening van de vergunning, zulks bij voormeld college, Raadhuis plein 1 te Waddinxveen. LANDSCHAPSPLAN INZAKE ZOETWATERKANAAL WADDINXVEEN-VOORBURG Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen brengen ter openbare kennis, dat met ingang van maandag 16 oktober 1978 tot en met 14 november 1978 voor een ieder ter inzage is gelegd het landschapsplan voor het te graven zoetwater- kanaal Waddinxveen-Voorburg. Dit plan is door het hoog heemraadschap Delfland opgesteld overeenkomstig het be paalde in voorwaarde 6 van de door gedeputeerde staten van Zuid-Holland verleende vergunning (krachtens de Ont eigeningswet) voor het graven van het zoetwaterkanaal. Deze vergunning is nog niet onherroepelijk i.v.m. nog lopende Kroonprocedures. Van de vergunning mag dan ook eerst ge bruik worden gemaakt nadat op de ingestelde beroepen een beslissing is genomen. Krachtens de 6e voorwaarde van de vergunning is bij de totstandkoming van het landschapsplan formeel geen in spraak of verweer mogelijk. Gedeputeerde Staten hebben echter geen bezwaar tegen het inlassen van een inspraak procedure bij de totstandkoming van het plan. In overleg met het hoogheemraadschap van Delfland is door Gedeputeerde Staten besloten niet eerst de Kroonuitspraak af te wachten, maar reeds nu over te gaan tot het houden van zo’n in- spraak-procedure. Gedurende de termijn van 30 dagen van de tervisielegging kan een ieder schriftelijk bezwaren of opmerkingen indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1-2 te ’s-Gravenhage. Het landschapsplan ligt ter gemeentesecretarie, bureau ruim telijke ordening c.a., Raadhuisplein 1, ter inzage. Waddinxveen, 11 oktober 1978. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman. Mr. A. G. Smallenbroek. leen aan te kopen omdat het te koop is. fen van enkele pentekeningen tegen ”Een paar pentekeningen zijn het ƒ500,per stuk (inclusief lijst met waard om aan te kopen, maar de hele ontspiegeld glas en btw) wel zagen zit- schilder/dichter heeft de gemeentelijke serie zie ik niet zitten”. ten. Daarbij ging vooral de voorkeur commissie voor kunst, cultuur, recrea- Commissievoorzitter wethouder A. H. uit naar getekende situaties rond de tie en jeugd kennelijk niet weten te van Gent (PvdA) constateerde dat de Dorpstraat, Brugkerk, Brugweg en de overtuigen. De commissie, waarvan hij gemeentelijke commissie unaniem van overigens zelf lid is, had eigenlijk niet mening was dat de hele serie van twin- 5. Samenstelling van een commissie van overleg m.b.t. het door de Grontmij op te stellen deelprojekt; 6. Wat verder ter tafel komt. 7. Rondvraag. WADDINXVEEN Het voetbalpro gramma voorkomende week luidt als volgt: Zondag 15 oktober Ammerstol 2-WSE 3, 14.30 uur Waddinxveen 2-Lekkerkerk 3,10.30 u. Nieuwkoop 2-Waddinxveen 3, 14.30 u. WSE 2-Lekkerkerk 4, 11.00 uur Stolwijk 4-Waddinxveen 4, 12.00 uur WSE 4-Oudewater 3, 12.00 uur Waddinxveen 5-Gouderak 3,12.00 uur Bodegraven 5-WSE 5, 12.00 uur Floreant 5-Waddinxveen 6, 12.00 WSE6-Bodegraven 6, 10.00 uur Bodegraven 7-WSE 7, 12.00 uur Waddinxveen 7-Nieuwkoop 7, 10.00 u. Zaterdag 14 oktober Floreant 2-Be Fair 3, 12.00 uur Sportlust 4-Waddinxveen, 11.00 uur Be Fair 4-Rohda 4, 14.30 uur Waddinxveen 2-Sportief 3,14.30 uur Spirit 5-Be Fair 5, 11.00 uur Be Fair 6-Oudewater 3, 11.00 uur Zevenhoven 4-Be Fair 7, 12.30 uur W’veen 3-Rijnstreek 3, 11.00 uur Be Fair 8-Spirit 8,11.00 uur Junioren BeFairGSV, 14.30 uur W’veen-Moordrecht, 14.30 uur WSE E3-W’veen E2, 11.00 uur RVC E2-Be Fair E3,9.00 uur Be Fair E4-Esto E4, 11.00 uur Soccer Boys E4-WSE E5, 11.00 uur WSE E4-Moerkapelle E2, 11.00 uur Waddinxveen Fl-WSE F2, 10.30 uur WSE Fl-Bodegraven Fl, 11.00 uur WSE F3-Bodegraven F2, 11.00 uur Esto F3-WSE F4,10.00 uur Zaalvoetbal Woensdag 11 oktober Be Fair 3-Hoevelaken ’68, 19.00 uur WSE-Lijntrekkers, 19.45 uur Boonstoppel-Kok’s Bakkerijen, 20.30 u Doeco-Glasbeek autoschade, 21.15 uur Be Fair-de Knipper, 22.00 uur Stolker-Waddinxveen, 22.45 uur Maandag 16 oktober 19.15 uur Vandenen A-Watergras A 20.00 uur Floreant B-Bouwmij Gouda 20.45 uur Jod. Boys C-Uitlaatservice A 21.30 uur Repro Bijlsma A-Tech. school A 22.15 uur Watergras-Intersportshops 23.00 Keukencentrum REMA- Lustenburgt B WADDINXVEEN De gemeente lijke commissie voor kunst, cultuur, re creatie en jeugd heeft het college van - r Burgemeester en Wethouders maanda- 2. Mededelingen en ingekomen stuk- gavond geadviseerd maar een enkele ken. pentekening van de Waddinxveense 3. Aanwijzing van twee leden uit de kunstenaar Theo den Boon aan te raad, die zitting nemen in het dage- kopen. Om nu zo’n achtduizend gulden lijks bestuur (artikel 24 van-de ge- Op tafel te leggen om de hele serie van meenschappelijke regeling); ongeveer twintig pentekeningen te 4. Algemene oriëntatie met betrekking kunnen aanschaffen vonden alle com- tot huidige stand van zaken ontwik- missieleden te vergaan. keling recreatiegebied; Theo den Boon had dat gewild omdat het hem aan het hart gaat indien de hele collectie, die diverse karakteri stieke Waddinxveense plekjes van vroeger en nu voor de toekomst vast legt, uiteen zou vallen. De pentekenin gen zijn dit najaar tentoongesteld ge weest in Galerie Den Boon aan de Dorpstraat onder het motto ’’Wad dinxveen in beeld”. Theo den Boon: ”Ik heb de penteke ningen gemaakt van verschillende ka rakteristieke punten in Waddinxveen. Gezien de huidige ontwikkelingen in Waddinxveen zullen vele van deze plekjes mettertijd verloren gaan, het geen voor mij een van de redenen was om deze pentekeningen te maken, op dat ”hoe Waddinxveens eens was” voor het nageslacht behouden zal blijven”. De raadscommissie voor de financiën vergadert donderdagmiddag om half vijf in het gemeentehuis in het open- h baar over deze agenda: 1 1a. begroting 1979 van de dienst open- bare werken; b. begroting 1979 van i het grondbedrijf; c. begroting 1979 van het gemeenschappelijk antenne- systeembedrijf; d. begroting 1979 van de commissie wijkwerk i Waddinxveen-zuid. 2. Rondvraag. WADDINXVEEN Een nieuwe in schrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken is Alcavet BV, Waddinxveen. Omschrijving be drijf: de handel in chemische- en far maceutische gerede produkten, prepa raten enz. Maatschappelijk kapitaal 100.000,-, geplaatst/gestort ƒ35.000,-. Directie: Alcapharm Be heer BV, Waddinxveen. WADDINXVEEN Vanavond (woensdag 11 oktober) vergadert in het gemeentehuis in het openbaar de raad scommissie voor openbare werken en - bedrijven. Vanaf half acht wordt deze agenda behandeld: 1Verslag van de vergadering van 31 augustus 1978. 2. Wijziging van de model bouwveror dening. 3. Het beschikbaar stellen van een krediet m.b.t. de reconstructie Zee- heldenwijk. 4. Het aanbrengen van een V.O.P. op de Wadde. 5. M.b.t. de takken van dienst: a. be handeling nota begrotingen 1975; b. aanwending van middelen beschik baar voor 1979; c. kwalitatieve ana lyse begroting 1979. 6. Begroting 1979 van de dienst van Openbare Werken en -Bedrijven. 7. Begroting 1979 van het gemeente lijk grondbedrijf. 8. Begroting 1979 van het Gemeen schappelijk Antenne- systeembedrijf. 9. Mededelingen en nader ingekomen stukken. 10. Rondvraag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 23