I Jessika Boom: Waddinxveens 21 ste Het huishoudboekje van Wveen 1979 1 w Uitgaven gewone dienst 1979 I Inkomsten gewone dienst 1979 ,4^ SpN w’ 4 tn' f/X: L 'fik -F’ EMSF Z 3 f tóf f Br I f i i p 5 v X A - 1 A 'il 2 2 5 <9 8\ WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 hoog aan de Peter Zuidlaan 84 wonende Arie Boom en Marja Boom- Theussen. Een gelukkige Marja Boom met haar dochter Jëssika. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). ie, k. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, zelf vader van drie kinderen, met Jessika op schoot. De jonge vader en ven ton (f 666.810,die de gemeente heeft weten vrij te maken, mede door INKOMSTEN: 1,38 66,— 3,4 3,97 189,— 9,7 I u. 0,74 35,— 1,7 1,31 62,— 3,2 TOTAAL UITGAVEN on 105,— 1.955,— 2,21 41,07 lat- >rijs Waddinxveen” (ICW). Kwam het Waddinxveense gemeente bestuur op de proppen met een spaar was er sprake van veel publiciteit. Direct na het bekend worden van deze gebeurte nis kwam de Goudse ziekenomroep AGRO al naar Waddinxveen voor het maken van opnamen. De jonge ouders raakten geheel beduusd van deze be- 6,69 1,58 10,62 6,82 1,19 319,— 75,— 505,— 325,— 56,— 2,71 41,07 Bedrag in miljoenen 4,70 0,77 6,49 bedrag per inwoner 223,— 690,— 292,— 269,— 129,— 1.955,— bedrag per inwoner 224,— 37,— 309,— in 11,4 35,3 14,9 13,8 6,6 100 in 11,5 1,9 15,8 5,4 100 16,3 3,8 25,8 16,6 5,4 moeder kijken, met het pas uitgereikte spaarbankboekje met 21.000 centen, toe. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/Sjaak Noteboom 1972. Einde 1972 telde Waddinxveen 20.095 inwoners; einde 1973 telde Wad dinxveen 20.110 inwoners; einde 1974 telde Waddinxveen 20.329 inwoners; einde 1975 telde Waddinxveen 20.497 Het feit dat Jessika Boom werd gebom- inwoners en einde 1976 telde Wad dinxveen 20.725 inwoners. Het jaar 1977 werd afgesloten met 20.799 inwo ners. bedrag in miljoenen 4,69 14,48 6,14 5,65 :ren rte- ge- ing; ikje étui els; ih.: met to’s WADDINXVEEN Na ruim zes jaar wachten heeft Waddinxveen zijn 21.000ste inwoner kunnen verwelkomen. En dat is geworden de vorige week donderdag geboren Jessika Boom, het eerste kindje van de vijf- 1- bestuur en administratie 2. openbare veiligheid (brandweer e.d.) 3- volkshuisvesting 4- openbare werken (straten, pleinen, plant soenen, gemeentereiniging e.d.) 5. volksgezondheid 6. onderwijs, kuituur, sport en rekreatie 7. sociale zorg en maatschappelijk werk 8. kasvoorzieningen (minus afdracht loonbel.) 9- overige uitgaven (w.o. afdracht loonbel. e.d. en onvoorzienemitgaven) TOTAAL 1. gemeentelijke belastingen en heffingen 2. uitkeringen uit het gemeentefonds 3. volkshuisvesting minus bouwleges 4. sociale zorg inkl. rijksuitkeringen 5. bijdragen van provincie en derden in kosten van wegen 6. uitkeringen van het rijk ter zake van het on derwijs (voor zover niet opgen. onder 2) 7. overige inkomsten ter zake van het onderwijs voor zover niet opgenomen onder 2 of 6) 8. ' kasvoorzieningen (minus ingehouden loonbelasting e.d.) 9. overige inkomsten (waaronder ingehouden loonbelasting e.d.) Om de komst van de langverwachte drukte heerste. En natuurlijk 21.000ste niet ongemerkt voorbij te la- ten gaan trokken vorige week vrijdag morgen burgemeester mr. A. G. Smal lenbroek en de waarnemend- gemeentesecretaris/chef algemene za ken, de heer W. F. Meijer, naar het woonhuis van het jonge echtpaar. In langstelling. l De in Polsbroek geboren en in Ammer- stol opgegroeide Arie Boom had zijn WADDINXVEEN Het sluitende gemeentelijk huishoudboekje voor 1979 deze zomer al te besluiten belastingen, tarieven en rechten per 1 januari 1979 heeft als eindcijfer voor de inkomsten en uitgaven f 60.212.347,61. U merkt het, dat doen ze aan het Raadhuisplein op de cent nauwkeurig. De post on- I voorzien bedraagt f 78.696,Dat bedrag is een onderdeel van de bijna ze- te verhogen. Zoals bericht gaat de Waddinxveense gemeenteraad over de be groting voor volgend jaar uitvoerig praten op woensdagavond 25 oktober en donderdag 26 oktober de hele dag. Waar het geld nu allemaal naar toe gaat en vandaan komt hebben wij dank zij de hulp van de afdeling financiën van het gemeentehuis op deze manier duidelijk weten te maken: hun kielzog namen ze vier fotografen en twee verslaggevers mee plus de heren C. de Bas en T. Ververs jr. van de dochter vïak na haar geboorte op don- middenstandsvereniging Waddinxveen derdag 5 oktober al aangegeven bij de en de heer J. P. van Oosten van de On- burgerlijke stand van Waddinxveen. dernemerskring ’’Industrieel Contact Op dat moment werd direct de ge- meentevlag in top gehesen op het ge meentehuis. De 23-jarige huisschilder rArie Boom en zijn 21-jarige echtgenote bankboekje, waarop 21.000 centen Marja (geboren en getogen Wad- prijkten, het gezamenlijk opererende dinxveense en ex-verkoopster van be- Waddinxveense bedrijfsleven verdub- roep) wonen sedert hun huwelijk op 22 belde dit bedrag en had voor de moe- september 1976 aan de Peter Zuidlaan. der een bloemetje meegenomen. De sa- De 20.000ste inwoner van Wad- men optrekkende middenstanders kwa- dinxveen werd geboren op 29 augustus men met een fruitmand aandragen, die zo groot was dat deze maar amper de flatdeur doorkon. Op de dag van de ge boorte had de gemeente al een bloem stuk gestuurd. JT_x 'x J x T_ - - bardeerd tot 21.000ste betekende dat er in de afgelopen week in het huis van haar ouders een behoorlijke extra Arie en Marja boom met Hun nieuw verworven kostbaar bezit dat nog geen weet heeft van de drukte rond haar geboorte op donderdag 5 oktober. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). r». ,»K j, té r. I •■1 v', yp 18 3 1 mF? 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 3